> Strona główna > Artykuly > Egipt i Rennes-le-Chateau > NAJNOWSZE HISTORYCZNE ODKRYCIE - A.M.STRUSKICH - Cz.I.- Rennes les Bains w centrum tajemnicy Proboszczow B.Sauniera i H.Boudeta.
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Granica Francji - Hiszpanii

NAJNOWSZE HISTORYCZNE ODKRYCIE - A.M.STRUSKICH - Cz.I.- Rennes les Bains w centrum tajemnicy Proboszczow B.Sauniera i H.Boudeta.
Data 17/03/2011 22:22  Autor Andrzej i Magdalena Struscy de  Klikniêæ 5766  Jêzyk Polish
 

 Andrzej i Magdalena Struscy HIPOTEZA      
NAJNOWSZE HISTORYCZNE ODKRYCIE - A.M.STRUSKICH - Cz.I.- Rennes les Bains w centrum tajemnicy Proboszczow B.Sauniera i H.Boudeta.
 

 

 

                           Czê¶c I Wstêp.

 

Proboszczowie z okolic Couizy posiadali wiedzê, która dotyczy³a ukrytego, wyj±tkowo tajemniczego miejsca. Informacjê, jak do tego miejsca trafiæ, rozproszyli w ró¿nych swoich dzie³ach. Zawarli w nich, przekazy pisane, rysowane i rze¼bione.

 

W efekcie tych prac powsta³ stosunkowo prosty plan, jednak ukryty w wielu informacjach. Dopiero po odszyfrowaniu wszystkich informacji, mo¿na na³o¿yæ schemat z³o¿ony z 17 punktów na plan geodezyjny i wówczas powstanie mapa, wskazuj±ca wej¶cie do podziemnego labiryntu. który tak pieczo³owicie zosta³ wykonany przez l’abbe Boudeta w okolicy .Rennes les Bains.

 

Idea planu posiada³a dwa historyczne klucze.

 

Pierwszy historyczny klucz, bior±c pod uwagê czas jego wykonania, to p³askorze¼ba  wykuta na skale. Na pierwszy rzut oka wygl±da ona jakby mia³a tysi±ce lat, najprawdopodobniej odkry³ j± l’abbe Boudet w czasie swoich czêstych wêdrówek po górach otaczaj±cych Rennes les Bains.

 

Wizerunek tej p³askorze¼by, odnosi siê do walki mitycznego je¼d¼ca na boskim rumaku, który w trakcie tej walki, pokona³ lub mo¿e pokonaæ demona, albo diab³a. Widoczne s± cztery kopyta obok charakterystycznej g³owy i rêki z pazurami. Jest to lewa rêka i znajduje siê ponad g³ow± a wokó³ cztery kopyta. Ogólny wygl±d p³askorze¼by i terenu sprawia wra¿enie, jakby ten je¼dziec chcia³ zdobyæ bramê do tajemniczego miejsca i w tym celu musi pokonaæ z³o, które opanowa³o wa¿ne dla tego je¼d¼ca miejsce.

 

Z licznych informacji wynika, ¿e to z³o jeszcze nie zosta³o pokonane. Do opinii publicznej docieraj± informacje o wielu przykrych a czêsto tragicznych przypadkach, jakie spotykaj± ludzi lub ich rodziny, którzy próbuj± rozwik³aæ tajemnicê ukrytego miejsca. My równie¿ wiedzieli¶my o tym zagro¿eniu i na pewno nie zasypywali¶my gruszek w popiele.

 

Najbardziej jaskrawym przypadkiem dzia³ania tajemniczej si³y, która doprowadza nieostro¿nych poszukiwaczy i badaczy do tragicznego fina³u, by³ przypadek samego l’abbe Sauniere. Zdawa³oby siê, ¿e cz³owiek, który odkrywa takie tajemnice mo¿e równie¿ do woli korzystaæ z ich dobrodziejstwa, jednak okaza³o siê, ¿e nie.

 

W tamtym czasie, z po¶ród ludzi bezpo¶rednio zaanga¿owanych w odkrywanie tajemnic, staro¶ci do¿y³ tylko l’abbe Boudet z Rennes les Bains. On jeden jak wynika z historycznych informacji do¿y³ staro¶ci, ale jego ostatnie lata ¿ycia to czas ubóstwa. Nie chcia³ korzystaæ ze skarbów w taki sposób, jak czyni³ to l’abbe Sauniere z Rennes le Chateau. L’abbe Sauniere widocznie przekroczy³ umiar i umar³ w sile wieku, w bardzo tajemniczych okoliczno¶ciach.

