Przenosna elektrownia rzeczna
20/01/2011 22:07 - Andrzej_Struski

   Elektrownia, któr± mo¿emy przestawiaæ w zale¿no¶ci od potrzeb, w ka¿de miejsce gdzie p³ynie woda i do tego bez potrzeby stosowania specjalistycznego sprzêtu, a ma³e urz±dzenia samemu! Takie rozwi±zanie likwiduj±ce wiele problemów, jakie powstaj± przy budowie elektrowni wodnych. Je¿eli to bêdzie ma³y strumyk mo¿emy postawiæ sk³adane urz±dzenie, które na pewno bêdzie stosunkowo tanie, wystarczaj±co lekkie (tak, by móg³ je postawiæ jeden cz³owiek), i bardzo proste w obs³udze. W zale¿no¶ci od ilo¶ci p³yn±cej wody, mog± byæ stawiane ró¿nej wielko¶ci elektrownie, od kilkuset W, do kilkudziesiêciu KW. Je¿eli warunki wodne pozwalaj± mo¿na postawiæ wiêcej urz±dzeñ i w taki sposób stworzyæ po³±czony zbiór daj±cy wystarczaj±c± moc, nawet na takiej wodzie, gdzie znane rozwi±zania by³yby nieop³acalne.

Zastosowane ko³o posiada stosunkowo du¿± ¶rednicê i pracuje w miejscu gdzie aktualnie p³ynie odpowiednia ilo¶æ wody. W prosty sposób, mo¿na zebraæ p³ytko p³yn±c± wodê i zgromadziæ w miejscu gdzie pracuj± czerpaki ko³a. One s± ustawione prostopadle do kierunku p³yn±cej wody a to pozwala maksymalnie wykorzystaæ moc strumienia. Na takie skierowanie strumienia pozwala zastosowanie „zabieraka wody”, który mo¿e równie¿ s³u¿yæ jako niewielki stopieñ jej spiêtrzenia. Ko³o o du¿ej ¶rednicy, posiada d³ug± d¼wigniê a taka cecha pozwala uzyskaæ wiêkszy efekt energetyczny i nawet niewielka ilo¶æ p³yn±cej wody wystarczy do uzyskania energii elektrycznej.

 

 
 

Rysunek przedstawia schemat prostego rozwi±zania przeno¶nej elektrowni rzecznej autorstwa Andrzeja i Magdaleny Struskich.

 

http://www.andrzejstruski.com/news_12_Przenosna-elektrownia-rzeczna.html