> Strona główna > Artykuly > MMagdalena Struska de Merowing > ZYD, KTÓRY WIEDZIAL
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

ZYD, KTÓRY WIEDZIAL
Data 09/09/2012 17:20  Autor Magdalena Struska  Klikniêæ 23223  Jêzyk Global
 

     

 

                                 ¯YD,   KTÓRY   WIEDZIA£

 Dnia 13 Pa¼dziernika 2005 roku z okazji ¶wiêta Jom Kippur ( 10 tiszri 5766 wg kalendarza ¿ydowskiego) podczas nabo¿eñstwa w najwa¿niejszym dniu ¿ydowskiego roku liturgicznego, mia³o miejsce niezwyk³e wydarzenie. 108 –letni  Rabin Icchak Kaduri jeden z najbardziej szanowanych i powa¿anych kabalistów w Izraelu, pochylaj±c g³owê na trzy kwadranse pogr±¿y³ siê w transie. Wielu ludzi uczestnicz±cych w modlitwach my¶la³o, ¿e Kaduri mia³ zawa³ lub wylew. W pewnym momencie Rabin otworzy³ oczy i z promiennym u¶miechem na twarzy oznajmi³ s³owa:

„ Z Bo¿± pomoc± duch Masziacha wst±pi³ w cz³owieka w Izraelu ( z rodu Izraelskiego”)

- Masziach ju¿ jest… i to co ludzie uwa¿ali dot±d za nierealne, mo¿e siê teraz zdarzyæ, a to, co uwa¿ali¶my za pewne mo¿e nas rozczarowaæ. ¦wiat staje siê mitmatek mehadinim ( s³odki dziêki surowej sprawiedliwo¶ci ). – orzek³ czcigodny starzec.

Rabin czeka³ na Mesjasza od ponad 100 lat, od czasu gdy bêd±c ma³ym ch³opcem us³ysza³ od legendarnego, szacownego Rabina Josefa Chaima z Iranu, znanego jako Ben Isz Chai, ¿e doczeka czasu kiedy zobaczy Masziacha. S³owa te potwierdzi³  i obwie¶ci³ publicznie powszechnie uznawany za wielk± osobisto¶c zmar³y w 1994 roku Rabin  Menachem Scheerson, uwielbiany przywódca chasydów  grupy Chabad- Lubawicz z Brooklynu.

Rabin Kaduri, który zmar³ w styczniu 2006 roku nigdy nie ujrza³ Masziacha w fizycznym sensie tego s³owa, choæ  jak mówi³ ukaza³ mu siê on w akcie duchowego objawienia.

W oczekiwaniu na przybycie Masziacha Rabin Kaduri wezwa³ ¯ydów :

Niech s³uchaj± tego o¶wiadczenia wszyscy ¯ydzi na ¶wiecie. Powinni powróci do kraju Izraela z powodu straszliwych katastrof przyrodniczych, które zagra¿aj± ¶wiatu.

Zbli¿a siê czas gdy Pan, niech bêdzie b³ogos³awione Jego imiê, sprowadzi katastrofy na kraje ¶wiata, aby os³odziæ nieszczê¶cia, które dotkn± kraj Izraela.

Polecam og³oszenie tego o¶wiadczenia, aby ostrzec ¯ydów w krajach ¶wiata. Niech wiedz± o nadchodz±cym zagro¿eniu i wracaj± do kraju Izraela budowac ¦wiatyniê i czekac na objawienia naszego prawego Masziacha.

 Przez pewien czas spekulowano na temat s³ów wypowiedzianych przez Kaduriego jednak w ostatecznie potwierdzono ich autentyczno¶c, obawiano siê bowiem, ¿e gdyby przepowiednie Rabina mia³y siê sprawdziæ oznacza³yby koniec znanego nam ¶wiata, niektórzy ludzie po³±czyli by siê z Bogiem innych za¶ czeka³a by ¶mierc i potêpienie.

