Moje oswiadczenie w stosunku prawa trzech koron
11/08/2015 21:53 - Andrzej_Struski de Merowing
 

Trzy korony

Watykan zastosowa³ symbolikê trzech koron wbrew woli Boga.

W odniesieniu do spraw Boga na ziemi, zastosowanie takiej symboliki przez nieuprawnionego jest zdrad± Boga. Papie¿e nie mieli i nie maja takiego prawa, ich dzia³anie by³o i jest w zwi±zku z tym wrogie Bogu.

Co oznacza ta symbolika;

1 Korona i w³adza na ziemi,

2 Korona i w³adza we wszech¶wiecie,

3 Korona i w³adza w niebie.

Papie¿e nie dysponowali i nie dysponuj± ¿adn± z tych trzech rodzajów w³adzy, nigdy nie posiadali i nigdy nie bêd± posiadaæ prawa do dysponowania t± symbolik±.

Ja zastosowa³em tê symbolikê dla siebie w odniesieniu i dla ukazania moich pozycji i moich praw. Poni¿ej przedstawiam moje prawa i informujê, ¿e uzasadniê i udowodniê ka¿d± z tych trzech dyspozycji na drodze wskazania logicznej informacji zawartej w pismach historycznych i w zakresie wszelkich odniesieniach duchowych.

1 Korona i w³adza na ziemi: - dotyczy w³adzy na planie duchowym w pojêciu schematów eterycznych odnosz±cych cia³o cz³owieka do jego asymilacji z szeroko pojêtym ¶wiatem duchowym. W niebie nie istnieje w³adza jednej duszy na drug±, na ziemi równie¿ nikt nie posiada prawa w³adzy na cz³owiekiem. Cz³owiek jest istot± woln± a je¿eli kto¶ uzyskuje w³adzê nad cz³owiekiem jest uzurpatorem wzglêdem potrzeb Boga. W³adza, któr± ja posiadam w odniesieniu do tej korony, ma zadanie uwolniæ cz³owieka z pod nieuzasadnionej nad nim w³adzy zarówno istot duchowych jak i innych ludzi.

2 Korona i w³adza we wszech¶wiecie: - dotyczy tej samej postaci, która dysponuje w³adz± na ziemi w odniesieniu do obszarów eterycznych. Postac ta – zapowiadana proroctwami a w szczególno¶ci w zaszyfrowanej tre¶ci Apokalipsy ¦w. Jana z Patmos, otrzymuje tê w³adzê w Niebie (zaszyfrowany opis tego faktu w tre¶ci Apokalipsy). W³adza ta pozwala Synowi Boga w czasach ostatecznych skutecznie dzia³aæ na planie walki ze ¼ród³ami z³a, jakie z obszarów duchowych s± implikowane od tysiêcy lat na ziemiê.

3 Korona i w³adza w niebie: - postac, która dysponuje w³adz± duchow± we wszech¶wiecie i na ziemi, zosta³a wybrana przez w³adzê nieba. Jest ni± najstarszy syn Boga, któremu przygotowywa³ drogê na ziemi, jego m³odszy brat z rodziny Boga, Jezus Chrystus. Postac ta dysponuje odpowiednim potencja³em osobistym i jest w³adc± Armii Nieba.

¯aden Papie¿ nie dysponowa³ takimi atrybutami a ci papie¿e, którzy u¿ywali trzech koron, uzurpowali dla siebie w³adzê, zapowiadanego w proroctwach Syna Boga.

Najwa¿niejszym dowodem na s³uszno¶æ moich informacji s± wersety z tre¶ci Apokalipsy. Dodam, ¿e tekst Apokalipsy, jest jedynym kompletnym przekazem informacji od Boga, jaki istnieje na ziemi. Wyj±tkowo skomplikowany szyfr Apokalipsy, wyklucza mo¿liwo¶æ tego, by cz³owiek móg³ napisaæ ten tekst wedle w³asnych duchowych widzeñ i najg³êbszych przemy¶leñ. Taki tekst móg³ zostaæ spisany wy³±cznie, jako kompletny przekaz przes³any drog± poza ¶wiadom± od Boga, o czym ¶wiadczy tre¶æ zapisana.

