> Strona główna > Artykuly > Swieta geometria > LICZBY I BARWY GRAALA SWIETY GRAAL- NATURALNY GRAAL CZLOWIEKA Wstep
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

LICZBY I BARWY GRAALA SWIETY GRAAL- NATURALNY GRAAL CZLOWIEKA Wstep
Data 29/12/2013 23:56  Autor Andrzej Struski  Klikniêæ 2214  Jêzyk Polish
 

                                       LICZBY I BARWY GRAALA                   

                     ¦WIÊTY GRAAL- NATURALNY GRAAL CZ£OWIEKA

                                                    Wstêp

Pierwsze przekazy dotycz±ce graala istniej± w obszarach mitów i legend. Te wskazania nie precyzuj± formy lub kszta³tu graala, mówi± one jedynie o cechach pozytywnego oddzia³ywania graala w stosunku do cz³owieka. Z czasem te przekazy zaczynaj± przedstawiaæ nam Graala w postaci kielicha. Takie uzupe³nienie wygl±du Graala, jest zbli¿one do obrazu - przestrzennych zbiorów materii w ruchu kolistym i spiralnym, jakie powstaj± w polu eterycznym cz³owieka.

W przestrzeni eterycznej cz³owieka wzajemnie na siebie oddzia³ywuj±ce pola magnetyczne, determinuj± rozlokowanie materii, tak w postaci materii czasowo stabilnej jak i materii w ruchu. Ca³y zbiór materii cz³owieka, jest rozlokowany w przestrzeni podzielonej w osi pionowej na 160 poziomów. Ka¿dy z tych poziomów dysponuje w³asnymi mechanizmami sterowania i synchronizacji, dla schematów gromadzenia i ruchu gromadzonej materii. 

W przestrzeniach kolejnych poziomów, rozlokowane s± wêz³y i centra komunikacji oddzia³ywuj±ce na cz³owieka w obszarach planu eterycznego w aurze i w biopolu. Ich lokalizacja i wzajemna korelacja impulsów steruj±cych, jest stymulowana w my¶l zasad ¶wiêtej geometrii. Istniej± tu schematy do powstawania niezliczonej ilo¶ci - dostêpnych cz³owiekowi sposobów i odniesieñ niezbêdnych w realizacji planu ¿ycia. W takiej magnetycznie stabilizowanej strukturze eterycznej cz³owieka w czasie jego ca³ego ¿ycia, nie ustaje kreacja materii wprowadzanej w ruch.

Istniej± schematy, które odpowiadaj± cechom uczuciowym i pozwalaj± na formowanie czasowo stabilnych form materii, gdzie ka¿da indywidualna forma odpowiada jednej z wielu cech uczuciowych cz³owieka. S± schematy pozwalaj±ce formowaæ ró¿norodne zbiory w postaci cechuj±cej intencje a nastêpnie my¶li i my¶lo-kszta³ty. A przyczyn± i podstaw± tworzenia siê tego typu schematów, s± ulotne z naszego punktu widzenia programy eteryczne, programy okre¶lane mianem sfer duchowych. Zawiaduj± one i gromadz± materiê posiadaj±c± masê w³asn± miliardy razy mniejsz± od masy w³asnej cia³a biologicznego. Ca³a przestrzeñ ¿yciowa cz³owieka jest dos³ownie nasycona tego typu programami. W takich mikro gêsto¶ciach materii miêdzy innymi, dzia³aj± formacje odpowiadaj±ce podobne w swoim wygl±dzie do kszta³tu kielicha.

St±d, w wielu przekazach mog± istnieæ odniesienia do Graala. Bior±c pod uwagê to, ¿e przestrzenie, jakie zajmuje trzeci najwy¿ej w systemie cz³owieka po³o¿ony zbiór w postaci kielicha, jest zbiorem materii, która zosta³a poddana wszystkim stopniom transformacji, przekazy mog± mówiæ o ¦wiêtym Graalu. Materia emitowana z czaszy trzeciego zbioru (pi±te spektrum materii ¶wietlnej cz³owieka 157 do 160 poziomu – 5 têcza), posiada szczególne cechy. Jest ona w swoim spektrum i formie budowy porównywalna z formacjami materii, jakie mog³em rozpoznaæ w otoczeniu Boga. ¦rodowisko materii istniej±ce w otoczeniu Boga jest okre¶lane przymiotnikiem „¦wiêty” a istoty z Cywilizacji Twórców (otoczenie Boga) – Dusze, s± nazywane „Duchem ¦wiêtym”. Takie cechy fizyczne materii emitowanej z najwy¿ej po³o¿onego w systemie eterycznym cz³owieka zbioru w postaci kielich mog± byæ okre¶lane mianem „¦wiêtych”, – czyli jako¶ciowo najwy¿szych.

