PURIM - Informacja dla izraelitow i ludzi na calym swiecie.
24/03/2016 11:33 - Andrzej Struski de Merowing
 

PURIM - Informacja dla izraelitow i ludzi na calym swiecie.

 

W Dniu Swieta PURIM

Witam Wszystkich Izraelitow i ludzi na calym swiecie.

Nadszedl czas aby wszyscy ludzie oficjalnie dowiedzieli sie kim jestem i co tu na Ziemi mam do wykonania.

Z Woli Boga Stworcy moja Dusza, ktora jest najstarsza z synow w rodzinie krolewskiej Boga - (w tej rodzinie jedna z mlodszych Dusz jest Dusza Jezusa) zostala wcielona w cialo czlowieka na Ziemi o wschodzie slonca dnia 11 sierpnia 1952.

Nazwisko dla mnie zostalo tak dobrane by przekazywalo pierwsza informacje od Boga, ktora mowi, On jest Namaszczony - Pomazany przez Boga.

Zadanie jakie powierzyl mi Bog obejmuje zarzadzanie caloksztaltem Misji Czasow Ostatecznych.

Zadaniem Misji jest pozbawienie wplywu sil zla zarzadzanych przez Lucyfera na swiadomosc czlowieka i kazdej istoty we wszechswiecie, ktora ma wcielona Dusze.

Zadanie jest tak powazne, ze do jego wykonania zostaly przeznaczone dziesiatki tysiecy Dusz w tym wiele Dusz z najwyzszej hierarchii spolecznej Nieba.


Dzialania w zwiazku z Misja prowadzi Armia Nieba - Ja jestem jej dowodca od bardzo dawnych czasow w Niebie dlatego powierzono mi to zadanie.


Dzialania Armii Nieba odbywaja sie na planie duchowym.


W zakresie dzialan Misji bylo przygotowanie planety Ziemi i czlowieka w tym rowniez Adama i Ewy; tak by Ewa mogla miec pierwszego syna, (ktorego ojcem - nie byl Adam) posiadajacego specjalny kod genetyczny.


W apokalipsie ta sama genetyka czlowieka symbolizowana znamieniem swietego Graala w postaci fontanny byla okreslona znaczeniem slownym" On Pierwszy i Ostatni".


Stary Testament i proroctwa przedstawiaja moja postac pod wieloma znaczeniami: Pan Zastepow; Pan Panow; Krol Krolow; Pan Chwaly; Krol Chwaly; Alfa i Omega; Pan Syjonu;


Dowodca Armii Nieba; Lew Judy; Namaszczony przez Boga;


Wielki Architekt; Wielki Monarcha Wszechswiata; On Jeden; Pomazaniec Bozy; Miecz slowa z obu stron ostry; Chyren; Szczesliwy Zwyciezca; Duchowy Syn Boga; Wielki Duchowy Krol; Jedyny autorytet w sprawach Boga; Szilo;


Slowo Boze - Wiedza od Boga z Nieba;


Ten, ktory wyjasni prawo na koniec czasow; Krol z Woli Boga.


ZWYCIEZCA.

 

Misja jest jest tak trudnym zadaniem, a wrecz kuriozalnym precedensem w skali wszechswiata, ze postanowilismy w Niebie zastosowac do jej zarzadzania dwie postacie, ktore dysponowaly odpowiednim doswiadczeniem w Niebie w zakresie wcielen i braly udzial w tworzeniu wszechswiata.


Ta druga Dusza jest moja malzonka MariaMagdalena Struska de Merowing.

 

*******


A.D. 24.Marzec 2016. Francja. Opublikowano 9:57.Duchowy Syn Boga - Pan Zastepow - Prowadzacy Misje Czasow Ostatecznych - Andrzej Struski de Merowing.

*******

Ps. Prosze mnie nie mylic z Jezusem.

Jezus w Duszy w Niebie jest moim mlodszym bratem, przyslalismy Go tu na Ziemie by przygotowal mi droge.

Bog Stworca - Ojciec w rodzinie mojej i Jezusa jednoznacznie przekazal w tresci Apokalipsy, ze Jezus nie powroci.

Chrzescijanstwo zaslepione przekazami szatana, zmanipulowalo informacje Apokalipsy i utworzylo falszywy wizerunek Mesjasza Jezusa Chrystusa.*******


On the Day of PURIM

Hello to all the people of Israel and the people around the world.
It is time that all people officially found out who I am and what I have here on Earth to do.
With the Will of God the Creator, my soul, which is the oldest of the sons of the royal family of God - (In the family, one of the younger Souls is the soul of Jesus)
It was incarnated in a human body on Earth at sunrise on August 11, 1952.
Last name for me, was chosen to convey the first information from the God
who that says "He is the Anointed One" by God.
The task entrusted to me by God includes overall management of the Mission End Times.
The task of the mission is to deprive the forces of evil influence on managed by Lucifer on the consciousness of man and every creature in the universe, in which has incarnated soul. The task is so severe, that for its implementation
they were used tens of thousands of Souls
including many souls from the top of the social hierarchy of Heaven.
Activities in connection with the mission i am of leading the Army of Heaven - I'm the commander since ancient times in heaven, so I entrusted me this task by God.

Actions Army of Heaven are held on the spiritual plane.
In scope of the mission was to prepare the planet Earth and the human
including Adam and Eve; so that Eve could have first son (whose father - was not Adam) having a specific genetic code.
In the apocalypse, the same human genetics symbolized mark of the Holy Grail in the form of a fountain was determined the meaning of the word "On first and the last."

Old Testament and different prophecies show my character in many meanings:
LORD of hosts; Lord of Lords; King of Kings; The Lord of Glory;
Alpha and Omega; Lord of Sion; The commander of the Army of Heaven;
Lion of Judah; Anointed by God; Great Architect;
Great Monarch of the Universe; He one; Anointed Divine;
Sword of words on each side of crisp;Chyren;
Heureux - Victorieux; Spiritual Son of God; Great Spiritual King;
The only authority in matters on God;
The Word of God - Knowledge from God by Heaven;
He who will explain the law to the end of time;
The King of God's Will.

WINNER.
*******

The mission is so difficult, and even precedent on the scale of the universe

we decided in Heaven used to manage two characters - people, which disposition experience in Heaven in terms of lives and participated in the creation of the universe.
This, the second Soul is my wife MMagdalene Struska de Merowing.
*******

A.D. March 24, 2016. France. Published 9:57.

Spiritual Son of God - Lord of Hosts - Leader Mission End Times- Andrzej Struski de Merowing.
*******

Ps. Please me, not to be confused with Jesus.

Jesus in the soul in heaven is my younger brother,
send him here on earth to prepare my me way.
God the Creator - the Father in my family and Jesus
clearly he gave the contents of the Apocalypse,
that Jesus did not return to Earth.
Christianity blind transfers of evil powers
zmanipulowalo information Apocalypse and created a false image of the Messiah Jesus Christ.


http://www.andrzejstruski.com/articles_343_-PURIM---Informacja-dla-izraelitow-i-ludzi-na-calym-swiecie-.html