Skarb Swiatyni Salomona.
05/12/2010 19:15 - Andrzej Struski
 

 

Skarb ¦wi±tyni Salomona.

    Odnale¼li¶my miejsce, gdzie ukryte jest wej¶cie do grot, skrywaj±cych skarb ¶wi±tyni.

   ¦wi±tynia Salomona, burzona i odbudowywana, ostateczne zburzona 6 sierpnia 70 r. n.e. przez wojska rzymskie, doczeka³a swego strasznego losu. Wszystkie kosztowno¶ci, które siê w niej znajdowa³y znalaz³y siê w stolicy imperium. Rzym cieszy³ siê nimi przez okres 440 lat i straci³ je podczas najazdu Wizygotów.
   Podczas zdobycia Rzymu przez Wizygotów 24 sierpnia 410 r. wszystkie te skarby wraz z jeszcze innymi, zosta³y wywiezione i ¶lad po nich zagin±³. Du¿ym miastem i zarazem doskonale ukrytym w górach, na terenie gdzie osiedlili siê Wizygoci, by³o Rennes le Chateau. Ta górska miejscowo¶æ, rozlokowana w piêknej dolinie, która mie¶ci³a 50.000-cy mieszkañców, posiada³a katarski zamek, który jak na bocianim gnie¼dzie le¿y na szczycie góry po¶rodku doliny. Nale¿y przyj±æ, ¿e skarby, które zosta³y zdobyte w wyprawach wojennych a w szczególno¶ci te z Rzymu, ukryte s± gdzie¶ w górzystym terenie. Podziemnych grot, które w tych górach obwicie wystêpuj± nie mog³o zabrakn±æ, wystarczy³o tylko je odpowiednio przygotowaæ i zabezpieczyæ przed z³odziejami. Zamiarem zdobywców, lub ich spadkobierców, tego olbrzymiego skarbu, by³o takie jego zabezpieczenie, które mia³o za zadanie uchroniæ skarb do czasów obecnych. Na tak± okoliczno¶æ, pozostawione zosta³y znaki, które umo¿liwi± odnalezienie wej¶cia do tych grot. Informacje o tym, jaki jest rodzaj i wygl±d znaków, zosta³y przekazane nastêpnym pokoleniom. Te z kolei aktualizowa³y informacje w taki sposób, by, gdy nadejdzie czas, nie by³o problemu z odnalezieniem w³a¶ciwego miejsca. Najnowsze aktualizacje pomocniczych informacji, wprowadzi³ oko³o sto lat temu proboszcz miejscowej parafii. Jasno wskaza³ ju¿ istniej±ce, miêdzy innym takie jak obraz Nikolasa Pousina „ Pasterze Arkadyjscy”, ale równie¿ przyczyni³ siê do wykonania kilkudziesiêciu znaków w samym Rennes le Chateau. Jednak znaki te posiadaj± tak zakryt± wymowê, ¿e do ich odczytania wpierw potrzebne by³o, poznanie samego miejsca.
   Jednak prawo do odnalezienia tego miejsca, maj± tylko osoby wskazane testamentem. Testament znajduje siê w Rennes le Chateau, zawsze by³ wystawiony na widok publiczny, ale jego tre¶æ jest tak ukryta by, przypadkowa osoba nie mia³a szans na jego odczytanie. Kluczem do odczytania testamentu, jest dodatkowa wiedza, któr± posiada sukcesor skarbu ¶wi±tyni Salomona.
   Pierwszy raz do Rennes le Chateau przyjechali¶my 17 wrze¶nia 2005r., 17-stka by³a jakby przypisana Saunierowi, i tym razem to przypisanie 17-stki potwierdzi³o siê. Pó¼nym wieczorem 17-go wrze¶nia, w dniu naszego przyjazdu, podczas powrotu z kolacji do hotelu, który jest rozlokowany w dolinie na po³udniowym zboczu góry, Sauniere z za¶wiatów przekazuje nam ostatni± wskazówkê. By³a ona tak dok³adna, ¿e kilka dni pó¼niej 21 wrze¶nia odnale¼li¶my poszukiwane miejsce i zrobili¶my zdjêcia, które pokazuj± istniej±ce tam znaki na ska³ach. Jak potem przeczytali¶my w jakiej¶ publikacji, Sauniere równie¿ 21 wrze¶nia odkry³ to miejsce.
   Zdjêcia poni¿ej zamieszczone, nie s± jedynymi, które tam zrobili¶my, innych jednak nie mo¿emy tu opublikowaæ ze wzglêdu na to, ¿e s± zbyt czytelne.

