Model fizyczny
13/11/2010 23:55 - Andrzej_Struski
 

Model fizyczny

Model fizyczny, rozlokowania geometrycznej przestrzeni pól magnetycznych, jakie powstaj± w wiruj±cej masie materii, na któr± oddzia³uje magnetyczna przestrzeñ wszech¶wiata. 
 
Model pokazuje jak s± rozlokowane centra magnetyczne wiruj±cej bry³y materii – równie¿ planety, które przyczyniaj± siê do powstawania krystalicznej przestrzeni magnetycznej. Widoczna jest tu równie¿ zasada, która determinuje ruch biegunów magnetycznych, wynikaj±ca z konstrukcji krystalicznej przestrzeni magnetycznej.
 
 

 
© Struski Andrzej de Merowing.

Powyzszy tekst jest tekstem autorskim
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.

http://www.andrzejstruski.com/articles_73_Model-fizyczny.html