> Strona główna > Artykuly > MMagdalena Struska de Merowing > Eksperyment Filadelfia
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Eksperyment Filadelfia
Data 13/04/2010 23:04  Autor Magdalena Struska  Klikniêæ 31505  Jêzyk Polish
 

Artyku³ po raz pierwszy opublikowany w internecie - wrzesien 2008r.
 

 
                       

                       Tajemnica Zielonej Po¶wiaty


 


28 Pa¼dziernik 1943 rok - eksperyment "Filadelfia"; zwany te¿ eksperymentem "Têcza".

  • Dane:
Okrêt, którego u¿yto do do¶wiadczeñ by³ zbudowany na krótko przed jego wodowaniem czyli 25 czerwca 1943 r.
Wyporno¶æ 1520 ton , niszczyciel eskortuj±cy USS " Eldridge".

Przeznaczenie: ochrona konwojów europejskich niszczonych na Atlantyku przez niemieckie u-booty.
Organizator projektu: Urz±d Badañ  Marynarki Wojennej USA {ONR}.

Prawdopodobni g³ówni uczestnicy eksperymentu to wybitni fizycy: Thomas Townsend Brown, Nikola tesla, John von Neumann i Albert Einstein, {który opublikowa³ ju¿ teoriê wzglêdno¶ci i utrzymywa³ w niej, ¿e ¶wiat³o mo¿e siê zaginaæ w silnym polu grawitacyjnym. pracowa³ on ju¿ wówczas nad teori± pola, która wyja¶ni³aby zachowanie energii elektromagnetycznej i grawitacyjnej}.

Archiwa personalne armii amerykañskiej w St. Louis zawieraj± dokumenty jasno stwierdzaj±ce, ¿e Albert Einstein zatrudniony by³ dorywczo w Departamencie Marynarki Wojennej jako "pracownik kontraktowy S³u¿b Specjalnych", czyli konsultant naukowy Biura Uzbrojenia. Naukowiec pracowa³ dla US Navy od 31 maja 1943 r. do 30 czerwca 1946 r.

 
Cel  eksperymentu?

Celem jego by³o zastosowanie einsteinowskiej jednolitej teorii pola poprzez wypróbowanie dzia³ania pola magnetycznego na okrêt wojenny USS "Eldridge" D-173; a tak¿e, na za³ogê przebywaj±c± na jego pok³adzie. W pocz±tkach II wojny ¶wiatowej marynarka wojenna niemiec u¿ywa³a podwodnych min magnetycznych i torped, przyci±ganych przez pole magnetyczne generowane przez du¿e metalowe okrêty. Miny by³y przyci±gane przez kad³uby statków alianckich, wybucha³y w ich pobli¿u i zatapia³y je. Alianci znale¼li sposób na wroga bowiem nauczyli siê oszukiwaæ te urz±dzenia dziêki technice tak zwanej: "demagnetyzacji".

A wygl±da³o to mniej wiêcej tak: wokó³ kad³ubów zaczêto montowaæ - du¿± cewkê elektryczn±, przez któr± przep³ywa³ pr±d- "nie w fazie" z magnetycznym rezonansem okrêtu.

Jednak skutkiem ubocznym tej techniki by³o to, ¿e gdy okrêty przemieszcza³y siê w ziemskim polu magnetycznym; {które ró¿ni siê nieco w ró¿nych miejscach}- harmoniczny rezonans statku zmienia³ siê gdy ten przep³ywa³ z jednego miejsca na inne. Z tego tez powodu rezonans w cewkach demagnetyzacyjnych musia³ byæ na bie¿±co monitorowany oraz dostosowywany w taki sposób ¿eby mieæ ca³kowit± pewno¶æ iz okrêt pozostaje 'magnetycznie niewidzialny" dla min i torped; ka¿dy nawet najdrobniejszy b³±d w warto¶ci rezonansu pozostawi³ by jaki¶ ¶lad i wówczas statek sta³by siê "widzialny".

 
Narodziny pomys³u eksperymentu " Filadelfia".

Nowa koncepcja polega³a na tym , ¿eby u¿ywaj±c nie jednej cewki, a trzech cewek wokó³ ka¿dej osi okrêtu , zestrojonych ze sob± tak by znajdowa³y siê nawzajem "w fazie" , stworzyæ rotacyjne pole elektromagnetyczne, które zagina³oby sygna³y radaru.