 

Ró¿ne ¼ród³a historyczne podaj±, ¿e po ca³ej serii kolejnych inwestycji i lokowaniu funduszy na zagranicznych kontach bankowych, postanowi³ wykonaæ epokowe dzie³o. Poczyni³ ju¿ kroki w kierunku wykonania olbrzymiej inwestycji w postaci „nowego Jeruzalem”. ¦rodki, które posiada³ oceni³ prawdopodobnie jako niewystarczaj±ce na zrealizowanie tak du¿ej inwestycji. Te, które pozyska³ od tego czasu, wyczerpa³y istniej±ce i dostêpne dla niego ¼ród³a. Prawdopodobnie postanowi³ siêgn±æ po skarby zastrze¿one, mo¿e my¶la³, ¿e jest do korzystania z tych ¶rodków uprawniony?

 

W czasie swojego ¿ycia zg³êbi³ wiele tajemnic, równie¿ takie, które dotyczy³y dzia³ania cz³owieka na planie duchowym. Nie mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, czy by³ zorientowany w kwestii zagro¿enia, jakie wynika³o z siêgania po skarby przeznaczone dla "Syjonu” przez nieuprawnion± do tego osobê, lub zwi±zek ludzi. Mo¿liwe, ¿e nie by³ ¶wiadom skali zagro¿enia, bo prawdopodobnie podj±³ siê czynno¶ci duchowych, które mia³y na celu „pokonanie bariery dostêpu” do dalszej czê¶ci tajemnic. Je¿eli tak uczyni³ a wskazuje na to zamówienie przez niego trumny, to próbê tê przyp³aci³ ¿yciem.

 

W kolejnych latach jeszcze wielu ludzi, którzy starali siê rozwik³aæ tê tajemnicê, ponios³o ¶mieræ w niewyja¶nionych okoliczno¶ciach. I mimo usilnych starañ, setek a mo¿e nawet tysiêcy ludzi, tajemnica do dzisiejszego dnia nie zosta³a rozwi±zana.

 

Dziwne przypadki spotka³y wielu innych poszukiwaczy skarbów w tej okolicy pomijaj±c ksiêdza Sauniere mo¿na do tej listy dodaæ:

 

- Przyjaciel B.Sauniera- proboszcz Parafii w Counstanssa Antoine Gelis dnia 1 listopada 1897r.zosta³ brutalnie zamordowany. Nigdy nie odnaleziono mordercy. Zw³oki zamordowanego by³y u³o¿one w dziwnej pozycji rytualnej ze skrzy¿owanymi rêkoma, na kartce by³ napis : "Viva Angelina" Na grobie zmar³ego umieszczono krzy¿ i ró¿ê.

 Foto. Pokoju zmar³ego
 

- 1953- By³a s³u¿±ca B.Sauniera – Marie Denarnaud mia³a powierzyæ tajemnicê swemu przyjacielowi Noelowi Corbu, sekret ten jak mawia³a mia³ uczyniæ Corbu potê¿nym i bogatym cz³owiekiem; nagle dosta³a wylew który odebra³ jej mowê w krótkim czasie po tym zmar³a zabieraj±c tajemnicê do grobu.

 

- W³a¶ciciel posiad³o¶ci zakupionych po  B.Saunierze – Noel Corbu, spêdzi³ 15 lat na poszukiwaniach skarbu. W maju 1968r. pochwali³ siê swoim znajomym, ¿e „wie ju¿ co¶” co kiedy¶ odkry³ Sauniere. Kilka dni pó¼niej zgin±³ w dziwnych okoliczno¶ciach w wypadku samochodowym pod Fanjeaux,sprawcy wypadku nigdy nie odnaleziono.

 

- W latach 70. -XX wieku  in¿ynier Cholet z Pary¿a odkry³  Monfort-Lamaury kilka dokumentów historycznych nale¿±cych niegdy¶ do Hrabiego Simona de Monforts.

Materia³y zawiera³y opis Ko¶cio³a Magdaleny w Rennes le Chateau wraz z podaniem szczegó³ów dotycz±cych ukrycia ró¿nych skrytek na terenie Ko¶cio³a.

In¿ynier uzyska³ pozwolenie na prace poszukiwawcze. Odnalaz³ skrytki, które jednak okaza³y siê puste. Cholet mia³ sprawdziæ jeszcze kilka miejsc, gdy nagle wydarzy³o siê co¶ nieoczekiwanego, kto¶ zawiesi³ bardzo ciê¿k± belkê nad wej¶ciowe drzwi do Ko¶cio³a, po otwarciu drzwi belka spad³a tu¿ obok Choleta.

In¿ynier odebra³ to jak atak na jego ¿ycie. Po czym zrezygnowa³ z poszukiwañ i opu¶ci³ Rennes le Chateau.

