Konferencja tematyczna - Dziwne Dzwieki pojawiajace sie na calym swiecie cz1
19/03/2012 10:38 - Andrzej Struski de Merowing
 


  Konferencja z Andrzejem Struskim -17.03.12r, G³ównym tematem konferencji by³o: Dziwne d¼wiêki pojawiaj±ce siê na ¶wiecie.

Adminkomnaty  : Mo¿na zadawaæ pytania, Temat: Dziwne d¼wiêki pojawiaj±ce siê na ¶wiecie

 

kapral_znz : jakie jest ich ¼ród³o, podstawowe pytanie

 

AndrzejStruski : ¬ród³em jest ogólnie magnetyzm

 

najmrocka123  : i czy powinno siê je powi±zywaæ z przepowiedniami na 2012r?

 

AndrzejStruski : przepowiednie to zupe³nie inna sprawa i mimo, ¿e dotyczy tego samego czasu to nie dotyczy magnetyzmu

 

kapral_znz  : magnetyzm jako energia z wybuchów s³oñca oddzia³ywuj±ca na jonosferê, "przebiegunowanie" czy magnetyzm z ruchów tektonicznych?

 

AndrzejStruski : magnetyzm planety zwi±zany z systemem pola biegunowego

 

kapral_znz  : z jego przemieszczeniem ? bo magnetyzm istnieje od zawsze a te d¼wiêki s± s³yszalne od nie dawna

 

AndrzejStruski : w istocie chodzi o przemieszczanie bieguna

 

kapral_znz : a samo przemieszczenie bieguna jest po prostu cyklicznym procesem ?

 

AndrzejStruski : tak biegun ustabilizowany z minimalnymi ruchami synchronizuje siê z przestrzenia materii i tak silnych efektów nie tworzy w istocie jest to proces cykliczny jednak jego zmiany po³ozenia to proces bardzo aktywny magnetycznie

 

najmrocka123 : czy mog± oznaczaæ co¶ co powinno nas zaniepokoiæ? Na ró¿ny stronach internetowych ludzie zaczynaj± w panikê wpadaæ. bo nikt nie podaje konkretów

 

AndrzejStruski : radzi³bym byæ spokojnym bo panika jeszcze nic dobrego nie daje

 

kapral_znz ) : albo "7 tr±b" z P¦ te¿ tak jest porównywane

 

AndrzejStruski  : tr±by to juz jest sfera proroctw lecz próbuje je sie powi±zaæ z fizyka, ja te sprawy jednoznacznie oddzielam

 

kapral_znz  : je¶li spojrzeæ by na Apokalipsê ¶w. Jana symbolicznie, tak jak zosta³a napisana, to te "7 tr±b" po prostu mog³yby zobrazowaæ to co siê bêdzie dzia³o, czyli jak bêdzie wygl±da³ 'koniec'. Efektem szybszego przebiegunowanie, niektórzy opisuj± ¿e mo¿e byæ zalanie l±dów wod± itp, czyli oczyszczenie ziemi tzn. 7 tr±b jako d¼wiêki które bêd± oznaczaæ pocz±tek koñca jako jeden z wielu znaków a symboliczne znaki z P¦ kojarzê po prostu ze zjawiskami jakie zajd± w przyrodzie przed 'oczyszczeniem' wchodzimy a¿ tak g³êboko ?

 

AndrzejStruski  : ja Apokalipsê odszyfrowa³em, siedem tr±b maja nieco inne znaczenie, jednak to jest inny temat, mogê na sprawê apokalipsy odpowiedzieæ w innym czasie na kolejnej konferencji

 

~timothy : Czy Pana zdaniem obecna "aktywno¶æ" d¼wiêków bêdzie wzrastaæ, maleæ czy te¿ jest to niemo¿liwe do przewidzenia?

 

 

AndrzejStruski : te d¼wiêki bêd± czynne do czasu gdy biegun ustabilizuje siê w nowym po³o¿eniu lub wróci do starego

 

kapral_znz  : A gdzie siê mogê dowiedzieæ wiêcej nt Pañskiego odszyfrowania Apokalipsy ?

 

AndrzejStruski : www.andrzejstruski.com

 

najmrocka123 : czy proces stabilizacji bieguna mo¿e d³ugo potrwaæ????

 

AndrzejStruski : stan siê raczej utrzyma bo aktywno¶æ jest bardzo du¿a maksymalnie do roku

 

kapral_znz  : w ci±gu roku zamieni± siê bieguny? tak mam rozumieæ?

 

AndrzejStruski  : biegun nie musi sie zmieniæ, mo¿e powróciæ do starego po³o¿enia

 

najmrocka123 : czy mo¿e mieæ to jaki¶ negatywny wp³yw dla przetrwania naszej cywilizacji?

 

AndrzejStruski  : niczego nie prorokuje ja jedynie wyja¶niam proroctwa

 

~timothy  : Jak mo¿na wyt³umaczyæ fakt, ¿e w niektórych miejscach ha³asy s± ci±g³e (kilka miesiêcy) gdzie indziej trawaj± klika sekund, a w Afryce nie ma ich wcale?

 

AndrzejStruski  : d¼wiêki wystêpuj± w tych miejscach gdzie ingerencja przesuwaj±cego siê pola magnetycznego natrafia na wyra¼ny opór magnetyczny materii  co do miejsca to pó³nocna pó³kula jest zarazem plusowym obszarem bieguna i tu biegun emituje swoje pole, natomiast na ujemnym absorbuje st±d dominuj±ca ilo¶æ d¼wiêków jest na pó³kuli pó³nocnej

 

najmrocka123 : ja rozumiem ¿e pan nie prorokuje, ale czy taka zmiana biegunów mo¿e byc dla nas niebezpieczna?

 

AndrzejStruski  : jak twierdz± naukowcy tego typu zmiana je¿eli dojdzie do skutku mo¿e spowodowac zmiany na planecie nikt jednak nie wie jaki bêd± mia³y zakres ja nie bada³em zmian jakie zaistnia³y po uprzednim przebiegunowaniu moje dzia³anie polega na logicznej ocenie zdarzeñ i odszukaniu ich pierwotnych przyczyn na drodze przyczynowo- skutkowej

 

~timothy  : z tego co mówi± naukowcy to proces przebiegunowania potrwa setki lub tysi±ce lat, dlaczego utrzymuje Pan, ¿e d¼wiêki ustan± do roku?

 

kapral_znz  : czyli nie mamy pojêcia czy to jest po prostu chwilowe zachwianie bieguna, czego efektem s± niezwyk³e aktywno¶ci sejsmiczne i wulkaniczne, czy bieguny siê "pozamieniaj±"

 

AndrzejStruski  : sam proces zmiany biegunów z natury magnetyzmu nie mo¿e trwaæ d³ugo, skutki takiego procesu mog± trwaæ setki lub tysi±ce lat takich rzeczy nie przewidujê wszystko czego dokona³em, dokona³em w procesie oceny zdarzeñ co do pozamieniania sie biegunów- to niekoniecznie siê musza zamieniæ ale jest to jedna z mo¿liwo¶ci

 

kapral_znz  : podaje filmik z youtube http://www.youtube.com/watch?v=tqjtULiRP4k , czy w 0:50 nie widzimy w³a¶nie przebiegunowania ? tor lotu tej nakrêtki w przestrzeni

 

AndrzejStruski  : co do nakrêtki w rzeczy samej obróci³a siê , ale tak wygl±da przebiegunowanie geograficzne a nie magnetyczne taki obrót ziemi nie grozi

 

kapral_znz : a jaka jest ró¿nica ?

 

AndrzejStruski  : mamy dwa bieguny biegun geograficzny, który pokazuje stabilizacje globu i biegun magnetyczny, który jest pochylony wzglêdem geograficznego

 

~timothy  : taka, ¿e przy przebiegunowaniu biegunów geograficznych, ziemia zaczê³aby sie krêciæ w druga stronê - co jest niemo¿liwe

 

AndrzejStruski  : s³usznie

 

AndrzejStruski  : co do do¶wiadczenia z nakrêtka to wczoraj ustosunkowa³em sie do tego w artykule na stronie www.andrzejstruski.com

 

Adminkomnaty : http://www.andrzejstruski.com/articles_164_Nauka-w-slepym-zauku-grawitacja-wtornym-polem-magnetyzmu.html

 

gluck  : Skoro to jest niemo¿liwe, to co mówi przepowiednia Majów ?

 

AndrzejStruski : przepowiednia Majów nie mówi o przebiegunowaniu geograficznym tylko o zag³adzie cywilizacji w proroctwach mo¿na doczytaæ sie ró¿nych form zag³ady przebiegunowanie geograficzne by³oby definitywna likwidacja ¿ycia na ziemi

 

~angelo : a co pan my¶li o ostatnim wydarzeniu na s³oñcu - chodzi o od³±czenie siê tego obiektu wszystko oparte jest na wiedzy ziemskiej - wyliczenia ! a co z obiektami które przy du¿ych szybko¶ciach normalnie zawracaj± ! a normalnie jest to nie wykonalne ? mowie o maszynach ziemskich

 

AndrzejStruski  : du¿e obiekty rozumiem -sztuczne obiekty tu wchodzi w grê mo¿liwo¶æ wykorzystania procesu niwelacji ci±gu grawitacyjnego planety nie jest to wykluczone

 

~timothy : pytanie czemu Wenus kreci sie w druga stronê? jaka¶ kolizja kosmiczna?

 

AndrzejStruski : nigdy nie zajmowa³em siê Wenus nie mogê na ten temat odpowiedzieæ

 

najmrocka123 : czyli ¿e tak powiem powinni¶my przyzwyczaiæ siê do tych d¼wiêków?????

 

AndrzejStruski  : niewielu je s³yszy wiec nie jest to problem globalny jedynie panika informacyjna do której sie nale¿y przyzwyczai niewielu je s³yszy wiec nie jest to problem globalny jedynie panika informacyjna do której sie nale¿y przyzwyczaiæ






Andrzej Struski de Merowing.

---- > Konferencja tematyczna - Dziwne Dzwieki pojawiajace sie na calym  swiecie cz2
http://www.andrzejstruski.com/articles_165_Konferencja-tematyczna---Dziwne-Dzwieki-pojawiajace-sie-na-calym--swiecie-cz1.html