> Strona główna > Artykuly > Egipt i Rennes-le-Chateau > Geometria Pirenejow
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Granica Francji - Hiszpanii

Geometria Pirenejow
Data 04/11/2012 21:21  Autor Andrzej_Struski  Klikniêæ 2523  Jêzyk Polish
 


                       GEOMETRIA PIRENEJÓW

                        TAJEMNICZY TRÓJK¡T TRZECH „B”Trójk±t trzech „B”, poszukiwany i nigdy nie odnaleziony, jest bram± geometrii Pirenejów. Ustalenie tych trzech miejsc pozwoli³o mi wytrasowaæ ca³± tajemnicz± geometriê.
Fot/ 1 Ten widok mapy ukazuje moja pracê w terenie.Widoczne na nim linie, okrêgi i trójk±ty, ¶wiadcz± o poszukiwaniach, które w pierwszej kolejno¶ci oparte by³y, na topografii gór. Z po³o¿enia okrêgów mo¿na wyznaczyæ teren, który posiada cechy centralnego wypiêtrzania górotworu. Widoczne trzy punkty, po³±czone w trójk±t równoboczny, pozwoli³y mi na ustalenie trzech górzystych obszarów. W tych miejscach znajduj± siê trzy miejscowo¶ci, które zaczynaj± siê na literê „B”. Bugarach – prawy dolny wierzcho³ek, Le Bezu – lewy dolny wierzcho³ek i La Bergerie Górny wierzcho³ek trójk±ta i centrum geometrii Pirenejów.
 

Fot/ 2 Ukryty w lesie stary drogowskaz kilkaset metrów od centrum geometrii, ujawnia trzecie „B”.

W miejscu wskazywanym przez ten drogowskaz stoi szczególna ska³a i do tego w wyj±tkowym miejscu.
Fot/ 3 Ska³a w centrum geometrii, gdzie znajduje siê oko³o 40 gniazd, które w zamierzch³ych czasach s³u¿y³y do stabilizacji pryzmatów i kryszta³ów ¶wietlnych.

Fot/ 4 Ska³a postawiona na trzech wyrze¼bionych nó¿kach.

Trzy nó¿ki tworz± trójk±t, tym samym wskazuj± na trójk±tn± geometriê otoczenia. Obszaru, którego ¶rednica to ponad 10 kilometrów a ta ska³a stoi w jego centrum.
Fot/ 5 Specyficzny uk³ad wodozbioru trzech miejscowych rzek.


Dwa punkty w centralnej czê¶ci ponad drug± rzek±, pokazuj± lokalizacje ska³ w centrum geometrii. Na tych ska³ach s± ¶lady po gniazdach wykonanych w zamierzch³ych czasach i tu stoi na trzech nogach ska³a centralna. W obszarze geometrii mieszcz± siê ca³e wodozbiory trzech rzek, trzy wodozbiory w przestrzeni okrêgu.Fot/ 6 Trójk±t trzech „B”. 
Fot/ 7 Geometryczne formy wynikaj±ce z pierwszego trójk±ta.

Fot/ 8 Dalsza ewolucja geometrii Pirenejów.Fot/ 9 Kolejny krok matematyczny.
Fot/ 10 Koñcowa postaæ geometrii Pirenejów Francuskich.Czy mo¿na nazwaæ przypadkowym, lokalizacjê 85 % wszystkich miejscowo¶ci le¿±cych na tym terenie, które s± zlokalizowane na pier¶cieniach lub na liniach geometrii?
04.11.2012r. ©   Magdalena i Andrzej Struski de Merowing 
Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.