> Strona główna > Artykuly > Egipt i Rennes-le-Chateau > TAJEMNICZE MAPY DRUIDOW
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

TAJEMNICZE MAPY DRUIDOW
Data 02/06/2011 18:30  Autor Andrzej i Magdalena Struscy  Klikniêæ 3662  Jêzyk Polish
 

          Andrzej i Magdalena Struscy HIPOTEZA         


 
TAJEMNICZE MAPY DRUIDÓW

 

        ¦wi±tynia Ziemi Druidów w Rennes les Bains, obejmuje w sobie ¶wiêt± górê ,  place kultowe i kompleksy podziemne.  ¦wiêta góra by³a o¶wietlana ¶wiat³em emitowanym z luster i pryzmatów, które by³y tak rozmieszczone by mog³y przechwytywaæ ¶wait³o wschodz±cego s³oñca i przesy³aæ je w kierunku ¶wiêtej góry. Taka ekspozycja ¶wietlna by³a przeznaczona dla wyeksponowania postaci Matki Ziemi, le¿±cej na ¶wiêtej górze. Mog³a równie¿ s³u¿yæ do o¶wietlania wej¶cia wg³±b podziemnego kompleksu, które znajduje siê po zachodniej stronie ¶wiêtej góry.

 

        Gniazda i mocowanie dwóch luster, s± rozlokowane na krawêdzi skalnej 500 metrowej wy¿yny, która otacza Rennes les Bains z zachodniej strony. W miejscu gdzie rozpoczyna siê lokalizacja luster i pryzmatów, znale¼li¶my wykonan± w skale mapê. Niewielkiej wielko¶ci jajowate wg³êbienie, jest wykute w skale le¿±cej na po³udniowej czê¶ci wy¿yny, na wschów od ¶wi±tyni ¶wiat³a Atlantydów, "La Roche Tremblante".

 

 

Fot 1 Widoczne tu wg³êbienie posiada cztery wyeksponowane kierunki wskazywane liniami. Pokazuj± one cztery najistotniejsze spekty ¶wi±tyni ziemi. Kierunek wschodni pokazywany lini± pionow±, wskazuje zarazem miejsce na ¶wiêtej górze gdzie le¿y postaæ matki ziemi.

 

 

Ta sama linia w przeciwnym kierunku skierowana na zachód, wskazuje szczyt La Pique. Na tym szczycie istniej± miejsca gdzie by³y ustawiane lustra przechwytuj±ce pierwsze promienie wschodz±cego s³oñca.

Linia skierowana uko¶nie do ty³u po prawej stronie, wskazuje le¿±ca nieopodal  ¶wi±tyniê ¶wiat³a Atlantydów i kilkana¶cie matrów bli¿ej le¿±c± ska³ê z gniazdem o ¶rednicy oko³o 75 cm.

Z kolei linia skierowana w lewo wskazuje ¶rodek ponad kilometrowej d³ugo¶ci terenu kultowego, któr rozpoczyna siê kilkadziesi±t metrrów od tego miejsca i rozci±ga siê szerokim pasem po lewej stronie, ponad i poni¿ej krawêdzi skalne ca³ej zachodniej wy¿yny.


 

 

Fot. 2 Zbli¿enie mapy pokazuje zakropkowanu okr±g³y obszar w jej górnej czê¶ci. To miejsce na mapie jest zgodne z lokalizacj± ¶wiêtej góry druidów a widoczne na obrze¿ach mapy znaki s± zgodne z miejscami lokalizacji punktów ¶wietlnych.

 

Na pó³nocy terenu kultowego, po drugiej stronie Rennes les Bains w stosunku do pierwszej mapy, znajduje siê druga mapa druidów.

Widoczne s± na du¿ej powierzchni ska³y, (ca³a wielko¶æ mapy, to 2 na 3 m w jej najwiêkszych rozpiêto¶ciach) niezwykle gêsto rozlokowane wg³êbienia. Podobne wg³êbienia wystepuja równie¿ w naturze na ró¿nych ska³ach, jednak tu, jest ich bardzo du¿o na stosunkowo niewielkiej powierzchni. Poza obszarem mapy na tej samej skale, takie wg³êbienia wystepuj± tylko sporadycznie.

 

Dodatkowo w obrêbie mapy widoczne s± rêcznie wykonane formy rze¼bieñ na istniej±cej tu naturalnej szczelinie skalnej i poza t± szczelin±, wykonane rêk± cz³owieka, kszta³ty geometryczne.

Mapa jest umiejscowiona na skale, która znajduje siê przy pó³nocnej drodze wej¶ciowej na teren kultowy. Ta droga, dla kap³anów i kap³anek druidzkich posiada³a szczególne znaczenie jako ¿e, znajduje siê na niej szereg znaków poziomych. Na ka¿dej z dróg znajduj± siê znaki poziome, jednak na pó³nocnej jest ich ca³y ci±g.

 

Wnioskujê, ¿e, s³u¿y³a ona, jako miejsce znakowania obecno¶ci kap³anów z ró¿nych narodowo¶ci celtyckich w czasie obchodów kultowych. Do³ki widoczne na skale, wskazuj± mniej, lub bardziej dok³adn± lokalizacjê placów kultowych, jakie istniej± na tym terenie. Odkryli¶my pod istniej±cym na ska³ach mchem, rêcznie wykonane formy, które ¶wiadcz± o u¿ytkowaniu ska³y jako miejsca kultu. Takich placy kultowych dla których wykonali¶my dokumentacjê fotograficzn± jest tu ponad sto w tym kilkana¶cie du¿ych o³tarzy. Znamy lokalizacjê kolejnych kilkudziesiêciu nastêpnych miejsc kultowych, co razem tworzy obraz niezwykle zagêszczonego terenu kultowego. Tak jest w rzeczywisto¶ci i tak to, jest widoczne na mapie.

 

Poni¿ej zamieszczone cztery zdjêcia pokazuj± kolejno trzy fragmêty mapy a czwarte, dalsz± czê¶æ tej samej ska³y, ale ju¿ bez do³ków.

 

  

              Fot. 3 Pierwsza czê¶ci mapy, bezposrednio przylegaj±ca do scie¿ki, kiedy¶ pó³nocnej drogi wej¶ciowej na teren kultowy.


 

 

            Fot. 4 Druga czê¶æ mapy.

 

 

 

              Fot. 5 Trzecia czê¶æ mapy.

 

 

               Fot. 6 Ska³a poza map±, widoczna na miej znikoma ilo¶æ wg³êbieñ.

              

© MAS Magdalena i Andrzej Struscy de Merowing.

Wszekie prawa zastrze¿one kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za pisemn± zgodz± autorów. 


Rennes les Bains, Rennes le Chateau, Langwedoc-Rousillion,Midi Pireneyes,Francja,Aude.


ODKRYCIA  ARCHEOLOGICZNE URZÊDOWO  ZG£OSZONE DO MAIRIE RENNES LES BAINS 29 LUTY 2011. 

8 LIPIEC 2011 ZG£OSZONE DO DRAC - MONTPELLIER DO REGIONALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH.