> Strona główna > Artykuly > Egipt i Rennes-le-Chateau > Tajemnicze napisy na grobie Proboszcza Rennes les Bains Henri Boudeta
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Tajemnicze napisy na grobie Proboszcza Rennes les Bains Henri Boudeta
Data 14/06/2012 15:07  Autor Andrzej Struski i Magdalena St  Klikniêæ 3031  Jêzyk Global
 

Tajemnicze napisy na grobie Proboszcza Rennes les Bains Henri Boudeta Grób znanego z wielu prac historycznych proboszcza Rennes les Bains H. Boudeta, zastali¶my w op³akanym stanie. Jego wizerunek pokazywa³ takie zaniedbanie, jakby tu nie zagl±da³ nikt od wielu, wielu lat. Jego wygl±d ca³kowicie kontrastowa³ z informacjami publikowanymi w ksi±¿kach i w internecie. Z jednej strony, wielki i wychwalany cz³owiek, – jakim w samej rzeczy by³ H. Boudet – i publikacje wskazuj±ce grób, a z drugiej strony wygl±d totalnie zaniedbanego grobu. W takiej sytuacji postanowili¶my przyjechaæ na nastêpny dzieñ i zrobic tu porz±dek.


H. Boudet by³ proboszczem na parafii Rennes les Bains w tym samym czasie, gdy w niedalekim Rennes le Chateau, parafiê obj±³ ksi±dz B. Sainiere. Najpierw H. Boudet wraz ze swoim bratem Edmundem, który by³ geodet± w rejonie Rennes les Bains, a nastêpnie razem z B. Sauniere, odkryli wiele tajemnic, które do dnia dzisiejszego nie zosta³y wyja¶nione.

Na p³ycie nagrobnej braci Boudetów, istnieje pismo, które posiada szczególny wygl±d. Jest ono wykonane ró¿nymi technikami grawerowania. Wygl±da to tak, jakby ka¿da grupa tekstu, by³a pisana przez innego cz³owieka, lub celowo dla wyró¿nienia poszczególnych informacji.


Fot. 1 Widok p³yty nagrobnej grobu H. Boudeta w Axat, przed umyciem. 

Fot. 2 Grób umyty.


Po umyciu, ukaza³y siê szczególne wizerunki ró¿nych tekstów, wygrawerowanych na p³ycie.

 

Fot. 3 Napis górnyFot. 4 napis dolny i ksi±¿ka


 


Fot. 5 Tekst po lewej, informacje geodety.
Fot.6 dolna czê¶æ tekstu po prawej
Fot. 7 Górna czê¶æ tekstu po prawej, informacje ksiêdza.Wygl±d liter wygrawerowanych na grobie jest wyj±tkowo niekompletny. Litery by³y wykonane w taki sposób, by przedstawia³y tylko czê¶æ swego kszta³tu. Dodatkowo usytuowanie napisów wskazuje na wizerunek, który chce wyeksponowaæ ró¿ne informacje.

Wygl±da to tak, jakby informacje ksiêdza Boudeta by³y w innym miejscu, ni¿ informacje jego brata geodety. Równie¿ innym rodzajem pisma s± wyszczególnione pozosta³e grupy pisma. Nie wiem, mo¿e gdzie¶ s± te kwestie w jaki¶ sposób wyja¶niane, ja na ten temat nie posiadam ¿adnych informacji.

Wygl±d napisów na p³ycie nagrobnej braci Boudetów, posiada jednoznaczn± wymowê; - W tym pi¶mie ukryte s± jakie¶ informacje, które dotycz± odkrytych przez nich tajemnic.

Tre¶æ napisów jest publicznie znana, tu przedstawiê jedn± z publikacji pokazuj±cych tekst „wyja¶nionych” (lub zgodnych z zasadami napisów nagrobnych w chrze¶cijañskich pochówkach) napisów nagrobnych na p³ycie grobu braci Boudetów, na cmentarzu w Auxat.Wnioski niech ka¿dy wyci±gnie wed³ug w³asnego uznania.©  Magdalena i ANdrzej Struski de Merowing


 14.06.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autorów tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.