Bryla AMAZ
15/04/2010 21:37 - Andrzej Struski
 

W pierwszym artykule przedstawiê poszczególny etapy powstawania jednej z bry³ w formie graficznej. W kolejnym artykule  zamieszczê zdjêcia wykonanej bry³y.

Bry³a AMAZ

Bry³a ta to geometryczny wzór materii wszech¶wiata. Ujmuje w swojej konstrukcji praktycznie wszystkie mo¿liwe do zaistnienia formy materii i energii. Jest niezniszczalnym wzorcem pierwotnym wszelkich form ¿ycia i ewolucji wszech-¶wiata. Wzór ten istnia³ ju¿ w przestrzeni przed atomowej. To wed³ug jego magnetycznej konstrukcji formowane by³y i s± kszta³ty d¼wiêku – materia³u, z którego powstaj± miêdzy innymi atomy. Formy tej geometrii w pierwotnej postaci d¼wiêkowej istniej± równie¿ obecnie wokó³ nas. Dostêp do tych form ma ka¿dy i ka¿dy mo¿e z nich skorzystaæ. Chc±c przedstawiæ przestrzeñ w postaci geometrycznej, Platon wyodrêbni³ pewne formy geometrii tu przedstawionych bry³, które wynikaj± z wzorców wszech-¶wiata. Równie¿ wielu innych filozofów i mistyków korzysta³o z ró¿nych form geometrii przestrzennej. Utworzyli oni wiele znaków i form posiadaj±cych szczególne w³a¶ciwo¶ci i symbolizuj±cych ¶rodowisko ¿ycia cz³owieka. Konstrukcja geometryczna bry³y „AMAZ” opisuje wszystkie tu przedstawione kszta³ty i formy, jest, wiêc kwintesencj± struktury wszech¶wiata.

Etap pierwszy - SZE¦CIAN:

Konstrukcja Bry³y „AMAZ” w postaci geometrycznej powsta³a wed³ug prostej zasady. Zastosowano powielanie odcinka, bêd±cego krawêdzi± sze¶cianu. Tworzy³y siê kolejne bry³y ostros³upów.

D³ugo¶æ odcinka pierwotnego sze¶cianu w Bryle „AMAZ” nie jest przypadkowa. Zastosowana zosta³a liczba 144 (144 mm).


Etap II – 6 ostros³upów o podstawie kwadratu:

Sze¶æ podwójnych ostros³upów o podstawie kwadratu, opartych podstawami o ¶ciany sze¶cianu. Ich wszystkie krawêdzie s± równe d³ugo¶ci krawêdzi sze¶cianu.ETAP III – Sfera Kulista:

Trzy okrêgi przebiegaj±ce przez wierzcho³ki sze¶ciu ostros³upów z II etapu okre¶laj± po³o¿enie sfery kulistej, w centrum której znajduj± siê wszystkie do tej pory utworzone bry³y.


Etap IV – dwa razy po 24 ostros³upy o podstawie trójk±ta równobocznego:

Faza I - Nastêpnie powsta³y 24 ostros³upy o podstawie trójk±ta równobocznego, oparte na wszystkich trójk±tnych ¶cianach ostros³upów, le¿±cych na zewn±trz sze¶cianu. 
Faza II - W kolejnym etapie powstawania Bry³y „AMAZ” utworzone zosta³y równie¿ 24 ostros³upy o podstawie trójk±ta równobocznego ulokowane w taki sposób, by nie wyst±pi³o wzajemne ich przenikanie.


Etap V – 24 proste równoleg³e do krawêdzi sze¶cianu:

Wyprowadzono 24 proste równoleg³e do krawêdzi sze¶cianu, które przebiegaj± przez wierzcho³ki 24 ostros³upów z drugiego etapu powstawania Bry³y. Ka¿da z tych prostych przebiega przez wierzcho³ek jednego ostros³upa. W miejscach przeciêcia siê tych prostych utworzone zosta³y wierzcho³ki 3 prostopad³o¶cianów, których wspólna przestrzeñ pokrywa siê z pierwotnym sze¶cianem.
Etap VI – Bry³a o proporcjach Potrójnej Arki Przymierza

Przeprowadzono obliczenia matematyczne proporcji Bry³y na tym etapie powstawania. Okaza³o siê, ¿e odcinek pomiêdzy wierzcho³kiem sze¶cianu a punktem przeciêcia siê prostych równoleg³ych odpowiada 1/5 wysoko¶ci prostopad³o¶cianu. Taka proporcja jest spójna z proporcj± znanej z historii formy zwanej Ark± Przymierza. Trzy przenikaj±ce siê prostopad³o¶ciany tworz± formê potrójnej Arki Przymierza. Ich po³o¿enie charakteryzuje siê symetri± przestrzenn± i przenikaniem wzajemnym w taki sposób, ¿e o¶ ka¿dego prostopad³o¶cianu jest ustawiona w stosunku do dwóch pozosta³ych pod k±tem prostym. Taka figura w rzucie p³askim jest znanym symbolem i wed³ug tego wzoru zbudowane jest wiele ¶wi±tyñ ró¿nych religii.