Ca³a konstrukcja systemu eterycznego cz³owieka oparta jest na zasadach matematycznych. Te zasady objawiaj± siê w postaci wzajemnych proporcji geometrycznych i odniesieniach liczbowych. Jego procesy przebiegaj± wed³ug re¿imu magnetycznej korelacji w my¶l zasad prostej logiki. 160 Poziomów synchronizacji systemu ³±czy w sobie w postaci spójnej ca³o¶ci piêæ zbiorów, które cechuje indywidualne odniesienie cz³owieka do jego potrzeb i otocznia. Te zbiory potocznie zwane ¿ywio³ami ³±cz± cz³owieka z wszelkimi dostêpnymi mu aspektami oddzia³ywania kosmosu, planety i ¶rodowiska ¿ycia.

Trzeci zbiór materii w ruchu, odpowiadaj±cy w swojej budowie formie przestrzennej kielicha, istniej±cy w przestrzeni duchowej cz³owieka, który rozlokowany jest w czwartym i pi±ty ¿ywiole (powietrze i eter), swoimi cechami jednoznacznie odnosi siê i wskazuje na to, ¿e mityczny ¦wiêty Graal to nic innego, jak cecha duchowej dyspozycji przynale¿nej istocie z wcielon± dusz±.

 

                                    Graal w systemie magnetycznym cz³owieka

50 poziomów synchronizacji, które znajduj± siê najwy¿ej w systemie magnetycznym cz³owieka (ca³y system posiada 160 poziomów), poza wieloma innymi funkcjami, dzia³a równie¿ w aspekcie pracy trzeciego zbioru w formie kielicha. Te 50 poziomów to18 najwy¿ej po³o¿onych poziomów z ¿ywio³u powietrza i ca³y zbiór ¿ywio³u eteru. Podstawa trzeciego zbioru, obrze¿e stopy kielicha, jest zlokalizowana w przestrzeni 111 poziomu. Poziom ten w swoich programach miêdzy innymi posiada zbiór czerwonego smoka z czwartego stopnia transformacji materii eterycznej.

Czerwony smok, jest pierwszym z siedmiu programów transformacji materii w systemie eterycznym cz³owieka. Ca³y „smoczy” zespó³ – „siedmiog³owy smok”, (moje nazwy i okre¶lenia ró¿nych rzeczy i stanów, jakie opisujê w moich przekazach od Boga, posiadaj± tytu³y odpowiednie do cech i charakterów ju¿ uprzednio znanych i stosowanych w kulturze spo³ecznej na Ziemi) sk³adaj±cy siê z siedmiu programów; - 1 czerwony, 2 pomarañczowy, 3 ¿ó³ty, 4 zielony, 5 niebieski, 6 fioletowy, 7 z³oty, wystêpuje w ka¿dym z piêciu ¿ywio³ów. Czym wy¿ej zlokalizowany ¿ywio³, tym wy¿szy jako¶ciowo stopieñ transformacji materii eterycznej a 5 smoczych zespo³ów to podstawowe instrumenty w procesie tej transformacji? Kolejne smocze zespo³y poprzez zbiór czerwonego smoka, pobieraj± materiê z zewn±trz a nastêpnie ja przetwarzaj±.

Ka¿dy smoczy zbiór, posiada w³asne jak¿e istotne dla cz³owieka cechy transformacji materii.

/ Smok czerwony – ¼ród³a materii - smok czerwony z pierwszego ¿ywio³u/¿ywio³u ognia, jest odpowiedzialny za bezpieczne pobieranie materii nad¶wietlnej. Jest to materia w postaci cz±stek Boga, takie miano przypisali jej naukowcy, obecnie usilnie poszukuj± dowodów na jej wystêpowanie, ja w serii artyku³ów ju¿ kilak lat temu, opisa³em jej ogólne cechy i charakter wp³ywu na ewolucjê ¿ycia we wszech¶wiecie.

http://www.andrzejstruski.com/articles_37_cz--III-Potencjal-tworczy-i-technologiczny-budowniczych-wszechswiata.html

Ta materia wnosi do ¶rodowiska wszech¶wiata ca³y potencja³ ruchu, który w kontakcie z ciemn± materi± tworzy ca³± widzialn± materiê wszech¶wiata i jego potencja³ ¿ycia. Ona w swoim koñcowym etapie penetracji przestrzeni wszech¶wiata, zmniejsza tempo biegu i jest dostêpna dla systemu eterycznego cz³owieka(jej tempo jest jeszcze nad¶wietlne). Po „wyhamowaniu” w mechanizmie zegara magnetycznego cz³owieka, przechwytuje j± czerwony smok z ¿ywio³u ognia i transformuje dla potrzeb ca³ego systemu eterycznego cz³owieka.

                      Cechy charakterystyczne smoczych zwojów.

/ Smok pomarañczowy – transformacja materii fizycznej w materiê biologiczn±, inaczej w materiê ¿ycia, (istniej± odniesienia dotycz±ce tego stopnia transformacji, które przypisuj± mu transformacjê energii seksualnej, tu stosowane nagminnie okre¶lenie „energii” jest niew³a¶ciwym. Energia jest odniesieniem do stanu chaosu a nie odniesieniem do stany eterycznego ¿ycia biologii).

/ Smok ¿ó³ty – warunki ¿ycia, temperatura, ciep³o i ¶rodowisko sprzyjaj±ce biologii.

/ Smok zielony – biologia w pojêciu ogólnym.

/ Smok niebieski – synchronizacja, komunikacji i stymulacja wszelkich programów ¿ycia.

/ Smok fioletowy – schematy zarz±dzania, umys³y i ¶wiadomo¶æ na ró¿nych poziomach ewolucji.

/ Smok z³oty – schematy konfiguracji, fonizacji i zabezpieczeñ. Smok z³oty wyprowadza nadmiar materii nad¶wietlnej, boskiej materii, przejmowanej przez smoka czerwonego.

W odniesieniu do ca³okszta³tu systemu eterycznego cz³owieka, dzia³anie piêciu zbiorów czerwonego smoka, jest swego rodzaju piêciokrotn± mo¿liwo¶ci± uzyskaniem nowych si³, dodatkowych dyspozycji i ¶wie¿ego oddechu. W kontek¶cie do takich mo¿liwo¶ci, smok czerwony czwartego zbioru w ¿ywiole powietrza, który tworzy zrêby ¦wiêtego Graala, pozwala na wprowadzenie potencja³u aktywuj±cego jego pracê. Trzeci zbiór w postaci kielicha, jako jedyny dysponuje czerwonym smokiem w swojej pierwszej sekwencji dzia³ania.

                                         Stopa ¦wiêtego Graala.

Kopu³a stopy Graala zamyka siê na wysoko¶ci 123 poziomu w miejscu lokalizacji szóstej per³y, tu równie¿ pomarañczowy smok zasila swój pomarañczowy kryszta³ ¶wiat³a na planie ¿ywio³u powietrza. Ostatni siódmy czerwony kryszta³ ¶wiat³a zasili czerwony smok w nastêpnym poziomie, tym samym aktywuj±c pracê trzonu w zbiorze Graala.

Powsta³a stopa zbioru kielicha, która posiada wygl±d odwróconej czaszy a w systemie eterycznym cz³owieka jest zlokalizowana w miejscu nakrycia g³owy. Mo¿na wnioskowaæ, ¿e mycka i inne tego typu nakrycia g³owy z beretem w³±cznie, s± symbolami tego elementu Graala.  Beret ze swoim ogonkiem doskonale odnosi siê do kopu³y stopy i pierwszego poziomu w trzonie kielicha. Równie¿ podobne odniesienie posiada nakrycie g³owy Papie¿a, gdzie z ty³u jest widoczna krótka kolorowa wst±¿ka.

                                         Trzon ¦wiêtego Graala.

Trzon zbioru kielicha jest zlokalizowany pomiêdzy 123 a 134 poziomem, czyli pomiêdzy szóst± a siódm± per³±. Per³y w eterycznym systemie cz³owieka s± odpowiedzialne za utrzymanie odpowiedniego potencja³u dzia³ania wszelkich zbiorów falowych. S± to centra potencja³ów i wa¿nych okien komunikacji. W ca³ym systemie istnieje siedem pere³ i ta z poziomu 134 jest najwy¿ej po³o¿on±. W jej przestrzeni pracuje program zielonego smoka, spe³nia on rolê bramy ¶wiat³a, które jest przesy³ane do czaszy ¦wiêtego Graala. Trzon zlokalizowany ponad g³ow± cz³owieka, jest miejscem ca³ego szeregu transformacji materii. Jak s±dzê nie przypadkowo kap³ani chrze¶cijañscy podnosz± podczas „podniesienia” kielich ponad g³owê i przez kilka sekund tam go trzymaj±.

                                         Czasza ¦wiêtego Graala.

¦wiat³o, które jest przesy³ane do czaszy Graala, jest w systemie eterycznym cz³owieka poddawane szeregu procesom transformacji. Zadaniem zielonego smoka z pi±tego smoczego zespo³u w przestrzeni ¿ywio³u eteru, jest zabezpieczenie bramy ¶wiat³a w taki sposób, by do czaszy nie przedosta³y siê ¼le przygotowane frakcje materii ¶wietlnej.

Piêæ mechanizmów dzia³ania siedmiog³owego smoka w ka¿dym z 5 ¿ywio³ów tworzy 7 stanów materii stopniowo transformowanej. Nastêpnie na ka¿dym etapie transformacji materia ta, jest kierowana do zlokalizowanych we wszystkich ¿ywio³ach, zbiorów siedmiu kryszta³ów ¶wiat³a, gdzie przebiega jej dalsza transformacja.