 

- Henri Buthion kupi³ posiad³o¶ci ziemskie po B.Saunierze od Noela Corbu.

Rozpocz±³ prace poszukiwawcze w rejonie Rennes le Chateau. W kwietniu 1960r kto¶ strzelaj±c z broni automatycznej podziurawi³ jego samochód zaparkowany prze Will± Bethania w RLC. Auto sp³onê³o doszczêtnie.

Odebrano to jako ostrze¿enie aby obcy nie podejmowali akcji poszukiwawczych w tych okolicach.

W 1999r.Buthion i jego ¿ona zostali zastrzeleni z broni automatycznej w Rennes w Bretanii.

 

W 1980r utworzono Assciotiation Terre de Rhedae. W ramach Towarzystwa  powo³ano uzbrojone patrolowe grupy do ochrony terenu.znakiem Towarzystwa jest Ster.

 

Problem z odnalezieniem ukrytego miejsca le¿a³ w tym, ¿e ludzie nie mogli zg³êbiæ istoty rzeczy. Przyczyny jakich¶ nieznanych wp³ywów, my¶li swoje w trakcie badañ, kierowali na nieistotne szczegó³y. Dowodem na taki stan rzecz jest interpretacja manuskryptów, które l’abbe Sauniere znalaz³ w ko¶ciele w rennes le Chateau. Prosty i jasny przekaz tych dokumentów, jest pomijany a rozpisywane s± nieistotne szczegó³y. Dzieje siê tak, mimo, ¿e l’abbe Sauniere pozostawia wiele wskazówek, które precyzuj± istnienie g³ównego przekazu.

 

W efekcie niezrozumienia przekazów pozostawionych przez l’abbe Sauniere i l’abbe Boudeta, w ca³ej sprawie powsta³ niewyobra¿alny chaos informacyjny. Skutkuje on do takiego stopnia, ¿e wrêcz przyjê³a siê teza, która wyklucza fizyczne istnienie tajemniczego, ukrytego miejsca. W zamian ta kulturowa teza, oferuje inne w odniesieniu duchowe wyja¶nienie ca³ej sprawy.

 

Jednak sprawa duchowego klimatu nie wyja¶nia istnienia fizycznych artefaktów i rzeczywistych przypadków jakie spotykaj± ludzi.

 

Nasza wieloletnia droga dzia³ania w tej sprawie, pozwoli³a na odkrycie bardzo istotnych szczegó³ów. S± fizycznie istniej±ce miejsca i pozostawione tam informacje, które zgadzaj± siê z przekazem manuskryptów. Rzeczy jasne i proste, widoczne jak na d³oni i ma³e acz istotne szczegó³y, których nikt do tej pory nie okre¶li³ jako istotne. A to w³a¶nie one, s± spójne ze wskazaniem na informacje zaszyfrowane w tek¶cie manuskryptów.

 

Wracaj±c do tematu p³askorze¼b dotycz±cych walki boskiego je¼d¼ca, ten artefakt pos³u¿y³ do wykonania postaci diab³a, któr± mo¿na obejrzeæ w Rennes le Chateau. Lewa rêka figury diab³a jest identyczna z t±, która zosta³a tysi±ce lat temu wyrze¼biona na skale. Du¿e podobieñstwo wykazuje równie¿ g³owa rze¼by. Sama rze¼ba postaci diab³a, ulokowana w ko¶ciele w Rennes le Chateau, mia³aby znikome znaczenie dla planu, gdyby nie istnia³ fotel diab³a w lesie w okolicy Rennes les Bains. To on lokalizuje wokó³ siebie, ca³y teatr zdarzeñ.

 

Drugi historyczny klucz, to znalezione w ko¶ciele w Rennes le Chateau, przez l’abbe Sauniere zaszyfrowane dokumenty. Forma i sposób u³o¿enia tekstu manuskryptów, skrywa podstawowy klucz do tego jak nale¿y odnie¶æ siê do miejsca ustawienia fotela. On, bowiem jest osi± na planie, który po na³o¿eniu schematu z siedemnastoma punktami wska¿e miejsce. Te siedemna¶cie punktów to tajemnica ukryta w niebieskich jab³kach i dotyczy boskiego je¼d¼ca.

 

Nadszed³ czas by odkryæ wszystkie karty tajemnicy Rennes les Bains.

 

Jest ich dwana¶cie, tak jak dwana¶cie skrytek wokó³ Rennes les Bains. Ka¿da posiada w³asny temat i w³asne zaszyfrowane informacje. Wszystkie razem tworz± zbiór wielkiej tajemnicy obu Rennes. Ju¿ od wielu lat, ko³o tajemnicy krêci siê wokó³ tego tematu i jak dot±d nikt nie otwar³ ¿adnej z dwunastu skrytek.

