> Strona główna > Artykuly > Egipt i Rennes-le-Chateau > Odkrycie MAS - STOLICA ATLANTYDOW W PIRENEJACH FRANCUSKICH
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Odkrycie MAS - STOLICA ATLANTYDOW W PIRENEJACH FRANCUSKICH
Data 02/05/2011 10:58  Autor Andrzej i Magdalena Struscy d  Klikniêæ 4291  Jêzyk Polish
 

 Andrzej i Magdalena Struscy HIPOTEZA 


STOLICA ATLANTYDÓW W PIRENEJACH FRANCUSKICH

 

 

Takie stwierdzenie mogli¶my podj±æ po odnalezieniu i ocenie kilkudziesiêciu stanowisk archeologicznych le¿±cych wokó³ Rennes les Bains. Artefakty znajduj±ce siê na ponad trzydziestu stanowiskach archeologicznych, ukazuj± obraz dwóch ró¿nych czasów ich powstania. Wszystkie s± wykonane przez cz³owieka, jednak przez cz³owieka ¿yj±cego w ró¿nym czasie. Prze³omowym momentem, by³o okre¶lenie stany ¶ciany skalnej, która poddana by³a obróbce mechaniczne. Jasnym jest fakt, ¿e tego typu obróbki, mie mogli dokonaæ Celtowie, lub ich kap³ani.

  

 


 

 

Fot. 1 Widok obrabianej mechanicznie ¶ciany skalnej, która znajduje siê w Rennes les Bains. Widoczne miejsce, gdzie ponad dwu metrowej grubo¶ci warstwa gliny jest odkopana i ukazuje miejsce zakoñczenia zbierania wierzchniej warstwy na skale.

 

 

 

 

W efekcie oceny tego stanu rzeczy przyjêli¶my, ¿e ta ska³a by³a obrabiana w czasie, gdy tu istnia³a cywilizacja wysoko rozwiniêta technicznie. Taka cywilizacja mog³a istnieæ minimum 12 tysiêcy lat wstecz. S± znane informacje o istnieniu cywilizacji Atlantydów, która poprzedza³a nasz± cywilizacjê, a która zaginê³a oko³o 12 tysiêcy lat temu. Ska³a przedstawiona na zdjêciu, dok³adniej opisana w artykule „Budowla Atlantydów Atlantyków Rennes les Bains ”, jest jednym z kilkudziesiêciu opisywanych przez nas, archeologicznych stanowisk w okolicy Rennes les Bains i rozci±ga czas a¿ do poprzedzaj±cej nasz±, cywilizacji.

 

 

 

 

Na górnej krawêdzi tej ska³y istnieje wykonane przez cz³owieka charakterystyczne wciêcie skalne. Charakterystyczne jest ono, dlatego, ¿e po¶ród wskazywanych stanowisk archeologicznych s± takie, gdzie widoczne s± podobne formy obróbki ska³y. Jest to dzia³anie, pó¼niejsze w stosunku do dzia³ania tych, którzy wykonali mechaniczn± obróbkê ska³y.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 2 Widok wykutego na ¶cianie sto¿kowatego wciêcia, które jest dowodem na to, ¿e ta ska³a by³a obrabiana przez ludzi ¿yj±cych w ró¿nych cywilizacjach. Wciêcie na górnej krawêdzi by³o wykonane w du¿o pó¼niejszym czasie, gdy¿ krawêdzie po obróbce ska³y s± jeszcze ostre, natomiast krawêdzie po frezowaniu, równie¿ po wycinaniu ca³ej ¶ciany s± w du¿ym stopniu podda³y siê wp³ywowi erozji.

 

 

 

 

W momencie, gdy ju¿ mogli¶my okre¶liæ, wystêpowanie du¿ej ró¿nicy czasowej pomiêdzy dwoma grupami ludzi wykonuj±cymi czynno¶ci obróbki ¶ciany skalnej, mieli¶my podstawy do wyci±gniêcia kolejnych wniosków.

