> Strona główna > Artykuly > Milosc > Milosc jest darem swiata, ktory nas otacza
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Milosc jest darem swiata, ktory nas otacza
Data 17/04/2010 21:38  Autor Andrzej Struski  Klikniêæ 1843  Jêzyk Polish
 

 
Mi³o¶æ jest darem ¶wiata, który nas otacza.

Tê najwa¿niejsz± daj± nam ludzie, wspania³± równie¿ z natury bierzemy, s± inne jeszcze miejsca i rzeczy, gdzie mi³o¶æ znale¼æ mo¿emy.

Cz³owiek potrafi kochaæ, gdy si³ mu staje, powie pesymista, potrafi kochaæ zawsze powie optymista. Jest cz³owiek istot± szczególn±, gdzie mi³o¶æ i rozum, nas z po¶ród zwierz±t wyró¿nia. Nasze cechy s± wielkie a i niewielkie byæ mog±. Zdolno¶æ ta sama, co mi³o¶æ wytworzy i rozum kieruje, naraz w upadek cz³owieka zrzuca. Nie tylko jak zwierzê, cz³owiek byæ gorszy potrafi. Co wówczas swym przodkom odpowie?

Jak te skrajno¶ci siê rodz± w cz³owieku, co jest przyczyn± wznios³o¶ci a co upadku jego. Morale i honor z jednej a z drugiej nó¿ w plecy, z zawi¶ci± godn± bestii. Gdzie ten potencja³ siedzi w cz³owieku i co go budzi do ¿ycia. U jednych mi³o¶æ i szczê¶cie u innych zawi¶æ i zemsta. Wachlarz jest wiêkszy ni¿ têcza a mie¶ci siê ca³y w cz³owieku.

Tak, cz³owiek jest wielki, nie szukaj wiêkszych, poszukaj siebie. Znajdziesz, gdy szczê¶cie z mi³o¶ci osi±gniesz. Nie szukaj wielkiej z razu mi³o¶ci, poszukaj takiej, co blisko Ciebie. Mo¿e byæ ma³a, lecz szczê¶cie du¿e z ka¿dej mi³o¶ci osi±gniesz. Nie stawiaj wielkich wymagañ, nie szukaj sobie równego, poszukaj to, co ju¿ lubisz, ono ciebie nie zwiedzie. A szczê¶cie jest dziwnym tworem z ziarenka maku, pa³ac powstanie.

Gdy bêdziesz szukaæ godnego siebie, na adwersarza w mi³o¶ci, mo¿e nie starczyæ Ci cierpliwo¶ci. Cz³owiek cz³owiekowi wilkiem, nie tak jak wilki, tylko jak ludzie. Wiêc b±d¼ ostro¿ny by mi³o¶æ w k³y siê nie przemieni³a. Proste jest wyj¶cie, ¿±daj od siebie a partnerowi szczê¶cie pokazuj. Wygrasz ka¿d± bataliê emocjonaln±, nawet, gdy ¿ycie chcia³o inaczej. Lecz jak na ka¿dej wojnie i na tej, si³y zgromadziæ musisz olbrzymie. Ka¿dy wysi³ek siê tu op³aci, jednak pamiêtaj, ¿±daj od siebie.

Nie daj siê ponie¶æ w wir namiêtno¶ci, nim czas mi³o¶ci nastanie. Zau³ek ¶lepy nie jest przyjemny i zawsze do ty³u idziesz. Tu jest czas próby i czas charakteru, jednym zwyciê¿ysz, ¿±daj od siebie. Szukasz pomocy, znajdziesz j± tam, gdzie jest wielko¶æ w sobie. I nie mów nikomu a nawet sobie, ¿e wielko¶æ jest wszêdzie, tylko nie w tobie. Nie daj siê z prochem zrównaæ, nie daj siê zakuæ w pokorê. B±d¼ równy sobie i równy Bogu, a bêdziesz równy bli¼niemu.

Teraz poszukaj ¼ród³a mi³o¶ci, bêdzie na pewno ¼ród³em rado¶ci. Tylko ostro¿nie, ma³e ¼róde³ko, nie zaraz krynicê ca³±. Bo znów utoniesz, zanim dobrze pop³yniesz. Jak ju¿ nauczysz siê, smaku mi³o¶ci i ¿ycia na progu szczê¶cia, wtedy podejmij kroki, godne twojej wielko¶ci. Bêdziesz z partnerem, partnerem bêd±c a nie ofiar± mi³o¶ci. Nie musisz wielu warunków stawiaæ, wystarczy jeden, ¿±daj od siebie, drugiemu szczê¶cie pokazuj.

Jedyna droga, na szczyty szczê¶cia, druga jest do otch³ani. Je¿eli wielko¶æ chcesz zdobyæ si³±, to jak odnajdziesz mi³o¶æ. I nawet wtedy, gdy bêdziesz gór±, to szczê¶cie bêdzie na dole. Co pokazujesz i co dostajesz, czy tylko „wilcze” prawo. Na ile si³y starczy w tej walce i co po niej zostaje, szczê¶cie czy zgliszcza. Wszystko jest proste, wystarczy tylko ¿±daæ od siebie a nie od innych.

© Andrzej Struski de merowing.