> Strona główna > Artykuly > MMagdalena Struska de Merowing > Jak pokonac stres
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Napotkane po drodze

Jak pokonac stres
Data 13/04/2010 21:20  Autor Magdalena Struska  Klikniêæ 4266  Jêzyk Polish
 

 

Stres to nasze reakcje fizyczne, emocjonalne, poznawcze i behawioralne reakcje na szkodliwy bodziec przyt³aczaj±cych nas zdarzeñ pochodzenia wewnêtrznego lub zewnêtrznego, mo¿e to siê objawiaæ poirytowaniem, rozdra¿nieniem trudno¶ci z koncentracj± , hu¶tawk± nastrojów oraz zbyt silnej reakcji na rzeczy b³ache i drobne.

Stresory s± to zdarzenia, które wywo³uj± reakcje stresow±.

Stres jest czym¶ osobistym, niepowtarzaln± kombinacj± reakcji fizjologicznych, my¶li, uczuæ, zachowañ. Jest on elementem w komponowanym w nasze ¿ycie.

Mo¿na rozró¿niæ czynniki, które wp³ywaj± na osobisty poziom stresu cz³owieka:

1.czynniki wewnêtrzne

2. Czynniki zewnêtrzne.

Do tych pierwszych zaliczamy min:

.- podatno¶æ genetyczn± danej jednostki,

- zdrowie psychiczne i fizyczne

- oczekiwania i definicje kulturowe

- temperament osobnika

- skalê poczucia w³asnej warto¶ci a wraz z nia pewno¶æ siebie

Do drugiej grupy zaliczyæ mo¿na min.:

- intensywno¶æ i czêstotliwo¶æ wystêpowania stresora

- umiejêtno¶ci i wyszkolenie jednostki

- opiekê medyczn± z która wi±¿± siê systemy wspierania i poradnictwa

- finanse

Wskazówki- po czym poznaæ osobê zestresowan±?

Do najpowszechniejszych objawów zaliczyæ mo¿na:

-hu¶tawkê nastrojów

- Siln±, wrêcz zabójcz± reakcjê takiej osoby na ma³o istotne zdarzenia w ¿yciu codziennym a tak¿e w kontaktach miêdzyludzkich

- bezpodstawne irytowanie siê, niecierpliwo¶æ oskar¿anie drugiej osoby bez istotnych przyczyn

- jedzenie mniej lub wiêcej ni¿ zwykle

- uznawanie przez tak± osobê nawet rzeczy ³atwych za trudne i nie wykonalne

- spore trudno¶ci ze skupieniem uwagi w okre¶lonym temacie lub trudno¶ci z podjêciem jakiejkolwiek decyzji

- mniejsza przyjemno¶æ tego co do tej pory sprawia³o rado¶æ

- bezprzyczynowe reakcje gniewne, napadu z³o¶ci wobec osób drugich czyli chêæ „ zwalenia swego ciê¿aru stresowego” na innych

- czêste siêganie po alkohol w celu odprê¿enia siê

- "przetrzepanie komu¶ skóry" fizyczne b±d¼ s³owne, czy te¿ pisemne

Takie przewlek³e stany stresowe s± bardzo niebezpieczne , mog± bowiem spowodowaæ reakcjê zwan± stanem "wypalania siê", której to objawy s± pocz±tkow± postaci± zmêczenia emocjonalnego. Stan takiego zmêczenia cechuje poczucie pora¿ki i sk³onno¶ci do powierzchownych kontaktów z lud¼mi.

Reakcj± na d³ugotrwa³y, nie mijaj±cy lecz pog³êbiaj±cy siê stres jest stan, w którym bior± udzia³ czynniki, które w normalnym bez stresowym stanie nie mia³by racji bytu a mianowicie:

np. „ przylejemy komu¶ fizycznie, b±d¼ s³ownie i przez chwile poczujemy ¿e¶my roz³adowali swoje napiêcie emocjonalne,, jest to skuteczne lecz na krótk± metê; je¶li bowiem zbyt czêsto musimy walczyæ w ten sposób na polu fizycznym lub najczê¶ciej - s³ownym{ tak¿e i pisanym} nasz system ostrzegawczy – kontroluj±cy nie wytrzyma tego napiêcia i siê w koñcu zepsuje.

