Budownictwo bez fundamentow
21/05/2010 22:43 - Andrzej_Struski
 

Budownictwo wszelkiego typu wymaga solidnego systemu posadowienia. Kwestia ta w szczególno¶ci dotyczy wznoszenia budynków w rejonach wystêpowania ruchów tektonicznych. Trzêsienia ziemi zmuszaj± projektantów do opracowywania nowych skuteczniejszych rozwi±zañ. S± to kosztowne i pracoch³onne technologie, które i tak tylko w ma³ym stopniu rozwi±zuj± problem.
Konstrukcje MAS równie¿ w tej kwestii s± praktycznie bezkonkurencyjne. W dziedzinach budownictwa, w których zostan± zastosowane, problem katastrof w trakcie trzêsienia ziemi nie bêdzie mia³ miejsca. Budowla, która nie potrzebuje fundamentów musi charakteryzowaæ siê niezwyk³± wytrzyma³o¶ci± konstrukcji w³asnej. Takie cechy posiada Konstrukcja MAS, pozwalaj± one na luksus budowania w warunkach niestabilnego pod³o¿a. Z cech tej konstrukcji wynika mo¿liwo¶æ wyeliminowania konieczno¶ci wykonywania prac fundamentowych. Z wystêpowaniem takich cech wi±¿e siê naturalna wytrzyma³o¶æ konstrukcji, która zabezpiecza budowlê przed strasznymi skutkami trzêsieñ ziemi. Proces budowy charakteryzuje stosunkowo niskie zapotrzebowanie na ciê¿ki sprzêt budowlany. Nawet wielopiêtrowe budynki mog± byæ wykonane przy pomocy lekkich urz±dzeñ i narzêdzi. Taki typ konstrukcji pozwala budowaæ bardzo wysokie obiekty, szybciej i taniej ni¿ przy zastosowaniu obecnie istniej±cych technologii. Mniejsza wydajno¶æ w zakresie wykorzystania przestrzeni u¿ytkowej, jest rekompensowana dostêpem do naturalnego ¶wiat³a. ¦wiat³o s³oneczne mo¿e docieraæ nawet do ¶rodkowych czê¶ci obiektu. W eksploatacji taka budowla jest du¿o tañsza a warunki do mieszkania lub pracy s± przyjemniejsze.

Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com/news_6_Budownictwo-bez-fundamentow.html