Pedofilia i Satanizm...cz2
27/02/2011 19:02 - Materia³ nades³any do redakcji portalu
Hollie wraz z matk± zg³osi³y na policji sprawê znêcania siê  wymieniaj±c w raporcie  nazwiska sprawców i ¶wiadków - znale¼li siê tam m.in. szeryf, wy¿si  funkcjonariusze policji, prawnicy, oficer stra¿y , ksiêgowi, pielêgniarki, pracownicy socjalnych.


 

Hollie wraz z matk± zg³osi³y na policji sprawê znêcania siê  wymieniaj±c w raporcie  nazwiska sprawców i ¶wiadków - znale¼li siê tam m.in. szeryf, wy¿si  funkcjonariusze policji, prawnicy, oficer stra¿y , ksiêgowi, pielêgniarki, pracownicy socjalnych.  Zezna³a tak¿e, ¿e gwa³ty mia³y miejsce  w domach prywatnych sprawców  i wewn±trz ¶wi±tyni Wolnomularstwa Szkockiego Rytu..

To czego wiêkszo¶æ ludzi nie wie, to to, ¿e zespó³ Downa powoduje, ze cierpi±cy na tê chorobê s± niemal idealni jako ¶wiadkowie.Zeznaj± dok³adnie tak jak jest i nie maj± zdolno¶ci do konfabulacji i przekrêcania historii.

Jednak i w tym przypadku po raz kolejny „mur” wzi±³ górê. Policja w Grampian najpierw odmówi³a prowadzenia ¶ledztwa w tej sprawie,  pod wp³ywem nacisków je wszczê³a ale „utknê³a” w martwym punkcie i w rezultacie zamknê³a sprawê.


 

W owym  czasie prokuratorem okrêgowym w Aberdeen by³ Elish Angiolini. W rejonie Grampian  to prokuratora okrêgowa jest zasadniczo sêdzi±,  i to ona decyduje czy dochodzenie bêdzie dalej prowadzone czy zostanie zamkniête.

Po latach Angiolini powie, ¿e jakoby nie by³ prokuratorem fiskalnym w momencie kiedy pope³nione zosta³o domniemane przestêpstwo, poza tym nie móg³ nic z tym zrobiæ i zupe³nie nie pamiêta sprawy.
Oficjalne dokumenty jednak wskazuj±, ze by³o zupe³nie inaczej.

Poza tym jak móg³by byæ nie¶wiadomy i nie pamiêtaæ sprawy,  je¿eli  jeden z jego szeryfów by³ oskar¿ony o seryjne gwa³ty pope³niane na dziewczynce z zespo³em Downa?

Prokurator podlegaj±cy Angiolniemu w uzasadnieniu o¶wiadczy³, ¿e nie by³o wystarczaj±cych dowodów do prowadzenia postêpowania w przypadku Hollie, i to pomimo faktu, ¿e istnia³o wiele dowodów oraz wielu ¶wiadków wskazanych przez Hollie, i inne ofiary którzy nigdy nie zostali nawet przes³uchani przez policjê!!

Jako ciekawostkê mo¿na przytoczyæ dziwn± historiê . Podczas kadencji Angioliniego w Aberdeen w 2001 w Daily Telegraph ukaza³ siê artyku³  - "Prokurator przeprasza 10-letnia dziewczynkê w sprawie o nadu¿ycia seksualne” . Artyku³ mówi o li¶cie jaki  biuro Angoliniego wys³a³o do innej wykorzystywanej seksualnie dziewczynki, przepraszaj±c za niekompetencje, które zatrzyma³y ¶ledztwo w martwym punkcie.

Biuro Angioliniego  potrzebowa³o bardzo du¿o czasu – co najmniej 3 lata –  na rozpatrywanie i dochodzenia zanim sprawa trafia³a do s±du.  W rezultacie po latach w³a¶nie za to szeryf zosta³ zwolniony. Kim by³ ten szeryf? Wg  Hollie Greig jedna z osób  notorycznie nadu¿ywaj±ca alkoholu.

W tym samym czasie Daily Telegraph zamie¶ci³ równie¿  notatkê  "W tym tygodniu okaza³o siê, ¿e sprawa przypadku domniemanego gwa³tu na siedmioletnim ch³opcu zosta³a umorzona z powodu opó¼nieñ ¶ledztwa,  co w rezultacie uniemo¿liwi³o doprowadzenie sprawy do s±du w Aberdeen.”

