> Strona główna > Artykuly > MMagdalena Struska de Merowing > Czy Jezus mial braci
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Czy Jezus mial braci
Data 13/04/2010 21:40  Autor Magdalena Struska  Klikniêæ 27741  Jêzyk Polish
 

 

Ewangelie mówi±c o braciach Jezusa czyni± to mimochodem, nie zatrzymuj±c siê przy dra¿liwych kwestiach.

 W ewangeliach synoptycznych pominiêto fakt, ¿e Piotr i Jezus byli braæmi. Chocia¿ wystêpuje jeszcze jedna teza, ¿e Piotr móg³ byæ szwagrem Jezusa.

Kluczem do tego sekretu jest Piotr.

Zastanówmy siê najpierw czy tak szanowana instytucja mog³aby sobie pozwoliæ, by jej za³o¿yciel by³ synem rewolucjonisty b±d¼ te¿ nieznanego ojca?

Przeliczmy wiêc chronologiê wydarzeñ: Józef po¶lubiaj±cy Mariê mia³by  ok. 90 lat, a ta wed³ug obliczeñ na podstawie ewangelii mia³aby oko³o 40 lat, a wiêc wiêkszo¶æ jej dzieci by³a ju¿ odchowana i doros³a, zw³aszcza bior±c pod uwage najwazniejszy fakt, ¿e pierwszego syna Jezusa urodzi³a w wieku oko³o 16 lat.

Ewangelie nie s± zgodne co do tego kim byli w rzeczywisto¶ci bracia Jezusa.

Mateusz 13,55

"Czy¿ nie jest on synem cie¶li? czy jego matce nie jest na imie Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? tak¿e jego siostry czy¿ nie ¿yj± wszystkie u nas?

Czy¿by tutaj celowo Mateusz pomin±³ Jana? który wed³ug tradycji jest bratem Jakuba i tak¿e syna Zebedeusza. Byæ mo¿e dlatego, ¿e Jan nie cieszy³ siê dobr± opini± w¶ród aposto³ów Jezusa; nieustannie unika³ kobiet, nie cierpia³ solonych ryb, które by³y podstaw± rodzinnego interesu.

Mateusz nie wspomnia³, tak¿e w ewangelii czy owe siostry s± siostrami z "krwi" czy raczej na¶ladowczyniami nazarejskimi.

Nie wskaza³ on równie¿ czy Szymon i Piotr to ta sama osoba.

Wliczaj±c Jezusa, Mateusz mówi nam o piêciu braciach: Jakubie, Józefie, Szymonie i Judzie.

Równie¿ Marek bez wiêkszych wyja¶nieñ wymienia dok³adnie te same imiona braci Jezusa, które wymieni³ Mateusz.

Z kolei £ukasz przywo³uje jedynie Jana i Jakuba jako synów Zebedeusza, a nastepnie wyliczaj±c 12 aposto³ów, wymienia w¶ród nich tak¿e braci jednak i tu nie precyzuje pokrewieñstwa.

"Szymona, którego nazwa³ Piotrem, i Andrzeja brata jego,Jakuba i Jana, i Filipa, i Bart³omieja.  Mateusza i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona zwanego Gorliwcem. I Judasza Jakubowego, i Judasza Iskariotê, który zosta³ zdrajc±."

£ukasz wymienia równie¿ Jana, przedstawiaj±c go jako brata Jakuba, a skoro Jakub by³ bratem Jezusa, to i te¿ Jan musia³ nim byæ.

Reasumuj±c wed³ug ewangelii £ukasza braæmi Jezusa byli; Jakub - starszy syn Zebedeusza i Jan, Tomasz - Didymos lub bli¼niak, Szymon Gorliwy i Judasz - brat Jakuba a tym samym brat Jezusa i Jana. Czyli wraz z Jezusem by³o by sze¶cioro rodzeñstwa wiecej o jednego brata, ni¿ wymieniaj± Mateusz i Marek.

Je¶li zaliczyliby¶my do tych braci jeszcze tajemnicz± postaæ o imieniu Sydoniusz, który nie jest nigdzie wymieniony, wspomina siê o nim jedynie, ¿e mieszka³ w Sydonie, wówczas mo¿na by³oby przypuszczaæ, ¿e Maria mia³a o¶miu synów.

Przyjmijmy jednak, i¿ mia³a ich siedmiu kolejno wyliczaj±c by³oby tak:

1.Jezus- pierworodny.

2.Tomasz - Didymos, byæ mo¿e brat bli¼niak.

3.Jakub - Santiago wed³ug tradycji hiszpañskiej syn Zebedeusza.

