> Strona główna > Artykuly > Swieta geometria > Wielkie dzielo Stworcow – Czlowiek z wcielona Dusza
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Kwiatki

Wielkie dzielo Stworcow – Czlowiek z wcielona Dusza
Data 24/08/2014 00:04  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikniêæ 1666  Jêzyk Polish
 

 Do budowy Wszech¶wiata i wszystkich objawów ¿ycia we wszech¶wiecie, zosta³y u¿yte odpowiednie rzeczy, instrumenty i schematy. Budowa i rozwój przebiegaj± w polach magnetycznych, których forma i odzia³ywanie jest uzale¿niona o budowy fizycznej materii w danym ¶rodowisku.

Proces rozwoju aktywuje siê, gdy zaistniej± odpowiednie warunki. Takimi warunkami jest spe³nienie schematu Matki, Ojca i Dziecka. Gdzie „Matka” to odpowiednie miejsce w ¶rodowisku, „Ojciec” to komplet niezbêdnych czynników ingeruj±cych w ¶rodowisko „Matki”, „Dziecko” to nowa forma ¿ycia, która po osi±gniêciu pe³ni rozwoju z natury staje siê kolejn± „Matk±” – ¶rodowiskiem, które posiada sobie w³a¶ciwe nowe cechy.

Najbardziej z³o¿one dzie³o, jakim jest cz³owiek – podlega procesowi rozwoju realizowanemu w trzech aspektach -

I – aspekt symbolizowany trzema jednostkami (jednostka jest 1/6 ¶rednicy sferycznej przestrzeni „Matki”)

II – aspekt symbolizowany dwoma jednostkami

III – aspekt symbolizowany jedn± jednostk±

Matematyka aspektów – 321 - 642 – 1284 – 2568 (25,68 schemat cala) – 5136 – (schemat kalendarza Majów 52) – 10272 (schemat magnetyczny, miêdzy innymi cykle s³oneczne 11) itd.

Te trzy aspekty ³±cz± w sobie piêciosk³adowe zbiory obszarów, materia³ów i instrumentów;-

1/ piêæ rzeczy „materia³y”

a – zwi±zane z ogniem (w tym materia nad¶wietlna)

b – zwi±zane z atomami zwartymi (SKA£A - minera³y)

c – zwi±zane z atomami czê¶ciowo zwartymi (WODA – biologia organiczna)

d – zwi±zane z atomami buduj±cymi formy gazowe (POWIETRZE – biologia i umys³)

e – zwi±zane z pierwiastkiem wody (ETER – cia³o duchowe)

2/ piêæ instrumentów „narzêdzia”

a – zegary magnetyczne (zarz±dzanie ogniem na wszystkich poziomach rozwoju)

b – zwoje ognia (steruj± natê¿eniem ognia w zale¿no¶ci o obszaru)

c – instrument przetwarzania materii (zespó³ siedmiu narzêdzi o ró¿nym charakterze pracy w piêciu gêsto¶ciach masy, „siedmiog³owe smoki”)

d – kryszta³y ¶wiat³a ( piêæ zbiorów po siedem kryszta³ów do przetwarzania ¶wiat³a)

e – têcza (materia ¶wietlna w sze¶ciu barwach)

3/ piêæ obszarów „miejsce rozwoju ¿ycia”

a – obszar ekspansji ognia (element ognia - ¼ród³o w materii nad¶wietlnej)

b – obszar materii sta³ej (element ziemi – miejsce ekspansji ognia i wody)

c – obszar materii ciek³ej (element wody – miejsce ekspansji ognia w postaci temperatury, wody, powietrza i magnetyzmu)

d – obszar materii gazowej (element powietrza – miejsce ekspansji ognia w postaci ciep³a, wody w postaci pary wodnej, powietrza, eteru i magnetyzmu)

e – obszar materii eterycznej „duchowej” lub „astralnej” (element eteru – miejsce ekspansji ognia w postaci temperatury, wody w postaci pierwiastka i magnetyzmu)

Matematyka systemu piêciosk³adowego;-

Piêæ obszarów jest regularnie rozlokowanych w ¶rodowisku sfery podzielonej magnetycznie na sze¶æ jednostek. Piêæ instrumentów powtarza siê w kolejno¶ci chronologicznej, w ka¿dym z piêciu obszarów. Piêæ rzeczy jest rozlokowane w piêciu obszarach usytuowanych osiowo.Andrzej Struski de Merowing