Sygna³y te owija³yby siê wokó³ statku, nie wracaj±c do niemieckich zestawów radarowych, wskutek tego niemieccy operatorzy nie dostrzegli by amerykañskich jednostek.

 
Przebieg eksperymentu.

Istnieje kilka wersji wydarzeñ przebiegu eksperymentu "Filadelfijskiego".

Jedna z nich mówi o tym, ¿e gdy w³±czono cewki i uruchomiono pole elektromagnetyczne, w powietrzu momentalnie pojawi³o siê g³o¶ne elektrostatyczne "buczenie" a ca³y statek spowi³a "zielona mg³a". Fakt ten pomo¿e wyja¶niæ to co zasz³o potem, poniewa¿ tak± mg³ê mo¿na uznaæ za zwyk³± jonizacjê normalnego powietrza atmosferycznego w silnym polu magnetycznym.

Bowiem takie zjawisko ma równie¿ miejsce w Ameryce na ¦rodkowym Zachodzie podczas tr±by powietrznej lub silnej burzy pojawia siê wtedy specyficzny zielony kolor zjonizowanej atmosfery.

Podczas tego eksperymentu gdy zielona mg³a siê unios³a statek nie tylko by³ niewidoczny dla operatorów amerykañskich ale tak¿e by³ niewidoczny go³ym okiem; jedna z wersji wydarzeñ wspomina  o widocznych jedynie zarysach kad³uba.

Natomiast w innej wersji okrêt znik³ by pojawiæ siê kilkaset kilometrów dalej w ob³oku " zielonej mg³y" tu¿ przed brytyjskim lotniskowcem, którego kapitan odnotowa³ ten fakt w dzienniku pok³adowym. Widziano go podobno te¿ w Bazie Si³ Morskich w Norfolk {ok. 375 mil na pó³noc}. cywile i amerykañscy ¿o³nierze bêd±cy wówczas na molo zobaczyli nagle pojawiaj±cy siê z nik±d okrêt.

Wed³ug relacji ¶wiadków tego wydarzenia pole magnetyczne rozci±ga³o siê na d³ugo¶æ oko³o 100 metrów z ka¿dej strony statku i mia³o widoczny kszta³t elipsoidy. Osoby znajduj±ce siê na pok³adzie sprawia³y wra¿enie jakby "chodzi³y w powietrzu". A gdy pole zaczêto zwiêkszaæ dostrze¿ono jedynie zarys kad³ubu, który w krótkim czasie sta³ siê coraz bardziej przezroczysty, a¿ w koñcu znik³ z pola widzenia obserwatorów, pozosta³ tylko na wodzie wg³êbiony ¶lad po kad³ubie.

 
Co siê sta³o po wy³±czeniu pola?

Prawie w ka¿dej z relacji z eksperymentu powtarza siê to, i¿ cz³onkowie za³ogi znajduj±cy siê na pok³adzie statku odczuwali przyt³aczaj±ce ci¶nienie elektrostatyczne, zjawisko bardzo podobne do tego, które odnotowa³ podczas swoich do¶wiadczeñ z impulsami pr±du sta³ego wielkiej czêstotliwo¶ci Nikola Tesla.

 
Reakcja cia³a ludzkiego na eksperyment?

Koñczyny a przede wszystkim stopy kilku cz³onków za³ogi zosta³y uwiêzione w przegrodach oraz innych powierzchniach statku. Pozostali stracili koñczyny,. natomiast niektórzy z nich., w jaki¶ dziwny sposób zostali wtopieni w beton bêd±cy pokryw± statku. Tkwi±c swoim cia³em wewn±trz zimnego, twardego metalu byli nie do odratowania. Cze¶ci ich cia³ dos³ownie stopi³y siê z metalem .Nielicznym skrócono mêczarnie...

Cyt: " za³oga, która zmieni³a swoje pocz±tkowe pozycje, znalaz³a siê w niebezpieczeñstwie po wy³±czeniu pola. Pole zdolne dos³ownie zagi±æ ¶wiat³o, wystarczaj±co silnie by uczyniæ niewidzialnym ca³y okrêt, mo¿e byæ postrzegane w inny sposób, poniewa¿ równie dobrze mog³o ono byæ do¶æ silne, by wys³aæ obiekt do innej przestrzeni, "nie bêd±cej w fazie" z nasz± . Je¶li kto¶ poruszy³ siê podczas powrotu do naszej rzeczywisto¶ci, zosta³ faktycznie stopiony z przegroda okrêtu".