4.Józef

5. Judasz

6.Szymon - Piotr.

7.Jan - syn Zebedeusza.

Kim by³ ów Zebedeusz?

Zebedeusz jest do¶æ tajemnicz± postaci± nazywany te¿ "Piorunem". Istnieje kilka okre¶leñ Zebedeusza, jedno z nich jest takie, ¿e by³ drugim mê¿em Marii, a pojawi³ sie po to by ukryæ synów rewolucjonisty. Innym wyja¶nieniem jest to, ¿e gdy Maria zosta³a wdow± po Judaszu z Gamali potrzebowa³a podpory finansowej, któr± zabezpieczy³ jej w³a¶nie Zebedeusz.

Tradycja utrzymuje, ¿e Jezus po "zmartwychwstaniu" przekaza³ wszystkim swoim braciom gnozê { poznanie} oraz umiejetno¶æ uzdrawiania chorych.

Nie przyzna³ on te¿ najwiêkszej w³adzy Piotrowi jak podtrzymuje tradycja Ko¶cio³a, wrêcz przeciwnie duchowe dziedzictwo powierzy³ Jakubowi Sprawiedliwemu jako patriarchy Ko¶cio³a w Jerozlimie.

Jak wynika z danych historycznych, bior±c pod uwagê rzeczywisto¶æ, autorytet Piotra by³ znikomy, nawet w dziejach Apostolskich wypomina mu siê bratanie z "nieobrzezanymi i poganami" oraz uganianie siê za "spódniczkami".

Marek i Mateusz zgodnie wymieniaj± braci Jezusa, a s± nimi: Szymon i Andrzej cyt ew. Mateusza 4,21. " A gdy poszed³ stamt±d dalej, ujrza³ innych dwóch braci Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w ³odzi swe sieci.  Ich te¿ powo³a³."

Ci wymienieni czterej bracia s± pierwszymi aposto³ami, do których potem kolejno do³±cz± Filip i Nataniel, Lewi, celnik znany jako syn Alfeusza. Natomiast tradycja talmudyczna ogranicza aposto³ów tylko do kilku, uznaje bowiem:

1. Mattai - Mateusza

2.Naccai - Andrzeja

3.Nezera - Filipa

4.Buniego - Nikodema

5.Todaha -Tadeusza.

Synowie Zebedeusza Jan i Jakub zwani s± tak¿e braæmi Boanerges co znaczy " Synowie Gromu".

Niektóre przekazy ¶wiadcz±, ¿e Jan by³ ciotecznym bratem Jezusa.

Natomiast rola Tomasza nabiera innego znaczenia w ¿ród³ach innych ni¿ kanoniczne.

Tomasz Didymos.

Tomasz znaczy bli¼niak. Didymos te¿ oznacza bli¼niak.  Czyli mamy zwrot podwójny  bli¼niak { bli¼niak- bli¼niak}. Okre¶lenie Tomasz zwany Didymosem daje znaczenie bli¼niak zwany bli¼niakiem.  W Apokryfie - "Dzieje Tomasza", kiedy Jezus stan±³ przed pewnym m³odym cz³owiekiem, ten dostrzeg³ podobieñstwo pana do Aposto³a Judasza Tomasza.

Pan rzek³ mu :"Jam nie jest Judasz, którego zw± Tomaszem, jam jest jego brat ".   

Profesor Helmut Koester z Wydzia³u Religioznawstwa  na Uniwersytecie Harvarda w wywiadzie dla telewizji w programie z cyklu: "Jesus:the Evidence" jednoznacznie potwierdzi³, ¿e na podstawie najnowszych badañ mo¿na stwierdziæ bez cienia w±tpliwo¶ci, ¿e Judasz by³ bratem Jezusa.


" Dziejach Tomasza " znajduje siê nastepuj±cy cytat " Bli¼niaczy brat Jezusa, Aposto³ Najwy¿szego i wspó³wtajemniczony w sekrecie s³owa Chrystusa, ten który s³ucha jego tajemnej mowy ".

W kanonie NT znajduje siê list do Jakuba, w którym okre¶la on siebie mianem brata Jana; oraz list od cz³owieka imieniem Juda, który tytu³uje siebie s³ug± Jezusa i brata Jakuba. Mozna z tego wywnioskowaæ, ¿e Juda podobnie jak i Jakub  byli braæmi Jezusa.

Mateusz i Marek, zgodnie twierdz±, ¿e Jezus mia³ czterech braci :  Józefa, Szymona, Jakuba, Judê { Judah, Judasz }, oraz przynajmniej dwie siostry. { Mat.13,55; Mk 6,3 }.

