Szybkie nowoczesne budownictwo bez fundamentow calkowicie odporne na trzesienia ziemi.
04/02/2011 16:36 - Andrzej i Magdalena Struscy

Taka technologia pozwala wykonaæ bardzo szybki monta¿ budynku. W czasie jednego dnia kilka osób, mo¿e zmontowaæ konstrukcje no¶n± wraz z pod³ogami drewnianymi w budynku jednorodzinnym o pow. 300m kw.Wersja konstrukcji wykonana w drewnie.

   Taka technologia pozwala wykonaæ bardzo szybki monta¿ budynku. W czasie jednego dnia kilka osób, mo¿e zmontowaæ konstrukcje no¶n± wraz z pod³ogami drewnianymi w budynku jednorodzinnym o pow. 300m kw. Powtarzalne modu³y konstrukcji s± stabilizowane w specjalnych wêz³ach, które ustalaj± po³o¿enie wszystkich elementów konstrukcyjnych.
   Taki wêze³ umo¿liwia szybkie ³±czenie poszczególnych belek no¶nych. Wi±¿e we w³a¶ciwym po³o¿eniu belki pod³ogi z belkami podporowymi budynku. Pierwsza czynno¶æ monta¿u polega na wprowadzeniu w gniazda wêz³a kolejnych belek konstrukcji no¶nej. Belki s± przygotowane zgodnie z parametrami modu³u, co zabezpiecza zachowanie wymiarów budynku, bez prowadzenia dodatkowych pomiarów w trakcie monta¿u. Po³o¿enie desek pod³ogowych, poprzedza monta¿ gotowych trójk±tnych modu³ów.
   Kolejny etap budowy to wybór wersji;
   Monta¿ z gotowych modu³ów, lub dowolne wykonanie ¶cianek dzia³owych i poszycia budynku. Czas budowy kompletnego budynku o powierzchni u¿ytkowej oko³o 300 m kw. wykonanego z gotowych modu³ów, przy dobrej organizacji pracy nie powinien przekroczyæ jednego tygodnia.

   Wersja konstrukcji no¶nej wykonanej z drewna nadaje siê do budowy, domów obrotowych, letniskowych i innych podobnej wielko¶ci.
   Przedstawione na widokach obrazy kolejnych etapów monta¿u, obrazuj± prostotê sk³adania domu jednorodzinnego o powierzchni oko³o 300 m kw.
   Tak± wielko¶æ budynku pokazuj± wszystkie widoki ujête w tym temacie.
 

Widok 1. Widoczny tu, precyzyjnie wykonany wêze³ pozwala na ustalenie po³o¿enia 12 belek konstrukcji no¶nej w sferycznej przestrzeni. Belki dziel± przestrzeñ na równomierne k±ty a konstrukcja wêz³a lokalizuje je w taki sposób, by 6 z nich le¿a³o w p³aszczy¼nie pod³ogi. Pozosta³e 6 w odniesieniu do pod³ogi ka¿dego piêtra, s± podzielone symetrycznie: 3 jako podpora wskazywanego piêtra a nastêpne 3 symetrycznie do nich, jako podpora kolejnego piêtra.

   Na obrazie s± widoczne belki pod³ogowe, te trzy w pierwszym planie, po³±czone wêz³ami, tworz± jeden z trójk±tów pod³ogi. Kszta³t pod³ogi mo¿e posiadaæ ró¿ne rozwi±zania w ramach takich trójk±tów. 
 

 Widok 2. Obraz drugiego widoku, pokazuje nam sposób mocowania w wê¼le pierwszej pod³ogi. Tu zamocowanych jest tylko 9 belek konstrukcji no¶nej, 6 belek pod³ogowych i 3 belki podpieraj±ce kolejny strop. W miejscu gdzie powinny byæ 3 dolne belki jest jeden z punktów podparcia ca³ego budynku, ilo¶æ takich punktów podparcia jest uzale¿niona od ilo¶ci trójk±tów w konstrukcji pod³ogi.


 

 

Widok 3. Tu obraz od do³u pokazuje wêze³ w p³aszczy¼nie piêtra, który stabilizuje wszystkie 12 belek konstrukcji no¶nej.
 

Widok 4. Taki sam wêze³ widzimy w obrazie pokazuj±cym go z góry na p³aszczyznê pod³ogi piêtra. Ten widok pokazuje równie¿ jak delikatne s± belki konstrukcji no¶nej podpieraj±ce stropy. Proszê nie sugerowaæ siê t± delikatno¶ci± belek no¶nych, posiadaj± pe³n± no¶no¶æ dla stropu i kolejnych piêter.


 

 

Widok 5 Ostatni tu przedstawiony obraz pokazuje, ¿e nawet rosn±ce w ¶rodku budynku drzewo nie przeszkadza w budowie i mo¿e rosn±æ czê¶ciowo wewn±trz, oraz czê¶ciowo na zewn±trz budynku.

 

 

 

© Andrzej i Magdalena Struscy de Merowing.

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.

 

 
http://www.andrzejstruski.com/articles_98_Szybkie-nowoczesne--budownictwo-bez-fundamentow-calkowicie-odporne-na-trzesienia-ziemi-.html