> Strona główna > Artykuly > Egipt i Rennes-le-Chateau > Tajemnica 17-stki H. Boudeta i B. Sauniera
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Tajemnica 17-stki H. Boudeta i B. Sauniera
Data 19/06/2012 13:42  Autor Andrzej Struski  Klikniêæ 2767  Jêzyk Polish
 

     TAJEMNICA 17-STKI H. BOUDETA I B. SAUNIERA

 

Ju¿ proboszcz parafii w Rennes les Bains – Henri Boudet, wskazywa³ na konstelacje gwiezdne, które wed³ug jego oceny mia³y odpowiadaæ tutejszemu uk³adowi gór. Podobnie czyni³o wielu po nim, jednak wszystkie próby wyja¶nienia tej, bardzo frapuj±cej sprawy, nie by³y do koñca przekonywuj±ce. Jedno by³o pewne, „nie ma dymu bez ognia” i te wszystkie poczynania musia³y mieæ jakie¶ przyczyny. Faktem jest, ¿e góry w okolicy Rennes les Bains le¿± na po³udniku zerowym. Id±c dalej tym tropem nale¿y stwierdzi, ¿e sama Cardou na tym po³udniku ma po³o¿on± swoj± zachodni± po³owê. Po³udnik ten przechodzi równie¿ w niedalekiej odleg³o¶ci od góry Bugarach.

Przez wiele lat, analizowa³em geometriê wzorca i dzia³anie systemów magnetycznych, które s± oparte na takich geometrycznych wzorcach. W efekcie moja wiedza w kwestii magnetyzmu planety nie pozwala mi przej¶æ obojêtnie obok kwestii szczególnego oddzia³ywania po³udnika zerowego. Takie oddzia³ywanie, (notabene korzystne dla cz³owieka), musia³oby jedn± z przyczyn motywuj±cych do dzia³añ, jakie zosta³y poczynione przez ludzi ¿yj±cych w zamierzch³ych czasach. Samo po³o¿enie na po³udniku zerowym to jeszcze nie wszystko. Drugim czynnikiem, (wed³ug mnie, mniej znacz±cym aczkolwiek niezbêdnym) by³a sama formacja gór i ró¿nych skupisk skalnych w tym obszarze, która swoj± lokalizacj±, odpowiada³a uk³adowi gwiazd.

Frapowa³a mnie ta sprawa i wreszcie nadszed³ czas rozwi±zania problemu. Nadszed³ on tak, jak nadchodzi czas naturalnego wyja¶nienia trudnych kwestii po ich d³ugim i logicznym analizowaniu. Pierwsz± jaskó³k± by³ spektakl ¶wietlny „B³êkitne Jab³ka” w ko¶ciele w Rennes le Chateau, który zmobilizowa³ mnie do my¶lenia.

Data 17 stycznia w ko¶ciele w Rennes le Chateau, to czas spektaklu ¶wietlnego, który wed³ug mojej oceny nie pokazuje niczego wyj±tkowego. Ten dwugodzinny spektakl ¶wietlny, który mo¿emy ogl±daæ w dniu 17-go stycznia, nie bêdzie siê ró¿ni³ niczym szczególnym, od widoku z dnia nastêpnego, czy dnia poprzedniego.

Jednak¿e jego popularno¶æ, musi posiadaæ jakie¶ wa¿ne znaczenie. W zwi±zku z takim stanem rzeczy uzna³em, ¿e w odniesieniu do ¶wietlnego spektaklu chodzi tylko o wskazanie daty 17-go stycznia. (W tamtym czasie nie wiedzia³em o jeszcze jednej wa¿nej sprawie, jaka mo¿e dotyczy tego spektaklu, lecz ta sprawa nie dotyczy daty i tego artyku³u, ale prawdopodobnie by³a wiod±c± w przekazie B. Sauniere).  

Przede wszystkim informacje dotycz± samej 17-tki, która wystêpuje w wielu ró¿nych sprawach zwi±zanych z najnowsz± histori± tego regionu. Wspomniany wy¿ej proboszcz z Rennes les Bains H. Boudet w celu wyeksponowania tej daty, zmieni³ napis na nagrobku jednego z grobów le¿±cego na cmentarzu przy ko¶ciele w Rennes les Bains.

W obliczu tajemnic dotycz±cych cyfry 17 i realnej ods³ony w dniu 17 stycznia w postaci ¶wietlnego spektaklu, postanowi³em sprawdziæ po³o¿enie naszych planet i S³oñca w konfiguracji zodiakalnej.

Poni¿ej przedstawiam zaskakuj±cy efekt. Przyznam siê, ¿e odkryty stan rzeczy uderza³ w moj± logikê my¶lenia, powinien mi ju¿ wcze¶niej przyj¶æ do g³owy pomys³ sprawdzenia daty w zodiaku.

Na widoku wycinka mapy nieba jest wykre¶lona droga S³oñca po niebosk³onie. Data 17 stycznia lokuje s³oñce w Strzelcu. Oceni³em mapê w odniesieniu S³oñca do innych cia³ niebieskich. Szuka³em logicznych wskazañ, (przyj±³em, ¿e ta data jest wskazaniem na co¶, co dotyczy tego dnia), uzna³em, ¿e logicznym wnioskiem bêdzie jaka¶ szczególna konfiguracja na niebosk³onie. Na pierwszym planie widocznej tu mapy nieba, rzuca siê w oczy uko¶ny pas, w którym nie ma ¿adnego gwiazdozbioru.

 

   


Widok mapy gwiezdnej z uko¶nie biegn±c± lini±, która pokazuje drogê S³oñca.S³oñce jest oznaczone du¿ym okrêgiem, le¿±cym centralnie na uko¶nej linii w prawym dolnym rogu mapy. Gwiazdozbiory s± oznakowane napisami a Gwiazdy, które do nich nale¿± s± po³±czone liniami.

Na mapie jest widoczny pas, na którym nie ma ¿adnego Gwiazdozbioru. Zaczyna siê od Gwiazdozbioru Strzelca, w którym le¿y S³oñce 17-go stycznia i biegnie a¿ do gwiazdozbioru Jaszczurki, w którym le¿y nasz uk³ad S³oneczny. Je¿eli poprowadzimy liniê z centrum S³oñca w taki sposób, by bieg³a obok Gwiazd Kozioro¿ca, ¬rebiêcia i Pegaza, to trafi ona prosto w druga Gwiazdê Jaszczurki.

Wniosek, jaki z tego wynika mówi, ¿e W dniu 17-go stycznia, po³o¿enie S³oñca wskazuje na Gwiazdozbiór Jaszczurki i jego drug± gwiazdê.
 

Nasz Uk³ad S³oneczny le¿y w gwiazdozbiorze jaszczurki a wiêc przekaz siedemnastki mówi, ¿e nale¿y zwróciæ uwagê na gwiazdozbiór Jaszczurki.


© Andrzej Struski de |Merowing

 
 

  19.06.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.