Jeszcze tu¿ przed ukrzy¿owaniem Jezusa, jego bracia k³óc± siê o przywódstwo w Ko¶ciele w Jerozolimie. Mimo i¿ Jezus okazuje swe wzglêdy Janowi, a Piotra formalnie nazywa " kamieniem na, którym zbudujê swój Ko¶ció³", to niezale¿nie od tego ostatecznie Jakub przejmuje biskubstwo Jerozolimy. Pozostali bracia ju¿ po ukrzy¿owaniu pozostaj± w cieniu walki o w³adzê, która nadal toczy siê miêdzy Jakubem a Piotrem, gdy¿ wraz z biskupi± lask± Jerozolimy, ka¿dy z nich odziedziczy³by tak¿e i prawo do tronu Izraela, o które ubiega³ siê potem równie¿ i syn Piotra, Judasz.

Kim byli Aposto³owie?

 

£ukasz {6,13 } powiada, ¿e Jezus wyznaczy³ w sumie 82 Aposto³ów. Z czego 70 wys³a³ do g³oszenia nauki, a 12 zatrzyma³ przy sobie.Dla dok³adnie "szperajacych" w historii nie jest tajemnic±, ¿e Aposto³owie byli uzbrojeni

£k.{ 22,36} " Kto nie ma miecza, niech sprzeda suknie sw± i kupi".

By nie budziæ ¿adnych podejrzeñ rzymskich namiestników, ksiêgi zosta³y spisane dla odbiorców potrafi±cych czytaæ miêdzy wierszami.

Marek {4,9} " Ten kto ma uszy ku s³uchaniu, niechaj s³ucha".

Jezus mówi o Janie i Jakubie u¿ywaj±c greckiego s³owa Boanerges { Syn Gromu, Mk. 3,17} jest to typowy przyk³ad zakodowania informacji przeznaczonej dla wtajemniczonych, gdy¿ "Grom" i "B³yskawica" to tytu³y wysokich rang± duchownych w ¦wi±tyni. Te symboliczne tytu³y odwo³uj± si± wprost do cudu na górze Synaj {Ks. Wyj¶. 19.16}.

"Grom" to Jonatan Annasz, syn Ananusza, sadycejski najwy¿szy Kap³an w okresie 6-15 n.e. Jonatana { zn. Jehowa da³}, nazywano czêsto Natanaelem { zn. dar Boga}. Jego odpowiednikiem, a zarazem rywalem by³  "B³yskawica" - Szymon Mag { zw. te¿ Zebedeuszem- Jehowa daje }.Szymon Mag by³ wp³ywowym zwierzchnikiem samarytañskich magów.

Szymon Mag jest przedstawiany jako, Szymon Zelota lub Szymon Kananejczyk.

Nale¿y zadaæ pytanie czy wiêc Jakub i Jan byli synami "Gromu" czy "B³yskawicy"?

Otó¿, byli oni synami obu; ale nie z urodzenia, lecz z nadania, znaczy to, ¿e byli duchowymi synami Ananusza, podlegali oni równie¿ Szymonowi Magowi, który to w stosownym czasie mia³ obj±æ najwa¿niejszy urz±d patrialchalny  " Ojca".

Poganie pragn±cy przy³±czyæ siê do plemion ¿ydowskich musieli wzi±æ udzia³ w chrzcie, który nie odbywa³ siê w "wodzie". Mogli oni otrzymaæ b³ogos³awieñstwo z r±k Kap³ana, lecz dopiero jak wydobyto ich w wielkich sieciach na pok³ad ³odzi. kap³anów, którzy mogli dokonywaæ obrz±dku chrztu nazywano " Rybakami." Takimi "Rybakami" byli Jan i Jakub. natomiast Szymon i Andrzej zaliczali siê do "wybieraczy sieci"- po³awiaczy ryb.

Jednak Jezus obieca³ im kap³añstwo Mk. {1,17 } "..sprawiê, ¿e staniecie siê rybakami ludzi".

 

Szymon Zelota { Szymon Mag lub Zebedeusz}.

By³ on przywódc± magów z zakonu Zachodnich Mannasytów - kap³añskiej kasty samarytañskich filozofów.

Manuskrypty dotycz±ce jego ¿ycia opowiadaj±, ¿e by³ to cz³owiek obdarzony niezwyk³ymi zdolno¶ciami, zajmowa³ siê te¿ kosmologi±, lewitacj± i psychokinez±.

