Kratownica przestrzenna jako plyta drogowa
04/02/2011 16:54 - Andrzej Struski

Po próbach stabilizacji gruntu, gdzie zastosowana konstrukcja kratowa tak doskonale siê spisa³a, postanawiamy zbudowaæ prototyp p³yty drogowej.Kratownica przestrzenna jako p³yta drogowa.

 

Po próbach stabilizacji gruntu, gdzie zastosowana konstrukcja kratowa tak doskonale siê spisa³a, postanawiamy zbudowaæ prototyp p³yty drogowej. Za³o¿enie by³o takie, ¿e p³yta powinna spe³niæ zadanie, utworzenia skutecznie dzia³aj±cej powierzchni drogi jezdnej dla ka¿dego rodzaju pojazdów w warunkach bagiennych. Poza nami nikt inny w powodzenie takiego eksperymentu nie wierzy³.

 

Ogólnie wystêpuj±ca opinia ¶wiadczy³a, ¿e podczas u¿ytkowania takiej drogi na bagnie torfowym, bêdzie ona systematycznie siê zag³êbia³a i w efekcie uniemo¿liwi jazdê, w szczególno¶ci ciê¿kim samochodom. Z zasady nie biorê pod uwagê opinii innych ludzi dotycz±cych mojej pracy i jestem wyj±tkowo uparty. Te dwie, jak mówi± negatywne cechy pozwoli³y mi wykonaæ prototyp i przeprowadziæ pierwsz± tego typu na ¶wiecie próbê terenow±. Mówili „to nie zda egzaminu” siatkê z drutu chce po³o¿yæ na bagno i samochodami je¼dziæ, chocia¿by¶ blach± z jednej strony os³oni³. Uparcie odpowiada³em blacha tylko przeszkodzi.

 

Do dzisiejszego dnia mam przed oczami próbê stabilizacji, gdzie moje poprzednie za³o¿enie (równie ¿arliwie krytykowane), tak doskonale zda³o egzamin w najbardziej trudnych warunkach terenowych. Posiadam, nie tylko negatywne cechy, ale równie¿ pozytywne, przydatne szczególnie dla wynalazcy. Potrafiê jakim¶ zmys³em odczytywaæ zachowanie konstrukcji w stosunku do jej dynamicznych zachowañ. W trakcie próby stabilizacji czu³em, ¿e ta konstrukcja kratowa w jaki¶ sposób skutecznie wi±¿e siê z gruntem, tworzy swego rodzaju poduszkê nie daj±c± siê zanurzyæ.

 

Trzy tygodnie wystarczy³o mi na zbudowanie kratownicy przestrzennej jako p³yty drogowej, która posiada³a identyczn± zasadê konstrukcji, jak kratownica stabilizuj±ca grunt bagienny. Tê zasadê konstrukcji, zastosowa³em ju¿ w 1999r. do moich pierwszych rozwi±zañ w konstrukcji budowlanej. Polega ona na przyjêciu jednakowej d³ugo¶ci dla wszystkich odleg³o¶ci miêdzywêz³owych w ca³ej konstrukcji no¶nej.

 


Fot. 1 P³yta w trakcie jej budowy.

Tu jest widoczna po³owa szeroko¶ci p³yty drogowej, której budowa zostanie ukoñczona w bardzo korzystnym czasie. Pierwsze dni wrze¶nia 2007r, to czas bardzo du¿ych opadów deszczu. W³a¶nie na ten czas p³yta zosta³a kompletnie ukoñczona i mog³a byæ przetransportowana do kopalni torfu, gdzie deszcze ca³kowicie sparali¿owa³y transport torfu z wyrobisk.

 

  

 Fot. 2 Prototyp p³yty drogowej przygotowany do transportu na miejsce prób terenowych.

 

 

Fot. 3 Próba wytrzyma³o¶ci konstrukcyjnej kratownicy przestrzennej.

 
 

Fot. 4 Koparka przejecha³a przez ¶rodkow± czê¶æ podpartej tylko na krañcach p³yty.
 

