> Strona gwna > Wiadomo¶ci
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Listopad 2017
P W C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 
Wynalazki
Przenosna elektrownia rzeczna
Data 20/01/2011 22:07  Autor Andrzej_Struski  Klikni 5566  Jzyk Polish

   Elektrownia, któr± mo¿emy przestawiaæ w zale¿no¶ci od potrzeb, w ka¿de miejsce gdzie p³ynie woda i do tego bez potrzeby stosowania specjalistycznego sprzêtu, a ma³e urz±dzenia samemu! Takie rozwi±zanie likwiduj±ce wiele problemów, jakie powstaj± przy budowie elektrowni wodnych. Je¿eli to bêdzie ma³y strumyk mo¿emy postawiæ sk³adane urz±dzenie, które na pewno bêdzie stosunkowo tanie, wystarczaj±co lekkie (tak, by móg³ je postawiæ jeden cz³owiek), i bardzo proste w obs³udze. W zale¿no¶ci od ilo¶ci p³yn±cej wody, mog± byæ stawiane ró¿nej wielko¶ci elektrownie, od kilkuset W, do kilkudziesiêciu KW. Je¿eli warunki wodne pozwalaj± mo¿na postawiæ wiêcej urz±dzeñ i w taki sposób stworzyæ po³±czony zbiór daj±cy wystarczaj±c± moc, nawet na takiej wodzie, gdzie znane rozwi±zania by³yby nieop³acalne.

Zastosowane ko³o posiada stosunkowo du¿± ¶rednicê i pracuje w miejscu gdzie aktualnie p³ynie odpowiednia ilo¶æ wody. W prosty sposób, mo¿na zebraæ p³ytko p³yn±c± wodê i zgromadziæ w miejscu gdzie pracuj± czerpaki ko³a. One s± ustawione prostopadle do kierunku p³yn±cej wody a to pozwala maksymalnie wykorzystaæ moc strumienia. Na takie skierowanie strumienia pozwala zastosowanie „zabieraka wody”, który mo¿e równie¿ s³u¿yæ jako niewielki stopieñ jej spiêtrzenia. Ko³o o du¿ej ¶rednicy, posiada d³ug± d¼wigniê a taka cecha pozwala uzyskaæ wiêkszy efekt energetyczny i nawet niewielka ilo¶æ p³yn±cej wody wystarczy do uzyskania energii elektrycznej.

 

 
 

Rysunek przedstawia schemat prostego rozwi±zania przeno¶nej elektrowni rzecznej autorstwa Andrzeja i Magdaleny Struskich.