 
 
 
  
 Fot. nr. 1 Wy¿³obione wg³êbienia w skale. 


 Fot. nr. 2 Litera G. widoczna na skale.


   Fot. nr. 3 Litera R widoczna na skale.

 
 Fot. nr. 4 Stacja drogi krzy¿owej nr. X.

    Wizerunek Jezusa Chrystusa, na którym pokazuje On palcami prawej d³oni, wyra¼nie widoczne wg³êbienia na swym brzuchu. Forma tych wg³êbieñ, ró¿ni siê znacz±co od naturalnej rze¼by miê¶ni brzusznych. Wskazuj±ce je palce, sugeruj± istotne znaczenie tych wg³êbieñ. Wizerunek nietypowych wg³êbieñ, zarówno na brzuchu Chrystusa, jak i na skale, daje du¿o do my¶lenia, podobieñstwo to nie jest przypadkowe.

  
 Fot. nr 1 Wg³êbienia wy¿³obione w skale.


 Fot. nr 2 Litera G widoczna na skale. 

 
  Fot. nr. 5 Fresk widniej±cy w ko¶ciele parafialnym, w Rennes le Chateau.

    Fresk, znajduje siê po przeciwnej stronie o³tarza. Jego g³ównym motywem, wydaje siê byæ, nauka Jezusa Chrystusa na górze. W rzeczy samej, ukazuje on zupe³nie, co innego, s± w jego wizerunku ukryte informacje, które dotycz± tajemniczego miejsca skrywaj±cego wej¶cie do grot, gdzie ukryty jest skarb ¶wi±tyni Salomona. Jedna z tych informacji, to litera G namalowana tak plastycznie, ¿e wygl±da jak wyrze¼biona na zawi±zanym worku. Jednak litera ta, czytelna jest dopiero, po obróceniu obrazu. Worek nie koresponduje z tematem nauki Chrystusowej g³oszonej na górze, wskazuje bardziej na skarb lub na z³oto. Wygrawerowana na worku litera G, doskonale koresponduje z widoczn± na skale liter± G.
   Inne szczególne cechy, ukryte w wizerunkiem fresku, równie¿ mówi± o miejscu wej¶cia do grot, ze wzglêdów bezpieczeñstwa omówimy je w innej publikacji, wskazuj± one tak dok³adnie na to miejsce, ¿e mog³oby ono, byæ odkryte, przed odczytaniem testamentu, który wskazuje na sukcesora skarbu ¶wi±tyni Salomona.

 


   Fot. nr. 6 Wycinek fresku, pokazuj±cy worek w zbli¿eniu, jeszcze w pozycji naturalnej.

 
   Fot. nr. 7 Obrócony o 90 stopni w lewo wizerunek worka.
 

    W takiej pozycji, rysunek na worku mo¿na odczytaæ jako literê G, jest do tej litery bardzo podobny. Podobieñstwo wykazuje równie¿ rze¼ba linii, która posiada tak± sam± formê krawêdzi. 
 

 
 Fot. nr. 8 Pasterze Arkadyjscy. 
 