Elish Angiolini zosta³ mianowany przez Parlament  Szkocki 5 pa¼dziernika 2006 r. Lord Advocate.  ( Lord Advocate naczelny urzêdnik prawny rz±du szkockiego i Korony Szkocji zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych. Jest najwy¿szym oskar¿ycielem publicznym w Szkocji i w jego imieniu sporz±dzane s± akty oskar¿enia. Lord Akwokat jest jednym z Wysokich Urzêdników Pañstwowych Szkocji. – przypis t³umacza)  W grudniu 2009 r. przed³u¿ono mu raz jeszcze to stanowisko. A wiêc mo¿na byæ pewnym, ¿e nie bêdzie dalszego postêpowania przeciwko osobom które wskaza³a Hollie Grieg.


 


Odmowa  ¶ledztwa i stosowania ¶rodków prawnych to temat, który przewija sie przez  ca³± tê sprawê i w±tki z ni± powi±zane. Wujek Hollie Robert i  brat jej matki niejaki "Roy" Greig, zmar³ w tajemniczych okoliczno¶ciach w domniemanym  po¿arze samochodu w 1997 r. Domniemanym poniewa¿ tak „ustali³” i oficjalnie po¶wiadczy³ lekarz patolog,  w zwi±zku z czym dochodzenia tej sprawie nie by³o prowadzone.

Natomiast matka Hollie w raz z osobami, które ja wspiera³y zdobyli kopiê dokumentów z sekcji,  która wykaza³a m.in.  ¿e Robert Greig odniós³ powa¿ne obra¿enia g³owy, mia³ z³amany mostek i dwa ¿ebra, zadane narzêdziem takim jak kilof.

Poza tym si³a mu wlano do gard³a whisky (której  nienawidzi³) - a nastêpnie zosta³ wrzucony do p³on±cego samochodu. Z tego dokumentu jasno wynika, ¿e Robert Greig zosta³ zamordowany,  a jednak nie by³o ¿adnego dochodzenia policji w tej sprawie. Na tym przyk³adzie widaæ jak mocno jest skorumpowana policja w Grampian.

Hollie opowiedzia³a matce, ¿e kiedy¶  Robert Greig zauwa¿y³ jak ojciec uprawia³ z ni± seks i ¿e wybuch³a awantura. Prawdopodobne jest równie¿, ¿e ojciec Hollie by³ jednym z ludzi, którzy "znale¼li" p³on±cy samochód Roberta.

Po tym jak Hollie i jej matka zg³osi³y przestêpstwo organom ¶cigania rozpoczê³y siê gro¼by, pogró¿ki pod ich adresem, by³y nie tylko zastraszane ale nêkane np. przez za³ogi karetek nale¿±cych do oddzia³ów psychiatrycznych. Pewnego dnia grupa taka wpad³a do ich domu, si³a wstrzyknêli Annie jaki¶ ¶rodek i zabrali ja do szpitala na oddzia³.

W wyniku tego wszystkiego obydwie zmuszone by³y wyjechaæ do Anglii. Pomy¶l teraz o tym  Dziewczynka z zespo³em Downa i jej matka musz± uciekaæ ze Szkocji, aby schroniæ siê  przed tymi wszystkimi odwa¿nymi mê¿czyznami i kobietami zasiadaj±cymi we w³adzach Szkocji.

Jeste¶cie ¿a³o¶ni, panie i panowie. To jest naprawdê, naprawdê ¿a³osne.


W Anglii Hollie i Anne otrzyma³y bardzo du¿e wsparcie od Roberta Greena dziennikarza i prezentera, który postanowi³ im pomoc, zbiera³ dowody i stosowa³ ro¿nego rodzaju naciski na te chore i skorumpowane szkockie urzêdy i o¶ródki w³adzy.

Dziêki niemu w³a¶nie BBC zajê³a sie  dokumentowaniem tej sprawy - BBC Scotland, BBC Radio Scotland i sztandarowy program BBC News, Panorama. Wszystko sz³o dobrze do czasu az w pewnym momencie g³ówny reporter poinformowa³, ¿e ¶ledztwo wykaza³o równie¿ inne przypadki pedofilii w Szkocji. Có¿, nie brakuje tego. Zaraz potem zadzwoni³ i powiedzia³, ze nie mo¿e nic ju¿ robiæ w tej sprawie i siê wycofuje bo jest naciskany i otrzymuje gro¼by.

Robert Green planowa³ tak¿e wyst±pienie przed szkockim Parlamentem w Grampian aby zrelacjonowaæ sprawê Greig Hollie. W lutym uda³ siê do miasta aby dalej w tej sprawie dzia³aæ  w celu wywalczenia dla Hollie sprawiedliwo¶ci, ale zosta³ aresztowany przez policje.

