> Strona główna > Artykuly > MMagdalena Struska de Merowing > Czy chcialbys miec taki domek cz. I
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Jurassic Park

Czy chcialbys miec taki domek cz. I
Data 18/04/2010 10:08  Autor Magdalena Struska  Klikniêæ 5543  Jêzyk Polish
 
Czy chcia³by¶ mieæ taki domek? cz.I

Wstêp

    Najstarsz± form± domów by³y jaskinie, sza³asy, ziemianki. Pierwsze domy by³y jednoizbowe a nastepnie wystêpuj± ju¿ trzyizbowe. Wznoszono je z ga³êzi oblepianych drewnem,glin± i kamieniem. W starozytnym Egipcie oraz Mezopotamii zaczêto budowaæ domy z cegie³ { glina}, które lepiono rêcznie i suszono na s³oñcu. Wówczas pojawi³y siê pierwsze budynki piêtrowe.
    Domy o szkieletowej konstrukcji drewnianej, zaczêto zastêpowaæ domami o murowanych ¶cianach.
    W ¶redniowieczu budowano zamki, które spe³nia³y funkcje domów.
    Gotyk i renesans to przede wszystkim kamienice  z coraz bardziej zdobionymi fasadami.
    W epoce baroku zaczê³y powstawaæ pa³ace i rezydencje.
    Natomiast w dzisiejszych czasach funkcjê domów pe³ni± przede wszystkim bloki czyli skupiska wielorodzinne, a tak¿e domy jednorodzinne.
    Czêsto takie wielorodzinne bydynki s± zbiorami du¿ych zespo³ów urbanistycznych pe³ni±cych ró¿norakie funkcje pocz±wszy od mieszkañ, po sklepiki, urzêdy, rozrywkê i wiele innych.
    W dzisiejszej architekturze jest sporo innowacji, mo¿na podzieliæ domy mieszkalno- lokalowe na konwencjonalne jak i na te, które odbiegaj± od "normy" a s± wyrazem przemy¶leñ ich autorów, ekspresji, nowego stylu ¿ycia; cechuje je oryginalno¶æ i nowatorskie rozwi±zania.
    Takie w³a¶nie domy przedstawiam w poni¿szym artykule.

Strzecha w górach Konstrukcje-mas


1. Krzywy Domek (Sopot, Polska)

    Krzywy Domek powsta³ w 2003 roku, swoim charakterem nawi±zuje do bajkowych rysunków Jana Marcina Szancera oraz Pera Dahlberga, równie¿ projektów Gaudiego. Elewacja zewnêtrzna obiektu w pe³ni odpowiada stylistyce Monciaka. Budynek poziomami nawi±zuje do gzymsów i poziomów s±siaduj±cych kamieniczek.

    Budynek ma wygl±d krzywo¶ci tylko z zewn±trz natomiast wewn±trz nie ma juz krzywosci sa normalne schody , ¶ciany proste pomieszczenia,w ¶rodku z restauracj± , kawiarenk±.sklepikami.
    Jest on miejscem spotkañ ludzi szukaj±cych inno¶ci i rozrywki.


 

2.  Dom-Polska-Podkowa Lesna-dom ozdobiony wzorami swietej geometrii
 
 
 

 

3. Waldspirale (Darmstadt, Niemcy).


    Nazwa domu mieszkalnego w Darmstadt (Niemcy), zaprojektowanego przez wiedeñskiego architekta Friedensreicha Hundertwassera. Budynek ukoñczono w 2000 roku, jest to ostatnia praca Hundertwassera przed jego ¶mierci±.

    Budynek mie¶ci 105 mieszkañ, podziemny parking, kawiarniê, bar i kiosk handlowy. Na wewnêtrznym podwórzu jest plac zabaw dla dzieci i ma³y sztuczny zbiornik wodny. Budynek jest zbudowany na planie litery "U", w formie wznosz±cej siê rampy. W najwy¿szym punkcie budynek siêga 12 piêter.

