> Strona główna > Artykuly > MMagdalena Struska de Merowing > Obowiazki Swietych
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Obowiazki Swietych
Data 17/04/2010 20:04  Autor Magdalena Struska  Klikniêæ 5939  Jêzyk Polish
 

 
 
Obowi±zki ¦wiêtych
Je¶li masz problem, dzwonisz; Hallo 001 czy tu ¶wiêty? Albo wystarczy kupiæ obrazek i nigdzie nie musisz dzwoniæ


 
 
 
Je¶li jeste¶ smutasem i nie posiadasz choæ odrobiny humoru, to nie czytaj tego tekstu.

Opiekuj± siê nami i wszystkim w naszym ¿yciu. Pomagaj± nam w wyborach, (stoj± przy urnach) celach, (pilnuj± krat) w pracy zawodowej,(odbijaj± karty) obowi±zkach domowych (kawa do fotela). Przedstawiciele niemal wszystkich zawodów nie s± zdani wy³±cznie na siebie gdy¿, czuwaj± nad nimi b³ogos³awieni i ¶wiêci trzymaj±c rêkê na pulsie, zawsze i w potrzebie otaczaj±c ich niewidoczn± i sta³± opiek±. Mnogo¶æ profesji, jakimi opiekuj± siê ¶wiêci mimo, i¿ niektóre wydaj± siê byæ absurdalne stale ro¶nie.

 B³ogos³awieni od ¶wiêtych ró¿ni± siê tylko zwyk³a formalno¶ci± bowiem i oni maj± pod swoj± piecza masê obowi±zków. Niedobry m±¿, niewdziêczna ¿ona, chore zwierzê czy te¿ zgubione klucze lub skradzione pieni±dze, za ka¿dy przyziemny nawet problem odpowiada inny b³ogos³awiony lub ¶wiêty. Je¶li jeste¶my w sytuacji krytycznej, bez wyj¶cia czy bez ratunku pozostaj± nam ¶wiêci od spraw beznadziejnych (pewni jak Grom) tacy jak: ¶w, Juda, z którym wspó³pracuje ¶w. Szymon. Nawet, je¶li nie korzystasz z opieki tego sztabowego systemu, warto ich poznaæ bo w razie czego jest jak znalaz³ a w ¿yciu nigdy nic nie wiadomo…(grobowiec zawsze siê przyda)

Wzoruj±c siê na na kryteriach obierania ¶wiêtych i b³ogos³awionych szanse na to by zostaæ ¶wiêtym ma ka¿dy , czasem droga ta jest ³atwa, a czasem trudna, czasem po prostu potrzeba cudu, bowiem niejeden inkwizytor zosta³ wyniesiony na o³tarze. Statystyki podaj± ok. 10 ty¶, prawdziwa liczba nie jest znana, szacuje siê na ok. 3-4 razy wiêcej. W gronie tym znajduje siê 14 wspomo¿ycieli, czyli ¶w. o najwiêkszej skuteczno¶ci.

Kult ¶wiêtych siêga II wieku, (d³ugi jak miesi±c) natomiast obrzêd oficjalnej kanonizacji wywodzi siê ze ¶redniowiecza. Pierwszy dekret dotycz±cy kanonizacji pojawi³ siê w 993 roku Kanonizacja czyli Akt og³oszenia ¶wiêtego pozwala na kult w ca³ym Ko¶ciele katolickim, W 1969 roku po Soborze Watykañskim II uporz±dkowano kalendarz ¶wiêtych - mdies natalis. Ko¶ció³ Zachodu i Wschodu wspólnie oddaj± cze¶æ ¶wiêtym wyniesionym przed rokiem 1054. W dzisiejszym kalendarzu znajdujemy na ka¿dy dzieñ roku, co najmniej jednego opiekuna danego dnia: b³ogos³awionego lub ¶wiêtego czêstym zjawiskiem jest, i¿ jednego dnia pilnuje kilku ¶wiêtych naraz.

- Je¶li chcemy aby w naszym ogródku ros³y obfite, ³adne warzywa, a tak¿e by pozbyæ siê stonki, zapro¶my do ogrodu ¶w. Adama, (On ju¿ wie co to ogród) który przeprowadzi nam doskona³± pielêgnacjê jab³oni, a przy ³adnej pogodzie dodatkowo skroi nam ubranie, zeszyje spodnie i zaceruje dziury, (w ca³ym)

- Problemy rodzinne, k³opoty, rozwi±¿e nam ca³y zastêp ¶wiêtych, a mianowicie …

W czasie porodu ochronê sprawuje ¶w. Peregryn, nad ma³ymi duszyczkami czuwa ¶w. Monika. Kilka lat pó¼niej te¿ nie musimy siê martwiæ w przedszkolu naszymi pociechami zajmie siê ¶w. Nonnosus. W szkole czuwa ¶w. Maciej Aposto³, który pojawia siê ju¿ na ka¿dym rozpoczêciu roku szkolnego (i tyle). W pilnowaniu szkó³ powszechnych wspomaga go tak¿e, ¶w. Stanis³aw Kostka. Studiuj±c± m³odzie¿ chroni (przed g³upotami) ¶w. Hieronim i ¶w. Katarzyna Aleksandryjska. Na egzaminy zabieramy ze sob± wizerunek Józefa z Kupertynu (jak najwiêkszy).

Na kolonie, w podró¿ lub pielgrzymkê nie zapomnij zabraæ ze sob± (do plecaka) ¶w. Kacpra.

Je¶li jeste¶ kawalerem i nie masz ochoty na o¿enek to przez ¿ycie przeprowadz± nas na spó³kê ¶w. Cezary ze ¶w. Bonifacym, (ale tylko kobiety) Narzeczonymi zajmie siê Stella z Saintes,

Nowo¿eñcy przejd± przez „rêce” wielu patronów (z r±k do r±k) i tak na pocz±tku zaopiekuje siê nimi ¶w. Dorota, która tak¿e pomo¿e w porodzie a je¶li spodziewamy siê bli¼ni±t zast±pi j± ¶w. Notburg, wspomog± tak¿e, ¶wiêty Józef oblubieniec Marii i ¶w. Tomasz Aposto³,

Sprawami matrymonialnymi pokieruje ¶w. Andrzej, o dobre po¿ycie w zwi±zku zadbaj± ¶w. Wincenty i ¶w. Urszula, (ciekawe jak) natomiast ¶w. Antonina zadba o wytrwanie ma³¿eñskie w czysto¶ci, (praczka) aby ma³¿eñstwo by³o szczê¶liwe i udane postara siê ¶w. Zdzis³awa, a je¶li wyst±pi± domowe spory i k³ótnie rozstrzygniêciem sporów zajmie siê ¶w. Ró¿a z Limy, dzieæmi zaopiekuje siê natomiast Feliks,.na krzyki ¿ony i wyzwiska zareaguje ¶w. Gumar, Zdrady (dopilnuje) ¶w. Brygida, O zwierzêta domowe zadbamin Hubert, a gryzonie skutecznie wytêpi Gertruda z Novelles, (kocica)

Je¶li nam co¶ zginie (nie daj Bo¿e) w poszukiwaniach pod±¿y za nami ¶w. Antoni, odzyskaniem wiêkszego ³upu zajmuje siê ¶w. Miko³aj, (i odzyska?) który tak¿e chroni przed kradzie¿±. Natomiast z³odziejami (¿eby ukradli) opiekuje siê ¶w. Dyzma tak wiêc wygra kto silniejszy i sprytniejszy Dyzma przeciwko Antoniemu i Miko³ajowi. Je¶li Dyzma nie pomo¿e w wiêzieniu zaopiekuje siê nami ¶w. Wolfgang (dozorca). Nie nale¿y zapominaæ w razie potrzeby w s±dach wspólnie z adwokatem chroni nas ¶w. Rajmund (ochroniarz).

