BUDOWLA ATLANTYDÓW W RENNES LES BAINS
25/04/2011 20:30 - Andrzej i Magdalena Struscy de
 

 Andrzej i Magdalena Struscy HIPOTEZA 


TAJEMNICZA BUDOWLA SKALNA W RENNES-LES-BAINS.

 

TRZYNASTO METROWEJ D£UGO¦CI ¦CIANA SKALNA W RENNES LES BAINS, JEST DOWODEM NA TO, ¯E TYSI¡CE LAT WSTECZ ISTNIA£A TU, WYSOKO ROZWINIÊTA TECHNOLOGICZNIE CYWILIZACJA.

 

SKA£A 13m D£UGA I 8m WYSOKA Z BOCZNYMI WYSTÊPAMI, KA¯DY PO 4m, ZOSTA£A PODDANA POWIERZCHNIOWEJ OBRÓBCE MECHANICZNEJ. CA£A JEJ POWIERZCHNIA ZOSTA£A ZEBRANA WIELORZÊDOW¡ G£OWIC¡ DO OBRÓBKI KAMIENIA. FREZOWANIE ZOSTA£O WYKONANE, GDY NASZA CYWILIZACJA NIE POSIADA£A JESZCZE TAKICH MASZYN TECHNICZNYCH.

 

W Rennes les Bains znajduje siê wciêcie skalne rozmiarami odpowiadaj±ce piêtrowemu budynkowi, które zosta³o wykonane wiele tysiêcy lat temu, przez cywilizacjê ju¿ dawno nieistniej±c±. Dowodem na tak± konkluzjê, jest widoczne na powierzchni tej ska³y dzia³anie urz±dzeniem technicznym, maj±ce na celu zebranie zewnêtrznej warstwy kamienia. Kilku centymetrowej grubo¶ci powierzchnia tej ska³y, zosta³a zdarta przy u¿yciu maszyny z wielorzêdow± g³owic± skrawaj±c±. 

Fot. 1 Widok ¶ciany skalnej, frezowanej g³owic± skrawaj±c±.


Fot. 2 Widoczny kraniec strefy poddanej frezowaniu.

 

Widoczny w dolnej czê¶ci zdjêcia kraniec strefy frezowanej, znajduje siê na wysoko¶ci oko³o pó³tora metra od podstawy skalnej ¶ciany. Powierzchnia by³a zdejmowana na ca³ej d³ugo¶ci ¶ciany skalnej mierz±cej 13m i na bocznych uko¶nych wypustach. Wysoko¶æ frezowanej powierzchni wynosi³a 7m i by³a wykonana bardzo precyzyjnie, nawet powierzchnie ¶cian w naro¿nikach zosta³y dok³adnie zebrane.

 

Do obróbki tej ska³y, zosta³a prawdopodobnie u¿yta g³owica, która mia³a siedem lub osiem rzêdów no¿y skrawaj±cych. Taki wniosek, wynika z widocznych pasów, które posiadaj± podobn± szeroko¶æ i ilo¶æ rzêdów, jakie pozostawiaj± tarcze skrawaj±ce. S± tu widoczne równie¿ charakterystyczne zag³êbienia powstaj±ce, gdy g³owica w trakcie pracy napotyka twardsz± ska³ê. Poziome rzêdy widocznych zag³êbieñ wystêpuj± w miejscach gdzie znajduj± siê naturalne geologiczne podzia³y warstw skalnych. Ka¿da taka warstwa posiada indywidualne cechy fizyczne w tym równie¿ twardo¶æ. G³owica napotykaj±c na ska³ê o wiêkszej twardo¶ci z natury rzeczy musia³a odchyliæ siê od poprzedniej linii pracy, tym samym utworzyæ charakterystyczne zag³êbienie.

Fot. 3 Widok ¶ciany skalnej.

 

Nie by³oby ¿adnego problemu, gdyby nie fakt, ¿e ta budowla istnieje ju¿ wiele wieków, lub tysi±cleci. Mniemam, ¿e raczej tysi±cleci, bo nawet i piêædziesi±t wieków wstecz nasza cywilizacja nie posiada³a takich maszyn. U¿y³em tu wskazania czasowego, porównuj±cego tê budowlê z czasem dzia³añ Egipcjan przy kosmetyce na istniej±cych ju¿ tam piramidach. Zwrot „przy kosmetyce na istniej±cych ju¿ tam piramidach”, jest w moim mniemaniu uzasadniony a odpowiednie wyja¶nienie stanu rzeczy, uzasadni³em w artykule dotycz±cym czasu powstania Sfinksa i Piramid w Gizie.

 

Odnosz±c temat Piramid do sprawy ska³y z Rennes les Bains, odnoszê siê do czasu kiedy istnia³y techniczne mo¿liwo¶ci zastosowania przez cz³owieka maszyn do obróbki kamienia. Bloki skalne zastosowane do pokrycia konstrukcji istniej±cych ju¿ wówczas Piramid, by³y tylko ciête, brak jest tam wskazañ na stosowanie g³owic frezuj±cych. Odniesienie do Piramid posiada jeszcze inny aspekt, który przenosi nas do czasu istnienia cywilizacji posiadaj±cej technologiê podobn± do obecnie posiadanej przez nasz± cywilizacje.


Powierzchnia Piramidy Chefrena, widoczna pod warstwami bloków na³o¿onymi przez Egipcjan posiada regularnie ciête bloki. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e technologia, jak± dysponowali budowniczowie Piramid by³a du¿o wy¿ej zaawansowana, ni¿ technologia Egiptu 50 wieków temu.


