> Strona główna > Artykuly > Swieta geometria > CZLOWIEK I SWIETY GRAAL
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

CZLOWIEK I SWIETY GRAAL
Data 03/10/2014 22:01  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikniêæ 1897  Jêzyk Polish
 

 CZ£OWIEK I ¦WIÊTY GRAAL

NATURALNE ¦RODOWISKO ¯YCIA I OTOCZENIE PRZYRODY, WYZWA£A£Y W LUDZIACH WZNIOS£E UCZUCIA I NIEUCHWYTN¡ NUTÊ ISTNIENIA JAKICH¦ NIEMATERIALNYCH RZECZY. TAKIE UCZUCIA WOLNE BY£Y OD CIEKAWO¦CI, SMUTKU I POTRZEB POSZUKIWANIA ISTOTY NIEUCHWYTNEJ MY¦LOWEJ NUTY. NIE TWORZY£Y WYOBRA¯EÑ POSTACI DUCHOWYCH, JEDYNIE INICJOWA£Y PROCESY UCZUCIOWO EMOCJONALNE NA PLANIE OBCOWANIA Z PONADNATURALN¡ RZECZYWISTO¦CI¡. W ZWI¡ZKU Z TAKIMI ZDOLNO¦CIAMI, CZ£OWIEK KONTEPLUJ¡CY PRZYRODÊ OSI¡GA£ STANY EMOCJI, A¯ DO SZCZʦCIA W£¡CZNIE. PO TAKIM OBCOWANIU Z PRZYROD¡, POWRÓT DO ZYCIA W SPO£ECZNO¦CI, WNOSI£ CA£Y SZEREG POZYTYWNYCH ZACHOWAÑ. BY£ SWEGO RODZAJU BALSAMEM ¯YCIA.

Taki mechanizm uczuciowy istnieje w konstrukcji duchowej cz³owieka (magnetyczne formy schematów dzia³ania uczuciowego), i jest on do dyspozycji ludzi z wcielon± Dusz±. Mechanizmy uczuciowe w zupe³no¶ci spe³nia³y wszystkie zadania i oczekiwania, jakie Bóg na³o¿y³ na cz³owieka. Czas przesz³y, jaki u¿y³em w odniesieniu do spe³niania zadañ przez mechanizmy uczuciowe jest uzasadniony tym, ¿e obecnie one tych zadañ ju¿ nie spe³niaj±.
W tytule przedstawi³em cz³owieka i graala, jako jedno¶æ. W magnetycznych schematach uczuciowych cz³owieka - Graal, (jako forma ruchu materii w systemie) jest finalnym elementem konstrukcji eterycznej ca³ego systemu. U szczytu pi±tego – ostatniego poziomu dzia³ania – z formy w postaci obrze¿a kielicha wyp³ywa³ balsam ¿ycia. Materia eteryczna, jak± mogli uzyskiwaæ ludzie ¿yj±cy w opisywanych powy¿ej okoliczno¶ciach. Wytworzone w sprawnie dzia³aj±cym systemie kryszta³ki, op³ywaj± ca³ego cz³owieka i jego otocznie, i dzia³aj± jak katalizator na programy psycho emocjonalne tego cz³owieka i osób z nim obcuj±cych.

SPRAWNIE DZIA£AJ¡CY GRAAL, WYSTÊPOWA£ U LUDZI WOLNYCH OD INDOKTRYNACJI DUCHOWYCH. JAK CZAS POKAZA£, KULTY I RELIGIE W PROCESIE SWOICH MISTERIÓW IMPLANTUJ¡ UCZESTNIKOM, OKRESLONE ZACHOWANIA MYSLOWE, KTÓRE Z KOLEI SK£ADAJ¡ SIÊ NA PSYCHICZNO UCZUCIOWY PROGRAM WIERZEÑ, BLOKUJ¡CYCH NATURALNE PROCESY UCZUCIOWE CZ£OWIEKA. MATERIA W ZAK£ÓCONYCH MECHANIZMACH NIE OSI¡GA TAKIEGO STANU JAKO¦CI, KTÓRY UMO¯LIWI£BY JEJ PODNIESIENIE SIÊ DO POZIOMU CZWARTEJ A CO NAJWA¯NIEJSZE PI¡TEJ CZASZY GRAALA. BALSAM ¯YCIA SIÊ NIE TWORZY, MIMO, ¯E CZ£OWIEK JEST G£ÊBOKO WIERZ¡C¡ I RELIGIJN¡ POSTACI¡. INFORMACJE O BOGU I WYOBRARZENIA Z TYMI INFORMACJAMI ZWI¡ZANE, ZABIJAJ¡ W CZ£OWIEKU JEGO NATURALN¡ BOSKO¦C. 
W ZWI¡ZKU Z TYM, RELIGIE NIE S£U¯¡ BOGU, A WRÊCZ PRZECIWNIE DZIA£AJ¡ WBREW POTRZEBOM BOGA. O CZYM BÓG W SWOICH S£OWACH ZAWARTYCH W APOKALIPSIE (rozdzia³ 13 o Bestii) INFORMUJE W SPOSÓB JEDNOZNACZNY.

¦wiat uczuæ, zmys³ów i my¶li ludzi wolnych, istnia³ w czasie, gdy jeszcze moce z³a nie zniewoli³y ¶wiadomo¶ci cz³owieka. Tacy ludzie ¿yli, zanim moce z³a przyst±pi³y do zmiany ich sposobu my¶lenia, poprzez wprowadzenie do ¶wiadomo¶ci w±tków bóstwa. Te dzia³ania w konsekwencji doprowadzi³y do ukszta³towania siê, obecnie nam znanych form dominacji kap³añskiej, jako drogi do Boga, pierwotnie (bóstwa).

© Struski Andrzej de Merowing

Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodê autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.