LE SERPENT ROUGE
15/03/2011 23:01 - Magdalena Struska de Merowing
 

                                       LE  SERPENT  ROUGE


Oryginalny tekst Dokumentu Czerwonego Wê¿a w jêzyku francuskim i angielskim

 
 

Znalaz³am ciekawy tekst na temat publikacji Czerwonego Wê¿a.
Poni¿ej przedstawiam link do tej strony i informacje na niej zawarte:
http://le-serpent-rouge.blog.pl/archiwum/?rok=2010&miesiac=8
 
We¼miemy dzisiaj pod lupê Czerwonego Wê¿a. Pewnie zastanawiacie siê dlaczego tak d³ugo trzeba by³o na to czekaæ. No niestety aby zrozumieæ czym jest lub hmm nie jest Le Serpent Rouge trzeba poznaæ historiê Sauniere'a. Chocia¿by w tak telegraficznym skrócie w jakim zrobi³em to ja.
Sprawa z³o¿enia dokumentu do Biblioteki Narodowej w Pary¿u ma makabryczny posmak. Le Serpent Rouge nosi datê 17 stycznia 1967 jako autorów wymieniaj±c Pierre'a Feugere'a, Louisa Saint-Maxenta i Gastona de Koketa. Kwit depozytowy z 15 lutego 1967 podpisany zosta³ przez ¿andarma Feugere'a, chocia¿ oficjalny datownik biblioteki mówi o 20 marca. Ró¿nica miêdzy datami ma kluczowe znaczenie. W dniu pierwszej z nich domniemani autorzy cieszyli siê zdrowiem, natomiast w dniu drugiej wszyscy ju¿ nie ¿yli. Ca³a trójka pope³ni³a samobójstwa, wieszaj±c siê w nocy i nad ranem z 6 na 7 marca 1967 roku. Saint-Maxent i de Koker wieczorem 6 marca, Feugere oko³o 6 rano dnia nastêpnego.  
Nie podlega w±tpliwo¶ci, ¿e dokument którym siê zajmiemy jest najbardziej intryguj±c± czê¶ci± Dossiers Secrets. Nosi podtytu³ "Uwagi o Saint-Germain i Saint-Sulpice w Pary¿u". To plik lu¼nych kartek z tekstami ¿ywcem przepisanymi z ró¿nych prac dotycz±cych paryskiego ko¶cio³a Saint-Sulpice w dzielnicy Saint-Germain-des-Pres. Dok³adna analiza tekstu przyniesie nam zawód- nie ma w nim ani s³owa o Rennes-le-Chateau. Dopiero czytaj±c z³owieszczy "poemat proz±", graj±cy rolê wstêpu do dokumentu, zapala siê lampka ostrzegawcza. Bingo!
Poemat, którego jedynym autorem jest Saint-Maxent, liczy trzyna¶cie zwrotek. Tytu³ami s± znaki zodiaku i dodatkowy trzynasty znak- Wê¿ownik. Tekst utrzymany jest w tonie enigmatycznej przepowiedni. Opowiada historiê podró¿y i poszukiwañ "¶pi±cej królewny", któr± czêsto identyfikuje siê z Mari± Magdalen±. Autor zamieszcza niezliczone odniesienia do Rennes i okolic. Wspomina o szachownicy na któr± spogl±daj± Asmodeusz i Jezus odnosz±c to do posadzki w ko¶ciele Sauniere'a. Pojawia siê ³aciñska maksyma znad chrzcielnicy "Par ce signe tu le vaincras". "Ryby" wspominaj± o tajemniczych ska³ach: bia³ej i czarnej. W okolicy wioski znajduj± siê ruiny dawnej faktorii Templariuszy- Blanchefort oraz wzniesienie Rocque Negre (Czarna Ska³a). Ksi±dz Sauniere zamówi³ reprodukcjê "Pasterzy w Arkadii" Poussina, o której równie¿ jest wzmianka w tek¶cie dokumentu. Takich nawi±zañ jest wiêcej. Osoby dobrze znaj±ce Rennes wy³api± wszystkie wskazówki.
No w³a¶nie- wskazówki. Czy Czerwony W±¿ mo¿e byæ map± maj±c± zaprowadziæ ¶mia³ka do skarbu? Liczba interpretacji idzie w dziesi±tki. Bawiono siê w wyznaczanie linii na mapach, wykre¶lanie po³udników i rysowanie okrêgów, szukaj±c punktów wspomnianych w Le Serpent Rouge. Ale¿ oczywi¶cie A., ¿e u¿ywano te¿ nowoczesnych technologii. Skanowano powerzchnê ziemi, robiono zdjêcia, komputerowo obrabiano dane w nadzieji odkrycia jaki¶ powi±zañ geometrycznych, topograficznych, jakichkolwiek. Mimo zawziêtych poszukiwañ jak dot±d nic konkretnego nie znaleziono. Albo W±¿ tak dobrze strze¿e swych tajemnic i nie znalaz³ siê jeszcze nikt na tyle o¶wiecony aby rozwi±zaæ zagadkê albo... to kolejne fa³szerstwo.
W sprawie samobójstw wszczêto ¶ledztwo. Inspektor Frank Marie doszed³ do wniosku, ¿e trzej samobójcy nie mieli nic wspólnego ani z powstaniem Le Serpent Rouge ani co znacz±ce, ze sob± nawzajem. Zastanawia tylko dziwna zbie¿no¶æ- 3 samobójstwa w Pary¿u, praktycznie jednego dnia w odleg³o¶ci kilkunastu kilometrów od siebie (na stronie tytu³owej Wê¿a widniej± nawet paryskie adresy ofiar). Kto¶ widocznie wykorzysta³ ten niesamowity zbieg okoliczno¶ci podszywaj±c siê pod zmar³ych. Kto?
Szczegó³owa analiza ca³ych Tajnych Akt wykaza³a, i¿ napisane zosta³y na tej samej maszynie. Podejrzanym sta³ siê oczywi¶cie nie kto inny jak s³ynny mitoman i za³o¿yciel Zakonu Syjonu Pierre Plantard. Legenda Rennes-le-Chateau by³a dla ludzi z jego otoczenia bardzo przydatnym narzêdziem do wzbudzenia wokó³ organizacji szumu i atmosfery tajemniczo¶ci. 
© Magdalena Struska de Merowing.

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.


Zapraszam do zapoznania siê z polskim tekstem Czerwonego Wê¿a artyku³em Andrzeja Struskiego pt. "Kryszta³y Izis" :

Krysztaly Izis - autor Andrzej Struski

 
http://www.andrzejstruski.com/articles_107_LE--SERPENT--ROUGE.html