Podam tutaj przyk³ad dla lepszego zobrazowania tego stanu:

Danie w twarz czy spoliczkowanie s³owne sprawi, ¿e taka osoba na chwilê poczuje siê lepiej jednak to tylko pogarsza sytuacjê zwi±zan± z ni± sam±.

Zaciskaj±c piê¶ci lub przys³owiowe „ zêby”, prze¿ywamy wielokrotnie syndrom walki b±d¼ ucieczki.

Syndromu tego nie nale¿y lekcewa¿yæ gdy¿ podczas jego trwania wydziela siê w organizmie cz³owieka co najmniej 15 ró¿norodnych reakcji fizjologicznych

Niestety dzisiejszych czasach, to wrodzona zdolno¶æ do stania siê b³yskawicznie wredn± "maszyn± do zabijania”; choæ bardzo rzadko to siê op³aca takiemu osobnikowi gdy¿ w relacjach miêdzyludzkich najlepszym wyj¶ciem jest: zachowanie spokoju, s³uchanie i racjonalne reagowanie,{ odsetek ludzi, którzy to potrafi± jest znikomy}.

Stadium alarmu w naszym organizmie to reakcja „ walcz albo uciekaj”. Wówczas organizm nobilituje wszelkie pok³ady energii by poradziæ sobie ze stresem, w tym samym czasie do krwioobiegu cz³owieka uwalniana jest adrenalina , co objawia siê silnym poceniem d³oni, nag³ym wzrostem ci¶nienia oraz prawie natychmiastowym procesem spowolnienia trawienia.

Je¶li wiêc dzia³ania stresowe przed³u¿aj± siê organizm ludzki stara siê to w jaki¶ sposób zrównowa¿yæ i wtenczas w³±cza tak zwane „ dopalanie”.

Przez jaki¶ czas pracuje on na wy¿szych obrotach by zwalczyæ stres; adrenalina prawie stale jest dostarczana do krwi; stopieñ pobudzenia fizjologicznego organizmu jest bardzo wysoki. Czêsto siê dzieje, ¿e w takim wypadku stres zwyciê¿a organizm i z czasem poch³ania coraz wiêcej zasobów energii ni¿ jeste¶my w stanie go wyprodukowaæ, a takie "wypalanie siê" nosi nazwê depresji.

Sposoby na stres:

- kilka razy w tygodniu wykonujemy przez ok. pól godziny æwiczenia fizyczne lub korzystamy ze spacerów najlepiej  w otoczeniu przyrody, równie¿ pomocne s± æwiczenia jogi i g³êbokie oddychanie przeponow

-do roz³adowania gniewu, frustracji zamiast np. „pluæ na kogo¶ s³ownie b±d¼ pisemnie” mo¿e pos³u¿yæ boksowanie worka treningowego, jogging, lub uprawianie ogródka { nic tak nie zmêczy ja kopanie do³ów ³opat±; je¶li nie posiadamy ogródka przekopmy ogródek s±siada- oczywi¶cie za jego zgod± lub zapiszmy siê na prace spo³eczne}.

- ogl±danie co najmniej 1 fimu komediowego w tygodniu b±d¼ pój¶cie do kabaretu

-raz w tygodniu zajmij siê wolontariatem, bowiem bardzo skutecznie oddzia³ywuje pomoc innym na roz³adowanie stresu

- zasypiaj i bud¼ siê o sta³ych godzinach, posi³ki staraj siê te¿ usystematyzowaæ w ten sposób

-unikaj tytoniu, kofeiny, cukru, alkoholu

- istniej± kluby wsparcia, gdzie mo¿na w sposób grzeczno- kulturalny bez napadu wybuchów gniewu porozmawiaæ z lud¼mi, je¶li masz mo¿liwo¶æ zapisz siê

Jednak najbardziej skutecznym sposobem na poradzenie sobie ze stresem jest wypracowanie takiego stylu ¿ycia który poprawi stan fizyczny i psychiczny.

Poniewa¿ wystêpuje du¿a gama stresorów wymagaj± one ró¿nych strategii radzenie sobie np. strata bliskiej osoby bêdzie wymaga³a innej strategii radzenia sobie z problemem, ni¿ znoszenie nieustannie zrzêdliwego ma³¿onka.