 

 

 

 

Wiêkszo¶æ odkrytych przez nas stanowisk archeologicznych to gniazda do ustalania po³o¿enia pryzmatów przesy³aj±cych ¶wiat³o s³oneczne. W tej grupie znalezisk jest widoczny podzia³ na gniazda, które nosz± ¶lady d³ugotrwa³ej i takie, gdzie erozja poczyni³a mniejsze zniszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 3 Gniazdo, które podlega³o d³ugotrwa³emu procesowi erozji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 4 Gniazdo, którego krawêdzie s± jeszcze dobrze zachowane, co jest dowodem, ¿e wykonane by³o wiele tysiêcy lat pó¼niej.

 

 

 

 

Odkryli¶my po kilka stanowisk z gniazdami mocno poddanymi erozji i kilka, których wp³yw erozji jeszcze nie uszkodzi³. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e starsze gniazda stanowi³y zbiór pryzmatów zbudowany przez cywilizacjê Atlantydów. Do tego zbioru nale¿y kilkadziesi±t ju¿ odkrytych gniazd. Z rozmieszczenia ich w terenie wynika, ¿e przesy³a³y ¶wiat³o w inne miejsce ni¿ te pó¼niej wykonane. Celem Atlantów by³a góra Pech Bardou a celem kap³anów Druidzkich, góra gdzie le¿y postaæ Matki Ziemi.

 

 

 

 

Z po³o¿enia tego terenu Pirenejów wynika, ¿e w tym miejscu mog³a znajdowaæ siê stolica Atlantydów i g³ówna ¶wi±tynia Celtów. Wskazuje na to klika szczególnych cech, które przydaj± pozytywn± warto¶æ terenowi i przyczyniaj± siê do zainteresowania cz³owieka tymi cechami. Ten rejon górski jest obszarem trudno dostêpnym a zarazem wygodnym do zasiedlenia. Przebiega têdy po³udnik „Zero”, który przyczynia siê do powstawania wyj±tkowego pola magnetycznego na Planecie. Pomimo wysoko po³o¿onego terenu klimat w tym rejonie jest stosunkowo ³agodny i sprzyjaj±cy uprawie ro¶linnej. Wystêpuj± tu gor±ce ¼ród³a, cecha, która zawsze wp³ywa na decyzjê o zagospodarowaniu takich obszarów.

 

 

 

 

W kontek¶cie tak korzystnych cech rejonu Rennes les Bains, Rennes le Chateau, góry Bu³garach i Pech Cardu, wystêpuj±ce wokó³ Rennes les Bains szczególne znaleziska archeologiczne wskazuj± na jego wyj±tkowo¶æ. Dodatkowym wskazaniem na to, ¿e tu mog³a istnieæ stolica Atlantów, jest wystêpowanie w ca³ym zbiorze archeologicznym stanowiska z³o¿onego z piêciu form skalnych, na których widocznych jest kilkana¶cie ró¿nych gniazd przeznaczonych prawdopodobnie do ustalania pozycji pryzmatów. To stanowisko okre¶lili¶my mianem „¦wi±tyni ¦wiat³a”. W odleg³o¶ci kilkunastu metrów od tego stanowiska istnieje forma skalna z wykonanym na niej wyj±tkowo du¿ym gniazdem. Jego ¶rednica wynosi oko³o 75cm, co jest wskazaniem, ¿e tu musia³ byæ instalowany wyj±tkowej wielko¶ci kryszta³.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 5 Widoczne okr±g³e gniazdo na górnej powierzchni bloku skalnego.

 
 

 © Andrzej & MariaMagdalena Struski de Merowing


France-Languedoc-Roussillion-Rennes le Chateau

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu

oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

 

ODKRYCIA  ARCHEOLOGICZNE URZÊDOWO  ZG£OSZONE DO MAIRIE RENNES LES BAINS 29 LUTY 2011. 

8 LIPIEC 2011 ZG£OSZONE DO DRAC - MONTPELLIER DO REGIONALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH.