> Strona główna > Artykuly > MMagdalena Struska de Merowing > Le retour du Roi du Graal - Powrót Króla Graala
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Le retour du Roi du Graal - Powrót Króla Graala
Data 14/07/2012 20:57  Autor Andrzej_Struski  Klikniêæ 3549  Jêzyk Global
 


Le retour du Roi du Graal - Powrót Króla Graalaprésage 73    Lipiec                  ( t³umaczenie Ewa Seydlitz)

Prawy osadzony na thronos z nieba przysz³y we Francji.

Uspokojony przez Cnotê Wszechswiat:

Wiêcej m±dro¶ci rozprzestrzeni.B³yskawicznie

przywrócic zmianê.

Z pomoc± ptaków , ogniem & nie wersetami.

 

 présage 73     Lipiec                 ( t³umaczenie Alexander.N Centurio)

Prawo, które ma swe ¼ród³o u tronu Boga, pojawi³o siê we Francji.

Moc± tego prawa sprowadzony zostanie na ziemiê pokój:

Najpierw poleje siê jeszcze wiecej krwi, lecz potem los sie odwróci,

Dzieki samolotom,ogniowi a nie pieknym s³ówkom.

 

  présage 73    Lipiec                     ( orygina³ staro-francuski )

Droit mis au throfnedu ciel venu en France.

 Pacifie par Vertu L'Univers

Plus fang efpandre. bien toft tourner chance,

Par le oyfeaux parfeu,,& non par vers.

 

 

 Centuria   10.42.               ( t³umaczenie Alexander.N Centurio)

Niebiañskiego pochodzenia królewstwo c¿³owieka.

Uzyje si³y swej w³adzy, aby zachowac pokój i jedno¶c.

W czasie drugiej po³owy wojna znajdzie sie w niewoli.

Przez d³ugi czas zachowa dla ¶wiata pokój.
 


Centuria  10.42.     
        ( t³umaczenie Ewa Seydlitz )

Panowanie ludzkie Anielskiego pochodzenia,

Bêdzie swój rz±d pokój uniê dzier¿yæ,

Pojman± wojna wpó³  od swego zamkniêcia,

D³ugi czas pokój ka¿e je zachowaæ.

 

Centuria    11.4.            ( t³umaczenie Alexander. N. Centurio )

.Jako dziecko or³a i lilii urodzi siê wielki ksi±¿ê,

który prêdko a jednak zbyt pó¼no zasi±dzie na tronie;

Saturn znajduje siê w podwy¿szeniu do Wagi:

Dom Wenus w znaku malej±cej si³y p³odno¶ci.

Dama ,która nosi pod swoj± kobieca skór± mêski

                                                                        zarodek.

Kontynuowac bêdzie szczê¶liw± krew Burbonów.

 

Centuria   11.4.              ( t³umaczenie staro- francuskie )

D"un rond ,d" un lis, naiftra un fi grand prince,

Bien toft  & tard venu dans  fa province,

saturne en libra en exaltation :

Maifon  de Venus en defcroiffante force,

Dame en apres mafculin foubs L"efcorfe ,

Pour maintenir L"heureux fang de Burbon.


Centuria  5.71.   
             ( t³umaczenie Alexander .N. Centurio )

Dziêki zapa³owi mê¿czyzny, który liczy siê ze ³zami,

I dziêki swej namiêtnej z³o¶ci poruszy ca³e wojsko,

Obdarzony szlachectwem  o 17 p±kach

Pó¼no przybêdzie nad brzeg Rodanu Zbawiciel.


Centuria 10.72.  
   11 sierpnia 1999.        ( t³umaczenie  Alexander  N. Centurio )

W roku 1999 w siódmym miesiacu ( kal. julianskiego),
na niebie pojawi siê wielki król przestrachu ( najw. zacmienie  s³oñca naszego stulecia )
Wskrzesi wielkiego króla z Angouleme,
Przed i po wojnie swiatowej panowac bêdzie 
zgodnie ze swoim korzystnym horoskopem.

Centuria  10.72.                                            T³umaczenie  Ewa Seydlitz )

Rok 1999 siedem miesiêcy
Z nieba nadejdzie jeden wielki król wybawiacz ( od przera¼liwo¶ci )
Wskrzesic wielkiego króla z Angolmois  ( anielskiego miesi±ca )
Przedtem pó¼niej  Marsowi przyjdzie panowac szczê¶liwie 
( Przed po Marsie panowanie przez dobr± godzinê szczesnego )


Centuria  10.72.   
                                      ( t³umaczenie staro _ francuskie )

L"an mil neuf cens nonante  neuf fept mois
Du ciel viendra un grand Roy d"effrayeur :
Refufciter le grand  Roy d" Angolmois,
Avant apres  Mars regner par bon heur.


Centuria    10.86.      
                                 (t³umaczenie Alexander N. Centurio )

Jak gryf nadejdzie Król Europy,
W otoczeniu narodów z Aquilon
poprowadzi wielki zastêp z³ozony z czerwonych i bia³ych.
I pomaszeruje przeciwko królowi Babilonu.Centuria   10.86.    
                               ( t³umaczeni Ewa Seydlitz )

Jako gryfon nadejdzie król Europy,
W towarzystwie tych z Akwilonu  :
Czerwonych & bia³ych poprowadzi wielki oddzia³,
I rusza przeciw królowi Babilonu.


Centuria   10.86.       
                            ( t³umaczenie  staro -francuskie )

Comme un gryphon viendra le roy  d"Europe,
Accompagne de ceux d" Aquilon,
De rouges  & blancs conduira grand troupe,
Et iront contre le roy de babylon.


------ > NOSTRADAMUS VATINICIA CODE
       

 


    


      
 

 


    


    


     


     


      


    


      


    


    


     


      

         

 
     


¬ród³o obrazków:  http://nostradamus.alamongordo.com/the_lost_book_plate_1.html  


http://nostradamus.alamongordo.com/the_lost_book_plate_66.html        -  Link do obrazów Nostradamusa potwierdzaj±cych powy¿sze napisane wersety.


Opracowanie  MMagdalena Struska de Merowing.
14 lipiec 2012.