> Strona główna > Artykuly > Rozne > Konferencja tematyczna - Dziwne Dzwieki pojawiajace sie na calym swiecie cz2
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Konferencja tematyczna - Dziwne Dzwieki pojawiajace sie na calym swiecie cz2
Data 19/03/2012 10:56  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikniêæ 3246  Jêzyk Polish
 

  Konferencja z Andrzejem Struskim -17.03.12r, G³ównym tematem konferencji by³o: Dziwne d¼wiêki pojawiaj±ce siê na ¶wiecie.~angelo
  : samolot jest w stanie wykonaæ manerw tylko p³ynie i musi zwolni aby wykonaæ zwrot a te NOL-E radz± sobie i nic im sie nie dzieje!!!!


AndrzejStruski  : jak napisa³em musza posiadaæ system niwelacji ci±gu grawitacyjnego

 

AndrzejStruski  : powyzej chodzi³o o samolot i NOL

 

kapral_znz  : a czy te d¼wiêki nie mog± byæ jakkolwiek powi±zane z HAARP? wokó³ tego narodzi³o siê od groma ró¿nych teorii jedna mówi³a (ju¿ parê lat temu) nad mo¿liwo¶ci± sterowania magnetyzmem ziemskim

 

AndrzejStruski : wed³ug mnie te d¼wiêki s± zwi±zane z procesem przemieszczania siê bieguna magnetycznego

 

AndrzejStruski  : oczywi¶cie mog± by ró¿ne plagiaty d¼wiêku w ró¿nych celach wykonane, tego nikt nie udowodni ani temu nie zaprzeczy

gluck  : Czy planeta X (Nibiru) mo¿e mieæ wp³yw na przebiegunowanie geograficzne ?

 

AndrzejStruski : co do Nibiru to jest tylko informacja nikt jej nie widzia³ a informacje naukowe to tylko puste teksty poza tym ¿adna planeta nie jest w stanie przemieszczaæ siê tak szybko jak przypisuj± to nibiru bo sta³a by siê potê¿n± komet±

 

~angelo (19:45) : i co pan sadzi o zakazanej historii? Na pewno pan to widzia³ !

 

~ZnZ  : Witam ja jestem adminem na zmianynaziemi.pl chcia³bym siê dowiedzieæ czy Pan bazuje na nauce czy na proroctwach? A w temacie dziwnych d¼wiêków zapraszam na nowe nagraniehttp://zmianynaziemi.pl/wideo/dziwne-dzwieki-zarejestrowane-tasmanii

 

AndrzejStruski : nie nie widzia³em ja od 25 lat pracuje tylko na w³asnych materia³ach niczego nie biorê z materia³ów naukowych ani z proroctw je¿eli jest jaki¶ efekt w ¶rodowisku ¿ycia cz³owieka na planecie posiad³em zdolno¶æ ¶wiadom± zdolno¶æ oceny ca³ego procesu przyczynowo- skutkowego

 

AndrzejStruski (19:49) : Witam ZnZ

 

~timothy : Dlaczego Pana zdaniem nikt z krêgów rz±dowo/naukowych nie przedstawi³ do tej pory wyja¶nienia tych d¼wiêków?

 

AndrzejStruski  : dlatego, ze dla nauki magnetyzm a w szczególno¶ci jego globalne odmiany to jeszcze jest bia³a plama

 

kapral_znz : powtórzê: czy dzia³ania cz³owieka mog³y byæ czynnikiem który poruszy³ stabilno¶æ magnetyczn±? czy to jaki¶ cykliczny proces

 

AndrzejStruski  : kapral- nie to jest proces cykliczny

 

kapral_znz : dziêkujê

 

AndrzejStruski  : przej¶cie tak zwanej szczeliny magnetycznej na ca³ym równiku galaktycznym jest takich szczelin 9 jakim¶ cudem ziemia ominê³a poprzedni proces i tu domniemam wp³yw pewnego instrumentu, który istnia³ na planecie a którego artefakty archeologiczne odnale¼li¶my

 

~angelo  : wiele artefaktów istnieje i wiele nie maja wyja¶nienia a sa szokuj±ce i zadziwiaj±ce chod¼ by skamielina uk³adu ¶rodka maszyny ale miliony lat wstecz ?

 

AndrzejStruski  : angelo- cywilizacja na ziemi istnieje ju¿ przynajmniej kilka milionów lat, natomiast pó³ miliona cz³owieka wysoko rozwiniêtego duchowo którego jeste¶my teraz marna namiastk± oko³o 780 tys lat

 

~angelo  : wiedze ze wszystko to tylko teorie ! bo co mo¿na powiedzieæ je¿eli takie procesy dzia³y siê setki lat wstecz a teraz tylko domniemamy ?

