ZOSTAWCIE W SPOKOJU WZGORZE SWIATYNNE - TO JEST MOJA ZIEMIA I NALEZY DO MNIE
15/08/2012 22:25 - Magdalena Struska
 

" ZOSTAWCIE W SPOKOJU WZGÓRZE ¦WI¡TYNNE - TO JEST MOJA ZIEMIA I NALE¯Y DO MNIE..."Wprowadzenie


Judaizm, Islam, Chrzescijañstwo zgodnie s± przekoanani co do tego, ¿e pewnego dnia na ¶wiecie zjawi siê Mesjasz i odwiedzi Wzgórze ¦wi±tynne.
Kazda z tych religii ma jednak inne wyobra¿enie i pogl±d na naturê Mesjasza na
 jego przysz³e dzia³ania.  
JUDAIZM
- Twierdzi, iz bedzie to pierwsze pojawienie siê ¶miertelnego Masziacha o boskiej Duszy, który zasiadzie na odbudowanym tronie Dawida.


CHRZE¦CIJANIE - Wierz±, ¿e tron Dawida zajmie powracajacz Mesjasz Jezus Chrystus, syn Dziewicy Marii.


MUZU£MANIE - Oczekuj± Proroka Mahdiego, przy czym nie maja jednolitego opisu pochodzenia Mahdiego. 
Muzu³manie szyiccy wierz± w rych³y powrót Mahdiego.Uwa¿aj± oni, ¿e "prawi" muzu³manie powinni robiæ wszystko co tylko jest w ich mocy aby przyspieszyæ ten powrót, nawet chocby mia³oby to zaowocowaæ konfliktem wojennym. 

 Prezydent Mahmud Ahmadine¿ad nalezy do przywódców szyickich, którzy wierza w rych³y powrót Mahdiego.


Ci, którzy chc± przyspieszyc przyj¶cie Mesjasza zgodni s± co do tego, ¿e konieczne jest spe³nienie pewnych warunków:


- najwa¿niejszym z nich jest wzniesienie Trzeciej ¦wi±tyni.


Teologowie Islamscy nie zgadzaj± siê w tym wzglêdzie z Chrzescijanami i Judaistami, poniewa¿ zeby powsta³a Trzecia ¦wi±tynia ulec zniszczeniu musia³by Kopu³a na Skale, Meczet Al AKSA, który bezposrednio przylega do muru zachodniego pozosta³ego po Drugiej ¦wiatyni.


Nale¿y tu nadmienic, ¿e ów Meczet by³ ostatnich latach celem kilkukrotnych ataków.


Australijczyk Michael Dennis Rohan zwolennik ¦wietego Ko¶cio³a Bo¿ego próbowa³ w roku 1969 dokonaæ próby spalenia Meczetu. Uzanwa³ on tzw. "szczer± prawdê"- czasopismo wydawane przez Amstrongów, w którym pisano, ¿e trzeba wypedzic muzu³manów ze Wzgórza ¦wi±tynnego zburzyc ich budowle i postawiæ na tym miejscu Trzeci± ¦wiatyniê. Dopiero wówczas bedzie móg³ powrócic Mesjasz i zacznie siê Armagedon.


Nauczanie Amstronga zosta³o przejête przez wiele innych wyznañ w tym ewangelistów ( ¶cis³a liberalna interpretacja Biblii), - Jesli Bóg chce by nastapi³ Armagedon niechaj siê dzieje wedle Jego Woli.


WZGÓRZE ¦WIATYNNE


W roku 638 armie islamu zdoby³y Jerozolimê. Natknê³y siê tam na pagórek, który wczesniej lokalne chrze¶cijañskie w³adze miasta przeznaczy³y na wysypisko ¶mieci. A by³o to Wzgórze ¦wi±tynne naj¶wietsze miejsce religii judaistycznej. Talmud opisuje, iz Bóg wzi±³ze Wzgórza ¦wiatynnego ziemiê aby stworzyc Adama, tu tez Abraham dowiód³ swej wiary, sk³adaj±c w ofierze swego syna - Izzaka. Król Dawid postawi³ na Wzgórzu o³tarz -tron. Natomiast syn króla Dawida, Salomon w latach oko³o 950r.p.n.e. zbudowa³ Pierwsz± ¦wiatyniê. Budow±³ j± 7 lat na miejscu wskazanym przez swego ojca Dawida.
 W roku oko³o 586-587 p.n.e. Pierwsz± ¦wiatyniê zburzy³y wojska babiloñskiego króla Nabuchodonozora II.


 W latach 520-515 p.n.e. wzniesiono Drug± ¦wiatyniê. Podczas panowania Heroda Wielkiego ¦wiatynie t± rozebrano i wybudowano na nowo dobudowujac rozleg³e dziedziñce. Dnia 4 sierpnia 70 r.po nieudanym powstaniu ¯ydów Rzymianie zburzyli Drug± ¦wiatyniê. Pozosta³o¶ci± sa do dzisiaj resztki muru zachodniego, który nosi nazwê "¦ciany P³aczu", która od XVI wieku jest ¶wiatym miejscem judaizmu. W latach 132-135 Zydzi zbudowali na krótki czas prowizoryczn± ¶wiatnie podczas powstania Bar - Kochby.


LOSY WZGÓRZA PO ZDOBYCIU GO PRZEZ MUZU£MANÓW
Muzu³mañscy zdobywcy oczy¶cili wzgórze ze ¶mieci i na nowo je po¶wiecili. A w roku 690 zbudowali tam Kopu³ê na Skale a w 710 w miejscu wniebowstapienia Proroka Mahometa wzniesiono Meczet Al-Aksa.
W 1099 muzu³manów wyparli z Jerozolimy chrzescijanie lecz w roku 1187 ponownie muzu³manie przejêli miasto pod przywództwem legandarnego w³adcy Saladyna, który nadciagna³ z Damaszku i pokona³ krzyzowców.W XVI wieku odbudowano Jerozolimê za panowania Sulejmana w³adcy imperium otomañskiego. 


¦WI¡TYNIA 


Wewn±trz ¶wi±tyni znajdowa³a siê Arka Przymierza (hebr. ארון הברית aron ha-brit), czyli obficie poz³acana skrzynia drewniana, na której wierzchu znajdowa³y siê z³ote Cheruby (anio³owie), zakrywaj±cy arkê skrzyd³ami. By³a zbudowana na pustyni przez Moj¿esza na polecenie Boga, który poda³ dok³adny sposób jej zbudowania. W Arce Przymierza przechowywano kamienne tablice z tekstem Dekalogu, które Moj¿esz otrzyma³ od Boga na górze Synaj (Horeb). Przed umieszczeniem Arki w ¦wi±tyni Jerozolimskiej znajdowa³y siê w niej jeszcze inne przedmioty (laska Aarona i naczynie z mann±). Arka sta³a w specjalnym pomieszczeniu, zwanym Miejscem Naj¶wiêtszym ("¦wiête ¦wiêtych"), które by³o odseparowane od reszty ¶wi±tyni specjaln± zas³on±, za któr± nie wolno by³o nikomu wchodziæ oprócz arcykap³ana o ¶ci¶le okre¶lonych porach roku. Aktualnie Arka Przymierza uznawana jest za zaginion± 


WZGÓRZE ¦WI¡TYNNE DZI¦


¦cis³a kontrola WZGÓRZA ¦WIATYNNEGO nale¿y obecnie do potencjalnie najbardziej wybuchowych, lecz niechêtnie dyskutowanych spraw spornych zwi±zanych z wizj± Armagedonu.
Wzgórze le¿y w granicach pañstwa Izrael jednak pieczê nad nim sprawuj± muzu³manie - 
Waqf - muzu³mañska stra¿ ¶wi±tynna, niezale¿na jest od rz±du Izraela. 
Podtrzymywanie wspólpracy izraelskich si³ bezpieczeñstwa i lokalnych w³adz muzu³mañskich jest wiêc waznym elementem ochrony WZGÓRZA ¦WI¡TYNNEGO.


ILUZJA LUDZKA CZYNI NADINTERPRETACJE


Z wersji niektórych proroctw wynika, ¿e Mesjasz zg³osi roszczenia do Wzgórza ¦wi±tynnego. Co innego dziedzictwo przodków, do którego potomek Dawidowy ma prawo. A co innego mówi nam Ks. Wyj. 15:17.

 Ksiega Wyj¶cia 15:17 mówi o zupelnie innym dziedzictwie, ni¿ to, jakie jest wnioskowane z interpretacji. W tym wypadku nie chodzi o Wzgórze ¦wi±tynne w Jerozolimie, lecz o obiekt,... Syjon. 


Ksiega Wyjscia 15:17

"Wprowadzi³e¶ ich i osadzi³e¶ na górze twego dziedzictwa, 
w miejscu, które uczyni³e¶ swym mieszkaniem, 
w ¶wi±tyni, któr± za³o¿y³y Twoje rêce, Panie".

 Bowiem Mesjasz jako oczekiwana postac, nosi w sobie dziedzictwo Duchowe w obszarze intelektu a jako cz³owiek, królewskie dziedzictwo krwi Dawidowej. 

 

15.08.2012r. © Magdalena Struska de Merowing.
Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.  Dodatki i ¿ród³a:

- wikipedia
- Apokalipsa Lawrence.E Joseph

 

http://www.andrzejstruski.com/articles_205_ZOSTAWCIE-W-SPOKOJU-WZGORZE-SWIATYNNE---TO-JEST-MOJA-ZIEMIA-I-NALEZY-DO-MNIE.html