> Strona główna > Artykuly > MMagdalena Struska de Merowing > DSS - Zwoje znad Morza Martwego cz2
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

DSS - Zwoje znad Morza Martwego cz2
Data 21/02/2011 21:57  Autor Magdalena Struska de Merowing  Klikniêæ 21256  Jêzyk Polish
  

 Kalendarz ¶wi±t we wspólnocie Qumran.

Opierano siê na s³onecznym staro¿ytnym kalendarzu , pochodzenia kap³añskiego, który nie u¿ywa³ babiloñskich czy tez kananejskich nazw miesiêcy, tylko je po prostu numerowa³. Mowê o tym kalendarzu znale¼æ mo¿na np. w Ez.45,18-20; Jub.6,29-33; i I henocha 74,11-12;82,6.11.15.18; . na kalendarz ten sk³ada³o siê 364 dni u³o¿onych w 4 pory roku, z których ka¿da mia³a 3 miesi±ce licz±ce po 30,30 i 31 dni. lub tez 13 tygodni co w efekcie daje roczny cykl 52 tygodni. W owym kalendarzu ka¿de ze ¶wiat przypada³o ka¿dego roku na ten sam dzieñ tygodnia..

 
 

Najwa¿niejsze ¶wiêta to:

 • ¶wiêta Nowego Roku
 • Pascha
 • ¦wiêto Prza¶ników
 • ¦wiêto Ko³ysania Snopów lub Pierwszych Zbiorów Jêczmienia
 • ¦wiêto Tygodni lub ¦wiêto Pierwocin Zbo¿a Pszennego
 • ¦wiêto Nowego Wina
 • ¦wiêto Oliwy
 • ¦wiêto Drzewa
 • Siódmy miesi±c
 • Dzieñ Pojednania b±d¼ tez Pokuty
 • ¦wiêto Namiotów
 • oraz codzienny Tamid, ofiara Szabatowa, ofiara przy wy¶wiêcaniu kap³anów.

Czy wspólnota z Qumran oczekiwa³a Mesjasza?


 

Tak zwane pisma sekciarskie mówi± o oczekiwanym przyj¶ciu Proroka i Mesjaszy,


 

Jest znacz±ce, ¿e w Qumran oczekiwano dwóch Mesjaszy, jednak w tekstach qumrañskich nie znajdziemy niczego o wyj±tkowym Mesjaszu, który mia³ odegraæ tak± rolê realizacji zbawienia, jak± Nowy Testament przypisuje Mesjaszowi Jezusowi.


 

Przysz³o¶æ Dynastii Dawida mo¿na odnale¼æ w 1Sam 2,10.35; Ps132,7;


 

Kim by³ „Nauczyciel Sprawiedliwo¶ci”.


 

W rêkopisach qumrañskich jest on identyfikowany z kap³aneml lub „Nauczycielem Wspólnoty”. Uwa¿ano go za tego, którego Bóg obdarzy³ specjalnym darem rozumienia Pisma, a szczególnie „s³ów Jego s³ug i Proroków”. {1QHab7,5}; Nigdy w tekstach nie zosta³ nazwany po imieniu, natomiast szczegó³y dotycz±ce jego postaci znale¼æ mo¿na w 1QpHab 1,13; 2,2; 5,10; 7,4; 8,3; 9,9-10; 11,5;


 

Teksty wspominaj±, ¿e „Nauczyciel Sprawiedliwo¶ci” prze¶ladowany by³ przez „Niegodziwego Kap³ana”.


 

W 4QPBless-4Q252 1v 3 zwrot semach Dawid „Odro¶l Dawida” u¿yty zosta³ w stosunku do postaci zwanej masziach hassedeq” Mesjaszem Sprawiedliwo¶ci”.


 

Wed³ug parafrazy Sam7,11-14; obdarza siê tym tytu³em jakiego¶ sukcesora tronu Dawida „ Bêdê ojcem dla niego, a on bêdzie dla mnie synem” odnosi siê do odro¶li Dawidowej , która nastanie wraz z „Wyja¶niaj±cym Prawo”,  który stanie na Syjonie ostatnich czasach. {4QFlor-4Q174, 1-3 i 11-12};


 

Teksty wspominaj±ce o przyj¶ciu „Wyja¶niaj±cego Prawo na Koñcu czasów”


 