 

                                              XII TAJEMNIC

 

 RENNES LES BAINS------------RENNES LE CHATEAU

DWANA¦CIE SKRYTEK, A RACZEJ, DWANA¦CIE UKRYTYCH INFORMACJ

 

 

 L’ABBE SAUNIERE, L’ABBE BOUDET, L’ABBE GELIS, L’ABBE BIGOU

 

Rozwi±zanie 12 tajemnic utworzy plan i mapê do „pokoju 681“, za którym jest ukryte (wed³ug ró¿nych przekazów) miejsce olbrzymich skarbów, lub mityczna ¶wi±tynia, albo grób Chrystusa, ewentualnie jaka¶ inna tajemnica.

 

Tajemnica I

Le Diable

 

Ta postaæ tworzy zbiór podstawowych zagadek, s± one ukryte w jego wizerunku i w odniesieniu do fotelu diab³a stoj±cego w kasztanowym lesie, w Rennes les Bains

 Foto. 
 Figura Asmodeusza w Rennes le Chateau.

Tajemnica II

Boski Koñ

 

Wskazany w tre¶ci sentencji, je¼dziec na boskim koniu, jest przywo³any do roli tajemniczej postaci w tym szczególnym teatrze zdarzeñ.

 

“PAR LA CROIX ET CE CHWAL DE DIEU  J ACHEVE  CE DEMON DE GARDIEN A MIDI POMMES BLUES”

 

„NA KRZYZ i BOZEGO KONIA ZNISZCZE TEGO DEMONA STRÓZA W PO£UDNIE . NIEBIESKIE JAB£KA”

 

  

Foto. Boski Koñ


 

Tajemnica III

Niebieskie jab³ka

 

Bardzo chytrze ukryta informacja, du¿e zainteresowanie ¶wietlnym spektaklem, który mówi zupe³nie, co innego.

 

 


Foto. B³êkitne Jab³ka.Tajemnica IV


 

Centrum cia³a i ducha tego teatru, fantastyczny pomys³ re¿ysera.

 

 Foto.  Fauteuil du Diable w Rennes les Bains.


 

Tajemnica V

¬ród³o Magdaleny

 

To tu rodzi siê moc i droga.

 

Foto. Source de Madeleine

 

Tajemnica VI

Symbole w pi¶mie

 

Z manuskryptów na ska³y.

 

 

 

Foto.Znak fotel Diab³a

Co gdzie jest i dlaczego w tym miejscu?

 Tajemnica VII

Symbole w graficeFoto. Pergaminy odnalezione przez Sauniere.

 


 


Foto. Znak na Fotelu Diab³a.
Tajemnica VIII

Czerwony W±¿ – Plantarda

 
Kryszta³y Izis

Le Serpent Rouge

 


Tajemnica IX

Pomiary l’abbe Boudeta i jego brata geodety.

 


Foto. Mapka geodezyjna Boudet.


 
Foto. Celtigue

 

Boski mierniczy.

 

Tajemnica X

Rysunki i opisy l’abbe Sauniere

 

Chyba sam nie wiedzia³, jak olbrzymi± ilo¶æ informacji przekaza³, równie¿ z nich korzysta³.

 

 
Foto. Et In Arcadia Ego.


Tajemnica XI

Symbol czterech anio³ów i sentencje

PRZEZ TEN ZNAK POKONASZ GO
 

 
 

Foto. Angels.

Co wa¿niejsze, piêæ, czy trzy?

 

Tajemnica XII

Pokój 681

 

Brama na literê „A”

 

“BERGERE PAS DE TENTATIONQUEPOUSSINTENIERSGARDEN LA CLEF PAX DCLXXXI”

 

„PASTERKA ZADNYCH POKUS NIECH POUSSIN TENIERS STRZEGA KLUCZA, POKÓJ W ROKU  681”

 

 

I jeszcze jedna tajemnica, jak± informacjê skrywa tre¶æ tej sentencji?

 

„DAGOBERT  II ROI ET SION EST CE TRESOR ET IL EST  LA MORT  - DO DAGOBERTA II KRÓLA I DO SIONU NALE¯Y TEN SKARB  I ON JEST MARTWY

Lub----- DO DAGOBERTA II KRÓLA I DO SIONU NALE¯Y TEN SKARB A ON JEST ¦MIERCI¡.”

 © Andrzej i Magdalena Struscy de Merowing.

Powyzszy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

Fotografie wykorzystane w artykule: zbiory w³asne, angels-B.Hammot, zbiory A.Ferral