> Strona główna > Artykuly > Egipt i Rennes-le-Chateau > Prastary Kamieniolom obejmujacy obszar ponad 10.000 ha w Pirenejach Francuskich.
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Obelisk

Prastary Kamieniolom obejmujacy obszar ponad 10.000 ha w Pirenejach Francuskich.
Data 30/05/2012 11:54  Autor Andrzej i Magdalena Struscy de  Klikniêæ 2668  Jêzyk Polish
 

 Hipoteza dotycz±ca istnienia w Pirenejach Francuskich, olbrzymiego kamienio³omu, którego najstarsze urobiska mog± siêgaæ w czasie, nawet setki tysiêcy lat wstecz.


PRASTARY KAMIENIO£OM OBEJMUJ¡CY OBSZAR PONAD 10.000 ha W PIRENEJACH FRANCUSKICH.

W rejonie Couizy, Quillan, Rennes le Chateau, od Cassaignes po Esperazê i od Alet les Bains po Bugarach, widoczne s± ubytki w naturalnej formie istniej±cych tu gór.

Na fotografiach przedstawiamy widoczne ubytki w konstrukcji gór, charakterystyczne dla urobku skalnego w kamienio³omach.

Fot 1. Zbocze wschodnie Rennes le Chateau

  Fot 2. Po³udniowe zbocze w Luc sur Aude.

Fot 3. Pó³nocne zbocze w Montazel.

Fot 4. Widok góry na po³udnie od Couizy.
Fot 5. Coustaussa le¿y w miejscu, gdzie wcze¶niej by³a góra.


Z tej góry pozosta³o niewiele a na szczycie tej pozosta³o¶ci po górze stoj± ruiny zamku i ma³e miasteczko Coustaussa.

 

Tak nienaturalnie wygl±daj±cych stoków w tym rejonie Pirenejów, jest jeszcze du¿o. Widoczne na zdjêciach góry s± tylko czê¶ciowo rozebrane. Natomiast w obrêbie kamienio³omu, mo¿na wskazaæ takie miejsca, gdzie powinny byc góry a ich tam nie ma, lub istniej± tylko pozosta³o¶ci po nich.

Na kolejnych fotografiach, s± widoczne pozosta³o¶ci po górach, które kiedy¶ tam powinny istnieæ.
 

 


Fot 6. Widok terenu po kamienio³omie, gdy patrzymy z Alet les Bains w kierunku Quillan.
Wyrobiska, które rozpoczynaj± siê w okolicy Alet les Bains, ci±gn± siê a¿ do Quillan. Jest to odleg³o¶æ dwudziestu kilometrów licz±c drog±, która biegnie przez Couizê. Fot 7. Widok terenu po kamienio³omie z Bugarach w kierunku Rennes le Chateau.

Fot 8. Widok z Rennes le Chateau.

Fot 9. Widok terenu by³ego kamienio³omu z Alet sur Aude.

 

Fot 10. Widok terenu na po³udnie od Rennes le Chateau.Nasza hipoteza, która ukazuje tu w Pirenejach, olbrzymi prehistoryczny kamienio³om, znalaz³a poparcie w wygl±dzie tych gór, jaki pokazuje mapa satelitarna. Poni¿ej przedstawione dwa ujêcia z mapy gogle w sposób jednoznaczny ukazuj± ró¿nicê w wygl±dzie gór, które zachowa³y naturaln± rze¼bê, w stosunku do miejsc, gdzie naturalne stoki, lub ca³e góry, zosta³y zmienione ingerencj± cz³owieka. 


Ujêcie pierwsze.
Ujêcie drugie.


Reasumuj±c: - mamy podstawy przyj±æ, ¿e nasza hipoteza posiada znamiona rzeczywistego obrazu historii tych gór. Ingerencja cz³owieka z u¿yciem ciê¿kich maszyn, wydaje siê by historyczn± rzeczywisto¶ci±. Pomimo tego, ¿e wp³yw naturalnych czynników, które doprowadzi³y do zatarcia ¶ladów, musia³ trwaæ wiele tysiêcy lat, to jednak nie mo¿emy odrzuciæ za³o¿enia, ¿e ju¿ wówczas cz³owiek dysponowa³ technologi± obróbki kamienia, równie wysoko rozwiniêt± jak obecnie.© Struski Andrzej i Struska Magdalena de Merowing.

 

  30.05.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.