Doresz hattorac - teksty „Wyja¶niaj±cego Prawo”, w jednym z nich jest on oczekiwany jako towarzysz, odro¶li Dawida ”{4QFlor -4Q 174-1-2 i 11-12 natomiast innym jako „Gwiazda” z wyroczni Ballaama {Lb24,17; odno¶nik CD7,18};


 

Wed³ug tych rêkopisów jednym z zadañ „Nauczyciela Sprawiedliwo¶ci”,  jako kogo¶ natchnionego przez Boga, by³a szczególna interpretacja Prawa i Proroków {1QpHab 7,5};


 

Niektóre wybrane fragmenty Zwojów z Qumran

ZWOJE Z QUMRAN


 

Palestyna , Morze Martwe 1947r.Beduiñski pasterz odnajduje w Qumran w pobli¿u Jerozolimy zwoje zapisane w jêzyku aramejskim i hebrajskim , a w¶ród nich rêkopisy starsze od starego testamentu, a tak¿e pó¼niejsze, dotycz±ce esseñczyków i pocz±tków chrze¶cijañstwa.


 

Kryj± one tajemnice które mog± wstrz±sn±æ podstawami ko¶cio³a.


 

Fragmenty: Zwój Stracony.


 

"Sk±d to zamieszanie miêdzy narodami,


 

dlaczego buntuj± siê ziemscy królowie?


 

A ksi±¿êta sprzymierzaj± siê z nimi;  Przeciw Panu,


 

Przeciw Jego Pomazañcowi?


 

Tu¿ przed koñcem ¶wiata


 

Bezbo¿ni sprzymierz± siê


 

Przeciw Nauczycielowi Sprawiedliwo¶ci, aby go zniszczyæ,


 

Ale ich zamiary siê nie powiod± .


 

Kittim ---panuj± nad wieloma narodami.


 

Ksi±¿êta, starszyzna,


 

I kap³ani z Jerozolimy, którzy rz±dz± Izraelem,


 

Ich Wysoka Rada --- wszyscy im pomagali.


 

Wiedzia³ jaki czeka Go los,


 

Jak równie¿ i to, ¿e wróci w chwale,


 

By obj±æ rz±dy nad narodami,


 

I wydaæ na nie s±d....


 

Niektórzy oczekiwali, ¿e stanie siê cud, ¯e zmartwychwstanie on w blasku chwa³y ....


 

Inni mówili ¿e ujrzeli na niebie jasn± b³yskawice,


 

Jeszcze inni mówili, ¿e widzieli go we ¶nie,


 

Ale tu na ziemi,  na tym ¶wiecie, nie sta³o siê nic.


 

Przybêdzie którego¶ dnia,


 

Bêdzie z rodu Dawida ....


 

Bêdzie wielkim na tej ziemi,


 

wszyscy bêd± go wielbili i mu s³u¿yli.


 

Bêdzie nazywany Synem Cz³owieczym.


 

I nazw± go synem Najwy¿szego.


 

Jak spadaj±ca gwiazda,


 

Jak piêkna wizja, takie bêdzie jego królestwo.


 

Bêd± w³adali wiele lat na ziemi.


 

I zniszcz± wszystko.


 

Jeden naród zniszczy drugi naród


 

Jedna prowincja zniszczy drug± prowincje.


 

A¿ lud Bo¿y odrzuci miecze.


 

Przez cz³owieka Sprawiedliwego, z³o¿onego w ofierze,


 

Zostanie namaszczony,


 

W swoim czasie


 

Wyst±pi przeciw Synom Ciemno¶ci,


 

Przeciw Bezbo¿nemu Kap³anowi


 

I pokona ich."


 

Kittim--synowie ciemno¶ci


 

Zwój Mesjasza - fragmenty


 

...I nic nie wydarzy siê zanim nie wybuchnie wojna


 

Synów ¦wiat³a z Synami Ciemno¶ci,


 

Synów Lewiego, Synów Judy, Synów Beniamina, Wygnañców z pustyni.


 

Przeciw zastêpom Beliala,


 

Mieszkañcom Filistii,


 

Kittim z Assuru; i tym zdrajcom, którzy im pomagaj±.


 

I Synowie ¦wiat³a zaw³adn± na nowo Jerozolim±; i ¦wi±tyni±,


 

I wojna ta przeciw siedmiu krajom, trwaæ bêdzie czterdzie¶ci lat.


 

I stanie siê to; Po wieku zniszczenia, Katastrof, Nienawi¶ci, Chorób, Wojny plemiennej, Wojny etnicznej, Wojny ludobójczej.


