> Strona główna > Artykuly > Swieta geometria > CZY TEGO POSZUKAJA WTAJEMNICZENI?
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

CZY TEGO POSZUKAJA WTAJEMNICZENI?
Data 15/04/2010 16:11  Autor Andrzej Struski  Klikniêæ 22417  Jêzyk Polish
 

CZY TEGO POSZUKAJ¡ WTAJEMNICZENI?
Czê¶æ I
Spirala ¿ycia.
 
Z³ota proporcja i efekt zwoju ewolucji. Spirala biegn±ca po przestrzeniach sferycznych, na sferze kulistej uzyskuje styk z jej powierzchni± na 14 stopniach d³ugo¶ci.
Sta³a struktura geometryczna wszelkich form materii sta³ej, zabezpiecza w sposób trwa³y ju¿ wyewoluowan± postaæ. Czy to bêdzie pierwiastek, czy forma bardziej z³o¿ona, je¿eli wystêpuje w postaci materii sta³ej, jest swego rodzaju zapisem efektu dzia³ania procesu ewolucji materii. Ska³a jest „matk± brzemienn±”, która zachowuje formê geometryczn± materii, by potem wespó³ z wod± jako glina przekazaæ tê formê biologii w jej procesie ewolucji.
Skalne formy krystaliczne w ¶rodowisku wodnym, pod postaci± drobin mineralnych (biblijny proch), bêd± przyczyn± reakcji tego ¶rodowiska na ¶wiat³o i d¼wiêk. Z przechwytywanych drobin materii, sfer d¼wiêkowych i fotonów ¶wiat³a, bêd± powstawa³y kolejne zbiory, które w przysz³ych reakcjach, wzajemnie koreluj±c utworz± formy ¿ycia biologicznego.
Krystaliczna forma materii a w szczególno¶ci, jej odmiana regularna (¶wiêta geometria) na bazie swojej formy i wzajemnych proporcji, umo¿liwia powstawanie przestrzeni sferycznych. Te formy kuliste sfer, które odnosz± siê bezpo¶rednio do z³otej proporcji, przekazuj± informacje dotycz±ce jej proporcji w ¶wiat ruchu i ¿ycia biologii. W powstaj±cej materii biologicznej, po¶ród wszystkich wiruj±cych objawów ¿ycia, te wiry, które wynikaj± ze z³otej proporcji, s± czynnikiem odwzorowuj±cym potrzeby twórców wszech¶wiata.
Wiry istniej±ce, jako efekt oddzia³ywania sfer i spiral, wystêpuj± na ka¿dym poziomie materii o¿ywionej. Stan wzajemnej równowagi pomiêdzy wirami, pozwala na zachowanie stanu rozwoju, natomiast dysproporcja, przyczynia siê do zmian istniej±cej postaci.

Spirala ¿ycia.
Konfiguracja spiral, jest efektem wp³ywu kilku czynników wystêpuj±cych w ¶rodowisku ewolucji wszech¶wiata. Zaliczam do nich; dynamikê ruchu spirali, (przyczyny najbardziej istotnej), formy geometryczne materii sta³ej (nieo¿ywionej) w przestrzeni przebiegu spirali i wp³ywu pola magnetycznego na jej przebieg.
Spirala, któr± przedstawiam posiada konfiguracjê optymaln± z punktu widzenia potrzeb budowniczych wszech¶wiata. Takie stwierdzenie jest poparte dwoma istotnymi aspektami.
Pierwszy aspekt, to formy geometryczne, które pozwalaj± wytrasowaæ spiralê ¿ycia. Tu baz± jest kwadrat i ewolucja jego kszta³tu wed³ug zasad z³otej proporcji. Kolejna form± geometryczn± s± okrêgi, których ¶rednica jest wynikiem ewolucji kwadratu. Spirala biegnie po obwodzie okrêgów, stykaj±c siê z ka¿dym kolejnym na d³ugo¶ci 14 stopni jego okrêgu.
Drugi aspekt odnajdujemy w rysunku finalnym, który przedstawia grafikê do z³udzenia przypominaj±c± wygl±d roz³o¿enia ziaren w s³oneczniku. Tylko w³a¶ciwa forma spirali taki obraz mo¿e wyeksponowaæ.

Przedstawiê teraz kolejne etapy powstawania grafiki, która w efekcie uka¿e nam spiralê ¿ycia zgodnego z potrzeb± twórców.

 
 

Rys. 1 Ogólny widok ewoluuj±cych kwadratów i powstaj±cych na ich bazie okrêgów. W naturalnych warunkach, tam gdzie powstaj± spirale w miejscu okrêgów wystêpuj± wiruj±ce sfery. S± one nasycone drobinami materii, tworz±c co¶ w rodzaju „cienkiego balonika” wokó³ swej krystalicznej bazy.


Rys. 2 Na tym rysunku doskonale mo¿na zaobserwowaæ jak du¿a jest ekspansja w przestrzeni, ka¿dej kolejnej sfery.


Rys. 3 Tu z kolei mo¿na zobaczyæ z jakiego miejsca i w jaki sposób rozpoczyna bieg spirala ¿ycia.


Rys. 4 Lustrzane odbicie jednego segmentu spirali. Ten rysunek ukazuje, pust± przestrzeñ w miejscu, gdzie zgodnie z zasad± istniej± mniejsze segmenty spirali.


Rys. 5 Lustrzane odbicie w rzucie p³askim zbioru spiralnego, czyli biegu spirali.


Rys. 6 Wizerunek s³onecznika. Taki efekt powsta³, po obróceniu spirali w obwodzie okrêgu. Spirala jest powielona 72 razy, co daje kolejne przesuniêcie o piêæ stopni. Zwój spiralny, widoczny w rodzaju spiralnego tunelu. Czy tak mo¿e wygl±daæ zwój spiralny Czarnej Dziury?

©  Andrzej Struski de Merowing.