> Strona gwna > Wiadomo¶ci
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 
Wynalazki
Budownictwo bez fundamentow
Data 21/05/2010 22:43  Autor Andrzej_Struski  Klikni 3105  Jzyk Polish
 

Budownictwo wszelkiego typu wymaga solidnego systemu posadowienia. Kwestia ta w szczególno¶ci dotyczy wznoszenia budynków w rejonach wystêpowania ruchów tektonicznych. Trzêsienia ziemi zmuszaj± projektantów do opracowywania nowych skuteczniejszych rozwi±zañ. S± to kosztowne i pracoch³onne technologie, które i tak tylko w ma³ym stopniu rozwi±zuj± problem.
Konstrukcje MAS równie¿ w tej kwestii s± praktycznie bezkonkurencyjne. W dziedzinach budownictwa, w których zostan± zastosowane, problem katastrof w trakcie trzêsienia ziemi nie bêdzie mia³ miejsca. Budowla, która nie potrzebuje fundamentów musi charakteryzowaæ siê niezwyk³± wytrzyma³o¶ci± konstrukcji w³asnej. Takie cechy posiada Konstrukcja MAS, pozwalaj± one na luksus budowania w warunkach niestabilnego pod³o¿a. Z cech tej konstrukcji wynika mo¿liwo¶æ wyeliminowania konieczno¶ci wykonywania prac fundamentowych. Z wystêpowaniem takich cech wi±¿e siê naturalna wytrzyma³o¶æ konstrukcji, która zabezpiecza budowlê przed strasznymi skutkami trzêsieñ ziemi. Proces budowy charakteryzuje stosunkowo niskie zapotrzebowanie na ciê¿ki sprzêt budowlany. Nawet wielopiêtrowe budynki mog± byæ wykonane przy pomocy lekkich urz±dzeñ i narzêdzi. Taki typ konstrukcji pozwala budowaæ bardzo wysokie obiekty, szybciej i taniej ni¿ przy zastosowaniu obecnie istniej±cych technologii. Mniejsza wydajno¶æ w zakresie wykorzystania przestrzeni u¿ytkowej, jest rekompensowana dostêpem do naturalnego ¶wiat³a. ¦wiat³o s³oneczne mo¿e docieraæ nawet do ¶rodkowych czê¶ci obiektu. W eksploatacji taka budowla jest du¿o tañsza a warunki do mieszkania lub pracy s± przyjemniejsze.

Andrzej Struski