Tekst Apokalipsy, 19: 11,

  19:11 - I widzia³em niebo otworzone, a oto koñ bia³y, a tego, który siedzia³ na nim, zwano Wiernym i Prawdziwym, a s±dzi w sprawiedliwo¶ci i walczy.

Zaszyfrowana informacja, 19: 11,

Z nieba przyby³o (koñ bia³y) = wojsko, (niebo otworzone) = wys³ane przez w³adzê nieba (w rozumieniu ludzi, przez Boga). Wojsko nieba przyby³o, (który siedzia³ na nim) = pod w³adz± tego, który jest miêdzy innymi charakteryzowany okre¶leniem „Wiernym i Prawdziwym”. (a s±dzi w sprawiedliwo¶ci) = dokona on sprawiedliwego os±du, (i walczy) = i bêdzie walczy³ na planie duchowym, zgodnie z jego w³adz± i dyspozycj± ujêt± w symbolice trzech Koron.

Tekst Apokalipsy, 19: 12,

19:12 - A oczy jego by³y jako p³omieñ ognia, a na g³owie jego wiele koron; i mia³ imiê napisane, którego nikt nie zna, tylko on sam.

Zaszyfrowana informacja, 19: 12,

Król Armii Nieba dysponuje moc± na planie duchowym, (A oczy jego by³y jako p³omieñ ognia) = któr± to moc±, jest w stanie ujrzeæ i zniszczyæ wszelkie niebezpieczna dla cz³owieka formy eteryczne (duchowe). Dowódca Armii Nieba (a na g³owie jego wiele koron) = dysponuje niezbêdn± do wykonania zadania w³adz± królewsk± na trzech planach, trzy korony = (wiele koron). Nikt na ziemi nie zna³ mojego królestwa w niebie (i mia³ imiê napisane) = Dowódca Armii Nieba.

(Pan Zastêpów, jako biblijne okre¶lenie w³adcy zastêpów anielskich), nie odnosi pe³nej warto¶ci w³adzy dowódcy armii nieba. Ja po zapoznaniu siê z moim stanowiskiem w niebie (w czasie - 1999 Maj - gdy uzyska³em dostêp do mojego miejsca dowodzenia armi±, publicznie og³osi³em kilkana¶cie lat temu, moje stanowisko w niebie (imiê napisane) = wykonywan± w³adzê wojskow± w niebie, czyli powiedzia³em i napisa³em, ¿e jestem dowódc± armii nieba.

Tekst Apokalipsy, 19: 13,

19:13 - A przyodziany by³ szat± omoczon± we krwi, a imiê jego zowi± S³owo Bo¿e.

Zaszyfrowana informacja, 19: 13,

(A przyodziany by³ szat± omoczon± we krwi), = On jest (przyodziany by³ szat±) = ca³ym sob±, ca³± swoj± ¶wiadomo¶ci±, (omoczon±) = zag³êbiony, (we krwi) = w s³owach, w wiedzy Boga dotycz±cej ludzi. Drugim Jego zadaniem w trakcie wykonywania dzia³añ misji czasów ostatecznych, jest przekazanie ludziom wiedzy od Boga, (a imiê jego zowi± S³owo Bo¿e) = posiada i uto¿sami³ siê z ca³± wiedzê, jak± Bóg chce przekazaæ ludziom na ziemi. (a imiê jego) = wiedza od Boga w postaci nabytej wiedzy, któr± ma za zadanie, (S³owo Bo¿e) = przekazaæ ludziom.

Reasumuj±c; informacja zawart± w 13 wersecie, mówi o mojej wiedzy, jak± naby³em w zwi±zku z 12-sto letnim specjalnym logiczna – duchowym szkoleniem i nastêpnymi ró¿nymi przemy¶leniami. Przez 30 lat kontaktów z Bogiem i niebem uzyskiwa³em brakuj±ce mi tu na ziemi informacje. Obecna moja wiedza jest kompletna i obejmuje ca³okszta³t tematów i spraw, jakie obecny cz³owiek powinien wiedzieæ o Bogu.

Jest to druga czê¶æ mojego zadania, jakie wykonujê na ziemi. Pierwsz± czê¶æ wojskow± w du¿ej mierze zastosowa³em w trakcie siedmioletniej walki na planie duchowo¶ci astralnej w obszarach naszej i innych galaktyk. Walki te trwa³y od koñca 2007r do 2014r, niektóre zdarzenia z tych dzia³añ opublikowa³em.