    W¶ród ponad 1000 okien budynku, wszystkie s± ró¿nego kszta³tu i rozmiaru. Ró¿ne s± te¿ kszta³ty klamek u drzwi i okien. K±ty ¶cian w mieszkaniach s± zaokr±glone, podobnie jak naro¿niki budynku. Czê¶æ mieszkañ jest ponadto urz±dzona w stylu Hundertwassera, z wielokolorowymi mozaikami w kuchniach i ³azienkach. Oprócz nieregularno¶ci okien, z zewn±trz budynek posiada tak¿e inne charakterystyczne elementy architektury Hundertwassera, jak z³ote kuliste wie¿yczki, drzewa rosn±ce na dachu i we wnêkach, brak prostych linii i ostrych naro¿ników, wielokolorowe fale malowane na budynku i kolumny pokryte p³ytkami ceramicznymi.
 

  4. The Torre Galatea Figueras (Spain)

  5. Ferdinand Cheval Palace a.k.a Ideal Palace (France)

  6.The Basket Building (Ohio, United States)
Budynek replik± firmy s³ynnego rynku koszy, koszt 30  mln dolarów

  7.Kansas City Public Library (Missouri, United States)
Projekt ten, po³o¿ony w sercu Kansas City. Poproszono osoby z Kansas City o pomoc w wybraniu najbardziej elitarnych tytu³ów ksi±¿ek i tak sta³y siê one elewacja budynku.

  8.Wonderworks (Pigeon Forge, TN, United States)

  9.Habitat 67 (Montreal, Canada)
Expo 67, w Montrealu budynek by³ jednym z g³ównych tematów targów.Jego kosta wed³ug za³o¿eñ autorów  jest symbolem stabilno¶ci a mistyka kostki jest symbolem m±dro¶ci doskona³o¶ci moralnej.

    10.Cubic Houses (Rotterdam, Netherlands)
Pierwotny pomys³ tych sze¶ciennych domów powsta³ w 1970r.
 

    11.Hang Nga Guesthouse a.k.a Crazy House (Vietnam)
Dom jest w³asno¶ci± córki ex-prezydenta Wietnamu, który studiowa³ architekturê w Moskwie.

  12.Chapel in the Rock (Arizona, United States)

  13. Dancing Building (Prague, Czech Republic)

  14.Calakmul building a.k.a La Lavadora a.k.a The Washing Mashine (Mexico, Mexico)

  15. Kettle House (Texas, United States)

 
16.Manchester Civil Justice Centre (Manchester, UK)

  17.Nakagin Capsule Tower (Tokyo, Japan)

  18. Mind House (Barcelona, Spain)

  19.Stone House (Guimarães, Portugal)

  20.Shoe House (Pennsylvania, United States)

  21.Weird House in Alps

  22.The Ufo House (Sanjhih, Taiwan)

  23.The Hole House (Texas, United States)

  24.Ryugyong Hotel (Pyongyang, North Korea)

  25.The National Library (Minsk, Belarus)

  26.Grand Lisboa (Macao)

  27.Wall House (Groningen, Netherlands)

  28.Guggenheim Museum (Bilbao, Spain)

  29.Bahá’í House of Worship a.k.a Lotus Temple (Delhi, India)

  30.Container City (London, UK)

  31. Erwin Wurm: House Attack (Viena, Austria)

  32.Wooden Gagster House (Archangelsk, Russia)

 
33.Air Force Academy Chapel (Colorado, United States)

  34. Solar Furnace (Odeillo, France)

  35.Dome House (Florida, United States)

  36.Beijing National Stadium (Beijing, China)

  37. Fashion Show Mall (Las Vegas, United States)

  38. Luxor Hotel & Casino (Las Vegas, United States)

  39. Zenith Europe (Strasbourg, France)

  40.Civic Center (Santa Monica)

  41.Mammy’s Cupboard (Natchez, MS, United States)

  42. Pickle Barrel House (Grand Marais, Michigan, United States)

  43. The Egg (Empire State Plaza, Albany, New York, United States)

  44.Gherkin Building (London, UK)

  45.Nord LB building (Hannover, Germany)

  46. Lloyd’s building (London, UK)

  47. Druzhba Holiday Center Hall (Yalta, Ukraine)

  48.Fuji television building (Tokyo, Japan)

  49.UCSD Geisel Library (San Diego, California, United States)

  50.Ripley’s Building (Niagara Falls, Ontario, Canada)

  51.The Bank of Asia a.k.a Robot Building (Bangkok, Thailand)
Zebra³a i opracowa³a na podstawie ¼róde³:
http://villageofjoy.com/50-strange-buildings-of-the-world/
Zbiorów w³asnych i ¼róde³ internetowych [zdj.] Magdalena Struska.
© MMagdalena Struska de Merowing.
Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu.