Historyczne zrodla- Wyjasnienie Tajemnicy
09/09/2013 09:22 - Andrzej_Struski
 

 GEOMETRIA GRAALA

Cz.1 Historyczne ¼ród³a- Wyja¶nienie Tajemnicy „¯arówki” ze ¦wi±tyni Hathor.

Elektrycy mówi± „¯arówki”

„W dwóch ró¿nych miejscach zbudowanej przez Ptolemeuszy ¶wi±tyni Hathor w Denderze (po³udniowy Egipt) znaleziono interesuj±ce ryciny na ¶cianach. Z wyja¶nieniem znaczenia tych rycin maj± k³opoty nawet znawcy kultury staro¿ytnego Egiptu, ale nieoczekiwanie znacznie wiêcej do powiedzenia na ich temat maj±… elektrycy.

Ryciny przedstawiaj± egipskich kap³anów, trzymaj±cych w rêkach pod³u¿ne, najwyra¼niej prze¼roczyste tuby. W ka¿dej z tych tub znajduje siê prêt, przypominaj±cy swym wygl±dem wê¿a który rozci±ga siê wzd³u¿ ca³ej tuby. Patrz±c na te ryciny, nieoczekiwanie zdajemy sobie sprawê, ¿e kap³ani w swych d³oniach trzymaj± nic innego jak… staro¿ytn± ¿arówkê!


Narzucaj±ce siê podobieñstwo do wspó³czesnej ¿arówki sk³oni³o wielu egiptologów do weryfikacji tej teorii. Dr. John Harris z Oxfordu uzna³, ¿e hieroglify pod rycinami to nic innego jak informacje o tym, w jaki sposób stworzyæ i wykorzystaæ energiê elektryczn±. Popar³ go w tym austriacki in¿ynier Walter Gam, który w wizerunku wê¿a wewn±trz tuby widzia³ po prostu ³uk elektryczny. Jeden z hieroglifów oznaczaj±cy takiego wê¿a, w bezpo¶rednim t³umaczeniu oznacza³ po¶wiatê. ¦wiec±ce siê tuby mog³y byæ wiêc wykorzystywane w ceremoniach religijnych. Elektryczny w±¿, wij±cy siê w takiej tubie niew±tpliwie robi³ wielkie wra¿enie na wyznawcach i potwierdza³ niezwyk³± wiedzê i potêgê kap³anów. Wg. niemieckiego profesora Rainiera Ose, energia potrzebna do zapalenia takich ¿arówek by³a magazynowana w kondensatorach po to, by mo¿na j± by³o u¿yæ w dowolnym momencie. 
 


Kondensator ten mo¿na tak¿e zobaczyæ na rycinie z ¿arówkami. Jest to pude³ko na którym siedzi bóg Atum-Ra. Nad jego g³ow± ja¶nieje jego boski symbol – dysk s³oneczny. Z boku pude³ka wystaj±… kable, które nikn± w pod³odze, id±c do podestów na których stoj± kap³ani trzymaj±cy tuby. Kap³ani z kolei jakby wiedzieli, ¿e z pr±dem nie ma ¿artów – ubrani s± w sposób zabezpieczaj±cy oczy a byæ mo¿e tak¿e g³owy przed przypadkowym na¶wietleniem.

Same tuby swoim wygl±dem przypominaj± trochê kineskopy pierwszych telewizorów. Niektórzy mówi±, ¿e w identyczny sposób wygl±da³y jedne z pierwszych maszyn, którymi robiono zdjêcia rentgenowskie. Taka s³u¿±ca do prze¶wietleñ tuba produkowa³a fluorescencyjny snop elektronów, który wychodzi³ z pod³±czonej do szklanej bañki katody i bieg³ przez ca³± d³ugo¶æ tuby a¿ do jej koñca. W tym przypadku strumieñ elektronów by³by przedstawiony poprzez wizerunek wê¿a.