 

I stanie siê to


 

Gdy przybêdzie Syn Cz³owieczy


 

Z rodu Dawida


 

Z rodu synów pustyni


 

Bêdzie pomazañcem..... I przez diab³a w lesie bêdzie kuszony, trzy razy


 

Bêdzie zwyciêzc±......


 

I wszyscy, którzy jedz± jego chleb,


 

podnios± na niego rêkê


 

Bêd± mówiæ o nim ¼le


 

Z³o¶liwymi jêzykami


 

Ci którzy przy³±czyli siê do jego zgromadzenia,


 

Bêd± go szkalowali przed synami z³a.


 

A wszystko po to, aby by³o s³awione Jego s³owo.


 

Z powodu ich winy


 

Ukry³ ¼ród³o rozumu


 

Tajemnicê Prawdy


 

A inni jeszcze powiêksz± Jego nieszczê¶cie


 

Zamkn± Go w ciemno¶ciach


 

I jego chlebem bêdzie udrêka


 

Napojem p³yn±ce do koñca ³zy


 

Albowiem Jego oczy przes³oni ¿al


 

Jego DUSZA utonie w codziennej goryczy


 

Ow³adn± nim lêk i smutek.


 

Potem zacznie siê wojna na ca³ym ¶wiecie


 

Bêdzie walczy³ bez wytchnienia


 

Z Synami Ciemno¶ci, przepêdzi ich,


 

Bêdzie walczy³ z bezbo¿nym kap³anem


 

I pokona go


 

I zabije niegodziwego kap³ana


 

Zgodnie z prawem.....


 

Syn Cz³owieczy stanie na czele armii


 

Która wyjdzie z doliny pe³nej ko¶ci .....


 

A wiêc powie proroctwo


 

Tak jak mu bêdzie nakazane, a gdy tylko je wypowie


 

Wybuchnie wielka wrzawa


 

ko¶ci po³±cz± siê ze sob±,


 

Zaczn± formowaæ siê na nich miê¶nie


 

przyrastaæ cia³o


 

Zacznie je pokrywaæ skóra


 

Wejdzie w nie duch


 

O¿yj±, stan± na nogi ,Utworz± wielk± armiê


 

A on stanie na czele tej armii


 

I uda siê do Jerozolimy


 

Wkroczy przez z³ota bramê,


 

Odbuduje ¦wi±tynie


 

Tak, jak j± widzia³ w swych wizjach,


 

A królestwo Niebieskie,


 

Tak d³ugo oczekiwane,


 

Przyjdzie wraz z Nim,


 

Zbawicielem


 

Który otrzyma imiê


 

LEW


 

Zwój Wojny


 

Powstañ Mocarzu, pojmaj twych pojmanych, Mê¿u Cwa³y,


 

i zabierz Twój zdobyczny ³up, o Waleczny!


 

Po³ó¿ rêkê Twoj± na karku Twoich wrogów,


 

a nogê Twoj± na stosie pobitych,


 

a miecz Twój niech poch³onie grzeszne cia³o.


 

Nape³nij chwa³± Twoj± ziemiê,


 

a dziedzictwo swoje b³ogos³awieñstwem.


 

Niech bêdzie mnóstwo zwierz±t na polach Twoich,


 

a srebro i z³oto i drogie kamienie w pa³acach Twoich.


 

rozraduj siê wielce Syjonie,


 

w¶ród radosnych okrzyków uka¿ siê Jerozolimo


 

i weselcie siê wszelkie miasta Judy!


 

Otwórz na zawsze twoje bramy,


 

aby przyniesiono tobie bogactwa narodów.


 

{Zwoje z Qumran-Regu³a wojny}


 

Zwój ¦wi±tyni


 

A w dniu upadku Kittim


 

bêdzie bój i wielka rze¼ wobec Boga Izraela,


 

gdy¿ to jest dzieñ od dawna


 

przez niego wyznaczony na wojnê,


 

która ma zniszczyæ Synów Ciemno¶ci.


 

Wtedy stan± do okrutnej rzezi:


 

zgromadzenie bogów i zgromadzenie ludzi.


 

Synowie ¦wiat³o¶ci oraz obóz ciemno¶ci


 

bêd± walczyæ razem,


 

aby siê okaza³a moc Boga


 

w¶ród zgie³ku wielkiego t³umu


 

i wrzawy bogów i ludzi w tym dniu zag³ady.


