> Strona główna > Artykuly > Rozne > Konferencja tematyczna - Dziwne Dzwieki pojawiajace sie na calym swiecie cz3
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Rzym

Konferencja tematyczna - Dziwne Dzwieki pojawiajace sie na calym swiecie cz3
Data 19/03/2012 10:58  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikniêæ 2994  Jêzyk Polish
 

  Konferencja z Andrzejem Struskim -17.03.12r, G³ównym tematem konferencji by³o: Dziwne d¼wiêki pojawiaj±ce siê na ¶wiecie.kapral_znz  : bo zbyt wielu Doktorów i Profesorów straci³o by swoje tytu³u

 

AndrzejStruski  : zawsze tego typu konstrukcje emanuj± stosunkowo silne pola magnetyczne

 

kapral_znz  : ich prace by³y oparte na b³êdnych za³o¿eniach, powodem jest chciwo¶æ i zach³anno¶æ ludzka

 

AndrzejStruski  : kapral -miedzy innymi oni maja na to wp³ywa tak dopóki maja wp³yw nie pozwol± niczego zmieni - to s± ich sto³ki my w naszej wieloletniej pracy doszli¶my do wniosku, ze ten ca³y system budowli musia³ powstaæ oko³o pó³ miliona lat temu taka data jest uzasadniona w zwi±zku z brakiem skutku w postaci przebiegunowania do jakiego powinno doj¶æ oko³o 380 lat temu

 

kapral_znz  : bardzo podziwiam Pana pracê, w³a¶nie z tego wzglêdu

 

~angelo  : ja my¶lê ze to ju¿ kwestia czasu ze wiêkszo¶æ rzeczy zostanie ujawniona bo jest zbyt wielu którzy ju¿ wiedz i pytaj± dlaczego i jak d³ugo jeszcze !

 

kapral_znz  : Naj¶mieszniejsze jest to ¿e "teorie spiskowe" wy¶miewane 3 lata temu, s³yszymy w wiadomo¶ciach jako istniej±cy fakt, kiedy¶ siê ¶miali dzi¶ podaj± do informacji

 

~angelo  : to jest w³a¶nie to kapral_znz

 

AndrzejStruski : dziêkujê ale informacje, które opublikowali¶my to jest u³amek procenta tego co mogliby¶my opublikowaæ z braku mo¿liwo¶ci

 

kapral_znz : z braku jakich mo¿liwo¶ci ?

 

AndrzejStruski : pracuje tylko we dwoje a poznali¶my ju¿ wiêkszo¶æ tajemnic jakie skrywa cywilizacja dla przyk³adu podam system magnetyczny cz³owieka posiada kilkaset kodów wynikaj± one z geometrii wzorca i przypisanych liczb a wszystko w stosunku do warto¶ci wzorcowej postaci cz³owieka dwa najwa¿niejsze kody sk³adaj± siê z 20 liczb w dwóch szeregach a sprowadzenie ich do numerologii daje liczbê 25821 jak¿e zbie¿n± z d³ugo¶ci± drogi s³oñca po równiku galaktycznym

 

Inor  : mam pytanie, czy w³a¶nie przebiega przebiegunowanie Ziemi ?

 

AndrzejStruski  : Inor- dzieje siê taka czynno¶æ nie wiadomo czy biegun nie powróci na stare miejsce czy ustabilizuje siê w nowym

 

Inor : teraz rozpoczê³y siê te zmiany ? Zwiêkszanie czêstotliwo¶ci Ziemi ?

 

AndrzejStruski  : co do czêstotliwo¶ci to s± z³udne informacje planeta nie przechodzi w inna czêstotliwo¶æ to tylko jest wyobra¼nia albo manipulacja kody i geometria o której ja mówiê to s± sprawy tylko i wy³±cznie stosowane przez nas nikt nie wnika tak g³êboko w geometrie wzorca ewolucji

 

 

kapral_znz (20:30) : rozumiem

 

AndrzejStruski  : zastosowanie wzorca daje taki efekt jaki przypadkowo odkryto w Szwajcarii gdzie rybia ikrê wyhodowano w szczególnym polu magn. i wyklu³a siê ryba sprzed milionów lat obecnie na ziemi wzorce magn. s± w kompletnej destrykcji tak samo jak i stany ¶wiadomo¶ci ludzkiej opartej na iluzji warto¶ci w stosunku do wzorca

 

gluck  : Czy po przebiegunowaniu przejdziemy do czwartego wymiaru ?