W Emigracji wspomo¿e nas ¶w. Franciszka.

Je¿eli nasz ¿ywot dobiega koñca-Marta posiedzi przy umieraj±cych, o dobr± ¶mieræ (u¶mierci) zadba ¶w. Ma³gorzata, a o wieczny odpoczynek (w za¶wiatach) zadbaj± Micha³ Archanio³ wraz ze ¶w. Rozali±,

Je¶li trafimy do czy¶ca (daj Bo¿e) orêdowniczk± dusz tam cierpi±cych jest ¶w. Teresa od Jezusa.

- W chorobie, w razie ¶mierci wspomo¿e nas ca³y sztab ¶wiêtych (chirurgów) i b³ogos³awionych (pielêgniarek), aby¶my nie czuli siê sami i opuszczeni.,,,,,,,

Pielêgniarki w pracy zawodowej chroni, (ustawa) a je¶li zajdzie taka potrzeba we¼mie czynny udzia³ w strajkach ¶w. Agata Sycylijska.

Chirurgom rêkê (umêczon±) podtrzyma ¶w. Rafa³,

W aptece o tanie leki, (w której?) postara nam siê ¶w. Damian i ¶w. Kosma

A oto jak± pomoc mo¿emy uzyskaæ w ró¿norakich dolegliwo¶ciach:

* choroby weneryczne i uk±szenia przez ¿mijê wyleczy ¶w. Jerzy, natomiast przez wê¿e Hilary.

* Leonard chroni przed oty³o¶ci±- „grubasy” miejcie siê na baczno¶ci

* Korneliusz przed gryp±, niestety nie wiadomo czy tak¿e przed ptasi±

*Katarzyna Szwedzka – ciê¿arne.

*Katarzyna Sieneñska pomo¿e w razie bólu g³owy (tabletki).

* Katarzyna Genueñska zaopiekuje siê chorymi, a wezwana przyjedzie (na sygnale) tak¿e i do szpitala

* Katarzyna Aleksandryjska ukoi ból zêba, (dentystka) oraz w razie potrzeby odnajdzie topielca (i nurek).

*¶w. Tomasz Aposto³ rozmasuje nam plecy w razie bólu,

* ¶w. Petronelka skutecznie „ zbije” gor±czkê

* ¶w. £ucja da syrop na bol±ce gard³o

* choroby zaka¼ne ¶w. Genowefa

* choroby wewnêtrzne i epidemie (wywo³a?) Erazm

* Problemy alkoholowe rozwi±zuje ¶w. Mateusz Aposto³, a abstynentów wspiera (gdy nie mog± daæ kroku) ¶w. Maksymilian Kolbe

* w przypadku chorób g³owy i piersi wzywamy ¶w. Anastazjê

* ¶w. Alina dogl±da chorób oczu

* ¶w. Pawe³ uwolni od strachu i wszelkich lêków

* ¶w. £ucja zadba o nienaganne o¶wietlenie domowe, (stylistka) stworzy tak¿e nastrój przy ¶wiecach

Który ¶wiêty obroni nas przed ¶wiêtymi i b³ogos³awionymi?

*O skuteczny doping i wygran± sportowcy swe mod³y mog± kierowaæ do ¶w. Krzysztofa, który biegaczom wspomo¿e ³ydki, je¼d¼ców ¶w. Marcin powstrzyma od upadku, (z konia) ¿eglarzom pomo¿e ¶w. trójca- ¶w. Andrzej, ¶w. Piotr Aposto³, i ¶w. Miko³aj z Miry, a je¶li bêdzie trzeba powstrzymaj± na swoich barkach sztorm (a w ciszy nadmuchaj±).

*Je¶li natomiast mamy ochotê na szermierkê prosimy ¶w. Archanio³a Micha³a o skuteczn± (gardê) jej naukê.

* Wszelakiej ma¶ci arty¶ci chronieni s± przez niezliczone rzesze ¶wiêtych:

*Aby pióro (ptasie) by³o mistrzowskie umawiamy siê ze ¶w. Janem Aposto³em I Markiem Ewangelist± oni nam wska¿± jak korzystaæ ze s³owa (czyjego¶).