 

to bêdzie czas ucisku dla ca³ego ludu,


 

wykupionego przez Boga.


 

A w¶ród wszystkich cierpieñ


 

nie by³o dot±d im podobnego od pocz±tku


 

a¿ do koñca wybawienia wiecznego.


 

W dniu ich walki z Kittim


 

stocz± bój na ¶mieræ i ¿ycie.


 

W wojnie tej trzy razy Synowie ¦wiat³o¶ci


 

umocni± siê, aby pobiæ bezbo¿no¶æ.


 

zwoje z Qumran{Regu³a wojny}.


Zwój Skarbu


 

Ale, dzieki tym którzy wytrwali w Przykazaniach Boga


 

i przez nie siê uratowali, ustanowi³ Bóg,


 

swoje Przymierze dla Izraela na wieki,


 

ukazuj±c im rzeczy ukryte, przez które zb³±dzi³ ca³y Izrael,


 

swoje ¶wiete szabaty i swoje chwalebne ¶wiêta,


 

swoje sprawiedliwe ¶wiadectwa i swoje prawdziwe drogi


 

oraz pragnienie swojej woli, które cz³owiek powinien czyniæ,


 

aby ¿yæ dziêki nim. {On} ukaza³ im rzeczy


 

a oni wykopali studniê obfit± w wodê,


 

lecz nie bêdzie ¿yæ ten kto ni± gardzi.


 

{ Dokument Damasceñski }


 

Zwój Syjonu


 

Syjonie, gdy cie wspominam, b³ogos³awiê ciê.


 

Z ca³ego serca, z ca³ej duszy, z ca³ej si³y,


 

bo ciê kocham, gdzy przywo³ujê ciê w pamiêci.


 

Syjonie! Ty jeste¶ nadziej±.


 

Ty jeste¶ pokojem i Zbawieniem.


 

Z twojego ³ona zrodz± siê pokolenia,


 

na twym ³onie bêd± siê zywiæ,


 

w twoim blasku bêd± siê chroniæ,


 

bêd± wspominaæ twoich proroków.


 

W tobie nie ma ju¿ z³a.


 

Odejd± bezbo¿ni i niegodziwi


 

i s³awiæ cie bêd± twoi synowie.


 

Twoi narzeczeni bêd± usychaæ za tob±,


 

oczekuj±c Zbawienia,


 

p³acz±c w twoich murach.


 

Syjonie, oni spodziewaj± siê nadzieji,


 

czekaj± na Zbawienie.


 

Psalmy pseudodawidowe {Zwoje z Qumran}.


 

Zwój Zbrodni


 

B±d¼cie mê¿ni i silni! B±d¼cie dzielni!


 

Nie bójcie siê i nie lêkajcie, i niech nie s³abnie serce wasze!


 

Nie trwó¿cie siê i nie obawiajcie ich!


 

Nie cofajcie siê wstecz i nie uciekajcie przed nimi,


 

bo oni sa zgromadzeniem niegodziwo¶ci


 

i ciemno¶ci± s± ich wszystkie czyny,


 

i do ciemno¶ci zmierza wszelkie ich pragnienie.


 

W k³amstwie ufno¶æ swoj± z³o¿yli.


 

A potêga ich jak dym siê ulotni.


 

Bo¿e Izraela,podnie¶ rêkê Swoj± w Swojej cudownej mocy


 

nad wszystkimi niegodziwymi duchami...


 

{Regu³a Wojny}


 

Zwój Powrotu


 

A mije serce zapozna³o siê z ciosami,


 

By³em jak m±¿ opuszczony,


 

nie by³o dla mnie schronienia,


 

gdy¿ moje cierpienie rozwija³o siê w gorzko¶ciach


 

jako nieprzerwany i nieuleczalny ból


 

przeciw mnie, jak ci którzy zstepuj± do Szeolu,


 

duch mój uwolni siê od zmar³ych, chociaz doi otch³ani siêga³y.


 

Zwój Templariuszy


 

Albowiem oni mnie zniewa¿yli


 

i nie zwa¿ali na mnie,


 

gdy ty moc swoj± przeze mnie okaza³e¶.


 

Wypêdzili mnie bowiem z mojej ziemi


 

jako ptaka z gniazda swojego,


 

a wszystkich moich przyjació³ i bliskich


 

ode mnie odsunêli


 

i uwa¿ali mnie za bezu¿yteczne narzêdzie.