By³ ¿arliwym zwolennikiem wojny z Rzymem, dlatego uznano go za Szymona Kananitê { gr. fanatyk } co potem mylnie zinterpretowano na Kananejczyk.

Szymon Mag mia³ najwy¿szy status spo³eczny wsród uczniów Jezusa. by³ te¿ przywódc± Zelotów st±d jego przydomek Zelota. Zeloci byli to wrêcz fanatyczni bojownicy mszcz±cy siê na rzymianach, za zagarniêcie ich ziem i dziedzictwa. W oczach okupantów Zeloci byli poprostu lestai { bandytami }.

Judasz Iskariota

By³ nacjonalistycznym przywódc± uczonych w pi¶mie oraz przywódc± Wschodnich Manasseañczyków, a tak¿e genera³em Kumran.

W niektórych t³umaczeniach mo¿na spotkaæ notki odno¶nie jego przydomku, który rzekomo nadali mu Rzymianie, a mianowicie Sikariusz - Zabójca { sica- morderczy }. Judasz ustêpowa³ rang± tylko Szymonowi Zelocie.

Tadeusz, Jakub, Mateusz.

 

 Lebeusz Tadeusz opisywany jest jako syn  Alfeusza [ zwany te¿ Judaszem- Teozeuszem}. By³ on wp³ywowym przywódc± wspólnoty i kolejnym dowódc± Zelotów oraz terapeutów- uzdrowicieli. Bra³ równie¿ udzia³ w powstaniu przeciw Poncjuszowi Pi³atowi w 32 roku n.e.
 

 

 

 

Jakub syn Alfeusza [ Jonatan Annasz}, zosta³ przywódc± partii "Gromu", imiê Jakub przyj±³ jako patrialchalny tytu³.

Mateusz { zw. Lewit± }, równie¿ by³ opisywany jako syn Alfeusza i brat Jonatana. W pó¼niejszym okresie od 42 roku n.e. zosta³ najwy¿szym kap³anem, trwa³o to, a¿ do z³o¿enia z urzêdu przez Heroda Agrypê.


 

 

Jako g³ówny Kap³an Lewitów posiada³ nominalny tytu³ Lewita. by³ te¿ jerozolimskim publikaninem {dzier¿awc± podatków}, publicznych od ¿ydów osiedlonych poza ojczyzn±. Dochody zbierano z Azji Mniejszej i sk³adowano w skarbcu w Jerozolimie. Mt. [9,9 } " I odchodz±c stamt±d, ujrza³ jezus cz³owieka siedz±cego przy cle imieniem Mateusz "; £ukasz {5,27} "A potem wyszed³ i ujrza³ celnika, imieniem Lewi, siedz±cego przy cle".

Mateusza, Tadeusza, Jakuba zwano synami Alfeusza nie ze wzglêdu, i¿ ten by³ ich ojcem, bowiem s³owo "syn" oznacza³o " zastepca" [ sukcesja}.

Filip, Bart³omiej, Tomasz.


 

 

Jan opisuje Filipa tak {1,45-49}, to bliski Jonatana Annasza, nieobrzezany poganin - prozelita, g³ówny przywódca zakonu Szema.

  

Bart³omiej { znany jako Jan Marek }, to polityczny i ewangeliczny towarzysz Filipa. by³ tak¿e, przywódc± prozelitów, wysokim rang± urzêdnikiem oraz wp³ywowym terapeut± egipskim w Kumran.

  

Tomasz najbardziej wp³ywowy chrze¶cijañski ewangelista.

Piotr { Szymon }, Andrzej. 

Najmniej wp³ywowi cz³onkowie po¶ród Aposto³ów. Byli zwyk³ymi " wie¶niakami" eseñczyków { w owych czasach tak ich zwano}, nie sprawowali ¿adnych urzêdów publicznych, byli tylko "po³awiaczami ryb" nie "rybakami", ich rola podczas rytua³u chrztu by³a ¶ci¶le ¶wiecka znaczy to, ¿e ci±gnêli tylko sieci, nie wykonuj±c przy tym ¿adnych rytua³ów kap³añskich.

 

 

 

 

Wykorzystano fragmenty Biblii, przek³ad z jêzyków hebrajskiego i greckiego - Brytyjskie i Zagraniczne towarzystwo Biblijne.1975.

Opracowano na podstawie ' Jesus" Ramon Herwas,; Bloodline of the holy Grail {krew z krwi Jezusa} Laurence Gardner wyd Amber.

Wiêcej informacji www.wydawnictwoamber.pl za zgod±.

© 1 Maja 2009 MMagdalena Struska de Merowing.
Powy¿szy tekst jest tekstem
autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu.