> Strona główna > Artykuly > MMagdalena Struska de Merowing > Labirynty
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Góry

Labirynty
Data 18/04/2010 10:45  Autor Magdalena Struska  Klikniêæ 6732  Jêzyk Polish
 

Labirynty - od staro¿ytno¶ci po czasy obecne. Jakie kryj± przes³anie?

Labirynt
(gr λαβύρινθος labyrinthos) - ci±g korytarzy, w którym trudno znale¼æ wyj¶cie.


 
(Chartres)

Motywy spiral i labiryntów pojawiaj± siê na ca³ym ¶wiecie we wszystkich kulturach.
S± one jednymi z najstarszych  wzorów, jakie narysowa³ cz³owiek.


 
(Klasyczny wzór labiryntu z siedmioma pier¶cieniami.)

Nie ma wzmianek o tym kiedy powsta³ pierwszy labirynt, jednak pojawi³y siê one w dziwnych okoliczno¶ciach mniej wiêcej w tym samym czasie, lecz w ró¿nych miejscach na ziemi, a wiêc idea, która przy¶wieca³a ich powstaniu  nie mog³a byæ skutkiem przenikania siê ró¿norakich kultur.

Co ciekawsze wzory labiryntów, które odkryto w Indiach w Arizonie na Sumatrze oraz w Europie pochodz± z tego samego okresu. Znany jest ju¿ od najstarszych czasów; stosowano go w Staro¿ytnej Mezopotamii i Egipcie.

    

Monety - Grecja

Staro¿ytne spo³eczno¶ci po³udniowej Europy wykuwa³y labirynty i spirale naskalne równie¿ na pomnikach i na grobowcach, mia³y one ¶cis³y zwi±zek z wierzeniami religijnymi oraz pogañskimi zwi±zanych ze ¶mierci± i zmartwychwstaniem. W Europie pó³nocnej w New Grange w irlandzkim Country Meath na skale wewn±trz kopca grzebalnego wyryta jest jedna z najstarszych rysunków- potrójna spirala.

Najbardziej s³awnym na ziemi mitycznym labiryntem jest labirynt króla Krety Minosa, zbudowany przez Dedala. Wed³ug legendy krête korytarze by³y niegdy¶ domem Minotaura - pó³ byka, pó³ cz³owieka, którego pokona³ ateñski Tezeusz dziêki odwadze i heroicznej walce.

Odkryto  w nim liczne dowody uprawiania Kultu Byka o symbolicznym toporze z podwójnym ostrzem zwanym labrys.S³owo labirynt pochodzi  prawdopodobnie od greckiego s³owa labrys (λαβρυς → λαβύρινθο), co oznacza obusieczny topór.

Knossos to miejscowo¶æ na Krecie znajduj±ca siê w odleg³o¶ci oko³o 6 km na pó³nocny-wschód od stolicy Krety - Heraklionu, u stóp gór Ida. Miejscowo¶æ ta jest bardzo popularna w¶ród turystów ze wzglêdu na znajduj±cy siê tam najwiêkszy grecki zabytek - pa³ac pochodz±cy z okresu 2000-1400 p.n.e. zwany pa³acem Minosa lub labiryntem kreteñskim.

W wyniku prac wykopaliskowych zosta³y ods³oniête ruiny pa³acu i innych zabudowañ w jego obrêbie o powierzchni oko³o 17,4 tysi±ca m². Badania bieg³ych  historyków i archeologów dowodz±, ¿e pa³ac wielokrotnie zmienia³ swój kszta³t i rozmiary. Najbardziej zdumiewaj±cy i zagadkowy jest fakt, ¿e  mimo kilkutysi±cletniej historii, budowla zachowa³a jedno¶æ funcjonaln±.

Do europejskich ko¶cio³ów labirynty zawêdrowa³y z Grecji przez W³ochy. Zwano je wtedy „wêz³ami Salomona”. Wyobra¼niê ¶redniowiecznych architektów zainspirowa³a zapewne historia Tezeusza i Ariadny.

Labirynt ma wiele form i rozmaite przeznaczenie. Przypuszcza siê, ¿e pierwotn± funkcj± labiryntów by³a ochrona przed z³ymi duchami;  które stanowi³y  swego rodzaju pu³apkê, a gdy trafil tam z³y duch to nie móg³ siê ju¿ z niej wydostaæ.

Grecki historyk Herodot zwiedzi³ w V wieku p.n.e. S³ynny budynek Fajum w Egipcie, zbudowany w 1800 r. p.n.e. Przez Amenemhefa III. Budowla ta sprawia³a wra¿enie labiryntu, o zawi³ym kszta³cie z 12 dziedziñcami oraz z szeregiem pomieszczeñ, które by³y po³±czone ze sob± krêtymi korytarzami.

Na ca³ej planecie mo¿na znale¼æ mnóstwo spiral i labiryntów czy to w stadium pocz±tkowym czy te¿ z³o¿onym tak jak np. „kreteñskie labirynty”.

Oko³o XII wieku w ko¶cio³ach i pa³acach szczególnie w europie pojawi³y siê labirynty i spirale w postaci wzorów uk³adanych z p³ytek na posadzkach.

Znajdowa³y siê one tak¿e w wielu znanych katedrach francuskich takich jak: Amiens, Chartres, Bayeux a tak¿e w Sienie w Toskani  tak¿e w  katedrze Lucco we W³oszech wykuto labirynty na ¶cianach i filarach w takim celu aby w czasie modlitwy mo¿na by³o przesuwaæ po nich palcem.

(Katedra Chartres- Francja)

W ko¶cio³ach labirynty sta³y siê integraln± czê¶ci± aktu pokuty, gdzie wierni przemierzali na kolanach zawi³e wzory spiral. Labirynty i wzory te przyjê³y miano „chemins” Jerusalem co znaczy „drogi Jerozolimy”. by³y to pokuty nak³adane przede wszystkim na tych, którzy nie mogli lub nie byli wstanie odbyæ pielgrzymki do Ziemi ¦wiêtej.

Labirynt w obrzêdach ludowych

Korzenie spiral i labiryntów siêgaj± czasów pogañskich rytua³ów; i tak w Skandynawii na przyk³ad ludy te tworzy³y z darnii b±d¼ te¿ otoczaków zawi³e wzory, które wykorzystywano  min. w rytua³ach p³odno¶ci, nastepnie odbywa³y siê tañce rytualne podczas wiosennej równonocny.

Podobny zwyczaj by³ w Anglii w Julian’s Bower w Alkborough nad Humberside. W XIX wieku Bardzo popularne by³y tañce kobiet z mê¿czyznami  wirujacych do wnêtrza labiryntu. Trwa³o to tak d³ugo dopóki nie osi±gniêto ¶rodka po czym tañczono wiruj±c na zewn±trz. Obecnie w wielu kulturach w Europie odbywaj± siê tañce nawi±zuj±ce do antycznego tañca ¯urawia - genanos.


 
(Ogrody - labirynty)


 
(Labirynt grabowy)
W XV wieku zapanowa³a w Europie moda na ogrody w kszta³cie labiryntów spiral. Tworzono liczne alejki, krête i ¶lepe korytarze oraz ¿ywop³oty.
 

(Labirynt bukszpanowy)
 


 
(Labirynt ¿ywop³otowy)
Hampton Court - Wielka brytania, jest najs³ynniejszym labiryntem na ziemi, zosta³ on posadzony dla króla Wilhelma  Orañskiego.

Obecne zastosowania labiryntu(Gra planszowa) oraz (materia³ w³okienniczy)  

Spirale jak i labirynty maj± wiele zastosowañ. Sama  spirala odnosi siê  ju¿ do podstawowych si³ wp³ywaj±cych na ewolucjê wszech¶wiata, jest znamienn± podstaw±  tak¿e w materii o¿ywionej.

 

(Galaktyka spiralna) oraz (muszla)Zebra³a i opracowa³a na podstawie ¼róde³ {bibliografia poni¿ej}.
© MMagdalena Struska de Merowing.
 Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu.

Wybór biografi
  1. bukszpanowe labirynty (fot. Bartosz Nowacki) http://www.polityka.pl
  2. ¶limak http://www.matematyka.wroc.pl
  3. hampton  http://www.binusha.com/blog/wp
  4. http://studion.blox.pl 
  5. www.fcchanoverucc.org