Zarówno drapie¿ny najazd, jak i przejazd przez ¶rodek p³yty ca³ej oko³o dwudziesto tonowej koparki, nie uszkodzi³ konstrukcji. Taka próba by³a dla mnie istotna z punktu widzenia wytrzyma³o¶ci spawów. Takie rozwi±zanie konstrukcyjne kratownicy przestrzennej, wymaga zastosowania ³±czenia prêtów stykiem wierzcho³kowym. Zastosowa³em okre¶lon± technikê spawania i chcia³em sprawdziæ jej skuteczno¶æ. Taka próba jest istotna, jako do¶wiadczenie w toku tworzenia technologii produkcji.

 

 

Fot. 5 P³yta zosta³a po³o¿ona na miejsce próby terenowej.

 
 

Fot. 6 Widok koparki na p³ycie.

 

Teraz mo¿na oceniæ jak du¿a jest koparka w stosunku do p³yty, zaledwie jedna trzecia d³ugo¶ci g±sienic opiera siê na p³ycie. W tej pozycji bêdzie ona pracowa³a ³aduj±c transport torfu.

 
 

 

Fot. 7 Widoczne pochylenie koparki ¶wiadczy, ¿e nabiera urobek.

 
  
 

Fot. 8 Koparka w kolejnych pochyleniach zanurza p³ytê.

 

 
 

Fot. 9 Najg³êbsze zanurzenie p³yty.

 
 

Fot. 10 Koparka zje¿d¿a z p³yty.
 

W pierwszym okresie kopana p³yta uzyskiwa³a coraz g³êbsze zanurzenie, jednak z czasem pracy koparki ten proces uleg³ odwróceniu. P³yta zaczê³a siê wynurzaæ i podnosiæ koparkê, gdy po za³adunku transportu koparka zje¿d¿a³a z p³yty, ta ju¿ prawie ca³kowicie by³a wynurzona. Taki stan zachowania konstrukcji kratowej p³yty, ¿e powinna ona utrzymaæ stabilne po³o¿enie w przestrzeni wierzchniej warstwy mokrego torfu zak³ada³em, lecz, ¿e wynurzy siê ona wraz z kopark± nawet mnie zaskoczy³o.

Takie zachowanie p³yty pokaza³o, ¿e przewidywana prze zemnie jej zdolno¶æ do utrzymywania siê na powierzchni bagna by³a uzasadniona. Zdolno¶æ konstrukcji wykaza³a, ¿e niemo¿liwe sta³o siê faktem dowiedzionym fizycznie. Próby u¿ytkowe prowadzone na nastêpnych p³ytach potwierdzi³y wyj±tkowe a tym samym bardzo korzystne cechy naszego rozwi±zania technicznego.

 

Odkryæ nowe rozwi±zanie, czy wynalazek, jest rzecz± stosunkowo prost±, strome schody rozpoczynaj± siê na drodze jego kolejnych etapów wdra¿ania.

Pierwszym etapem wdra¿ania kratownicy przestrzennej, jako p³yty drogowej by³o opracowanie technologii produkcji i wykonanie pierwszych egzemplarzy u¿ytkowych. Próby u¿ytkowe wykazuj± czy pomys³ zda³ egzamin, na planie technicznym i u¿ytkowym.

 

Moje rozwi±zanie, bêd±ce istot± konstrukcyjn± kratownicy przestrzennej posiada prost± zasadê, która mówi, ¿e wszystkie wêz³y konstrukcji no¶nej s± wzajemnie od siebie oddalone na jednakow± odleg³o¶æ. Ta zasada konstrukcyjna zosta³a przez nas zastosowane jako istota konstrukcji no¶nej w budowlach ca³kowicie odpornych na powa¿ne skutki trzêsienia ziemi, zastosowali¶my j± do zbudowania kratownicy przestrzennej przeznaczonej do stabilizacji gruntów niestabilnych, na tej zasadzie konstrukcyjnej, jest oparta równie¿ p³yta drogowa.