W pa¼dzierniku 2004 roku szacowny Rabin by³ jednym zg³ównych organizatorów ¿ydowskiego-religijnego trybuna³u, Sanhedrynu, który zebra³ siê po raz pierwszy od 1600 lat. G³ównym celem sanhedrynu jest odbudowa ¦wi±tyni w Jerozolimie.

„Wileñski geniusz „ Rabin Eljahu z Wilna przepowiedzia³, ¿e jesieni± 2008 roku dojdzie do wa¿nego objawienia dotycz±cego Masziacha.

Rabin Kaduri nawi±zuj±c do zbioru komentarzy do Talmudu tzw. midraszy, wspomnia³, ¿e jedna z oznak zbli¿ania siê Masziacha jest min.ocieplanie siê Ziemi.

„Gdy licz±cy 108 lat Mêdrzec wk³ada w proroctwo cal± sw± duszê i serce nale¿y jego s³owa rozwa¿aæ z szacunkiem.”

Inny kabalista cz³owiek reprezentuj±cy ca³kowicie odmienny biegun kulturowy ni¿ przedstawione powy¿ej opisy, przewiduje w zasadzie identyczne zdarzenia o jakich wspominali Rabini. Joseph Michael Levry. Twierdzi on, ¿e swiat wkroczy³ w 2004 roku w fazê, która nazywa „zej¶ciem chmur” lub inaczej „powodzi±”.

„W okresie burzliwych przemian kiedy wojna w Iraku ³±czy siê z Katrin± i innymi superhuraganami, zdaniem Levryego konflikty nasila siê a ich kulminacje przepowiada on na 2012.

- Ziemia tak¿e walczy o przetrwanie. ¦wiat bêdzie musia³ przej¶æ 8 letnie oczyszczenie, gdy planeta niemal otrze siê o ¶mierc, musi  przetrwaæ konflikty naturalne oraz wojny. Stary ¶wiat zostanie powalony, by ust±pic miejsca budowie nowego opartego na duchowej, zbiorowej swiadomosci. Zmieni siê mapa polityczna ¶wiata. Mo¿e doj¶æ nawet do naruszenia geofizycznej stabilno¶ci Ziemi. Wszystko to u¶wiadomi nam, ze wy³anajaca siê nowa era wraz z poprzedzaj±cym  ja zniszczeniem, jest nieodzownym oczyszczeniem, bez którego nie da³oby siê przekszta³ciæ ludzko¶ci.

Szlachetny Rabin Kaduri gotów by³ biernie ogl±dac przebieg Armagedonu, udzielaj±c jednocze¶nie wskazówek i duchowego wsparcia, Ale jego uczniowie i zwolwnnicy próbuj± sami wp³ywac na wydarzenia i wymuszaæ ich przebieg, zachowuj±c siê tak jakby znali zamiary Bo¿e.

Rabin Kaduri swymi  s³owami  pokaza³ jaka jest wola Bo¿a, to on nie zawiód³ Mesjasza.  Podczas gdy inni, pyszni niedowiarkowie w swej wielko¶ci ziemskiej s± ¶lepi na to, co ju¿ jest a cynicznie pomijaj±  wolê Boga, szukaj± wymówek by zapobiec ujawnieniu siê Tego na kogo powinni czekac.


 

" Dla Syonu milczeæ nie bêdê, a dla Jeruzalemu nie uspokojê siê, dok±d sprawiedliwo¶æ jego nie wynijdzie jako jasno¶æ, a zbawienie jego jako pochodnia gorzeæ nie bêdzie"

 

" For zion's sake i will not keep silent for Jerusalem 's sake i will not remain quiet"" 

Izajasz  ( 62 : 1) Biblia Gdañska


InformationThe interpretation of Rabbi Kaduri's explosive note which indicates the Messiah 


Interpretacja wybuchowej notatki wskazujacej Mesjasza przez Rabina Kadurii 


ZOSTAWCIE W SPOKOJU WZGORZE SWIATYNNE - TO JEST MOJA ZIEMIA I NALEZY DO MNIE 


09.09.2012.A.D. M.MagdalenaStruska de Merowing
 

 
Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

Materia³y pomocnicze archiwum w³asne, Apokalipsa- Lawrence E. Joseph.