W konkluzji do takiego za³o¿enia, mo¿na przyj±æ teoriê, ¿e ska³a w Rennes les Bains równie¿ by³a obrabiana w czasie, kiedy powsta³y Piramidy w Gizie. A wiêc w czasie, kiedy istnia³a na ziemi poprzedzaj±ca nasz±, jaka¶ inna wysoko rozwiniêta technologicznie cywilizacja. Trudno bez przeprowadzenia specjalistycznych badañ okre¶liæ dok³adny czas, istnienia tej cywilizacji.

 

Poni¿sza dokumentacja fotograficzna dowodzi, ¿e ta ska³a by³a obrabiana w czasie, gdy przed ni± nie by³o warstwy gliniastego terenu dwumetrowej grubo¶ci, na którym obecnie rosn± drzewa. Ta glina jest efektem erozji ska³, które kiedy¶ znajdowa³y siê ponad obrabian± ska³±. Oko³o jednego metra wysoko¶ci powierzchni frezowanej jest obecnie pod warstw± gliny i ta powierzchnia ska³y zachowa³a najlepszy stan fizyczny widocznych wg³êbieñ.

 

Pozostaje jeszcze do wyja¶nienia kwestia zastosowania tej szczególnej budowli. Jest ona po³o¿ona na wschodnim stoku, tym samym wskazuje jedn± z opcji zastosowania w postaci olbrzymiego lustra, którego zadaniem by³o kierowanie ¶wiat³a wschodz±cego s³oñca, na przeciwleg³e pó³nocne stoki. Istniej± jeszcze inne aspekty, które wzmacniaj± teoriê lustra.


1/ Zakres frezowanej powierzchni obejmuje ca³± powierzchniê ¶ciany, od jednego naro¿nika do drugiego, jak równie¿ ca³e powierzchnie ¶cian bocznych z wyj±tkiem pasa pó³torametrowej wysoko¶ci u podstawy ¶ciany. Dowodem jest to, ¿e nawet naro¿niki zosta³y dok³adnie zebrane. Jest to dowód, ¿e tam równie¿ znajdowa³y siê elementy, które nale¿a³o usun±æ.

 

2/ Natomiast to, ¿e nie by³a frezowana powierzchnia dolnego pasa ¶ciany, ¶wiadczy, ¿e tam nie by³o niczego do usuniêcia.Fot. 4 Widoczna wypuk³o¶æ ¶ciany.

 

3/ Wypuk³a konstrukcja ¶ciany.

 

4/ Uko¶ne wystêpy skalne s± ustawione pod ró¿nym k±tem do ¶ciany.

 

W konkluzji do tych kwestii, mo¿na wykluczyæ zastosowanie ¶ciany skalnej jako no¶nika dla symboli kultowych. W takim przypadku, ¶ciana nie by³aby wypuk³a a wystêpy boczne ustawione by³by pod takim samym k±tem.

 

Wskazaniem na zastosowanie, jako miejsca do zamontowania lustra, jest brak ¶ladów frezowania w zakresie poni¿ej pó³tora metra od podstawy ¶ciany. Lustro w dolnym pasie ¶ciany odbija³oby promienie s³oneczne zbyt nisko a tym samym, odbite ¶wiat³o, pada³yby na przeszkody terenowe.

 

Kolejnym wskazaniem na lustro, s± k±ty po³o¿enia ¶cian bocznych. ¦ciana po³udniowa stoi pod k±tem prostym do osi ¶ciany skalnej a ¶ciana pó³nocna stoi pod k±tem rozwartym. Takie ró¿ne po³o¿enia ¶cian bocznych s± zasadne tylko w przypadku, gdy ¶ciany maj± s³u¿yæ jako lustra boczne. Po³udniowa ¶ciana szybciej traci dostêp do promieni odbitych od ¶ciany g³ównej ni¿ ¶ciana pó³nocna.

 

Podstawowym dowodem na to, ¿e skalna budowla by³a przeznaczona do zamontowania gigantycznego lustra, jest wypuk³o¶æ ¶ciany skalnej. Taka wypuk³o¶æ pozwala³a na kilkugodzinne odbieranie promieni s³onecznych pod kontem zbli¿onym do optymalnego. Wypuk³o¶æ pozwala³a równie¿ przesy³aæ odbite ¶wiat³o na szerok± przestrzeñ pó³nocnego stoku doliny Rennes les Bains.

 

Jednak bardzo dziwn± jest sprawa likwidacji lustra, które przecie¿ by³o korzystnym czynnikiem w ¿yciu doliny. Mo¿na przyj±æ za³o¿enie, ¿e w wizerunku samego lustra by³y motywy, które wnosi³y jakie¶ kultowe sprzeczno¶ci z zasadami kultury spo³ecznej cywilizacji likwiduj±cej powierzchniê tej ¶ciany.

 

© MAS Magdalena i Andrzej Struski de Merowing.

Powyzszy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

 

ODKRYCIA  ARCHEOLOGICZNE URZÊDOWO  ZG£OSZONE DO MAIRIE RENNES LES BAINS 29 LUTY 2011. 

8 LIPIEC 2011 ZG£OSZONE DO DRAC - MONTPELLIER DO REGIONALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH.

http://www.andrzejstruski.com/articles_122_BUDOWLA-ATLANTYD%C3W-W-RENNES-LES-BAINS.html