> Strona główna > Artykuly > MMagdalena Struska de Merowing > Syriusz w epoce Piramid
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Syriusz w epoce Piramid
Data 18/04/2010 10:54  Autor Magdalena Struska  Klikniêæ 27987  Jêzyk Polish
 

 
 
Prymitywny lud Dogonów i jego zwi±zek z Syriuszem

W Afryce odkryto cztery sudañskie plemiona, które s± w posiadaniu niezwyk³ej wiedzy. Jednym z nich s± Dogoni, ¿yj±cy w Mali w zachodnio- po³udniowej Afryce, posiadaj± oni dok³adn± wiedzê na temat systemu gwiezdnego Syriusza. W latach 1945-1950 francuscy naukowcy Marcel Griaule i Germaine Dieterlen badali ¶wiête legendy tego plemienia, które by³y oparte na przekazie ustnym czyli z pokolenia na pokolenie. 

W roku 1976 plemie to sta³o siê znane na ca³ym ¶wiecie. dziêki niezwyk³ej ksi±¿ce Roberta Temple pt. "Zagadka Syriusza" (The Sirius Mystery). W publikacji tej Temple nawi±zywa³ do mitycznej istoty, boga Oannesa, którego okre¶lano jako tego zstêpuj±cego na ziemiê z gwiazd, aby przynie¶æ m±dro¶æ przodkom Dogonów.

¯ycie w Plemieniu Dogonów

Dogoni to najbardziej kontrowersyjny lud Afryki, nie wiadomo sk±d, ani kiedy przywêdrowali. W Mali Dogoni znale¼li siê w wyniku migracji maj±cych miejsce pomiêdzy XII a XV wiekiem. Przypuszcza siê na podstawie dotychczasowych badañ, ¿e lud ten pierwotnie zamieszkiwa³ inne tereny, jedni naukowcy wysuwaj± twierdzenia, i¿ to mog³y byæ Tereny Senegalu lub wybrze¿e Morza ¦ródziemnego, inni natomiast ¿e by³ to obszar Egiptu. Oni sami uwa¿aj± siê za spadkobierców pierwszych ludzi, którzy pojawili siê na Ziemi.

Ich g³ównym zajêciem jest rolnictwo i hodowla.

Na wschodnich krañcach Mali, tu¿ przy granicy z s±siedni± Burkina Faso  znajduje siê wysoki, malowniczy miejscami na kilkaset metrów { siêga do oko³o 500 metrów}, uskok skalny, nazywany powszechnie Bandiagara, skarpa ta  rozci±gaj±c siê w samym sercu pustyni na d³ugo¶æ oko³o150 kilometrów, jest domem Dogonów, jednego z najciekawszych plemion Afryki


 
    
 
Przedstawiciele tego plemienia twierdz± bowiem, ¿e nie pochodz± z Ziemi, a z odleg³ego Syriusza. O ich pochodzeniu niewiele wiemy. Pewne jest to, ¿e tereny Afryki Zachodniej nie by³y ich macierzyst± ziemi±. Wszelkie informacje, które dotycz± ich migracji oparte s± w³a¶ciwie na dwóch ¼ród³ach - wykopaliskach archeologicznych  i ustnych przekazach Dogonów.

(2) Czworoboczne domy Dogonów zakoñczone s± charakterystycznymi, szpiczastymi dachami. Wiêkszo¶æ z nich usytuowana jest na palach, b±d¼ na kamieniach, stanowi to ochrone przed gryzoniami.

(3) Kraj Dogonów s³ynie z drewnianych wyrobów, tak¿e drzwi i okiennice dogoñskich domostw wykonane s± z przepiêknie zdobionego drewna

Najpopularniejszy ¶rodkiem transportu  Dogonów s± (4) osio³ki.

Ceremonia

(Rysunki Dogonów)

Co 60 lat Dogoni odprawiaj± ceremoniê zwan± Sigui, w czasie której odgrywaj± ponowne stworzenie ¶wiata przez boga imieniem Amma oraz zniszczenie prymitywnego ludu Ogo przez syna Ammy - Nommo. Dzieñ przybycia bogów nazwali oni "Dniem Ryby", bowiem tych bogów uwa¿ali za istoty wodno-l±dowe. Wed³ug ich wierzeñ bogowie przybyli z planety kr±¿±cej wokó³ Syriusza B, jednej z trzech gwiazd w tym systemie gwiezdnym. W ceremoni Sigui uczestnicz± tylko mê¿czy¼ni, podk³adem muzycznym zajmuje siê kilkuosobowy zespó³, w którym dominuj± bêbny i instrumenty szarpane.   Tañce zaczynaj± siê w ma³ych grupach. Tancerze wystepuj± w maskach co widaæ na poni¿szym zdjêciu.

Wiedza Dogonów

Dogoni dok³adnie opisali 50-letni cykl obiegu Syriusza B wokó³ Syriusza A. Syriusz B { Bia³y karze³}- jest najmniejsza form± "niewidzialnej" gwiazdy we wszech¶wiecie. Nie widaæ go go³ym okiem, nawet przez bardzo dobry teleskop jest s³abo widoczny. Wiedza astronomiczna Dogonów nie ogranicza siê tylko do Syriusza. Amerykañski naukowiec- badacz Robert Temple wykaza³, i¿ wiedzieli oni o rotacji Ziemi wokó³ w³asnej osi i o 365 dniowym cyklu obiegu wokó³ S³oñca podzielonym na 12 miesiêcy. Na temat ksiêzyca wypowiadali siê, ¿e jest "suchy i martwy". Zdawali sobie oni tak¿e sprawê z istnienia pierscieni Saturna i 4 najwiêkszych ksiê¿yców Jowisza. 

Legenda Dogonów

Ich mit g³osi, ¿e  twórc± wszech¶wiata by³ Wielki Kreator o imieniu Amma. Wed³ug ich relacji  z Syriusza przybyli na ziemiê wys³annicy Ammy - bli¼niêta Nommo. Ich pojazd wyl±dowa³ nad jeziorem Debo. Istoty te by³y po³±czniem ryb i cz³owieka { ziemiowodne } ich opis pokrywa siê ze starobabiloñskimi relacjami o l±dowaniu podobnych istot.. Stworzy³y one ludzi, nauczy³y rzemios³a i rolnictwa, natomist za pokarm s³u¿y³y ich w³asne cia³a. Jeden z bli¼niaków mial odkupiæ ludzkie grzechy, umieraj±c na krzy¿u, a nastepnie zmartwychwstaj±c. Ponoæ przed odlotem na Po Tolo  przyrz±dzili posi³ek dla ludzi z w³asnego cia³a { odno¶nik eucharystii }, a tak¿e zapowiedzia³y swój powrót....

W roku 1940 Kap³ani zdradzili ¶wiatu sw±  legendê, gdzie Syriusz sk³ada siê z konstelacji trzech obiektów: gwiazdy g³ównej oraz dwóch mniejszych obiektów niewidocznych dla ludzkiego oka, kr±¿±cych wokó³ Syriusza, które nazywaj± Po Talo i Emme Ya. Kap³ani okre¶lili te¿, ¿e Po Tolo (nazwa sk³ada siê z dwóch wyrazów; talo - gwiazda i po - najmniejsze ziarno znane Dogonom i w wolnym t³umaczeniu znaczy tyle, co "najmniejsza rzecz, która jest") sk³ada siê z bardzo ciê¿kiego metalu i obiega Syriusza w eliptycznym cyklu co 50 lat.

Dogonowie twierdz± ¿e - Wokó³ Emme Ya, trzeciej gwiazdy Syriusza, kr±¿y ma³a planeta; "stamt±d w³a¶nie pochodzimy" mówi± pe³ni przekonania.

Najprostsza, a zarazem najstarsza forma zapisania imienia Ozyrysa sk³ada siê z dwóch hieroglifów, z których pierwszy oznacza "tron", a drugi "oko" co daje nam wyra¿enie "siedziba oka" {kuzynowie Dogonów - Plemiê Bozo w Mali, opisuje Syriusza B jako "gwiazdê oko". Izyda w Egipcie by³a  nazywana "okiem Re"  i jest przedstawiana z nakryciem g³owy zakoñczonym ma³ym rybim ogonerm.

Wspólczesna Astronomia

Dzisiejsza astronomia potwierdza fakty zwi±zane z Syriuszem zawarte w legendach Dogonów. O ile jednak o drugiej gwie¼dzie (tzw. Syriusz B) wiedziano ju¿ w  roku 1862 , to istnienie trzeciego, bardzo ma³ego cia³a niebieskiego potwierdzono dopiero w po³owie lat dziewiêædziesi±tych ubieg³ego stulecia podczas badañ nieba prowadzonych za pomoc± potê¿nego teleskopu radiowego.

Odchylenia w ruchu Syriusza A i B sk³oni³y naukowców do rozpatrzenia mo¿liwo¶ci istnienia Syriusza C.

 Zadziwia wiêc fakt w jaki sposób plemiê ¿yj±ce niemal w Samym ¶rodku Sahary potrafi tak dok³adnie opisaæ konstelacjê gwiazd znajduj±c± siê 8,6 lat ¶wietlnych od ziemi.

