Turbina wodna wolno obrotowa na lozysku magnetycznym
08/05/2010 12:49 - Andrzej_Struski
 

Podstawowym celem konstruktora jest zbudowanie takiej turbiny, która uzyska najlepszy moment obrotowy. Moment obrotowy wynika z kilku przyczyn, ale najistotniejsz± jest d¼wignia z kolei d³uga d¼wignia wymaga du¿ej ¶rednicy turbiny. W tym momencie konstruktorzy s± ograniczeni mo¿liwo¶ciami technicznymi, które wynikaj± z ³o¿yskowania turbiny. Zbyt du¿a turbina bêdzie nara¿ona na szybsze zu¿ywanie siê jej systemu ³o¿yskowania, st±d konstruktorzy id± w kierunku turbin szybko obrotowych, które z natury ich budowy maja ograniczon± d³ugo¶æ d¼wigni. Takie turbiny z kolei, wymagaj± odpowiednich szybko¶ci przep³ywu strumienia i w tym miejscu istnieje najwiêkszy problem energetyki wodnej.


¯adna rzeka nie posiada wystarczaj±co szybkiego nurtu, by w jej naturalnym strumieniu mo¿na by³o napêdzaæ turbiny wodne i skutecznie produkowaæ energiê elektryczn±. W tym celu s± budowane tamy, gdzie podniesiony poziom wody pozwala na korzystanie z si³y grawitacyjnej planety. Spadaj±ca z du¿± szybko¶ci± woda skutecznie napêdza turbinê, która tworzy energiê elektryczn±. Pytanie; jakim kosztem?

W tej sprawie istnieje jeszcze jedna kwestia, moc p³yn±cej wody w naturalnym nurcie rzeki lub strumienia. Tama jest w stanie zatrzymaæ nurt i podnie¶æ go w zale¿no¶ci od warunków terenowych, jednak powy¿ej tamy powstanie wtórny przep³yw nurtu, który bêdzie identyczny z pierwotnym. Powstanie stopieñ wodny, który musi wykazaæ siê odpowiedni± moc±, bo w innym przypadku zostanie b³yskawicznie zerwany. Wynika z tego, ¿e p³yn±ca woda stale z w³a¶ciw± temu nurtowi si³± napiera na tamê, inaczej mówi±c, bezustannie przekazuje moc, któr± poch³ania teren gdzie posadowiona jest tama. Moc ta jest stracona du¿ym nak³adem kosztów a w wiêkszo¶ci przypadków i uszczerbku ekologicznego.

Problem tkwi w mo¿liwo¶ciach technicznych, które dotycz± budowy turbin wodnych. My¶l±c o tej sprawie wypracowa³em rozwi±zanie, które posiada odpowiedni potencja³ do wykorzystanie naturalnych szybko¶ci nurtów p³yn±cych rzek i strumieni. To rozwi±zanie zabezpieczone jest czterema patentami, które ujmuj± zarówno zawê¿enie przep³ywu nurtu bez konieczno¶ci budowy trwa³ych zapór, jak i wszystkie aspekty konstrukcji kolektora i turbiny.


Zastosowana turbina wodna, musi posiadaæ odpowiednio du¿± ¶rednicê, by d³uga d¼wignia zrównowa¿y³a brak du¿ej szybko¶ci przep³ywaj±cej wody. Konstrukcja turbiny wymaga podniesienia nurtu tylko w minimalnym zakresie, co jest mo¿liwe przy zastosowaniu zawê¿enia jego przep³ywu. Takie zawê¿enia nurtu posiadaj± dodatkow± cechê w kwestii ekologicznej. One punktowo w kolejnych miejscach rzeki przyczyniaj± siê do napowietrzania wody a takie dotlenienie zawsze korzystnie wp³ywa na stan ca³ej ekologii rzeki i jej ¶rodowiska naturalnego.

Du¿a ¶rednica turbiny, jak równie¿ jej du¿y ciê¿ar, wymaga³y ca³kowicie nowatorskiego rozwi±zania w kwestii ³o¿yskowania. W rozwi±zaniu problemu pomog³a idea zastosowania ³o¿yska pier¶cieniowego, które podpiera turbinê na jej obwodzie a nie w osi jak to jest stosowane w istniej±cych rozwi±zaniach. Opatentowa³em turbinê pier¶cieniow±, która nie posiada osi a w swojej centralnej czê¶ci konstrukcji ma woln± przestrzeñ, któr± mo¿na wykorzystaæ do innych celów.

Jednak ³o¿yska pier¶cieniowe, które maja kilka metrów ¶rednicy s± równie zawodne jak te, stosowane na osi. Natomiast zastosowanie ³o¿yska magnetycznego sprawê rozwi±zuje i dodaje innych korzystnych cech technicznych turbinie wodnej. Takie ³o¿ysko zbudowane z magnesów sta³ych nie wymaga pieczo³owitej obs³ugi i konserwacji a czas jego eksploatacji wyd³u¿a siê wielokrotnie w stosunku do ³o¿ysk tocznych. Dobrze zbudowane ³o¿ysko magnetyczne na magnesach sta³ych, eliminuje zawsze w ³o¿yskach tocznych wystêpuj±ce tarcie, co nastêpnie przenosi siê na wydajno¶æ turbiny.


Szczególn± cecha poduszek magnetycznych jest ich du¿a zdolno¶æ do zmiany wzajemnego po³o¿enia poprzez odpychanie siê takich samych biegunów. Dobrze ustawione magnesy powoduj± obrót du¿ej i ciê¿kiej turbiny przy minimalnym naporze wody, co daje dodatkowy efekt ci±gu obwodowego. Kolejnym patentem jest pier¶cieniowe ³o¿ysko magnetyczne.

Struski Andrzej

www.konstrukcje-mas.com
www.andrzejstruski.com
http://www.andrzejstruski.com/news_3_Turbina-wodna-wolno-obrotowa-na-lozysku-magnetycznym.html