Same – trzymane przez kap³anów – ¿arówki te¿ wzbudzaj± zainteresowanie. O ile ¿arówka po lewej stronie wygl±da na pracuj±c± w sposób „normalny”, o tyle druga, bêd±ca bli¿ej ¼ród³a energii najwyra¼niej wskazuje, ¿e dzieje siê w niej co¶ niezwyk³ego. Byæ mo¿e s³oneczna tarcza nad g³ow± boga Atum-Ra jest niczym innym jak tzw. elektrostatycznym generatorem pr±du Van de Graaffa, wynalezionym dopiero w 1929 roku. Generator niew±tpliwie wysy³a energiê w stronê tuby a pawian trzyma nó¿ pomiêdzy generatorem a koñcem ¿arówki.” by Autor: Chris Miekina

 

 

Inskrypcja mówi „po¶wiata”;- tajemnicza po¶wiata, czym ona jest?Widoczny tu obraz przedstawia, do dzisiejszego dnia niewyja¶niony wizerunek istniej±cy w ¦wi±tyni Hathor. Próby wyja¶nienia tajemniczej informacji zawartej w tym wizerunku nie da³y ¿adnego efektu a nawet, nie wnios³y jakiej¶ my¶li przewodniej. Doprowadzi³y jedynie do kompromisu, albo nadinterpretacji. Bo jak inaczej okre¶liæ publikacje mówi±ce, ¿e tu przedstawione s± ¿arówki i systemy energetyczne zasilaj±ce te ¼ród³a ¶wiat³a w staro¿ytnym Egipcie.


Nie wystarczy widzieæ, nale¿y równie¿ patrzeæ. A je¿eli wnikliwie spojrzymy na wszystkie elementy sk³adowe tego rysunku to odkryjemy rzeczy, które w ¿aden sposób nie s± zwi±zane z pr±dem elektrycznym, a tym bardziej z ¿arówk±. Dla ja¶niejszego przedstawienia poszczególnych aspektów zapisanych w postaci obrazu przez staro¿ytnego autora tej informacji, pozwolê sobie ka¿dy aspekt obrazu opisaæ precyzyjnie.

Plan pierwszy: -

1 Postacie kap³anów

Dwa z pozoru identyczne widoki, na których postacie kap³anów prezentuj± uko¶nie po³o¿one obiekty. Obiekty te, na pierwszy rzut oka wygl±daj± jak przedmioty technicznie, które s± trzymane w rêkach kap³anów. Nale¿y rozpatrzyæ kwestiê, czy te obiekty s± trzymane w rêkach kap³anów, czy mo¿e w takim przedstawieniu obrazu jest ukryta jaka¶ inna informacja. W±tpliwo¶æ, co do tego, ¿e kap³ani trzymaj± te przedmioty we w³asnych d³oniach, budzi brak widocznych tu palców, które w naturalny sposób powinny byæ widoczne pod spodem.

Tak przedstawiona, ta kwestia na obrazie, wnosi nutê zastanowienia nad istot± i sposobem ca³ego przekazu informacji na tym wizerunku. Obraz posiada do¶æ precyzyjnie narysowane szczegó³y. W takim kontek¶cie brak widocznych tu palców jest wa¿n± informacj±. Mówi ona, ¿e nale¿y zwróciæ szczególn± uwagê na wymowê ca³ego obrazu, bo jest ona g³êboko ukryta i inna ni¿ ta, która jest widoczna w pierwszym skojarzeniu. Pokazane tu, udawanie trzymania przedmiotów, przydaje im cech niezwyk³o¶ci, lub nienaturalno¶ci w pojêciu do rzeczy nam naturalnych (takich jak przedmioty materialne lub techniczne). W konsekwencji uzyskujemy wskazanie, które mówi, ¿e przedmioty widoczne na rysunku prezentuj± rzeczy, jakich nie widzimy w naturze.

Z wygl±du zas³oniêtych oczu u kap³anów, równie¿ mo¿emy wyci±gn±æ wniosek uzasadniaj±cy powy¿sz± konkluzjê. Zas³oniête oczy ¶wiadcz±, ¿e kap³ani nie widz± rzeczy, które siê wokó³ nich znajduj±. Pomimo tego, obie postacie kap³anów s± w³a¶ciwie ustawione w stosunku do przedmiotów, które mieliby trzymaæ, w rêkach, ale trzymaæ tylko na niby. Wniosek, jaki mo¿emy wyci±gn±æ mówi nam, ¿e widz± oni te rzeczy oczami ducha – pozazmys³owo.

2 Zwoje wê¿owe

Wizerunek pierwszego planu obrazu prezentuje nam jeszcze inne informacje, jakie mo¿emy tu zobaczyæ. Wewn±trz dwóch (jak to okre¶lili elektrycy) ¿arówek, widoczne s± wê¿e a raczej symbolika wê¿y eterycznych - duchowych. Oba wizerunki ró¿ni± siê pomiêdzy sob±, po³o¿eniem g³owy a tym samym, symbolizuj± dwa wzajemnie przeciwne kierunki obrotów zwojów wê¿owych.

3 Symbolika kontaktu

Kolejn± informacj± istniej±c± w wizerunku pierwszego planu obrazu s± dwie „podpory”, lub formy symbolizuj±ce zewnêtrzny kontakt zbioru eterycznego, przedstawianego w postaci uko¶nie le¿±cego rysunku. Szczególny kszta³t tych „podpór”, zmusza nas do g³êbszego zastanowienia siê nad nimi. Ró¿nice w wygl±dzie pomiêdzy lew± a praw± konstrukcj± „podpory” musz± wnosiæ jakie¶ dodatkowe informacje. Obie posiadaj± po cztery dyski a lewa, czyli w kolejno¶ci pierwsza, posiada dodatkowo ponad czwartym dyskiem pó³kulê, która swoim wierzcho³kiem ³±czy siê z powierzchni± „bañki”. Inaczej ni¿ druga „podpora”, na której brak jest pó³kuli a bezpo¶rednio czwarty dysk ³±czy siê z powierzchni± „bañki”.

Kolejna ró¿nica w wygl±dzie „podpór” tkwi w dwóch niesymetrycznych formach, które ³±cz± trzeci dysk pierwszego wizerunku z powierzchni± „bañki”. Takiego po³±czenia nie dostrzegamy na drugim wizerunku.

Trzecia ró¿nica jest widoczna w samym posadowieniu „podpory”. Pierwsza stoi w pozycji pochylonej i jest zespolona z biegn±cym na pod³odze albo na ziemi przewodem, lub symbolem strumienia albo jakiej¶ wi±zki. Druga identycznie jak pierwsza jest zespolona z przewodem, jednak ten przewód w tym miejscu nie le¿y na pod³odze lub ziemi, tylko wychodzi z postumentu, na którym siedzi Bóg Atum-Ra.

4 „Przewody – zasilanie”

Ostatnim aspektem konstrukcji prezentowanej przez kap³anów, jest szczególny przewód, który ³±czy siê z dolna czê¶ci± „bañki”. Obie „bañki” s± po³±czone z przewodem w taki sposób, ¿e po pierwszym kontakcie przewód oplata podstawê „bañki” po jej obwodzie zewnêtrznym. W tym po³±czeniu pomiêdzy pierwszym a drugim wizerunkiem konstrukcji, istnieje drobny szczegó³ je ró¿ni±cy. Jest nim cienka nitka widoczna na podstawie drugiej „bañki”. Ten z pozoru nieistotny szczegó³ mo¿e okazaæ siê kluczem do rozwi±zania ca³ej tajemnicy tego obrazu. W efekcie wp³yw przewodu na powierzchni „bañki” tworzy symbol „koszyka lotosu”, w którym jest posadowiona ca³a „bañka”.

W konkluzji do pierwszego planu obrazu, mo¿emy stwierdziæ, ¿e na tym obrazie prezentowane s± rzeczy posiadaj±ce cechy duchowe – eteryczne. Rzeczy, które posiadaj± okre¶lone znaczenie dla cz³owieka. Z ca³okszta³tu wizerunku wynika, ¿e to znaczenie jest bardzo istotne, a jego skala jest widoczna w postawie, jak± prezentuj± przedstawiane na obrazie postacie ludzkie w trakcie oddawania ho³du tej rzeczy duchowej.

Drugi plan: -

1 Trzy postacie ludzkie.


Klêcz±ce postacie ludzkie odniesieniem swoim w formie ofiary i mod³ów, przedstawiaj± jak wa¿ny jest prezentowany na obrazie system duchowy dla cz³owieka.

2 Bóg Atum-Ra.

Siedz±ca na podwy¿szeniu postaæ cz³owieka z dyskiem s³onecznym na g³owie symbolizuje Boga Atum-Ra. Przewody „zasilaj±ce” wnikaj±ce w doln± czê¶æ tak istotnego dla cz³owieka zbioru materii eterycznej, przedstawione s± tu w dwóch egzemplarzach. W celu lepszego zrozumienia, przewody „zasilaj±ce” s± tu pokazane, jako dwa ró¿ne, lecz dysponuj±ce wspólnymi cechami. Pierwszy posiada swoje ¼ród³o w Ziemi a drugi w tym ¶rodowisku, jakie reprezentuje Bóg Atum-Ra. W rozumieniu cz³owieka ta postaæ symbolizuje ¶rodowisko mocy boskich, duchowych, albo pozaziemskich, które s± w jaki¶ sposób zwi±zane z oddzia³ywaniem S³oñca.