S³owo o Syriuszu A i B

Syriusz { Psia gwiazda }, najja¶niejsza na niebie i jedna z najbli¿szych Ziemi { ok. 8,4 lat ¶wietlnych}. Poza szer. geogr.po³o¿onymi na pó³noc od równole¿nika 73.284, Syriusza go³ym okiem widaæ niemal z ca³ej kuli ziemskiej oraz pó³kuli pó³nocnej; stanowi on jeden z wierzcho³ków "zimowego trójk±ta". W sprzyjaj±cych warunkach mo¿na go zaobserwowaæ go³ym okiem nawet w ci±gu dnia. Syriusz, który go³ym okiem wygl±da jak pojedyncza gwiazda, jest   jednak  podwójn±, sk³adaj±c± siê z bia³ej, bardzo jasnej gwiazdy ciagu g³ównego o typie widmowym A1V;{ o masie ponad 2 mas S³oñca i ¶r.1,7 x wiêkszej od S³oñca, natomiast wiek gwiazdy szacuje na 225 do 250 milionów lat.} okre¶lonej jako Syriusz A, a tak¿e jej towarzysz±cego bia³ego kar³a o typie widmowym DA2, znanego pod nazw± Syriusz B, {który porusza siê wokó³ Syriusza A po eliptycznej orbicie o okresie nieco ponad 50 lat. Odleg³o¶æ miêdzy Syriuszem A i Syriuszem B wynosi od 8,1 jedn. astr.w perycentrum do 31,5 w apocentrum. Gêsto¶æ materii gwiazdy jest 91 tysiêcy razy wiêksza ni¿ gêsto¶æ S³oñca, co oznacza, ¿e 1 cm³ tej materii na powierzchni Ziemi wa¿y³by prawie tonê.

Syriusz w wierzeniach

Wiele kultur nadaje Syriuszowi szczególne znaczenie. W Starozytnym Egiipcie Syriusz by³ czczony jako bóstwo. Egipcjanie opierali swój kalendarz na heliakalnym wschodzie Syriusza, który mia³ miejsce nied³ugo przed wylewami Nilu, a tak¿e przed letnim przesileniem. Dziêki temu w XX wieku egiptolodzy opracowali datowanie sotisowe, które pozwoli³o na odtworzenie przybli¿onej chronologii staro¿ytnego Egiptu. Wiele ¶wi±tyñ egipskich zorientowanych by³o tak, aby ¶wiat³o gwiazdy by³o widoczne z o³tarza, który symbolizowa³ Izydê{ boginiê magii i rodziny, ¿onê w³adcy za¶wiatów, Ozyrysa}. natomiast wed³ug mitologoo greckiej pies Oriona zosta³ umieszczony na niebie jako Syriusz.   

Syriusz i jego zwi±zek z Giz±

W 1993 roku RUDOLF GANTENBRINK. za pomoc± robota "Upauta"odkry³ ma³e wapienne drzwi wewn±trz Wielkiej Piramidy w odleg³osci 60 metrów od wylotu pó³nocnego szybu Komory Królowej. Szyb, w którym odkryto drzwi by³ wycelowany w punkt przej¶cia Syriusza przez po³udnik niebieski w "epoce piramid".   

Co Mówi± na ten temat Teksty Piramid?


 
(OZYRYS  i IZYDA)

 Teksty Piramid mówi± o "Rytualnej Kopulacji" ¶ci¶le nawi±zuj±c min. do Syriusza. Rozwa¿aj±c aspekt ten w kategoriach dualizmu nieba i ziemi; Horus- Król + Bogini Izyda { w swej gwiezdnej postaci Syriusz}, para ta mog³a siê "po³±czyæ" za po¶rednictwem po³udniowego " szybu gwiezdnego" Komory Królowej, wycelowanego w punkt przej¶cia Syriusza przez po³udnik niebieski w "epoce piramid".

 W Tekstach Piramid dok³adnie jest okre¶lony czas, w którym Ozyrys zap³odni³ Izydê- a by³ to moment przej¶cia Syriusza przez po³udnik niebieski "o ¶wicie". Nale¿y wspomnieæ,  ¿e teksty te mówi± równie¿ o Ozyrysie - Orionie - cyt:" Twoja siostra Izyda przychodzi do ciebie, ciesz±c siê z mi³o¶ci do ciebie. Umie¶ci³e¶ j± na swoim fallusie, a twoje nasienie wp³ynê³o w ni±, gotowa jako Sothis" {Syriusz}


 
Zebra³a i opracowa³a na podstawie ¼róde³ {bibliografia poni¿ej}.
© MMagdalena Struska de Merowing.
Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu.

Wybór biografi
  1. ¯ród³a internetowe.
  2. Stra¿nik Tajemnic - wyd. Amber.