> Strona główna > Artykuly > Milosc > Milosc warunkowa i milosc bezwarunkowa.
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Milosc warunkowa i milosc bezwarunkowa.
Data 17/04/2010 21:55  Autor Andrzej Struski  Klikniêæ 6762  Jêzyk Polish
 

 
Mi³o¶æ warunkowa i mi³o¶æ bezwarunkowa.

   Stan zakochania bez wzajemno¶ci, mo¿e byæ uznany za mi³o¶æ bezwarunkow±. Brak zwrotu, czyli okazywania postawy odpowiedniej do przekazywanych warto¶ci my¶lowo – uczuciowych, spowoduje wygasanie „ognia mi³o¶ci”. W zale¿no¶ci od potencjalnych mo¿liwo¶ci dawania bez zwrotu, ten czas mo¿e byæ d³u¿szy lub krótszy, lecz zawsze siê skoñczy. W efekcie, po takim do¶wiadczeniu, stan psycho-emocjonalny cz³owieka bêdzie gorszy, ni¿ by³ przed tym do¶wiadczeniem.
   W procesie mi³o¶ci bezwarunkowej, efekt emocjonalny bêdzie siê zmniejsza³ z czasem trwania uczucia bez wzajemno¶ci. W zamian powstan±, ¿al i smutek, niekorzystne stany uczuciowe, które s± naturalnymi efektami zawodu uczuciowego.
   „Mi³o¶æ bezwarunkowa”, jest procesem uczuciowym, który nie posiada ¼ród³a do powstawania zwrotu okazywanych uczuæ, nie mo¿e byæ w ¿adnym przypadku okre¶lana mianem mi³o¶ci. Mi³o¶ci± jest taka forma postêpowania, w której, dwie strony maj± co¶ do zaoferowania.
   W systemach uczuciowych i emocjonalnych cz³owieka, nie istniej± mechanizmy, które bez wymiany warto¶ci, mog± aktywowaæ procesy wytwarzaj±ce pozytywne stany emocjonalnie.
   
   W tym miejscu muszê wyja¶niæ istotê mechanizmów s³u¿±cych do tworzenia siê uczuæ i emocji u cz³owieka. Efektem dzia³ania tych mechanizmów, s± nieustannie powstaj±ce stany uczuciowe lub emocjonalne. Istnienie efektu ¶wiadczy, ¿e istnieje jaki¶ stan. Ka¿dy stan, musi posiadaæ okre¶lone w³a¶ciwo¶ci, te z kolei mówi± o jego charakterze fizycznym.
   Zgodnie z zasad±, która mówi o istnieniu, wszystko, co istnieje charakteryzuje siê jakim¶ stanem. W procesie powstawania, twór osi±ga kolejne stadia rozwoju, posiadaj±ce okre¶lon± formê i masê. Nale¿y przyj±æ, ¿e emocje jako efekt procesu uczuciowego, powstaj±c jako stan, uzyskuj± formê i masê. Do powstawania emocji, niezbêdny jest odpowiedni mechanizm, który z przyczyny oddzia³ywania procesu uczuciowego, wytworzy stan emocjonalny.

   W ¿adnym przypadku, nie mo¿na za³o¿yæ twierdzenia, które oddziela stany emocjonalne od mi³o¶ci. W trakcie wystêpowania procesu uczuciowego, powstaj± efekty w postaci stanów emocjonalnych. Mi³o¶æ jako zbiór procesów uczuciowych, jest przyczyn± do powstawania wielu efektów emocjonalnych.
   Stany emocji, które s± efektem wynikaj±cym z mi³o¶ci, s± w pe³ni uzale¿nione od jako¶ci warunków, jakie okre¶laj± postawê adwersarza. Je¿eli proces uczuciowy jest jednostronny, „mi³o¶æ bezwarunkowa”, brak adwersarza, to w takiej sytuacji, nie mo¿e wyst±piæ zwrot wynikaj±cy z okazywanych uczuæ. Z czasem w przypadku „mi³o¶ci bezwarunkowej”, okazywanie uczuæ bêdzie coraz s³absze, a¿ w koñcu zaniknie. Efekty emocjonalne, w procesie mi³o¶ci bezwarunkowej, bêd± powstawa³y proporcjonalnie do stanu uczuæ, który bêdzie coraz s³abszy a¿ ca³kowicie zaniknie.

   Bardzo wa¿ne jest zrozumienie istoty dzia³ania procesów uczuciowych i powstawania stanów emocjonalnych. Efekty emocjonalne u cz³owieka powstaj± tylko i wy³±cznie podczas dzia³ania, w³asnych stanów uczuciowych. Jednak ich motorem jest zachowanie partnera, stany uczuciowe wystêpuj±ce u partnera, musz± byæ objawione jego postaw±. Brak aktywnej postawy w zachowaniu adwersarza, nie równowa¿y okazywanych stanów uczuciowych. Tylko zwrot w postaci odpowiedniego zachowania partnera, zrównowa¿y nam, okazywane mu, nasze uczucia. Taki zwrot jest motorem do aktywnego dzia³ania naszego procesu uczuciowego i powstawania odpowiednich stanów emocjonalnych. S± to niezbêdne warunki do zaistnienia mi³o¶ci.
   Mi³o¶æ bezwarunkowa, jest iluzj± bez warto¶ci dla cz³owieka, który z natury nie mo¿e ¿yæ bez uczuæ i emocji. Jej idea, musia³a powstaæ w ¶rodowisku wrogim cz³owiekowi a w szczególno¶ci cz³owiekowi, którego celem ¿ycia jest spe³nianie potrzeb Boga. Spe³nianie takich potrzeb, które wynikaj± z ¿ycia w szczê¶ciu i mi³o¶ci.
   Te osoby, które propaguj± mi³o¶æ bezwarunkow±, nie rozumiej± istoty dzia³ania procesów uczuæ i mi³o¶ci. Nie rozumiej±, ¿e potrzeby Boga i potrzeby cz³owieka, bêd± zrealizowane tylko w trakcie ¿ycia, w którym wystêpuje mi³o¶æ warunkowa. Skala osi±gniêæ cz³owieka na tym polu, jest ¶ci¶le zale¿na, od wystarczaj±co d³ugiego czasu wystêpowania mi³o¶ci warunkowej i równie warunkowych procesów uczuciowych. Je¿eli takie stany wystêpuj±, cz³owiek jest odporny na wszelkie z³o i niedostêpny dla ciemnej strony ¿ycia. Jest wzorem i przyjacielem, nie szuka pomocy i nie obci±¿a innych swymi problemami.
   Mi³o¶æ warunkowa, jest niezbêdnym elementem w ¿yciu cz³owieka a mi³o¶æ bezwarunkowa, mo¿e wypaliæ uczucia cz³owieka do cna.

© Struski Andrzej de Merowing.