Informacja dotycz±ca „zasilania” obrazowanego tu, zbioru eterycznego, przedstawiona w postaci dwóch przewodów, pozwala lepiej zrozumie istotê dyspozycji wynikaj±cej z tego specyficznego rodzaju „zasilania”. Wskazane s± tu dyspozycje czerpane z planety i dyspozycje pochodz±ce z poza niej z odniesieniem do ¼róde³ duchowych zwi±zanych ze s³oñcem.

3 Postac ma³poluda.

Ta postaæ, poza symbolik± dotycz±ca prezentowanego tu zbioru eterycznego, dodatkowo symbolizuje bardzo wa¿n± kwestiê w ewolucji cz³owieka. Stoj±ca w pionie wyprostowana postac ma³py z nogami cz³owieka, jest jednoznacznym symbolem, który mówi, ¿e w odpowiednim czasie cz³owiek powsta³ z wybranych ma³p ¿yj±cych na planecie Ziemi. D³ugie w³osy tej postaci, (tak samo jak d³ugie w³osy widoczne u wszystkich innych postaci na tym rysunku), ¶wiadcz± o uzyskaniu przez t± nowo wyewoluowan± formê (docelowo cz³owiek z wcielon± Dusza) zdolno¶ci do kontaktu pozazmys³owego. D³ugie w³osy s± atrybutem cz³owieka i jedn± z g³ównych cech, jakie zdecydowanie odró¿niaj± nas od ma³p.

Postaæ ma³poluda trzymaj±ca w rêkach miecz obrócony ostrzem w kierunku górnej czê¶ci „bañki” a rêkoje¶ci± w kierunku symbolu tarczy s³onecznej na g³owie boga Atum-Ra, tworzy symbolikê trzeciego „zasilania”, które ma zwi±zek ze ¶wiat³em s³onecznym. Wskazany tu czas ewolucji cz³owieka i pokazane na obrazie pierwociny jego systemu duchowego, obrazuj± nam, kiedy w czasie ewolucji cz³owiek uzyska³ dostêp do pierwszych elementów systemu ¦wiêtego Graala.

4 Inskrypcja napisana hieroglifami.

Zapis inskrypcji mówi o ¶wiat³o¶ci. Czym innym jak nie ¶wiat³o¶ci± jest po¶wiata aury, któr± widz± ludzie dysponuj±cy widzeniem poza zmys³owym. Zas³oniête oczy u kap³anów i postaci ludzkich (z wyró¿nieniem tej, która operuje jakim¶ przedmiotem), ¶wiadcz± o patrzeniu tych postaci sposobem poza zmys³owym w szczególnym zakresie. Naturalne zdolno¶ci takiego patrzenia nie wymagaj± zas³aniania oczu. Ja ze swego wieloletniego do¶wiadczenia wiem, ¿e by zobaczy bardzo subtelne materie eteryczne, wskazane jest zas³oniæ oczy. A widzenie systemów eterycznych Graala, jest mo¿liwe tylko z zas³oniêtymi oczami i przy pe³nej koncentracji.

W konkluzji do drugiego planu, jak równie¿ do ca³o¶ci przekazu zawartego w tym obrazie, mo¿emy z du¿ym prawdopodobieñstwem stwierdziæ, ¿e autorzy, lub autor tego obrazu posiadali informacje o rozwoju fizycznym i duchowym cz³owieka, tak dalece zaawansowane, jakich jeszcze nie posiadaj± ludzie ¿yj±cy w czasie rozwoju obecnej cywilizacji.


© Struski Andrzej de Merowing


Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

P.S. W nastêpnych publikacjach pt. „GEOMETRIA GRAALA” przedstawiê informacje szeroko obrazuj±ce wskazany tu system duchowy cz³owieka, jak równie¿ informacje dotycz±ce Graala w systemie eterycznym cz³owieka, i wielu innych pod systemów eterycznych.

http://www.andrzejstruski.com/articles_268_-Historyczne-zrodla--Wyjasnienie-Tajemnicy-.html