*Je¶li chcemy nauczyæ siê rze¼biarstwa (kupujemy d³uto) i zapisujemy siê do tych¿e nauczycieli, jakimi s±, ¶w. £ukasz Ewangelista i ¶w. Klaudiusz.

*Aktorzy aby osi±gnêli sukces i s³awê lekcje pobieraæ powinni (po ile) u ¶w. Marii Egipcjanki , któr± wspomaga ¶w. Genezjusz.

*Artystów – muzyków i ¶piewaków ucz± (graæ) ¶w. Grzegorz Wielki i ¶w. German z Pary¿a- do Germana niestety trzeba dojechaæ.

*Je¶li mamy problemy z przygotowaniem posi³ków i z jedzeniem kierujemy swe mod³y do: Super fachmanów-

*O nie psuj±ce siê jedzenie (konserwanty) i ¶wie¿o¶æ torta- zadba Maciej Aposto³.

*A je¶li idziemy do restauracji to pamiêtajmy, ze za kelnerów (nareszcie) odpowiada ¶w. Klemens Dworzak i do niego tak¿e zg³aszajmy pretensje co do potraw ich smaku i wygl±du.

*Piekarze w intencji o dobrze wypieczony chleb dziêkczynienie sk³adaj± ¶w. Annie i ¶w. El¿biecie Wêgierskiej,

*Je¶li zalegaj± nam wêdliny w lodówkach o d³ugo¶æ ich wa¿no¶ci (nowe lepsze daty) i jako¶æ zadba ¶w. Antoni Pustelnik, o dobór miêsa (i zapach) zadbaj± strzeg±cy rze¼ników ¶w. Andrzej i ¶w. Bart³omiej Aposto³.

*W oboju pomo¿e nam ¶w. Bart³omiej (rze¼nik) na wspó³ ze ¶w. Andrzejem.

*Nad wyborem stacji TV i radiowych czuwaj± (anteny) ¶w. Gabriel Archanio³, ¶w. Klara i ¶w. Joanna d "Arc.

*W necie przed hakerami obroni nas ¶w. Izydor z Sewilli, (lepszy od nich)

*Je¶li za¶ wybraæ siê chcemy do kina dobry film nam wska¿e ¶w. kinoman Jan Chrzciciel.

*Naukowcy te¿ maj± swoich patronów, którzy nie spuszczaj± z nich oka, Kontroluj± umys³, mózgi co siê da ;

*Filozofów ol¶niewa ¶w. Justyn, teologom daje natchnienie w ci±g³ej, nieustannej przeróbce tekstów biblijnych ¶w. Ignacy.

*Je¶li mamy problemy z rozwi±zaniem jakiego¶ zadania zrobi to za nas Anatol z Laodycei,

*Tekst przet³umaczy nam na inny jêzyk ¶w. Hildegarda przy pomocy ¶w. Hieronima.

Anomalie pogodowe rozgromi± nastêpuj±cy ¶wiêci;

1.przed gradem ochrania ¶w. Marek Ewangelista

2.deszcz powstrzyma ¶w. Sabina

3.burze przepêdzi ¶w. Scholastyka

4.przymrozkami zajmuje siê ¶w. Serwacy

5.w suszy wzywamy na pomoc ¶w. Symfoniana z Autu

6.w razie powodzi ¶w. Donacjana, biskupa Remis

7.nad dobr± pogoda i udanym urlopem czuwa ¶w. Medard

8.B³a¿ej odpowiada za szkody wyrz±dzone przez wiatr (sprz±ta)

9.Aleksy wytêpi plagi zajmie siê te¿ suszami, trzêsieniami ziemi i epidemiami (wszechstronny).

10.Pro¶bê o deszcz kierujemy (wraz z op³at±) do ¶w. Wiktorii

11.Wojnê, sztorm uspokoi ¶w. Florian, przy okazji ugasi po¿ar

 Pozosta³e zawody te¿ nie pozostaj± bez opieki:

12.lekarze, chirurdzy, farmaceuci, aptekarze s± pod opiek± ¶w. Damiana

13.Dawid (artysta) kszta³ci muzyków i ¶piewaków

14.¦w. Eustachy dba o blacharzy, sukienników, my¶liwych i s³u¿by le¶ne

15.B³. Ewa zajmuje siê krawcami i ogrodnikami

16.Filip patron kapeluszników, czapników, grabarzy i sklepikarzy.

17.Brygida pomaga w negocjacjach, (dogada siê z ka¿dym) zajmuje siê tak¿e panienkami lekkich obyczajów

18.Andrzej Bobola wspomaga kolejarzy

19.Anna ma wyj±tkowo du¿o pracy gdy¿ ma pod swoj± opiek± krawców, kramarzy, m³ynarzy, stolarzy, górników, ¿eglarzy, szukaj±cych z³ota, wdowy i rodz±ce matki

20.Bonifacy- ksiêgowych, krawców i piwowarów

21.¶w. Augustyn pomaga teologom, a tak¿e wydawcom i drukarzom by nie mieli za wiele opó¼nieñ

22.¦w. Alfons wspomaga adwokatów, spowiedników i teologów

23.Ambro¿y dogl±da uli

24.Je¶li chcemy zadzwoniæ numer wykrêca nam ¶w. Joanna d’Arg

25.Odrzucaj±cy religie te¿ maj± swoj± patronkê - ¶w. Joannê de Lestonnac

26.Ignacy patron rekolekcji, ¿o³nierzy w wolnej chwili opiekuje siê te¿ wilkami. A ¶w. Hubert psami

27.¦w. Helena to patronka producentów gwo¼dzi i farbiarzy

28.Na przej¶ciach granicznych powita nas (celnik) ¶w. Gwidon, pomaga on tak¿e rolnikom, aby zwiêkszyli plony, oraz ko¶cielnym w czasie mszy (nosiæ tacê).

29.W³a¶ciciele winnic maj± 24 godzinn± opiekê ¶w. Jana Chrzciciela

30.Marta dba o porz±dek w hotelach, a tak¿e o ich w³a¶cicieli

31.Produkcj± i producentami kart do gry opiekuj± siê na spó³kê Melchior i Baltazar

32.£ucja zajmuje siê szwaczkami, pisarzami, prostytutkami

33.¶w. £azarz broni ¿ebraków, pomaga rze¼nikom (w uboju) i grabarzom (w pochówku)

34.¶w. Magdalena ma ca³a listê obowi±zków, zaliczyæ mo¿na do niej: opiekê nad fryzjerami, ogrodnikami, w³a¶cicielami winnic, sprzedawcami wina, w wolnej chwili zajmuje siê produkcj± perfum i pudru, jest tak¿e patronk± pokutuj±cych wiê¼niów

35.¶w. Roch – aptekarze, ogrodnicy, rolnicy, szpitale, wiê¼niowie oraz czuwa nad zdrowiem zwierz±t domowych

a stajni opiekê przy koniach sprawuje ¶w. Szczepan

36.spawaczami oraz wytwórców wyrobów skórzanych nie opuszcza ¶w. Szymon

37.praczkom pomaga w pralni ¶w. Klara, która tak¿e haftuje i szyje bieliznê

38.¶w. Kajetan nie opuszcza bankowców, (w kryzysie) a finanse liczy ¶w. Stefania

39.gejami i lesbijkami opiekuje siê ¶w. Sebastian

40.Nad zegarami by nie stanê³y czuwa na spó³kê ¶w. Bart³omiej i ¶w. Eligiusz

41.Je¶li zamarzy nam siê wygrana wystarczy by ¶w. Korona- Stefania wype³nia³a kupon totka