Przekazanie wiedzy cz³owiekowi, jest zadaniem du¿o trudniejszym. Skuteczne przekazanie wiedzy od Boga jest na dzieñ dzisiejszy zadaniem niewykonalnym. Nikt tej wiedzy nie potrafi przyj±æ, jest ona niezrozumia³a dla cz³owieka ¿yj±cego w iluzji i zniewoleniu umys³u przez informacje religijne i ezoteryczne. Wszystkie kultury ezoteryczne, kulty i religie ca³kowicie opacznie przedstawiaj± Boga i niebo. Cywilizacja cz³owieka, od zawsze jest budowana na informacjach pochodz±cych od si³ ciemno¶ci, wrogich potrzebom Boga.  Przyk³adem jest tu, zastosowanie przez Papie¿y symboliki trzech koron. Nie¶wiadomi niczego, zniewoleni na umy¶le kap³ani, rozumiej± to, co chce Lucyfer, by zrozumieli. W kwestii spraw Boga, zniewoleni i nie¶wiadomi rzeczywisto¶ci boskiej kap³ani, mimo woli i oddania Bogu, w zupe³no¶ci spe³niaj± potrzeby Lucyfera.

BÓG OCZEKUJE OD CZ£OWIEKA TYLKO JEDNEGO – BY KA¯DY ¯Y£ W SZCZʦCIU. NIE NAKAZUJE MODLITWY, S£U¯BY I ODDANIA A CO NAJISTOTNIEJSZE, DLA POTRZEB BOGA ¯YCIE W UMARTWIENIU I ¯ALU JEST DLA TYCH POTRZEB ZABÓJCZE. BÓG NIE MA W£ADZY NAD CZ£OWIEKIEM I TAKOWEJ NIE POTRZEBUJE – TU W TEJ KWESTII BY£A LUKA, JAK¡ WYKORZYSTA£ LUCYFER, TWORZ¡C ZA PO¦REDNICTWEM RELIGII SYSTEMY PODDAÑSTWA BO¯EGO.

Tekst Apokalipsy, 19: 14,

19:14 - A wojska, które s± na niebie, sz³y za nim na koniach bia³ych, obleczone lnem cienkim, bia³ym i czystym.

Zaszyfrowana informacja, 19: 14,

Wojska, które (sz³y za nim) = przyby³y z Synem Boga Dowódc± Wojsk Nieba, (na koniach bia³ych) = jako armia oddana Bogu, (obleczone lnem cienkim) = znaj± zasady i problemy tej wojny. (bia³ym) = s± ca³kowicie oddane potrzebom nieba i Boga, (i czystym) = i nie ulegn± namowom Lucyfera, którego wielu z nich zna osobi¶cie.

Ta ostatnia informacja jest ¶ci¶le zwi±zana z wieloma przypadkami kolaboracji i zdrady, jakiej dopu¶cili siê oficerowie oddzia³ów armii nieba, stacjonuj±cych tu w okolicach ziemi i w innych miejscach Wszech¶wiata, dla zabezpieczenia kolonii wcieleniowych. Najbardziej jaskrawym przypadkiem zdrady, jest dzia³anie Archanio³a Micha³a, który nie tylko kolaborowa³ z Lucyferem, ale wrêcz szpiegowa³ na rzecz si³ ciemno¶ci. Dowody na takie Jego dzia³ania, s± zawarte w zaszyfrowanej tre¶ci Apokalipsy.

Tekst Apokalipsy, 19: 15,

19:15 - A z ust jego wychodzi³ miecz ostry, aby nim bi³ narody; albowiem on je rz±dziæ bêdzie lask± ¿elazn±, a on t³oczy prasê wina zapalczywo¶ci i gniewu Boga wszechmog±cego.

