Budynki obrotowe
25/05/2010 18:28 - Magdalena_Struska
 

Budownictwo, którego cechy konstrukcyjne pozwalaj± na obrót ca³ej konstrukcji, stosowane jest w wyj±tkowych przypadkach. Czê¶ciej w us³ugach a tylko sporadycznie w budynkach mieszkalnych. Budynek obracany posiada pewne walory, które objawiaj± swoje pozytywne cechy w okre¶lonej strefie geograficznej. S³abe nas³onecznienie, jest problemem w oddalonych od równika rejonach globu a zbyt silne w rejonach pustynnych gdzie opady s± sporadyczne. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku, obracany budynek pozwoli na zwiêkszenie korzystnych relacji cz³owieka w stosunku do s³oñca.
Poprzez obrót mo¿na regulowaæ na¶wietlenie wnêtrza budynku. Tam gdzie ¶wiat³a s³onecznego jest za ma³o, obracaj±c okna w kierunku s³oñca zwiêkszamy ilo¶æ dobowego nas³onecznienia. Je¿eli jest tego ¶wiat³a za du¿o, obracaj±c odpowiednio budynek ograniczymy dostêp ¶wiat³a s³onecznego. Budynki obrotowe to grupa budownictwa, któr± cechuje szczególny sposób wykonania konstrukcji no¶nej. Taki budynek musi byæ odpowiednio sztywny w ca³ej swojej przestrzeni konstrukcyjnej. Nie posiada fundamentów, dlatego wi±zanie pod³ogowe spe³nia ich zadanie i dodatkowo musi przenosiæ si³y wystêpuj±ce podczas obrotu. W takich obiektach Konstrukcje MAS spe³niaj± siê w szczególny sposób. W obiekcie obracanym, który jest wykonany w Konstrukcji MAS zadanie odpowiedniej wytrzyma³o¶ci spe³nia standardowa konstrukcja, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych wzmocnieñ. W zasadzie ka¿dy budynek zbudowany w Konstrukcji MAS mo¿e byæ posadowiony na systemie obrotowym.Struski Andrzej Magdalena Struska
http://www.andrzejstruski.com/news_7_Budynki-obrotowe.html