> Strona gwna > Wiadomo¶ci
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 
Wynalazki
Budynki obrotowe
Data 25/05/2010 18:28  Autor Magdalena_Struska  Klikni 3095  Jzyk Polish
 

Budownictwo, którego cechy konstrukcyjne pozwalaj± na obrót ca³ej konstrukcji, stosowane jest w wyj±tkowych przypadkach. Czê¶ciej w us³ugach a tylko sporadycznie w budynkach mieszkalnych. Budynek obracany posiada pewne walory, które objawiaj± swoje pozytywne cechy w okre¶lonej strefie geograficznej. S³abe nas³onecznienie, jest problemem w oddalonych od równika rejonach globu a zbyt silne w rejonach pustynnych gdzie opady s± sporadyczne. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku, obracany budynek pozwoli na zwiêkszenie korzystnych relacji cz³owieka w stosunku do s³oñca.
Poprzez obrót mo¿na regulowaæ na¶wietlenie wnêtrza budynku. Tam gdzie ¶wiat³a s³onecznego jest za ma³o, obracaj±c okna w kierunku s³oñca zwiêkszamy ilo¶æ dobowego nas³onecznienia. Je¿eli jest tego ¶wiat³a za du¿o, obracaj±c odpowiednio budynek ograniczymy dostêp ¶wiat³a s³onecznego. Budynki obrotowe to grupa budownictwa, któr± cechuje szczególny sposób wykonania konstrukcji no¶nej. Taki budynek musi byæ odpowiednio sztywny w ca³ej swojej przestrzeni konstrukcyjnej. Nie posiada fundamentów, dlatego wi±zanie pod³ogowe spe³nia ich zadanie i dodatkowo musi przenosiæ si³y wystêpuj±ce podczas obrotu. W takich obiektach Konstrukcje MAS spe³niaj± siê w szczególny sposób. W obiekcie obracanym, który jest wykonany w Konstrukcji MAS zadanie odpowiedniej wytrzyma³o¶ci spe³nia standardowa konstrukcja, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych wzmocnieñ. W zasadzie ka¿dy budynek zbudowany w Konstrukcji MAS mo¿e byæ posadowiony na systemie obrotowym.Struski Andrzej Magdalena Struska