Opisany tu „smoczy” mechanizm emanuje zwojami ¶wiat³a, które ¶wiec± w postaci piêciu têczy. Czwarta z kolei têcza, ¶wieci na poziomie pierwszych sekwencji dzia³ania - trzonu zbioru kielicha, czyli trzonu graala. Ka¿da z piêciu têczy, jest przestrzeni± emanacji ¶wiat³a ze ¶wietlnych czar, które s± przestrzeni± obejmuj±c± smocze zespo³y i kryszta³y ¶wiat³a. Jednym z zadañ czwartej czary ¶wiat³a, jest wyselekcjonowanie siedmiu strumieni materii ¶wietlnej przeznaczonej dla czaszy ¦wiêtego Graala. Te strumienie dalej formowane w procesie dzia³ania zwoi magnetycznych trzonu, przes³ane zostan± do pi±tej czary ¶wiat³a, zlokalizowanej w ostatnich poziomach trzonu - siódmej perle - czaszy graala.

Materia ¶wietlna poddana transformacji w pi±tej, ¶wietlnej czarze, czyli instrumencie transformacji zlokalizowanym w przestrzeni czaszy ¦wiêtego Graala, uzyskuje cechy budowy fizycznej zbli¿one do cech materii istniej±cej w otoczeniu Boga. Po takiej transformacji ¶wiat³o traci w³a¶ciwe sobie tempo biegu i zachowuje siê jak unosz±ce siê w powietrzu i powoli opadaj±ce wielobarwne i ró¿norodne kryszta³ki.    

Istnienie i dzia³anie dwóch ¶wietlnych czar w jednym zbiorze kielicha, eksponuje potencja³ tego zbioru do warto¶ci zbioru ¦wiêtego Graala.

Podsumowanie.

Reasumuj±c ca³okszta³t dzia³ania systemu eterycznego cz³owieka, chcê powiedzieæ, ¿e wyeksponowa³em w tym artykule sprawy dotycz±ce lokalizacji i dzia³ania zbioru, jaki okre¶li³em mianem ¦wiêtego Graala. S±dzê, ¿e w wystarczaj±cym stopniu uzasadni³em s³uszno¶æ mojego opisu dotycz±cego tej szczególnej formacji eterycznej, pracuj±cej dla potrzeb cz³owieka. Dla pog³êbienia wyrazisto¶ci informacji przedstawiê poni¿ej podzia³ matematyczny tego zbioru.  Poszczególne zespo³y typu – zespó³ smoczy, zespól czary, czy zbiór siedmiu kryszta³ów ¶wiat³a wspó³pracuj± ze sob± w bardziej z³o¿ony sposób ni¿by mog³o to wynikaæ z samego zestawienia tych instrumentów i stopni transformacji.

Podzia³ matematyczny pokazuje bardziej z³o¿one kombinacje wspó³pracy i dzia³ania systemów i zbiorów.

- ca³y zbiór ¦wiêtego Graala 50 poziomów, od 111 do 160

- dzieli siê na 13 sekwencji, gdzie ka¿da posiada w³asne cechy:

Stopa kielicha.

1/ Siedmiog³owy smok czwartego ¿ywio³u – 7 poziomów.

2/ Zbiór kryszta³ów ¶wiat³a czwartej czary – 5 poziomów.

Per³a szósta.

3/ Pomarañczowy kryszta³ z czwartej czary – 1 poziom.

Trzon kielicha.

4/ Czerwony kryszta³ ostatni z czwartej czary – 1 poziom.

5/ Sze¶æ kolorów têczy czwartej czary – 3 poziomy.

6/ Horyzont ¿ywio³u powietrza, kolor siódmy têczy czwartej czary / z³oty – 1 poziom.

7/ Zwój magnetyczny ¿ywio³u eteru – 14 poziomów.

8/ Trzy pierwsze programy smocze ze smoka eteru – 3 poziomy.

Per³a siódma.

9/ Program smoka zielonego w bramie czaszy – 1 poziom.

Czasza kielicha.

10/ Trzy ostatnie programy smocze ze smoka eteru – 3 poziomy.

11/ Zbiór kryszta³ów ¶wiat³a pi±tej czary – 7 poziomów.

12/ Horyzont ¿ywio³u eteru, dwa kolory têczy pi±tej czary – 1 poziom.

13/ Piêc kolorów têczy pi±tej czary – 3 poziomy.

Ca³y zbiór tworzy nastêpuj±cy kod matematyczny ¦wiêtego Graala:-

111/50-913-75.113.114.313.713/160


© Andrzej Struski de Merowing

Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

29.12.2013.