Cz³owiek zamiast sobie radziæ stosuje reakcjê obronn± np.

Starasz siê o now± pracê, twoje kwalifikacje s± odpowiednie i jeste¶ przekonany, ¿e otrzymasz tê pracê, godzinami o niej rozmy¶lasz, nagle s³yszysz brutaln± rzeczywisto¶æ ¿e nie przyjêto ciê do niej, wtedy zamiast wzi±æ siê w gar¶æ i szukaæ nowego wyj¶cia z tej sytuacji, planujesz zemstê na pracowniku,, który odrzuci³ tw± kandydaturê nakrêcaj±c siê bezustannie; Czy to jest radzenie sobie? Otó¿ nie; to jest bronienie siê- np. uciekaj±c w ¶wiat fantazji bronisz siê przed cierpieniem spowodowanym odrzuceniem.

Ró¿nica, która jest miêdzy tymi dwoma aspektami to taka, ¿e " bronienie siê" jedynie mo¿e os³abiæ objawy stresu lecz go nie wyeliminuje, "radzenie sobie" natomiast polega na zmianie tego co zmieniæ mo¿na, oraz na pogodzeniu siê z tym czego zmieniæ siê nie da.

¯ycie nasze by³o by na pewno ³atwiejsze gdyby ludzie mieli zawsze mo¿liwo¶æ spojrzenia sobie prosto w oczy i powiedzenia tego co naprawdê czujesz zamiast skrywania bólu w gniewie.

Wyró¿niæ mo¿na dwie kategorie radzenia sobie ze stresem:

1. Skoncentrowanie na emocjach- radzenie sobie ze stresem jest odpowiednie w tym przypadku gdy nie masz na niego wp³ywu, jednak nie eliminuje ono przyczyny stresu, lecz polega na zmianie znaczenia jakie ma dla ciebie stresom.np.rozwód- my¶lenie o nim jako o osobistej pora¿ce pog³êbi stres; natomiast my¶lenie o rozwodzie jako o bolesnym prze¿yciu, z którego mo¿emy wyci±gn±æ wnioski pomo¿e wyj¶æ z tego¿ stanu stosunkowo szybko.

2.Skoncentrowanie na problemie- jest to zajêcie siê bezpo¶rednio stresem w celu wyeliminowania go bad¿ zmiany. Ta metoda przynosi najlepsze efekty jest zarazem najskuteczniejsza gdy¿ stresom daje siê kontrolowaæ i mo¿na poczyniæ odpowiednie kroki by go zmieniæ.

W rzeczywisto¶ci wiele stresorów posiada elementy, które mo¿emy kontrolowaæ s± jednak i takie, które kontroli siê nie poddaj± np.osob±, chora na raka mo¿e poszukaæ najlepszej opieki lekarskiej i zapanowaæ nad swoja chorob±, jednocze¶nie osoba ta diagnozy zmieniæ nie mo¿e i bêdzie musia³a znale¼æ jaki¶ sposób by sobie poradziæ ze smutkiem strachem i gniewem, które niejednokrotnie towarzysz± tej chorobie.

Innym przyk³adem s± Kambod¿anki zamieszkuj±ce obecnie w USA . Stwierdzono u nich ¶lepotê fizyczn± , ich oczom nic nie jest s± jednak ¶lepe na nowe okrucieñstwa.{ prze¿y³y bowiem horror podczas rz±dów czerwonych Khamerów { na ich oczach zabijano i torturowano ich dzieci}.

Stres psychiczny powoduje pobudzenie cia³a, zmniejszon± odporno¶æ uk³adu odporno¶ciowego, a tym samym wszelakiego rodzaju choroby bêdê czepiaæ siê takiego c¿³owieka, najlepiej by temu zapobiegaæ w miarê naszych mo¿liwo¶ci.

Dobrym sposobem na zmiejszenie napiêcia nerwowego jest humor np znana na ¶wiecie: terapia ¶miechem.

 

 

 

 

 

Opracowa³a na podstawie ksi±¿ki oraz w³asnych do¶wiadczeñ Magdalena Struska.
© 4 Maja 2009 MMagdalena Struska de Merowing.
Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu.

 

Joni E. Johnston Tytu³ orygina³u Complete idiot’s Guide to psychology

Polska wersja translacyjna 2002 DW Rebis.