Zaszyfrowana informacja, 19: 15,

Syn Boga do swego drugiego zadania – przekazania wiedzy od Boga - jest przygotowany (A z ust jego wychodzi³ miecz ostry, aby nim bi³ narody) = w wystarczaj±cym zakresie. (z ust jego) = jego s³owa (miecz ostry) = s± zabójcze dla ziemskiej wiedzy o Bogu, (aby nim bi³ narody) = po to, by móg³ wyeliminowaæ b³êdne wyobra¿enie spraw boskich w ka¿dym kulcie i kulturze na ziemi. (albowiem on je rz±dziæ bêdzie lask± ¿elazn±,) = To On bêdzie te, nie rozumiej±ce spraw boskich kultury, zmienia³ korzystaj±c z boskiej wiedzy o ewolucji cz³owieka, (lask± ¿elazn±) = te s³owa, dotycz± systemu magnetycznego cz³owieka, gdzie jego centralny – osiowy schemat dzia³ania przypomina formê laski z 24 wêz³ami, (¿elazn±), = czyli magnetyczn± i nie zmienian± zewnêtrznymi przyczynami postac formacji centralnej systemu magnetycznego w formie laski. (Kultury ziemskie przekazuj± informacje o s³upie, który posiada du¿e znaczenie dla cz³owieka. Takie przekazy s± objawem szcz±tkowej wiedzy o budowie magnetycznej systemów duchowych cz³owieka, która pochodzi z astralu, gdzie tam ¿yj±ce istoty duchowe równie¿ nie posiadaj± pe³nej wiedzy.) (a on t³oczy prasê wina zapalczywo¶ci) = Syn Boga, informacjami o ewolucji, niebie i Bogu, musi spowodowaæ w umys³ach ludzi oszo³omienie – stan podobny do upojenia alkoholowego, by nastêpnie zmienione ju¿ ¶wiadomo¶ci ludzi mog³y akceptowaæ te zupe³nie nowe i ca³kowicie niezgodne z religijnymi informacje. (i gniewu Boga wszechmog±cego.) = Te s³owa przedstawiaj± stan emocjonalny Boga w stosunku do ludzi ¿yj±cych na ziemi. Bóg nie akceptuje w ca³o¶ci tej nauki duchowej, która w tak wielkim stopniu zniewoli³a, za¶lepi³a i wprowadzi³a w stan kompletnej iluzji ¶wiadomo¶æ cz³owieka.

Reasumuj±c;

Moja wiedza w odniesieniu do „laski ¿elaznej”, czyli do systemu magnetycznego cz³owieka, zosta³a w ostatnim czasie, ostatecznie skompletowana. Schematy magnetyczne okre¶lane potocznie ¶w. Graalem, by³y ostatnimi, które musia³em opanowaæ. Ten wyj±tkowo skomplikowany zbiór schematów dzia³ania, na wszystkich planach systemu magnetycznego cz³owieka jest niemo¿liwy do opanowania pamiêciowego w odniesieniu do procesu operacyjnego umys³u cz³owieka. Ja w moim umy¶le w czasie 30 lat przeprowadzi³em specjalne æwiczenia pamiêciowe, jak równie¿ na planie percepcji przestrzennej, które w ostatnich trzech latach pozwoli³y mi na opanowanie w pamiêci ca³ego systemu magnetycznego cz³owieka. Jest on z³o¿ony z sze¶ciu wzajemnie siê przenikaj±cych konstrukcji - geometrycznych, liczbowych i warto¶ciowych. Najbardziej z³o¿one klucze kodowe posiadaj± rz±d z³o¿ony z 12 w tym wielocyfrowych liczb, na 160 p³aszczyznach.

Dodam, ¿e taki system magnetyczny, jest ewenementem w skali wszelkiego ¿ycia, zarówno w naszym jak i innych wszech¶wiatach, jak równie¿ w cywilizacji nieba. Takim wyj±tkowym systemem dysponuje wy³±cznie cz³owiek z wcielon± dusz±, nie posiada go ¿adna istota duchowa w tym i Bóg. Dla istnienia i dzia³ania fizycznego zawartych w nim schematów magnetycznych, niezbêdne jest ¿ycie w ciele fizycznym i duchowym, jako ¿ycie jednej istoty.


 

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadz±cy Misjê Czasów Ostatecznych.

A.D. 11.08.2015.

PS. W prezencie urodzinowym odbieram Watykanowi prawo do korzystania z trzech koron przez papie¿y.


 

http://www.andrzejstruski.com/articles_328_Moje-oswiadczenie-w-stosunku--prawa--trzech-koron.html