 

AndrzejStruski  : nigdy ¿aden cz³owiek nie przejdzie do innego wymiaru niech poda chocia¿ jedna logiczna przyczynê i jedna logiczna procedurê mo¿liw± do przyjêcia ten co tak mówi niech poda te przyczynê jestem w stanie obaliæ ka¿da nie logiczna i nie uzasadniona teorie a przej¶cie ludzko¶ci w inny wymiar jest jednym z wiêkszych absurdów lub jedna z wiêkszych manipulacji

 

kapral_znz  : A czym s± "portale" z puma punka na pewno Pan widzia³ mówiê p' mówiê "portale" bo wygl±daj± jak o¶cie¿nice jaki¶ "drzwi"

 

AndrzejStruski  : w systemie magnetycznym planety wystêpuje wiele pêtli czasowych móg³bym ju¿ opublikowaæ geometryczna i matematyczna istotê takiej pêtli czasowej je¿eli cz³owiek by³ wstanie okre¶liæ po³o¿enie takiej pêtli czasowej to móg³ w tym miejscu posiadaj±c odpowiednia technikê zamontowaæ port magnetyczny do przestrzeni wzorca i wej¶cia w przestrzeñ bezczasow± to gdzie trafili jest nie do okre¶lenia

 

 

kapral_znz  : bardzo ciekawe

 

Inor  : piramidy s± antenami. jak± konkretn± tak na prawdê one funkcje pe³ni± ?

 
AndrzejStruski  : ju¿ tu o piramidach pisali¶my by³y to rezonatory d¼wiêkowe obecnie system jest szcz±tkowy i nieczynny\ jeszcze s³owo w stosunku do przej¶cia w inny wymiar lub zmiany czêstotliwo¶ci lub ratunek UFO to s± takie same manipulacje jak te rz±dowe, rz±dy ukrywaj± a tamci wprowadzaj± tematy zastêpcze podsycaj±c nadziejê ca³okszta³t sprawy jest zupe³nie inny i sadze ze przy obecnym stanie iluzji ¶wiadomo¶ci cz³owieka nie do zrozumienia

 

kapral_znz  : "jeste¶my sami, logika jest nieub³agana" ?

 

AndrzejStruski  : cz³orozumiem, ze sami we wszech¶wiecie?

 

 

Inor  : wcale nie jeste¶my sami we Wszech¶wiecie, s± te¿ inne cywilizacje pozaziemskie

 

AndrzejStruski : logicznie rozumuj±c tak du¿y obiekt jak wszech¶wiat wed³ug mnie oko³o 2 biliony lat ¶wietlnych ¶rednicy nie mo¿e byæ zaludniony tylko na jednej planecie

 

 

kapral_znz  : zgadzam siê z tym podej¶ciem

 

AndrzejStruski  : w artyku³ach o budowie wszech¶wiata napisa³em jeden w którym wskazuje na mo¿liwo¶ci technologiczne i potrzeby twórców tego obiektu

 

~Kuba88  : mo¿na gdybaæ tylko, moim zdaniem, ¿eby poznaæ naturê rzeczy noumen to trzeba wyj¶æ poza umys³ – medytacja

 

AndrzejStruski : nie korzysta³em nigdy z medytacji, 25 lat pracuje ¶wiadomo¶ci± a efekty jakie osi±gn±³ nie spisa³ bym w tysi±cu ksi±¿kach

 

 

~Kuba88 (20:44) : pracuje Pan ¶wiadomo¶ci±, ale w jaki sposób? umys³ nie mo¿e byæ ¶wiadomy, to tylko analiza

 

AndrzejStruski : wszystkie te informacje s± w 100 procentach zsynchronizowane z sob± i wszystkie mogê w odpowiednim czasie przywróciæ w pamiêci niczego nie zapisa³em

 

~Kuba88 : umys³ = czas, umys³ zamyka wszystko w swojej ramie

 

AndrzejStruski  : ¶wiadomo¶æ to umys³

 

~Kuba88 (20:45) : heh, mam inn± definicjê ¶wiadomo¶ci umys³ nie mo¿e byæ ¶wiadomy, to tylko analiza

 

AndrzejStruski  : analiza to jeden z procesów dzia³ania umys³u lub ¶wiadomo¶ci bo to jedno i to samo

 

 

~Kuba88 (20:45) : umys³ moim zdaniem to narzêdzie, nic wiêcej a ¶wiadomo¶æ kreuje ¶wiat, jaki postrzegamy, fizyka kwantowa nam dzisiaj to mówi

 

Inor  : ¶wiadomo¶æ to dusza-energia

 

~Kuba88  : eksperyment Poponina ¶wiadomo¶æ nie mo¿e byæ energi±, jest niezmierzalna

 

AndrzejStruski  : z jednym wyj±tkiem, ze umys³ inteligentny posiada tylko cz³owiek a ¶wiadomo¶æ to instrument, który wystêpuje w ró¿nych formach na ró¿nym poziomie najwy¿ej rozwiniêta u cz³owieka

 

 

~Kuba88 : tak samo materia, to jest energia, tzn. manifestacja energii cz³owiek posiada samo¶wiadomo¶æ

 

AndrzejStruski : proszê poczytaæ na stronie www.andrzejstruski.com napisa³em du¿o o ¶wiadomo¶ci

 

Inor  : zwierzêta te¿ s± inteligentne

 

AndrzejStruski : zwierzêta nie s± inteligentne tylko posiadaj± zdolno¶ci

 

~Kuba88  : ¶wiadomo¶æ, moje JA poznajê tylko przez medytacje

 

AndrzejStruski  : moje Ja to pojêcie szersze ni¿ ¶wiadomo¶æ dochodzi do tego jeszcze duchowo¶æ i wyobra¼nia

 

~Kuba88  : hmmm, zgrzyta, bo inaczej definiujemy ¶wiadomo¶æ

 

AndrzejStruski  : ¶wiadomo¶æ to jest zbyt szeroki temat ¿eby go zaczynaæ na koñcu rozmowy

 

~Kuba88  : zgadza siê

 

kapral_znz  : Pytanie co do odszyfrowania Apokalipsy, Pan jak widzê zwraca uwagê na interpunkcjê.. To jest tylko t³umaczenie, do tego przez wielu uwa¿ane za co najmniej niedok³adne Nie powinny najpierw odbyæ siê prace nad jak najlepszym t³umaczeniem?

 

AndrzejStruski : dobre t³umaczenie jest jedno staropolska gdañska to samo stwierdzi³ Cz. Mi³osz tekst z niej odszyfrowany jest czysty, klarowny i spójny niesie równie¿ jasna warto¶æ a nie mówi o jaki¶ strachach i gro¼bach

 

kapral_znz  : rozumiem, dziêkujê

 

AndrzejStruski  : jednak najwa¿niejszym w odszyfrowaniu Ap. by³o odnalezienie klucza w postaci warto¶ci dla niektórych terminów.

 

AndrzejStruski : na dzisiaj dziêkuje za rozmowê, jak kto¶ ma pomys³y na przysz³e konferencje chêtnie odpowiem, jednak tylko w tematach, które rozpozna³em sa one widoczne w publikacjach na stronie www.andrzejstruski.com przede wszystkim dotycz± one cz³owieka duchowego, ewolucji wszech¶wiata w zakresie wzorców, odczytania przepowiedni ,a dodatkiem jest fizyka i wynalazczo¶æ a tak¿e archeologia dziêkuje wszystkim za przyjemny wieczór

 

kapral_znz  : dziêkujê bardzo równie¿

 

Adminkomnaty : Dziêkujê równie¿

 

~Kuba88 : Dobrej nocy

 

AndrzejStruski  : wzajemnie Dobranoc


Andrzej Struski de Merowing.