Colin McKerracher, Szef konstabli policji Grampian nie do¶æ ¿e spowodowa³ zamkniêcie  dochodzenia w sprawie nadu¿yæ w stosunku do Hollie Greig, to jeszcze aresztowa³ Roberta Green za to, ¿e robi³ to co nale¿a³o do policji , kim jest ten cz³owiek?... poczekajcie ... Jest Przewodnicz±cym pó³nocno-wschodniego szkockiego Komitetu Ochrony Praw Dziecka !


 

Dlaczego kto¶ dzia³aj±cy w imiê ochrony dzieci zachowuje siê w ten sposób w odniesieniu do Greig Hollie i Roberta Grena?  Byæ mo¿e uda siê doj¶æ i do tego.

Kiedy dowiedzieli¶my siê o tym, co sta³o siê z Robertem Green, zwo³ali¶my ludzi przez Internet  aby zorganizowaæ akcjê domagania siê informacji od policji co siê dzieje z Robertem i dlaczego zosta³ aresztowany.

Przez ca³y weekend nonstop ró¿ni ludzie dzwonili na policjê dopytuj±c siê o Roberta.

Co siê okaza³o? Robert zosta³ oskar¿ony z paragrafu o "naruszenie spokoju", paragrafu który ma tak szerokie zastosowanie w Szkocji, ze mo¿na mu przypisaæ tak naprawdê wszystko i nic.

Rozprawa zosta³a wyznaczona w ma³ym miasteczku 15 mil od Aberdeen  i zamkniêta dla publiczno¶ci i mediów.

Tak wygl±da poziom korupcji i terroru na „placu zabaw” szkockich zbirów nale¿±cych do  w³adz.

Robert zosta³ zwolniony za kaucj±, ale zaraz znów wszczêto przeciw niemu postêpowanie  po to aby klebnowaæ mu usta i wstrzymaæ dzia³ania w sprawie Hollie. W tym samym czasie policja zrobi³a nalot na jego dom w Anglii. Wygl±da na to ¿e policja nêka prawego cz³owieka, który dzia³a w imieniu molestowanej dziewczynki z zespo³em Downa zamiast prowadziæ dochodzenie i ukaraæ winnych którzy dopuszczali siê na niej przestêpstw i jeszcze do tego niszczy dowody.

Jedna z gazet „ColumnUK”, która relacjonowa³a sprawê Hollie i perypetie Roberta otrzyma³a w zwi±zku z tym szereg powa¿nych ostrze¿eñ od firmy prawnej Levy&Marce.

W li¶cie Levy&Marce informuje, ¿e  reprezentuje Lorda Elish Angiolini i grozi wszczêciem kroków przeciwko ColumnUK za publikowanie sprawy Hollie.
By³y pan prokurator fiskalny z Aberdeen z czasu,  kiedy sprawa Hollie mia³a miejsce w chwili obecnej zajmuje wysokie stanowisko we w³adzach szkockiego wymiaru sprawiedliwo¶ci.

Jak¿e by inaczej?

Mówi siê ¿e tak¿e inne szkockie media dosta³y podobne ostrze¿enia a nawet Google mia³o z nimi kontakt.


 

Jeden z listów Levy&McRae do ColumnUK  odnosi siê równie¿  do szeryfa Graeme Buchanan, który by³ jednym ze wskazanych przez Hollie Greig, a wiêc prawdopodobnie jego tak¿e musz± reprezentowaæ.

Jednym z prawników z firmy Levy&Marce, który podpisywa³ siê pod listami z ostrze¿eniami by³ niejaki Peter Watson - g³owa w sporze reprezentuj±c± rodziny zabitych przez Thomasa Hamiltona w Dunblane w 1996 r. mówi siê tak¿e,  ¿e odegra³ on  "kluczow± rolê" w Trybunale ¦ledczym kierowanym przez cz³onka Stowarzyszenia - Lorda Cullena. Watson, podobnie jak Cullen, jest absolwentem wydzia³u prawa Uniwersytetu w Edynburgu.

Poza tym Watson  reprezentowa³  równie¿ rodzin ofiar w ¶ledztwie prowadzonym w sprawie  w zamachu  na samolot który rozbi³ siê nad Lockerbie,  o który oskar¿ona zosta³a Libia aby ukryæ fakt, ¿e s³u¿by amerykañskie, brytyjskie i prawdopodobnie izraelskie s³u¿by wywiadów sta³y za tym zamachem.

Watson pe³ni³ równie¿ podobn± rolê w „¶ledztwie” dotycz±cym katastrofy platformy Piper Alpha i wycieku ropy a na którego na czele sta³ cz³onek Stowarzyszenia Lord Cullen.

