> Strona gwna > Wiadomo¶ci
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Listopad 2017
P W C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 
Wynalazki
Plyta drogowa
Data 11/05/2010 15:22  Autor Magdalena_Struska  Klikni 4549  Jzyk Polish
 

P³yta drogowa - kratownica przestrzenna jest polskim wynalazkiem Andrzeja i Magdaleny Struskich.

Pierwsze testy na grz±skim gruncie torfowym zosta³y wykonane jesieni± w 2007 roku, krótko po tym pierwsze próbne p³yty zosta³y wprowadzone na rynek.
Nasze rozwi±zanie jest ca³kowicie nowatorskim projektem. Nie ma na ¶wiecie drugiego takiego systemu który daje efekt, a jednocze¶nie w pe³ni sprawdza siê ekologiczne i jest przyjazne ¶rodowisku.
Elementy p³yty drogowej nie zespalaj± siê z gruntem ale wi±¿± go w taki sposób, ¿e mo¿na bezpiecznie dla ¶rodowiska i dla ciê¿kiego sprzêtu po nim je¼dziæ.
Co skutecznie umo¿liwia budowanie dróg serwisowych w terenie chronionym bez zniszczenia ekosystemu w tym degradacji pod³o¿a.
    Lotniskowa Stra¿ Po¿arna - Jednostki Ratunkowe i Specjalistyczne

Zosta³y poczynione równie¿ próby na Lotnisku
Ukazuj±ce szeroki zakres zastosowania p³yty Drogowej podczas wyjazdu samolotu za pas startowy i wej¶cia w grunt niestabilny. Po odpowiednim pod³o¿eniu p³yty pod obiekt ³atwo¶æ i szybko¶æ jego wyciagniêcia.
Doskona³e i bezkonkurencyjne w³a¶ciwo¶ci techniczne p³yty drogowej maj± szeroki zakres funkcjonalno¶ci do wykorzystania ich w specjalistycznych jednostkach ratunkowych i logistycznych.
  • budowa tymczasowych pasów startowych na terenach niestabilnych
  • budowa na lotniskach wojskowych tymczasowych przepustów
  • budowa mostów i przepustów na rzekach
  • budowa dróg dojazdowych w terenie bagnistym bez uszkodzenia pod³o¿a i zniszczenia naturalnego ¶rodowiska
  • konstrukcja do zastosowania w ciê¿kich warunkach terenowo-rajdowych
  • przy wyjazdach z budowy dla oczyszczenia kó³ sprzêtu ciê¿kiego
  • dla sprzêtu budowlanego jako pod³o¿e myjni kó³ i podwozia
  • jako stabilne parkingi równie¿ trawiaste
    Nagrody i wyró¿nienia:

P³yta Drogowa otrzyma³a wyró¿nienie specjalne w konkursie „Liderzy Bran¿y Infrastruktury 2009”.
Nagroda by³a przyznana w dziedzinie za „uniwersalny system przestrzennych kratownic stalowych, s³u¿±cy do stabilizacji pod³o¿a w transporcie technologicznym”.

Organizatorem  konkursu jest wydawnictwo Media-Pro Polskie Media Profesjonalne. Laureaci wy³aniani byli przez wybitnych specjalistów spo¶ród wystawców sosnowieckich targów INFRA-Meeting. Kapitu³a nagradza³a firmy i produkty, które w szczególnie istotny sposób przyczyniaj± siê do rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Polsce.

P³yta Drogowa konstrukcji Andrzeja i Magdaleny Struskich  jedynych wynalazców tego systemu kratownic i ich zastosowania zosta³ doceniony za swoj± innowacyjno¶æ.

P³yta Drogowa nawet pod wp³ywem du¿ych ciê¿arów nie grzê¼nie w piasku, b³ocie, torfie.
Równie¿ monta¿ kratownic jest niezwykle prosty i nie wymaga specjalnego przygotowania gruntu. Wykorzystanie kratownic jest wielokrotnego zastosowania. W transporcie szczególn± cech± jest ³atwy monta¿ i demonta¿ kratownic i ich lekko¶æ.

    Produkt Roku

Organizatorem konkursu by³ TopBuilder.
Nagrody przyznawane zosta³y przez Kapitu³ê, której przewodniczy³ prof.dr hab.in¿. Kazimierz Szulborski.

Wrêczenie nagród odby³o siê 19.01.2010 na Miêdzynarodowych Targach Budowlanych BUDMA 2010 w Poznaniu.

Kratownica drogowa, s³u¿±ca do stabilizacji grz±skiego gruntu, zosta³ doceniony za jego innowacyjno¶æ i bardzo szerokie mo¿liwo¶ci zastosowañ.

Biuro Prasowe
Konstrukcji MAS

Autorem tekstu jest Magdalena Struska

Opracowany przez nas system drogowy jest publikowany pod nazw± Dura-Track.