 
   Fot. nr. 9 Zbli¿enie litery R, któr± wskazuje palcem pasterz.   Dwóch pasterzy, wskazuje w tym samym czasie, dwa ró¿ne znaki, pasterz z prawej strony palcem wskazuj±cym lewej rêki, pokazuje co¶ w rodzaju pionowej linii. Pasterz z lewej strony, palcem wskazuj±cym prawej rêki, pokazuje literê R. Czyni to w taki sposób, ¿e czê¶æ tej litery zostaje przez jego palec zakryta, widoczny kszta³t litery to, górna jej po³owa i prawa nó¿ka.
   Wnioski, jakie bardzo wielu ludzi wyci±gnê³o z wizerunku tego obrazu, poprowadzi³y ich na drogê poszukiwañ ukrytego miejsca, jako ¿e uznali ten obraz za podstawowy drogowskaz. Bez w±tpliwo¶ci, dzie³o Pousina jest drogowskazem, ale wskazuje dwa ró¿ne kierunki. Pierwszy z tych kierunków wskazuje pasterz z prawej strony, pokazuje liniê, któr± tworz± krawêdzie kamieni, elementów ¶ciany grobowca. Uznanie tych krawêdzi jako linii, daj±cej przyczyny do poszukiwañ geometrycznych, wprowadzi³o wielu na drogê ¿mudnej pracy bez efektów.
   Przed przyst±pieniem, do poszukiwañ, nale¿y wykluczyæ ma³o prawdopodobne przyczyny. Pasterz wskazuj±cy praw± rêk±, z zasady prawej rêki wnosi bardziej realne warto¶ci ni¿ pasterz wskazuj±cy lew± rêk±. Kolejn± istotn± warto¶ci±, jest zachowanie pasterzy w trakcie pokazywania znaku. Pasterz pokazuj±cy praw± rêk±, uwa¿nie patrzy na znak, który wskazuje. Inaczej zachowuje siê pasterz pokazuj±cy lew± rêk±, patrzy na swoj± ukochan± i sam nie wie dok³adnie, co pokazuje. Jego wskazania, nie wnosz± cech prawdopodobieñstwa z dwóch powodów, po pierwsze pokazuje lew± rêk±, po drugie nie widzi znaku, który pokazuje.
   Znakiem, który nale¿y braæ pod uwagê jest litera R pasterz, który pokazuje ten znak czyni to praw± rêk± i uwa¿nie patrzy, co czyni. Potwierdza to równie¿ fakt, ¿e to ta litera jest znakiem ze ska³, przy wej¶ciu do grot. 
   Litera wykuta na skale, posiada dok³adnie taki kontur, jaki jest widoczny z pod palca pasterza, Nikolas Pousin musia³ byæ w tym miejscu przed namalowaniem obrazu. Poza tym jego dzie³o, skrywa jeszcze inne wskazówki dotycz±ce tego miejsca i tak samo jak na fresku, informacje z tego obrazu, wskazuj± znaki bardzo widoczne a tych, w tej chwili nie mo¿emy ujawniæ. Jak ju¿ wcze¶niej napisa³em, znaki te ujawnione zostan± po odczytaniu testamentu, który znajduje siê w Rennes le Chateau.
   Pozosta³a ostatnia kwestia, nasze bezpieczeñstwo, które z momentem ujawnienia informacji o tym, ¿e to tajemnicze miejsce jest nam znane, staje pod znakiem zapytania. Znane s± przypadki ¶mierci, w niewyja¶nionych okoliczno¶ciach ludzi, którzy mówili, ¿e odkryli tajemnicê Sauniera, dotycz±c± miejsca ukrycia skarbu.
My dla w³asnego bezpieczeñstwa, przygotowali¶my dwa listy, które w szczegó³ach, po przeczytaniu naprowadz± dok³adnie do tego tajemniczego miejsca. Je¿eli do okre¶lonego czasu nie zg³osimy siê, najpierw pierwszy potem drugi, listy zostan± kolejno otwarte i ca³a tajemnica zostanie wyjawiona.

GRYF et  MAGDALENA  France 17.09.2005.

 © Andrzej i Magdalena Stuscy de Merowing.

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autorów tekstu oraz podaniem linku.
 

 

http://www.andrzejstruski.com/articles_88_Skarb-Swiatyni-Salomona-.html