> Strona główna > Artykuly > MMagdalena Struska de Merowing > Kto i czym stresuje sie w pracy
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Kto i czym stresuje sie w pracy
Data 13/04/2010 21:33  Autor Magdalena Struska  Klikniêæ 3425  Jêzyk Polish
 

 

Stres w pracy - raport Melisany Klosterfrau na podstawie wyników badañ Pentor Research International

A¿ 85% aktywnych zawodowo Polaków odczuwa stres w pracy, jak wynika z najnowszego badania Stres w pracy Raport Melisany Klosterfrau zrealizowanego na zlecenie firmy Klosterfrau Healthcare Group. Tylko 11% pracowników traktuje pracê jako spe³nienie marzeñ i ¼ród³o przyjemno¶ci, a dla ponad 60% jest przede wszystkim sposobem zarobienia na ¿ycie. Najwy¿szy procent zestresowanych prac± Polaków mieszka w Warszawie.

Coraz czê¶ciej praca poch³ania nas bez reszty. Ci±gle o niej my¶limy. Dla wielu osób koniec weekendu to powód do niepokoju. Kolejny tydzieñ i ogrom obowi±zków, którym za wszelk± cenê musimy sprostaæ. Napiêcie zwi±zane z prac± towarzyszy nam ka¿dego dnia, bez wzglêdu na rodzaj wykonywanej pracy czy zajmowane stanowisko. Stres jest naturaln± reakcj± na codzienne wyzwania i ¿yciowe zmiany, nie tylko negatywne, ale równie¿ pozytywne. Stresuj±ce mo¿e byæ wszystko: przelot samolotem, egzamin na prawo jazdy, pierwszy dzieñ w pracy czy jej utrata. To w³a¶nie stres jest uznawany za jedno z g³ównych zagro¿eñ zwi±zanych z miejscem pracy. Wyniki badania wskazuj± na to, ¿e 85% aktywnych zawodowo Polaków odczuwa stres zwi±zany ze swoj± prac± 

Praca spe³nione marzenia

 Rywalizacja, po¶piech, wysokie wymagania, szybkie tempo pracy. Wszystko to sprawia, ¿e pewna grupa ludzi z ka¿dym dniem coraz bardziej oddala siê od swoich marzeñ. Wznios³e idee, m³odzieñcze marzenia ustêpuj± miejsca my¶leniu o wysokich zarobkach i posiadaniu s³u¿bowego samochodu. Dla blisko dwóch trzecich ankietowanych praca to przede wszystkim ¼ród³o dochodu, dla 17% to obowi±zek zarazem konieczno¶æ. S± równie¿ i tacy, którzy s± wierni w³asnym idea³om. I w³a¶nie dla tych 11% Polaków wykonywana praca zawodowa to spe³nienie marzeñ. Natomiast dla co pi±tego pracuj±cego mieszkañca stolicy praca zawodowa to g³ownie mo¿liwo¶æ nawi±zania kontaktów osobistych. 

Kto i czym siê stresuje w pracy?

Pojawienie siê stresu mo¿e mieæ przyczyny w sposobie postrzegania ¶wiata, czyli byæ uzale¿nione od czynników osobowo¶ciowych. Najgorzej radz± sobie ze stresem osoby zamkniête w sobie, pesymi¶ci, a tak¿e osoby, które ka¿d± pora¿kê prze¿ywaj± jak osobisty dramat. Optymi¶ci do tego samego problemu podejd± jak do kolejnego wyzwania.

 Polacy s± umiarkowanie zadowoleni ze swojej pracy. Lepiej oceniaj± j± osoby dobrze wyedukowane, reprezentanci wy¿szych klas spo³ecznych i mened¿erowie. Najwiêcej zastrze¿eñ maj± osoby s³abiej wykszta³cone, z niskim poziomem dochodów.

 55% ankietowanych skar¿y siê na przemêczenie spowodowane nadmiarem obowi±zków. Wielu pracowników cierpi równie¿ z powodu niekomfortowych warunków pracy uci±¿liwego ha³asu czy te¿ zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur (43%). U 25% respondentów stres jest wywo³any konieczno¶ci± zostawania w pracy po godzinach. 

Opinie Polaków o pracy:

Pozytywne ponad 80% respondentów deklaruje, ¿e ma jasno okre¶lone obowi±zki i dobrze sobie radzi z trudno¶ciami w pracy; 56% Polaków czuje siê docenianych w pracy, a niewiele wiêcej, bo 59% robi to, co lubi. 55% przyznaje, ¿e w czasie wolnym nie my¶li o pracy.

Negatywne 49% badanych Polaków traktuje pracê po godzinach i w weekendy jako naturalny stan; 41% deklaruje, ¿e z³y dzieñ ma swoje odzwierciedlenie w ich ¿yciu prywatnym, a 29% ankietowanych przyznaje, ¿e znajomi zarzucaj± im brak czasu na spotkania towarzyskie. Jednocze¶nie 15% badanych przyzna³o, ¿e obawia siê powiêkszyæ rodzinê ze wzglêdu na pracê.