Etap VII – Krystaliczny Graal

W dalszym etapie tworzenia Bry³y po³±czonych zosta³o 48 wierzcho³ków ostros³upów o podstawie trójk±ta. W takiej postaci Bry³a „AMAZ” przedstawia swoj± konstrukcj± proporcjonalny kryszta³ zamkniêty w 104 fasetach (¶cianach). Okazuje siê, ¿e ¶ciany z pozoru chaotycznie rozmieszczone na powierzchni Bry³y s± w rzeczywisto¶ci ujête w o¶miu jednorodnych grupach. O¶ symetrii ka¿dej z tych grup pokrywa siê z odpowiedni± prost± przek±tnej sze¶cianu. Bry³a "AMAZ" w takiej postaci przedstawia formê krystaliczn± istniej±cego w przyrodzie minera³u – krzemianu. Krzemiany s± dominuj±cymi minera³ami w skorupie ziemskiej (ok. 90% masy), w zwi±zku z tym konstrukcja Bry³y "AMAZ" odnosi siê do wiêkszo¶ci ska³ planety Ziemi. Nazwa Krystaliczny Graal swój rodowód wywodzi z przekazów historycznych, kiedy ska³ê o specyficznych w³a¶ciwo¶ciach i kszta³cie okre¶lano mianem Graala.
Etap VIII – Gwiazda Dawida:

Faza I - Kolejny krok tworzenia Bry³y "AMAZ" polega³ na zastosowaniu odcinka bêd±cego przek±tn± ¶ciany sze¶cianu, którego d³ugo¶æ jest równa odleg³o¶ci pomiêdzy czterema wierzcho³kami ostros³upów powsta³ych w I fazie czwartego etapu. Po wyprowadzeniu z tych czterech wierzcho³ków, w ka¿dej z o¶miu grup, odcinków o d³ugo¶ci równej d³ugo¶ci ¶ciany sze¶cianu, powsta³o 6 bry³ ostros³upów, których wierzcho³ki ulokowane s± w trzech geometrycznych osiach bry³y.
Faza II – Odcinek o d³ugo¶ci podwójnej krawêdzi sze¶cianu jest przek±tn± podstawy ostros³upa, który powsta³ w I fazie i znalaz³ zastosowanie jako krawêd¼ ostros³upa ³±cz±cego wierzcho³ki czterech ostros³upów powsta³ych w II fazie czwartego etapu.

Rzut p³aski powsta³y z ka¿dego z o¶miu kierunków wyznaczonych przez przek±tne sze¶cianu tworzy wizerunek sze¶cioramiennej gwiazdy – tzw. Gwiazdy Dawida.

Etap IX – Bia³y Krzy¿:

Konstrukcja Bia³ego Krzy¿a powstawa³a we wszystkich poprzednich etapach budowy Bry³y „AMAZ”. Jego trzy belki tworz± trzy osie geometryczne Bry³y. Wszystkie przek±tne ¶cian pierwotnego sze¶cianu tworz± sze¶æ krzy¿y na trzech belkach krzy¿a g³ównego.

Kolejnych sze¶æ krzy¿y na tych belkach jest utworzonych przez po³±czone zewnêtrzne krawêdzie ostros³upów z I fazy IV etapu.

Okre¶lenie Bia³y Krzy¿ opisane jest poni¿ej przy omówieniu kolorów.


WALORY U¯YTKOWE BRY£Y „AMAZ”

Konstrukcja przestrzenna Bry³y "AMAZ" obrazuj±ca swym kszta³tem geometryczne wzorce ¿ycia wszech¶wiata posiada cechy istotne dla cz³owieka.

Najwa¿niejsz± jest jej promieniowanie kszta³tu, w którym zawarta jest informacja w postaci d¼wiêku. Charakter d¼wiêku jest uzale¿niony od ruchu Bry³y i miejsca jej pobudzenia.

Kolejn± cech± Bry³y jest mo¿liwo¶æ wzrokowego odbioru wzajemnego po³o¿enia bry³ geometrycznych w niej wystêpuj±cych. Studiowanie kszta³tów Bry³y daje znakomity efekt w postaci odzyskania zatraconej wyobra¼ni przestrzennej lub jej rozwoju.

Bry³a "AMAZ" znajduj±ca siê w otoczeniu cz³owieka stoj±c lub poruszaj±c siê oddzia³uje na ¶rodowisko d¼wiêkowe, bêd±ce podstaw± budowy otaczaj±cej nas materii. Dodatkowo, pobudzanie Bry³y przez jej uderzanie powoduje emisjê s³yszalnych dla ucha d¼wiêków o ró¿nej sile i tonacji w zale¿no¶ci od si³y i miejsca pobudzenia. D¼wiêki te wp³ywaj± znakomicie na harmoniê otoczenia i cz³owieka.

Nie mniej istotnym walorem tej Bry³y jest przyjazny i harmonijny dla wzroku kszta³t, stanowi±cy ciekawy element dekoracyjny.

KOLORY:

Zastosowanie kolorów dla oznaczenia poszczególnych form geometrycznych pozwala na w³a¶ciwe wykorzystanie walorów poznawczych i estetycznych Bry³y.© Andrzej Struski de Merowing.
http://www.andrzejstruski.com/articles_34_Bryla-AMAZ.html