Ponoæ marynarze z innych okrêtów widzieli go potem kilkana¶cie mil dalej, dryfuj±cy swobodnie na pe³nym morzu.. Jednak po oko³o dwudziestu minutach statek" uwidoczni³ siê oczom innych", lecz uszkodzenie jego by³o przera¿aj±ce.

Po "powrocie USS Eldridge"; wiêkszo¶æ  marynarzy nie by³a zdrowa na umy¶le.. Zapadli oni na nieuleczaln± i ciê¿k± schizofreniê,

Czy¿by ów projekt przerós³ oczekiwania naukowców?

John von Neumann powróci³ do badañ fazy projektowania by zrozumieæ dlaczego eksperyment zakoñczy³ siê tak nieoczekiwanym sukcesem, a zarazem tak wielk± pora¿k±.

Wnioski Kapitana X.

Cyt:" Czterej cz³onkowie za³ogi, którzy zmienili swoje wcze¶niejsze pozycje, utkwili w stalowym pok³adzie. dopóki pole dzia³a³o, wszystko by³o w porz±dku. kiedy pole zanik³o, ich wcze¶niejsze" wiezienia czasowe przepad³y, kiedy mê¿czy¼ni zmienili pozycje i ponownie zmaterializowali siê w naszym wymiarze {...} w nieco innym miejscu lub pechowo zmaterializowali siê dok³adnie tam, gdzie by³ pok³ad wiêc moleku³y stali dos³ownie wymiesza³y siê z moleku³ami ich cia³[..}.

Jak siê do tego co siê sta³o z USS " Edgridge" ustosunkowa³ Rz±d?

Teoriom tym stanowczo zaprzeczono, wiêkszo¶æ cz³onków za³ogi oraz przedstawiciele rz±du; wed³ug tych relacji, Eldridge bra³ udzia³ w badaniach naukowych, ponoæ nie mia³y one wcale charakteru w jaki opisywano eksperyment "Filadelfijski". Przyznano natomiast, ¿e badano mo¿liwo¶ci wykorzystania pól magnetycznych do stworzenia os³ony przeciwtorpedowej wokó³ okrêtu.

Amerykañska Marynarka Wojenna oficjalnie nigdy nie przyzna³a siê do przeprowadzenia takiego eksperymentu. Wszelkie wie¶ci zosta³y poch³oniête przez cenzurê. Zachowa³a siê jedynie krótka notka w jednej z gazet filadelfijskich i zeznania pojedynczych ¶wiadków.

Co na to Einstein? i Dr Bertrand Russell?

Teorie jednolitego pola ukoñczy³ on w 1925-1927 roku, ale potem ja odwo³a³,  prawdopodobnie nie kierowa³ siê wzglêdami matematycznymi lecz humanitarnymi.

Dzi¶ t³umaczy siê to w ten sposób, ¿e  teoria ta jest niekompletna.

Dr Bertrand Russell prywatnie przyzna³, ¿e zosta³a ona ukoñczona, jednak cz³owiek jeszcze do niej nie dorós³.
 

 Moje   spostrze¿enia:
  • Pozostaje pytanie na ile ów eksperyment jest fikcj± a na ile prawd±?
  • Poza tym je¶li mia³ w nim równie¿ uczestniczyæ Nikola Tesla (ur. 10 lipca 1856 r. w Smiljanie, zm. 7 stycznia 1943 r. w Nowym Jorku) to jakim¶ cudem nie zgadzaj± siê daty eksperymentu z dat± jego ¶mierci.
  • Sytuacja wy¿ej przedstawiona je¶li w ogóle mia³a miejsce to z punktu widzenia fizyki wskazywane relacje zaistnia³y w przestrzeni magnetycznej i materialnej.
  • Pole magnetyczne, które w efekcie zak³óci³o charakter fizyczny przestrzeni materialnej musia³o rozwi±zaæ i ponownie zwi±zaæ moleku³y.


Opracowa³a: © 1 Maja 2009 MMagdalena Struska de Merowing.
Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu.
Opracowanie na podstawie materia³ów podanych poni¿ej.
  • The Giza Death Star,Joseph p. Farrell, wersja polska przek³ad Krzysztof Kurek D W Amber- za zgod±.
  • Kapitan X The Philadelphia Chronicles the Strange Case of Alfred Bielek and Dr.M.K. Jessup Abelard Publication, Wilmington, Delaware 1994.
  • ¬ród³a internetowe.