 

AndrzejStruski  : tak to s± tylko teorie lecz dowody to istniej±ce artefakty archeologiczne

 

~angelo : tu zgadzam siê

 

kapral_znz  : piramidy ? czy piramidy mog³y byæ tym co nas uchroni³o? je¶li nie to o jakich artefaktach Pan mówi

 

AndrzejStruski  : piramidy by³y elementem systemu mieszcz±cego siê w Pirenejach Fr.

 system by³ oparty na procesach sterowania ¶wiat³em i d¼wiêkiem

 

kapral_znz  : jest co¶ o tym systemie na Pana stronie ?

 

AndrzejStruski : jeszcze nie publikowali¶my ale my¶lê, ze nied³ugo to poczynimy

 

AndrzejStruski : na ziemi musia³ byæ kilkadziesi±t piramid by system móg³ dzia³aæ skutecznie one bra³y udzia³ w systemie d¼wiêkowym

 

~angelo a co pan my¶li o piramidzie w dawnej jugoslawi ? jest najwiêksza ?

 

AndrzejStruski : o piramidzie w jugos³awi nie znam sprawy

 

kapral_znz  : czyli rozwi±za³ Pan zagadkê Apokalipsy i Piramid ?

 

AndrzejStruski  : na stronie naszej jest artyku³ o Gizie, który wskazuje na schodkowa konstrukcje powierzchni a to w prostej linii obrazuje rezonator d¼wiêkowy wracaj±c do tematu dziwne d¼wiêki by³y informacje, ¿e wystêpowa³y na s³oñcu równie¿ jaka¶ sonda zarejestrowa³a je na Jowiszu natomiast na marsie pole magnetyczne siê ju¿ obróci³o

 

kapral_znz  : a jak d³ugo trwa³ obrót na marsie

 

 

AndrzejStruski  : planeta w swojej konstrukcji magnetycznej jest tak czu³a, ze wystarczy niewielkie oddzia³ywanie w jednym miejscu by wywo³aæ potê¿ny efekt w innym miejscu

 

kapral_znz (20:05) : a jak d³ugo trwa³ obrót na marsie

 

AndrzejStruski  : planeta w swojej konstrukcji magnetycznej jest tak czu³a, ze wystarczy niewielkie oddzia³ywanie w jednym miejscu by wywo³aæ potê¿ny efekt w innym miejscu czyta³em informacje, ze stwierdzono taka sytuacje na marsie by³a to krótka notatka chyba w wiadomo¶ciach tvn

 

kapral_znz  : czyli HAARP ma prawo bytu i dzia³ania

 

AndrzejStruski  : je¿eli maja potencja³ tworzenia tak potê¿nego oddzia³ywania magnetycznego to tak tylko tyle, ze charakter tych d¼wiêków musia³ by byæ podobny do naturalnych

 

kapral_znz  : dlaczego http://pl.youtube.com/watch?vZs3G7heVig - a co pan sadzi o tym ? skoro ingerencja jest nienaturalna to i efekty powinny byæ nienaturalne

 

AndrzejStruski  : ze wzglêdu na brak czasu nie ods³uchiwa³em wielu nagrañ stad trudno mi sie odnie¶æ do mo¿liwych plagiatów natury

 

kapral_znz  : Adres URL zawiera³ nieprawid³owy identyfikator filmu wideo.

 

AndrzejStruski : tak sadze, ¿e mo¿na odró¿niæ plagiaty od naturalnych d¼wiêków link nie dzia³a to, ¿e mo¿no-w³adcy obecnie manipuluj± w sferze informacji jest jasna spraw± i dziwne by by³o gdyby tego nie czynili, najgorsze co by by³o im potrzebne to ogólno¶wiatowa panika

 

~angelo  : to wpiszcie to w wyszukiwarkê  Bosnian Pyramids teraz powinno dzia³aæ to jest film z napisami o piramidzie w bo¶ni piramidzie

 

AndrzejStruski  : jest schodkowa a wiec moja teoria dalej jest poparta

 

~angelo : tak

 

AndrzejStruski  : dlatego jest wy¿sza bo musia³a pracowaæ miedzy górami

 


~angelo  : ale tego siê nie nag³a¶nia dlaczego ? jest cos do ukrycia? i ostatnio stwierdzono uwalnianie siê energii z niej !

 

AndrzejStruski : obecnie to wszystko cokolwiek jest odkryte w archeologii jest przeznaczone do ukrycia

 

~angelo  : tez tak sadze

 

Andrzej Struski de Merowing.