> Strona gwna > Wiadomo¶ci
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Listopad 2017
P W C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 
Wynalazki
Lozko magnetyczne i Lapis lazuli
Data 04/06/2010 15:18  Autor Andrzej_Struski  Klikni 4730  Jzyk Polish
 

Mojej konstrukcji ³ó¿ko magnetyczne jest wykonane w oparciu o takie same proporcje, jakie zawiaduj± wieloma formami ¿ycia biologicznego. Proporcja z³otego podzia³u, znamionuje kontury, formy i kszta³ty wszystkich kamieni Lapisu Lazuli, które s± u³o¿one w p³ycie magnetycznego ³ó¿ka. Równie¿ magnesy sta³e, które s± umiejscowione w tej p³ycie pokrywaj± siê z u³o¿eniem tych tak korzystnych dla zdrowia kamieni, potocznie zwanych „kamieniami Boga” Ulokowane w ten sposób magnesy i kamienie lapisu lazuli, korzystnie odnosz± siê do istniej±cych w biologii cz³owieka proporcji z³otego podzia³u, które determinuj± formê jego budowy.
Wolne przestrzenie istniej±ce pomiêdzy formami u³o¿onymi z Lapisu lazuli s± wype³nione kawa³kami bursztynem. P³yta ³ó¿ka magnetycznego jest uzbrojona w odpowiednio u³o¿one magnesy sta³e, natomiast pod konstrukcj± p³yty znajduj± siê przestrzenne bry³y, których konstrukcja odnosi siê do budowy krzemianu. Na wierzcho³kach form geometrycznych, które s± sk³adowymi czê¶ciami bry³, s± zamocowane magnesy sta³e. Takie rozlokowanie magnesów sta³ych, które odwzorowuje charakter magnetyczny ska³y krzemianowej i odnosi siê do charakteru magnetycznego ró¿nych minera³ów, jest zbawienne dla zak³óconych pól magnetycznych w komórkach organizmów biologicznych.


Uzbrojone w magnesy sta³e bry³y zbudowane na wzór kszta³tu kryszta³ów krzemianu, s± wprowadzane w ruch wirowy w obu kierunkach z ró¿nymi szybko¶ciami. Pola magnetyczne emitowane przez magnesy nasycaj± przestrzeñ w zakresie ³ó¿ka magnetycznego w taki sposób, jak ¿elazne wiruj±ce j±dro planety nasyca przestrzeñ ¿ycia cz³owieka na ziemi. Magnesy sta³e emituj± takie pola magnetyczne, które regeneruj± zak³ócenia pó³ magnetycznych istniej±ce w komórkach a dok³adnej w ich procesach chemicznych. Oddzia³ywanie pola magnesów sta³ych na organizm biologiczny pozwala mu zachowaæ lub ponownie aktywowaæ pierwotne stany rozwoju, inaczej mówi±c przywróciæ naturaln± formê ¿ycia biologicznego komórki.

W konstrukcji p³yty ³ó¿ka, s± umiejscowione naturalne kamienie pó³-szlachetne. Kryszta³y te s± tak dobrane, by kamienie o odpowiednich kolorach umieszczone by³y w miejscach odpowiadaj±cych centrom energetycznym cz³owieka. P³yta ³ó¿ka magnetycznego jest podgrzewana w tym celu by uzyskaæ lepsz± skuteczno¶æ emisji cz±stek minera³ów i bursztynu a dla cz³owieka, który relaksuje siê na nim wytworzyæ przyjemna temperaturê. Korzystanie z zalet magnesów sta³ych i lapisu lazuli, pozwala cz³owiekowi odprê¿yæ siê i uzyskaæ biologiczna sprawno¶æ przed podjêciem siê ciê¿kich zadañ na planie wysi³ku fizycznego, lub przed trudnym etapem w procesie leczenia, takim dla przyk³adu jak operacja.


Struski Andrzej