> Strona główna > Artykuly > Swieta geometria > GEOMETRYCZNA PROPORCJA ARKI PRZYMIERZA I KRYSTALICZNEGO GRAALA
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

GEOMETRYCZNA PROPORCJA ARKI PRZYMIERZA I KRYSTALICZNEGO GRAALA
Data 28/12/2013 19:38  Autor Andrzej Struski  Klikniêæ 2317  Jêzyk Polish
 

 GEOMETRYCZNA PROPORCJA ARKI PRZYMIERZA I KRYSTALICZNEGO GRAALAW geometrii przestrzennej wystêpuje formacja trzech jednakowej wielko¶ci bry³ w postaci prostopad³o¶cianów, które posiadaj± wspólny ¶rodek. Formacja regularna tych bry³ powstaje po pierwsze; - gdy ich wysoko¶ci, bêd±ce zarazem osi± ka¿dej z nich, i przetn± siê w ¶rodku d³ugo¶ci, po drugie; - gdy s± one wzajemnie od siebie odchylone o taki sam k±t, po trzecie; - gdy d³ugo¶ci podstaw tych prostopad³o¶cianów bêd± w stosunku do ich wysoko¶ci spe³nia³y siê w stosunku 3: 3: 5. 
Boska Matryca Ewolucji ujmuje równie¿ proporcje Arki Przymierza w odniesieniu form geometrycznych. Definicj± takiego wzorca jest opis dzia³ania matematycznego na planie geometrii, jaki wyprowadzi³em z konstrukcji matrycy: - Podstawa trójk±ta równobocznego - le¿±cego w polu okrêgu, którego promieñ jest równy d³ugo¶ci tej podstawy – posiada proporcje 5: 3: 3, w stosunku do prostych prostopad³ych biegn±cych z wierzcho³ków tego trójk±ta do obwodu wskazywanego okrêgu.

http://www.andrzejstruski.com/articles_180_Matryca-czlowieka-fizyczno---duchowego.html

W odniesieniu do biblijnego przekazu dotycz±cego Arki Przymierza, proporcja 3: 3: 5, jest identyczna jak 1,5: 1,5: 2,5 ³okcia. Matematyczne wyprowadzenie tych proporcji osi±gn±³em w procesie budowy przestrzennej formy z³o¿onej z regularnych czworo¶cianów jednakowej wielko¶ci. Opis procesu tworzenia tej formy i rysunki j± obrazuj±ce, jest dostêpny pod tym adresem;
http://www.andrzejstruski.com/articles_34_Bryla-AMAZ.html
W efekcie ca³a bry³a jest geometrycznym wzorcem, który odnosi siê do staro egipskich przekazów dotycz±cych graala ³±czonego z czarn± ska³±. W poni¿ej za³±czonym linku jest wskazany artyku³, gdzie jest zawarty opis dotycz±cy krystalicznego graala.

http://www.andrzejstruski.com/
articles_35_GEOMETRIA-PLATONOWSKA-%26%238211%3B-BRYLY-AMAZ.html

Wed³ug mojej wiedzy wskazywany w biblijnych przekazach ³okieæ, jest równy d³ugo¶ci 48cm, która to d³ugo¶æ pozwala wyliczyæ wymiary Arki Przymierza, jako 72: 72: 120cm.


© Andrzej Struski de Merowing

Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.