 

Ale to oni,t³umacze k³amstwa i prorocy fa³szu,


 

knuli spisek przeciw mnie z Belialem,


 

chc±c twoje Prawo,które Ty wyry³e¶ w sercu moim,


 

zamieniæ na pochlebstwa zwodnicze dla twego ludu.


 

Oni spragnionym nie dali napoju Poznania,


 

lecz pragn±cym podawali ocet,


 

aby patrzeæ na ich odurzenie,


 

gdy bêda zachowuwaæ siê jak szaleni


 

podczas swoich ¶wi±t


 

i upadaæ bêd± w ich sieci.


 

{Zwoje z Qumran - Hymny}.


 

Zwój Grot


 

I oto tajemnica; bezbo¿ni zmieniaj± dzie³a prawdy, które


 

przekszta³caj± w k³amstwo. Nie zapisuj± moich s³ów, lecz


 

g³osz± nikczemno¶æ w moim imieniu, wed³ug ich ¿yczenia i ich woli.


 

I oto druga tajemnica:wierni, ¶wiêci, sprawiedliwi czytaj± dzie³a wed³ug ich prawdy.


 

{Zwoje z Qumran- Ka. Hioba}.


 

Zwój Mi³o¶ci - Zwój ¦wiêtych


 

Ukaza³a mi siê w swojej wspania³o¶ci


 

i pozna³em j±


 

Kwiat winoro¶li daje winogrono


 

a z winogrona powstaje wino, które rozwesela serca.


 

Szed³em po jej p³askich drogach,


 

bo pozna³em j± bêd±c m³odym.


 

us³ysza³em j±,


 

i poj±³em j± do g³êbi


 

I to ona mnie napoi³a.


 

I dlatego k³adam jej ho³d.


 

Podziwia³em j±,


 

zapragn±³em jej.


 

I nie odwróci³em twarzy.


 

po¿±da³em jej


 

z ca³± jej wznios³o¶ci±.


 

Otworzy³em drzwi,


 

które pozwalaj± ods³oniæ tajemnicê.


 

Oczy¶ci³em siê,


 

aby poznaæ j± w czysto¶ci.


 

Mia³em m±dro¶æ w sercu


 

i nie opu¶ci³em jej...{...}


 

O, wy Liczni, s³uchajcie moich s³ów,


 

a otrzymacie z³oto i srebro.


 

{psalmy pseudodawidowe - Zwoje z Qumran }


 

Przypisy do oznaczeñ:


 

DSS- Dead Sea Scrolls- Zwoje znad Morza Martwego

Hev- teksty z Nachal Chewer

H - hymny

CD- Dokument Damasceñski z genizy synagogi w Cairo.

C-teksty z genizy synagogi w Cairo.

D- Dokument Damasceñski

Mas- teksty z Masady

Q- Qumran

1Q- 1 grota, 2Q - 2 grota; kolejne oznaczenia tekstów pochodz±cych z grot.

1QpHab- Peszer do Ksiêgi Habakuka- grota1.

1QS-Regu³a Zrzeszenia

1QSa-Regu³a Ca³ego Zgromadzenia

3Q15- Zwój Miedziany z groty 3.

1QSb- Zbiór B³ogos³awieñstw

4QD a-h - kopie Dok. Damasceñskiego

4QFlor- Midrasz na czasy ostateczne

4QPBless - B³ogos³waieñstwo Patriarchów grota nr.4

11QTemple - Zwój ¦wiatyni grota 2.

11Qtgjob - targum hioba grota11

4Q lev- kopia Ks. Kap³añskiej grota 4

11QPs 2 - Psalmy grota 2

1QapGen - Apokryf ksiêgi Rodzaju grota1

4QEzra - Ks. Ezrasza

 

Zebra³a i opracowa³a na podstawie ¼róde³ {bibliografia poni¿ej}.
Zbiorów w³asnych i ¼róde³ internetowych [zdj.} Jessica.
© Magdalena Struska de Merowing. Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linka do orginalnej strony autorki.


 

 Wybór bibliografii:

 1. Abecassis E. “Qumran” wyd Albatros Warszawa 2006.
 2. Abecassis E. “ Skarb ¦wiatyni”wyd Albatros Warszawa 2005.
 3. Vanderkam, James.C.” The DeadSea Scrolls Today 1994; polskie wydanie: “ Manuskrypty znad Morza martwego” przek³ad R.Gromadzka- Warszawawyd Cyklady 1996.- relacja o stanie badañ z roku 1994.
 4. Vermes, G. „ The Dead Sea Scrolls In English : Third Edition Londyn, Penguin Group , 1987.- zawiera rzetelne przek³ady wiêkszo¶ci zwojów . poprawione wydanie z roku 1995, zawiera dodatkowo 30 tekstów oraz Zwoju Miedzianego.
 5. Zdun P. „ Pie¶ni ofiary Szabatowej z uran i Masady” Kraków Enigmat Press, 1996.- przek³ad i tekst maj±cy znaczenie do poznania angelogii i mistyki ¿ydowskiej za czasów przedchrze¶cijañskich.
 6. Garcia Martinez, Florentino „The Dead Sea Scrolls Translated : the Qumran Texts In English, Leiden Brill, 1996.- wyd.2 uzupe³nione; Kompletny przek³ad zwojów na jêzyk angielski. Wyd. pierwsze hiszpañskie Madrid : trotta 1992.
 7.  Warszawa. PAX. „Dziesiêæ lat odkryæ na Pustyni Judzkiej.
 8. Muchowski Machowski. „rêkopisy znad morza martwego” Kraków The Enigmat Press 1996.- pierwszy polski kompletny przek³ad zwojów.
 9. Laperrousaz, E.-M. Qoumran: L’Etablissement essenien des bords de la Mer Morte: Historie et archeologie du site, Paris Picard 1976.- niezale¿ne studium wykopalisk w Chirbet napisane przez archeologa.
 10. Lohse, E. „ Die Texte aus Qumran: Hebraisch und Deutsch . wyd.2. Munchen: Kosel; Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971. - wokalizowana edycja tekstów hebrajskich z dobrym przek³adem niemieckim.
 11. Kapera.Z.J. „ Pó³wiecze sporu o zwoje znad Morza Martwego“ Kraków The Enigma Press 1996. - udokumentowana historia publikacji rêkopisowi tzw. Trzeciej bitwy o zwoje.
 12. Fitzmyer .J.A. „The Dead Sea Scrolls: Major Publications and Tools for Study” Atlanta , GA Scholars 1990.-  przewodnik bibliograficzny po problemach qumrantologii.
 13. Allegro Jon Marko, „The dead Sea Scrolls :” A Reappraisal “; wyd.2 poprawione Londyn1964.- informacje dotycz±ce zawarto¶ci zwojów.
 14. Joseph. A. Fitzmyer SJ.. Paulist Press, New York Mahwah 1992, wyd polskie Enigma Press Kraków “101 pytañ o Qumran”.

Znaleziona w pieczarze nr 3 (Qumran) miedziana rola zawiera spis inwentaryzacyjny. Chodzi o wykaz 61 miejscowo¶ci w których zdeponowano z³oto, srebro i warto¶ciowe naczynia sakralne. Wiêkszo¶æ z tych schowków znajduje siê w Jerozolimie, NIEKTÓRE  POD SWI¡TYNI¡ lub w jej pobli¿u. Inne natomiast w okolicy Jerozolimy a niektóre w Qumran. Je¶li podane w tej roli liczby siê zgadzaj±, to ca³y ciê¿ar pochowanego w ró¿nych miejscach skarbu wynosi 65 ton srebra i 26 ton z³ota (tona = 1000kg.) o dzisiejszej warto¶ci 90 milionów Marek (D.M.,-suma podana przez Baigent'a, czyli oko³o 45 milionów Euro.Z.). W porównaniu do innych skarbów nie jest to ¿adna kwota przyprawiaj±ca o zawrót g³owy ( 13. marca 2005 g³ówna wygrana w Totku w Niemczech wynosi³a 21 milionów Euro. Z.).  Zatopiona hiszpañska galera przyniesie, dla przyk³adu, du¿o wiêcej dochodu. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e warto¶æ staro¿ytnego skarbu ze wzglêdu na jego religijny i symboliczny charakter jest  wiele wiêksza.(....) Z tekstu spisanego na owej miedzianej roli jednoznacznie wynika, ¿e chodzi o czê¶æ skarbu nale¿±cego do jerozolimskiej ¶wi±tyni i który to skarb zosta³ ukryty przed rzymskimi naje¼dcami" (k.cyt.).

http://www.beepworld.de/members81/von_roya/renne.htm