Uniwersytet w  Edynburgu, a w szczególno¶ci wydzia³ prawa, pojawiaj± siê nagminnie w tych dziwnych przypadkach.

Brytyjski premier Gordon Brown równie¿  tam studiowa³ i by³ nawet rektorem, jego poprzednik Tony Blair, urodzi³ siê w tym mie¶cie i jego ojciec studiowa³ prawo na tym Uniwersytecie.


 

Obecny szkocki sekretarz "sprawiedliwo¶ci" Kenny MacAskill, jest by³ym prawnikiem firmy Levy &Marce oraz kolejn± osob± , która studiowa³a prawo na Uniwersytecie w Edynburgu.

W odpowiedzi na ¿±dania podjêcia dzia³añ przez szkockie w³adze w sprawie siatki pedofilów MacAskill skierowa³ do szkockiego parlamentu poprawki do ustaw, które skutecznie zamkn± drogê dla tych którzy bêd± szukali sprawiedliwo¶ci zarówno dla Hollie Greig jak i  innych wykorzystywanych dzieci, w przypadkach kiedy w³adze i policja wymigaj± siê od prowadzenia dochodzenia.
Powiedzia³ : "Dochodzenie mo¿e byæ g³êbok± traum± dla ofiar przestêpstw. Co¶ na ten temat mo¿e wam powiedzieæ kolega Robert Greek, po tym jak sam prowadzi³ ¶ledztwo w miejsce organów ¶ledczych i policji Grampian - ale wielokrotne gwa³ty na dzieciach s± raczej gorsze.”

Dlaczego w takim razie nie jest prowadzone dochodzenie przez w³adze i policje w Grampian? Dlaczego ra¿±ce zabójstwo ³±czone siê z tym przypadkiem nie ujrza³o ¶wiat³a dziennego i policja nie prowadzi dochodzenia?

Jaka by³a Pana opowiedz na uzasadnione pytania  Panie„sprawiedliwy” cz³owieku? Zamkn±³ je Pan - co zakrawa na hañbê.

W sierpniu 2009 r. MacAskill wyst±pi³ w mediach  wydaj±c o¶wiadczenie w sprawie zwolnienia Abdelbaset Ali al-Megrahi,  -  cz³owieka uznanego oficjalnie za  winnego zamachu bombowego w Lockerbie. Poinformowa³ opiniê publiczn± ¿e powodem s± „sprawy osobiste” a dok³adniej to ¿e cz³owiek ten ma kilka tygodni ¿ycia przed sob±. (w chwili pisania tych s³ów wci±¿ ¿yje). Prezydent Obama zareagowa³ z przera¿eniem na te s³owa zwa¿ywszy, ¿e 189 Amerykanów zginê³o w Lockerbie.

Sugerowa³bym jednak, ¿e prawdziwy powód nag³ego zwolnienia Abdelbaset Ali al-Megrahi  nie mia³ nic wspólnego z "wspó³czuciem"  tych ludzi o czym dobrze wiedzia³ Obama.

Sta³o siê to raczej ze wzglêdu na kolejn± apelacjê prawników domniemanego terrorysty w 2009 roku, która mog³yby zburzyæ dotychczasow± oficjalna wersjê zamachu.

W¶ród dowodów m.in. znalaz³y siê:

Abdelbaset Ali al-Megrahi zrezygnowa³ z odwo³ania i apelacji, podczas której mog³yby zostaæ przedstawione dowody i mia³yby  szanse ujrzeæ ¶wiat³o dzienne. W zamian za to zgodzi³ siê na  zwolnienie z powodów osobistych. Zbieg okoliczno¶ci.

A wiec widzimy jak to wszystko wygl±da. To co siê sta³o z Hollie Greig  i wszystko wokó³ tej sprawy to nie wyj±tek. To schemat który siê powtarza czêsto i wszêdzie na ca³ym ¶wiecie.

Ta sprawa ma  potencja³, aby otworzyæ puszkê Pandory, która mo¿e poch³on±æ brytyjskich polityków i nie tylko.

Tak siê powinno te¿ staæ.

Sprawiedliwo¶æ dla Hollie. Sprawiedliwo¶æ dla wszystkich dzieci.

* * *

T³umaczy³a:  Bou dla davidicke.pl

artyku³ pochodzi ze strony www.davidicke.com link bezpo¶redni

© 2010 David Icke Website. All Rights reserved.


Materia³ nades³any do redakcji portalu

http://www.andrzejstruski.com/blog_view_40_Pedofilia-i-Satanizm---cz2.html