 

Mimo, ¿e istota rozwi±zania konstrukcyjnego, jest najprostsz± z wszelkich mo¿liwych rozwi±zañ, to technologia produkcji p³yty drogowej, wcale taka nie jest. Wykonanie gotowego egzemplarza wymaga takiej koordynacji technologicznej, która pozwoli precyzyjnie zespoliæ metod± spawania, tysi±ce stalowych prêtów. Nastêpnie, efekt tej pracy musi spe³niæ warunki precyzji i wytrzyma³o¶ci.

 

 

 

 
 

Fot. 11 Pierwsze wyprodukowane p³yty.
 

Opracowali¶my technologiê produkcji, wraz z niezbêdnymi do takiej produkcji przyrz±dami. Widoczne na zdjêciu p³yty, s± pierwszymi egzemplarzami, które zosta³y sprzedane w listopadzie 2007r. One w próbach u¿ytkowych potwierdzi³y wszystkie walory tego rozwi±zania.

 

Dla nas czas i zdarzenia zwi±zane z p³yt± drogow±, który nast±pi w procesie wdro¿enia gospodarczego, okaza³y siê czasem ca³kowitej pora¿ki. Przyczyn± tej pora¿ki, jest kolejna moja wada, wiara w ludzi. Taka cecha daje cz³owiekowi rado¶æ, ale nie daje chleba. Zosta³em perfidnie oszukany na polu prawa, przez inwestora z Krakowa, który nie tylko pozbawi³ mnie udzia³ów, ale równie¿ odar³ nas z prawa autorów, do splendoru, gdy wynalazek uzyskuje publiczne nominacje.

 

Z podanych na tacy rozwi±zañ dotycz±cych zastosowania p³yty drogowej i innych zwi±zanych z t± konstrukcj± zastosowañ, inwestor i jego firma opublikowali zbiór informacji przewrotnie mówi±cy, ze te wszystkie rozwi±zania to efekt pracy in¿ynierów firmy i polskich naukowców, którzy z nimi wspó³pracuj±.

 

Do uzyskania tych wszystkich informacji, przysz³y inwestor rozpocz±³ grê w przyjaciela. Najpierw spotkanie w Krakowie i pierwsze psychologiczne manipulacje, potem przyjazd do nas i pocz±tek tworzenia wiêzi na ró¿nych p³aszczyznach. Kolejne moje wizyty w Krakowie i wspólne obszary zainteresowañ a nawet cech i zachowañ. Wszystko po to by w pewnym momencie w³o¿yæ mi pióro do rêki i uzyskaæ podpis pozbawiaj±cy mnie wszystkiego. Umia³ doskonale wykorzystaæ sytuacjê chwili. Wiedzia³ wszystko o naszej sytuacji finansowej, wdra¿aj±c p³ytê drogow± potê¿nie siê zad³u¿yli¶my. Swoje postêpowanie wzglêdem warunków okre¶laj±cych uzgodnienia i umowy wi±za³ z czasem, trudno¶ci i problemów w mojej rodzinie. Potrafi³ do osi±gniêcia w³asnego celu, ¿erowaæ na problemach ze zdrowiem, jakie wystêpowa³y u moich ma³ych dzieci czy ¿ony.

 

Ten ca³y misterny plan dzia³ania na polu pozbawienia nas wszystkich praw zwi±zanych a t± konstrukcj± kratow±, wymy¶li³ cz³owiek, który mieni³ siê byæ w elicie. Ojciec jego, wówczas Europose³, matka wybitna lekarka, on sam o sobie mówi³, „Kardyna³ Dziwisz mówi do mnie Wojtu¶” i „z Papierzem jada³em obiady”.

Istny kwiat polskiego chrze¶cijañstwa, taka ró¿a, co chwilê kwitnie a resztê czasu k³uje. W³a¶ciwie to nie wiem, czy ¶w. wojtu¶ to ró¿a, czy ró¿o-krzy¿owiec. Mnie i moj± rodzinê ukrzy¿owa³, chyba ju¿ do Polski dotar³a inkwizycja.

 

© Andrzej Struski de Merowing.

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.

http://www.andrzejstruski.com/articles_99_Kratownica-przestrzenna-jako-plyta-drogowa.html