> Strona główna > Artykuly > Egipt i Rennes-le-Chateau > The Messenger of God on earth - Number 172 - Wyslannik Boga na Ziemi - Liczba 172
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

The Messenger of God on earth - Number 172 - Wyslannik Boga na Ziemi - Liczba 172
Data 16/02/2016 19:28  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikniêæ 1259  Jêzyk Global
 

 "First"  - the son of Eve and the messenger of God "The Last" - a spiritual son of God, now lives on earth and revealed to him a divine mark, also has all the necessary attributes, knowledge and abilities. Eve had her first son when Adam was banished from Paradise and Eve remained there, there is no information Genessis whom Eve had her first son. Both sons "first and" last "had the same mark - divine genotype, blood or the Holy Grail. Then Eve reunited with Adam and have a second son and third. The number of the beast is not the number of man In Revelation it is written; "Here is wisdom. He that hath understanding, let him count the number of the bestyji; for it is man's number. And this is the number of the six hundred threescore and six. " The conjunction "because" separates the two numbers, the number of the beast; "Who has understanding let him count the number of the Bestyii" - "for" - "is the number of a man. The number of man is the sum of all the numbers that describe the beast - six hundred threescore and six. "6 + 100 + 60 + 6 = 172. By the number of human -172 - is registered natal entry in the book of births, of which manifest the divine mark of - the "last" - a son of man, the spiritual son of God the Creator. 

"Pierwszy" - syn Ewy i wys³annika Boga "Ostatni" - syn duchowy Boga, obecnie ¿yje na ziemi i objawi³o mu siê to boskie znamiê, posiada równie¿ wszystkie niezbêdne atrybuty wiedzy i zdolno¶ci. Pierwszego syna Ewa mia³a gdy Adam zosta³ wygnany z raju a Ewa tam pozosta³a, nie ma w genessis informacji z kim Ewa mia³a pierwszego syna. Obaj synowie "pierwszy i "ostatni" mieli to samo znamiê - boskiego genotypu, lub krwi ¶wietego Graala. Potem Ewa ponownie spotyka Adama i maj± drugiego syna a nastêpnie trzeciego. Liczba Bestii nie jest liczb± cz³owieka W Apokalipsie napisane jest; "Tu jest m±dro¶æ. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbê onej bestyji; albowiem jest liczba cz³owieka. A ta jest liczba jej, sze¶æ set sze¶ædziesi±t i sze¶æ.” Spójnik "albowiem" rozdziela dwie liczby, liczbê bestii; "kto ma rozum niech zrachuje liczbê onej Bestyii" - "albowiem" - "jest liczba cz³owieka. Liczba cz³owieka jest sum± wszystkich liczb opisuj±cych bestyjê - sze¶æ set sze¶ædziesi±t i sze¶æ.” 6+100+60+6= 172. Pod liczb± cz³owieka -172 - jest zarejestrowany wpis urodzeniowy w ksiêdze urodzeñ, tego , któremu objawi³o siê boskie znamie - "ostatniego" - czyli syna cz³owieczego, syna duchowego Boga Stwórcy.
 


Andrzej Struski de Merowing