42.nad mostami, czuwa ¶w. Jan Nepomucen

43.¶w. Onufry przypilnuje nam byd³a a jak siê zmêczy to zast±pi go ¶w. Wit

44.nad radnymi czuwa Miko³aj z Flue

mamy ochotê na grilla nic prostszego rad± nam s³u¿y ¶w. Wawrzyniec, opiekuj±cy siê równie¿ bibliotek± gdzie wyszuka i poleci nam dobr± ksi±¿kê

45.¶w. Tomasz Aposto³ podpowie jak wymurowaæ dom, nakre¶li projekt budowlany, jest tak¿e dobrym geodet± i chroni kamieniarzy

46.¶w. Weronika pilnuje ksiê¿owskich gospodyñ, ma tez sporo pracy w pracowniach fotograficznych i rze¼biarskich

47.¶w. Walenty patron zakochanych obyczaju wywodz±cego siê z pogañskiego ¶wiêta bogini Februata Juno

48.na s³u¿bie i w po¶cigu pomaga policjantom ¶w. Tomasz Morus

49.¶w. Zuzanna pe³ni stra¿ nad wszystkimi dzwonami ¶wiata

50.w górach oprócz tabliczki czekolady i latarki we¼my do plecaka lub kieszeni ¶w. Wawrzyñca

51.aby nie nabawiæ siê chrypki w czasie wystêpu nad piosenkarzami czuwa ¶w. Jerzy i ¶w. Wit

52.natchnienie daje kompozytorom ¶w. Leon Wielki

53.Pity itp. wype³nia ¶w. Mateusz (ksiêgowy)

54.¦w. Piotr wspomo¿e grzeszników w konfesjonale

 Wycieczki:

55.dy¿ur na CB- RADIO pe³ni ¶w. Krzysztof w porê ostrzegaj±cy kierowców przed radarem, je¶li chcemy go umie¶ciæ w aucie to fotel jest dla niego za du¿y, a i widoczno¶æ s³aba, najlepsze miejsce to przednia szyba gdzie powieszamy go na sznurku

56.poszukiwaczom skarbów chêtnie pomaga ¶w. Helena, kopi±c tam gdzie trzeba

57.Nawet gdy wybierzemy siê w podró¿ po kosmosie sami nie

zostaniemy bez opieki, bowiem i tam zajm± siê nami nasi troskliwi patroni za³óg pojazdów kosmicznych, których szefem jest prorok Eliasz

58.W podró¿ do Raju, po d³ugich, gor±cych mod³ach i ¿yciu w pobo¿no¶ci, zabierze nas i oceni czy zas³u¿yli¶my nañ ¶w. Tymoteusz

    Niedaleko ¶wiêci od rzeczywisto¶ci odstaj±, ci z prawos³awia do tych katolickich w konkurencji dzia³aj±.   

Chcê podziêkowaæ pewnej osobie, której da³am ten tekst do wgl±du, gdy by³ on jeszcze w fazie szkicu za pomocne informacje 
 Natomiast inspiracj± do napisania tego tekstu by³y dla mnie, ostatnio wzmo¿one kulty do ¶wiêtych, ró¿ne zapiski, noty biograficzne ¶wiêtych, tudzie¿ prasa, a tak¿e przekazy ustne o ¶wiêtych i b³ogos³awionych.
 
 
Tekst proszê potraktowaæ  z du¿± doz± humoru.

© MMagdalena Struska de Merowing.
Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu.

http://www.andrzejstruski.com/articles_131_CZARNA-MAGIA-WATYKANU.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_130_MOC-WATYKANU-W-PENTAGRAMIE.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_125_Rogaty-Watykan.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_5_Masakra-w-Langwedocji.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_3_Tajne-Szyfry-Biblii.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_8_Vaticano-Ezoterico-Feng-Shui.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_2_Dogmaty-%26%238211%3B-Przedmowa.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_4_Cztery-Ewangelie-Nowego-testamentu-podwazaja-sie-nawzajem.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_6_Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II-.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_7_Papiez-musi-umrzec.html

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_1_Magia-16-Wiatrow-na-Placu-Sw-Piotra.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html