Geografia stresu

 

 

Najczê¶ciej z powodu stresu w pracy cierpi± mieszkañcy centralnej i zachodniej czê¶ci Polski. Natomiast najmniej stresuj±c± pracê maj± mieszkañcy na wschodzie i po³udniu Polski. Najwy¿szy procent zestresowanych prac± Polaków mieszka w Warszawie. Stolica skupia a¿ 94% zestresowanych pracowników!  

 Jak ze stresem w pracy radz± sobie warszawiacy?

 A¿ 94% aktywnych zawodowo warszawiaków odczuwa stres w pracy. Najczê¶ciej narzekaj± na przemêczenie, przeci±¿enie prac± (50%), zbyt wysokie wymagania pracodawcy (30%), a na pracê po godzinach 28% ankietowanych.

 Warszawiacy s± przede wszystkim zmêczeni prac± tak odpowiedzia³o 74% ankietowanych. Pozosta³e dolegliwo¶ci zwi±zane z prac± to bóle g³owy (50%) i bóle pleców (29%), a 25% respondentów ma k³opoty z zasypianiem.

22% mieszkañców Warszawy w celu odstresowania zajmuje siê tym, co sprawia im przyjemno¶æ, albo czym¶, co odwróci ich uwagê od stresuj±cej sytuacji, a 18% s³ucha wyciszaj±cej muzyki lub siêga po papierosy (16%).

 Marzenia dotycz± przede wszystkim wynagrodzenia (33%), 9% marzy o skróceniu czasu pracy, ale 14% nic by nie zmieni³o. Choæ 79% pracuj±cych warszawiaków ma jasno okre¶lone obowi±zki, a 61% czuje siê docenianych w pracy, to jednak 33% ankietowanych obawia siê utraty zatrudnienia, a 48% respondentów pracê po godzinach i w weekendy postrzega jako naturalne zjawisko.

 60% mieszkañców Warszawy twierdzi, ¿e z³y dzieñ w pracy odbija siê negatywnie na domownikach, natomiast przyjaciele 32% ankietowanych zarzucaj± im brak czasu.

 Objawy stresu

 Jak dowodz± wyniki badania Stres w pracy Raport Melisany Klosterfrau, najczêstszymi dolegliwo¶ciami zwi±zanymi z wykonywan± prac± s±: zmêczenie (69%), bóle pleców 42% (najbardziej charakterystyczna dolegliwo¶æ dla osób po 50. roku ¿ycia) i bóle g³owy 40% (wskazywane g³ównie przez kobiety, osoby w wieku 2539 lat, pracuj±ce w biurach i na kierowniczych stanowiskach). K³opoty z zasypianiem ma 22% polskiego spo³eczeñstwa, a bóle ¿o³±dka a¿ 17%. K³opoty z sercem deklaruje 8% Polaków, g³ównie osoby starsze (po 50. r¿.) i pracuj±ce jednocze¶nie w kilku miejscach.

 Nie-bezsilni wobec stresu?

 Jak pokazuj± wyniki badania, Polacy nie s± bezradni wobec stresu. Szukaj± odprê¿enia w ró¿ny sposób. Wiele osób korzysta ze spacerów na ¶wie¿ym powietrzu (26%) lub te¿ siêga po papierosa (23%). Dla 17% ankietowanych rozwi±zaniem jest odwrócenie uwagi od sytuacji, która spowodowa³a stres i zajêcie siê czym¶ innym. Mê¿czy¼ni roz³adowuj± napiêcie, uprawiaj±c sport, a niekiedy pij±c alkohol. Kobiety najczê¶ciej zwracaj± siê po radê i pomoc do rodziny oraz przyjació³, pij± zio³a lub stosuj± leki uspokajaj±ce.

 Idealna praca

 Jak mówi psycholog Ewa Woydy³³o: Praca sprawia satysfakcjê, je¿eli jest doceniana. Nie ma lepszego sposobu docenienia jak odpowiednie wynagrodzenie i dba³o¶æ o dobre warunki oraz czas pracy. W³a¶nie te wska¼niki uwa¿amy za najwa¿niejsze. Ich lekcewa¿enie mo¿e powodowaæ z³e skutki, na przyk³ad wypalenie zawodowe, czêste zmiany pracy, rozmaite dolegliwo¶ci psychosomatyczne oraz pod¶wiadome lekcewa¿enie pracy, co oczywi¶cie musi wp³ywaæ na obni¿enie efektywno¶ci.

 Polacy wziêli udzia³ w sondzie: Gdybym móg³/mog³a zmieniæ jeden element w pracy, by³oby to.... Wyniki sondy ilustruje wykres:

 

 

 

 

dane w %

Badanie przeprowadzono w czerwcu 2007 przez Pentor Research International, Omnibus (CAPI), N = 475, Polacy w wieku 18 lat lub wiêcej, aktywni zawodowo

 

 

Przedruk za zgod±: http://www.pentor.pl/11280.xml

© 4 Maja 2009 MMagdalena Struska de Merowing.
Powy¿szy tekst jest tekstem
autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu.